Av.Ali ÇALIŞKAN

Av.Ali ÇALIŞKAN

Mail: alicaliskan@gmail.com

İDARİ MAHKEME MEVZUATI

İDARİ MAHKEME MEVZUATI

Idari mahkemeye dava nasıl açılır?
Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması demektir. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez. İdari Dava Hangi Mahkemede Açılır? İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay'da açılır.

BÖLGE Idare mahkeme neye göre karar verir?
Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir. ... Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir.

Idari yargıda hangi davalar görülür?
İdare tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işlem ve eylemlere karşı açılan davalara bakmakla görevli mahkemeler idare mahkemeleridir. İdari yargıda genel görevli ilk derece mahkemesi idare mahkemesidir. Vergi mahkemeleri ve Danıştay'ın kanunlarla görevli kılınmadığı tüm dosyalar idare mahkemelerinde görülür.

Idari mahkemede dava ne kadar sürer?
İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği, kaç günde/ayda sonuçlanacağına dair kural 2577 sayılı Kanunda bellidir. Buna göre dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

Idare mahkemesi kararına itiraz nereye yapılır?
İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

Idare mahkemesinde savcı var mı?
Genel idari yargı düzeninde ilk derece idare mahkemelerinin bir üstünde olan mahkeme olarak oluşturulmuştur. ... Mahkemenin başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca atama yapılır.

Idari karar türleri nelerdir?
İdari yargıda dava türleri üçe ayrılır. Bunlar, iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.

Idari yargı mercileri nelerdir?
Ülkemizde idari yargı mercileri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemeleri ve ilk derece İdare ve Vergi Mahkemeleridir. İdari yargıda açılan davalara idari dava adı verilir. İdari yargıda iptal ve tam yargı davaları olmak üzere iki tür idari dava vardır.

Idari yargı mercileri nelerdir?
Ülkemizde idari yargı mercileri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemeleri ve ilk derece İdare ve Vergi Mahkemeleridir. İdari yargıda açılan davalara idari dava adı verilir. İdari yargıda iptal ve tam yargı davaları olmak üzere iki tür idari dava vardır.