Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Anayasa Mahkemesini bekleyenler vardı…

Sağlık Bakanlığının 663 sayılı KHK'sine kısmi iptal gerçekleşti.

Bu kararname ile bir gecede ARAŞTIRMACI kadrosu diye uyduruk bir kadroya getirilenlerin çoğu bu mahkemenin neticesini bekliyordu.

İşte Bekledikleri mahkeme 14 Şubat günü bir karara vardı.

Anayasa Mahkemesi, doktorların meslekten men edilmesi yetkisini tabip odalarından alarak Bakanlık bünyesinde kurulan Sağlık Meslekleri Kurulu'na veren hükmü iptal etti.

Biliyorsunuz CHP, Bahsettiğimiz bu 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin tümünün ve ayrı ayrı bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Başvuruyu esastan görüşerek karara bağlayan Anayasa Mahkemesi heyeti, KHK'nın 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır” yönündeki birinci cümlesinde yer alan “gerçek ve” ile “gizli dahi olsa” ibarelerini iptal etti.

Doktorların meslekten men edilmesi yetkisini tabip odalarından alarak Bakanlık bünyesindeki Sağlık Meslekleri Kurulu'na veren 23. maddenin 7. fıkrasının c ve ç bentleri de anayasaya aykırı bulundu.

KHK'nın Personele İlişkin Hükümler bölümündeki Uzman ve Denetçi istihdamını düzenleyen 44. maddesinin bu kadrolara atanabilme ve yeterlilik sınavıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 2, 3 ve 4. fıkraları da iptal edildi.

Bakanlık ve bağlı kuruluşların, hastaların hastanelere vermek zorunda oldukları kişisel ve hizmet bilgilerini toplayabilmesi, işleyebilmesi ve paylaşabilmesine ilişkin hüküm ile kişi ve kuruluşları Bakanlık ve bağlı kuruluşlara istediği bütün bilgileri vermekle yükümlü kılan hüküm de anayasaya aykırı bulundu.

Bakanlık, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirilebilmesi, bu mecburiyetin usul ve esaslarının Bakanlıkça belirlenmesine ilişkin 55. madde de iptal edildi.

58. maddenin, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nda ücret tarifesi belirlenmesinde değişiklik öngören 12. fıkrası da anayasaya aykırı bulundu.

Aynı maddenin 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 1. maddesinde geçen “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresini yürürlükten kaldıran 14. fıkranın (ğ) bendi de iptal edildi.

ÖTE TARAFTAN çok sayıda eleştiriye neden olan ek ödeme hususundaki değişiklikleri dile getiren sendikalar bakın ne gibi hususları dikkat çektiler.

Türk Sağlık Sen tarafından yapılan bir değerlendirmede:

“… Ek ödeme yönetmeliği ayın 15'ine saatler kala yayınlanarak yürürlüğe girdi ama sağlık çalışanlarının bekledikleri düzenlemeler yer almadı. Çalışanlar yine mağdur edildi. Riskli birimlerle ilgili yapılan düzenleme ve ayın 15'inde ödeme zorunluluğunun kaldırılması çalışanların mağduriyetine yol açacak gelişmeler olarak göze çarptı.

Riskli Birimlere Kısmi Süreli Hizmet Verenleri Mağdur Ettiler

1 - Eski yönetmelikte " kurumlarda özellik arz eden birimler, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis,- poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Ayrıca, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir" hükmü yeni yönetmelikte " sağlık tesislerinde özellik arz eden birimler ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/ merkezi, diyaliz, acil servis,- poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Sayılan birimlerde fiilen görev yapan personele özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır şeklinde düzenlenmiştir.

Kaldırılan söz konusu hükümlerle riskli birimlere kısmi sürede hizmet veren sağlık çalışanlarının bu sürelerle ilgili döner sermaye ödemelerini riskli birim katsayısı üzerinden almaların engellenmiştir, dendi. Kayda değer bir Artış Yok yani.

2- Bazı dallardaki doktorların döner sermaye unvan katsayılarında çok cüzi artışlar var. Örneğin 3. basamak hastanelerdeki başasistanın katsayısı 2,40 dan 2,50 ye ;yoğun bakım da çalışan pratisyenlerin unvan katsayıları 1,00 dan 1,10 a çıkarılmış. Diğer sağlık çalışanlarında herhangi bir fark yok. Artık Ayın 15'in Ödeme Zorunluluğu Yok

3. Yeni yönetmeliğin Ek Ödeme Zamanı başlıklı 12. maddesinde, ek ödemeler aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılacak ek ödeme tutarı o dönemin bitiminden sonraki 20 gün içinde hak sahiplerine ödenir, hükmü yer almaktadır. Yani ayın 15 inde maaşla birlikte ödeme zorunluluğu yok.

4- Döner Sermeye Ek Ödemelerin hesaplamaları usul ve esaslarla ilişkin olarak "bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden birliğe bağlı sağlık tesislerinde en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılı KHK Ek 9. maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz." Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

5- Türkiye cumhuriyeti hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolü gereği işletilen hastanelere görevlendirilen personele fiilen çalıştığı sürece kadrosunun bulunduğu yerden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı kadro unvan katsayısı eğitim görevlilerinde %20, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde %45 tabip ve diş tabiplerinde % 90, diğer personelde %50 oranında artırılır." Hükmü eski yönetmelikte yokken yeni yönetmelikte bulunmaktadır.

6- sağlık tesislerinde döner sermaye komisyonu üyelerine ilişkin olarak döner sermaye saymanlık müdürü, bir asistan temsilcisi dahil edilmemiştir.

7- Dağıtabilecek döner sermaye tutarının belirlemesi başlıklı 8. maddenin eski halinde ilgili kurumlara ödenecek pay ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50 sinin ek ödeme olarak ödeneceği ifade edilmişken; yönetmeliğin yeni halinde %50'si kısmı kaldırılmıştır….” Tespitlerini yaptılar.