Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

MERSİN KADIN DOĞUM SANCISI -3-

MERSİN KADIN DOĞUM SANCISI -3-

Bu hususta daha önce iki yazı yazmıştım. Şimdi o yazıların yayın linklerini aşağıya koyuyorum, yeni okuyacak ve bilgi sahibi olacak olanlar önce onu okusun. Okusun ki, ne anlatmaya çalışıyorum iyi anlasınlar.  9 Aralık 2020 : https://www.haberanaliz.net/makale/mersin-kadin-dogum-sancisi-1707  21 Aralık 2020: https://www.haberanaliz.net/makale/mersin-kadin-dogum-sancisi-2-1728   Son yazımızda İHALEYE İTİRAZ EDİLDİĞİNİ VE KİK’İN BUNU DEĞERLENDİRMEYE ALIP İNCELEDİĞİNİZ YAZMIŞTIM. Dün bir bilgi geldi. EKAP sayfasından itirazlara yapılan değerlendirmelere baktım. Her iki itiraza da karar verilip sonuçlandırılmış. Öncelikle İhale bilgilerini aşağıya tekrar alıyorum.

Ardından bu konu ile alakalı iki ayrı sonuç ilanı yapılmış. Birincisi, 12.4.2021 günü yayınlanmış aşağıda.

İkinci sonuç ilanı ise itirazlardan sonra alınan kararlar gereği 28.5.2021 günü yayınlanmış. O da aşağıda.

EKAP da ihaleye itiraz yapanların ( iki ayrı başvuru) kaydı ve alınan sonuçların tarihini gösteriri ekran görüntüsü ise aşağıda.

Şimdi KİK’in verdiği iki ayrı kararı da aşağıya alıyorum.  Fazla yer kaplamasın diye onların yazı karakterlerini küçültüyorum. Çünkü her biri 7 sayfa.

 Birinci başvurunun neticelenmesinde, Toplantı tarihi 23.12.2020, toplantı numarası 2020/057, Gündem numarası 53, Karar numarası ise: 2020/UY.I-2146... 

BAŞVURU SAHİBİ: Bmı Müh. Isıtma Soğ. ve Klima Tekn. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE: Mersin İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/576030 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Binası Bakım Onarım Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mersin Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Binası Bakım Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak B Bmı Müh. Isıtma Soğ. ve Klima Tekn. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 27.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.12.2020 tarih ve 54659 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2020/1938 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonunca standart formlara uygun olarak sunulmayan geçici teminat mektuplarının ihalenin ilk oturumunda geçersiz sayılması gerektiği halde ve 30.09.2020 tarihinde yayımlanan mevzuat hükümleri dikkate alınmadan daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde isteklilerin bir kısmının geçici teminatlarının uygun bulunduğu, 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde "...KİK023.1/Y numaralı geçici teminat mektubunun son paragrafına "4734 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz" cümlesi eklenmiştir." hükmünün yer aldığı, bu hüküm doğrultusunda idarece yayımlanan ve taraflarınca indirilen geçici teminat standart formunun (KİK023.1/Y) son paragrafına bu hükmün işlendiği, standart forma uygun düzenlenmeyen dolayısıyla mevzuat hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiş geçici teminat mektuplarının uygun bulunmaması doğrultusunda idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, idarenin cevap yazısında taraflarınca da sunulan elektronik geçici teminat mektuplarında bu hususun aranmadığının dolayısıyla teklif zarfında sunulan geçici teminat mektuplarında da bu ibarenin aranmaması gerektiğinin belirtildiği, ancak söz konusu standart forma eklenen ibarenin yayımlanan Yönetmelik hükmü ile esaslı unsur haline getirildiği, dolayısıyla bu ibarenin idarece aranması ve bu ibarenin bulunmadığı geçici teminat mektuplarını sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, elektronik geçici teminat mektuplarının teyit edilebilen bilgileri ile ilgili formatın ise tamamen Kurumun formatı ile ilgili bir husus olduğu, bu nedenle geçersiz teminat mektuplarını sunan isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan "Temel ilkeler" gereği değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İhale ilan tarihi (02.11.2020) itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alınmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü, “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü,  “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a)  Tedavüldeki Türk Parası. /  b) Teminat mektupları./  c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.    (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.  Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmü, “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. 32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü, “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,  “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “…(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır…” hükmü, “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. (2) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. (3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir. (4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir. … (7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir… (8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz…” hükmü, İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin a) Adı: Mersin Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Binası Bakım Onarım Yapım İşi…” düzenlemesi, Anılan Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “…d) Standart formlar:…Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici teminat mektubu…” düzenlemesi, “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar…7.7. Belgelerin sunuluş şekli 7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir…” düzenlemesi, “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir… 26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 22.06.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi, “Geçici teminatın teslim yeri” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir…” düzenlemesi, “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddede “31.1.Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Başvuruya konu ihalenin açık ihale usulü ve anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, ihale komisyonu kararına göre, ihaleye 15 isteklinin teklif sunduğu, 2 isteklinin teklifinin yeterlik kriterlerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi de dahil olmak üzere 3 isteklinin teklifinin ise idarece hesaplanan sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle reddedildiği, teklifi geçerli kabul edilen isteklilerden Uyak Yapı Taah. İnş. Elekt. Elektr. Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Bahar-Su İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Baysal İnş. Taah. Tur. Oto. Mar. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sırasıyla ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler olarak belirlendiği görülmüştür. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmelik’in ekinde yer alan standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır. Ayrıca, istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda ise, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesinin yeterli olduğu, geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirmenin sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı anlaşılmıştır. 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yayımlandığı görülmüştür. Söz konusu Yönetmelik’in 7’inci maddesinde “Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde “Bu Yönetmeliğin; a) 4 üncü maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra, b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra, yürürlüğe girer.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı şekilde söz konusu ek cümlenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubu standart formuna (KİK023.1/Y) eklendiği ve söz konusu maddenin yürürlük tarihinin 21.10.2020 olarak belirtildiği, bu doğrultuda ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan söz konusu geçici teminat mektubu standart formuna (KİK023.1/Y) ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verildiği görülmüştür. Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, isteklilerin geçici teminat mektubu standart formuna göre geçici teminat mektuplarını sunmaları durumunda, ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubu standart formunun (KİK023.1/Y) esas alınması gerektiği, diğer bir ifadeyle sunulacak geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olarak “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ek cümlesini de taşıması gerektiği anlaşılmaktadır. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihaleye teklif veren isteklilere ait gönderilen teklif dosyaları başvuru sahibinin iddiaları kapsamında incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.Hakim Petrol Gayr. İnş. Nak. Oto. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti., Akbay Grup Yapı A.Ş., Tiba Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Mersin Asf. Yol İnş. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A. Ş. ve Şakir Turhan’ın sunduğu geçici teminat mektuplarında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı görülmüştür. Ayrıca Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teminat mektubunda “İşbu Teminat Mektubu, basılı olduğu kağıdın üzerinde, Bankamız amblemi bulunan hologramı ve Bankamız yetkililerinin orijinal imzalarını taşıyor ise asıl nüsha kabul edilir. Bu mektubun herhangi bir şekilde çoğaltılmış kopyası üzerinde işlem yapılamaz. İşbu Teminat Mektubu kapsamındaki bankamız sorumluluğunun vadesinden önce sona ermesi için işbu teminat mektubunun ING Bank hologramını ve orijinal imzalarını haiz asıl nüshasının Bankamıza iadesi yeterli olup; Muhatap işbu mektubu teslim almakla bu hususu şimdiden kabul etmiştir.” geçici teminat standart formunda bulunmayan ifadelerin yer aldığı görülmüştür. Ahmet Bülent Açar - İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından geçici teminata ilişkin kriterleri sağlamak üzere, İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen iki ayrı geçici teminat mektubunun sunulduğu görülmüştür. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunun ise standart form dikkate alınarak sunulduğu ancak söz konusu teminat mektubunun tutarının (210.000,00 TL) tek başına isteklinin geçici teminat tutarına ilişkin sağlaması gereken tutarı (12.605.000,00x%3=378.150,00 TL) karşılamadığı görülmüştür. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunda ise “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı görülmüştür. Diğer istekliler tarafından geçici teminata yönelik sunulan belgeler incelendiğinde ise, Tankut Savcının teminata ilişkin geçici kefalet senedi sunduğu ve söz konusu belgenin geçici kefalet senedi standart formu esas alınarak sunulduğu, Başvuru sahibi Bmı Müh. Isıt. Soğ. ve Klima Tekn. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Nur-Sa İnş. Elekt. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda geçici teminat mektubunun ayırt edici numarası belirtilerek sunulduğu, Başar Müh. Hizm. İnş. Taah. Tur. İnş. Malz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uyak Yapı Taah. İnş. Elekt. Elektr. Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahar-Su İnş.Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Baysal İnş. Taah. Tur. Oto. Mar.. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Litak Yapı Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Cesur İnş. Gıda. Madd. Tem. İşl. Tar. Ür. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Venedik Kartonpiyer İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu geçici teminat mektuplarında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesine yer verildiği ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alındığı anlaşılmış olup, söz konusu isteklilerin geçici teminata ilişkin kamu ihale mevzuatına uygun belgeleri sunduğu görülmüştür. Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, Hakim Petrol Gayr. İnş. Nak. Oto. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti., Akbay Grup Yapı A.Ş., Tiba Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Mersin Asf. Yol İnş. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A. Ş. ve Şakir Turhan’ın sunduğu geçici teminatlarında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı, diğer bir ifadeyle söz konusu geçici teminatların ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu geçici teminat mektubunda “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı, ayrıca sunulan geçici teminat mektubunda geçici teminat standart formu dışında ibarelere de yer verildiği, bu nedenle söz konusu isteklinin geçici teminatının ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ahmet Bülent Açar - İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sunduğu geçici teminat mektuplarından birinde “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı, standart forma uygun olarak sunulan geçici teminat mektubunun ise söz konusu isteklinin ihalede karşılaması gereken tutarı karşılamadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yer verilen değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri dikkate alınarak Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti., Hakim Petrol Gayr. İnş. Nak. Oto. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti., Akbay Grup Yapı A.Ş., Tiba Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Mersin Asf. Yol İnş. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A. Ş., Şakir Turhan ve Ahmet Bülent Açar - İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

İkinci başvurunun neticelenmesinde Toplantı tarihi 27.1.2021, toplantı numarası 2021/004, Gündem numarası 47, Karar numarası ise: 2021/UY.I-230...

BAŞVURU SAHİBİ: BMI Müh. Isıtma Soğ. ve Klima Tekn. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE: Mersin İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/576030 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Binası Bakım Onarım Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:  Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mersin Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Binası Bakım Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak BMI Müh. Isıtma Soğ. ve Klima Tekn. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 07.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.01.2021 tarih ve 1895 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2021/95 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, taraflarınca "Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak (KİK031.3/Y) nolu standart formun" teklif zarfı içerisinde sunulduğu, yeterlik koşulu olarak sundukları bu formun idare tarafından teyit edildiği, ancak idarenin standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığını belirttiği, ortaklık belgesinin iş deneyim belgesi ile birlikte kullanılan ve son bir yıldır kesintisiz yarıdan fazla hisseye sahip olunduğuna dair belge olduğu ve söz konusu belgenin zaten ihalede verilmesi zorunlu olmayan bir belge olduğu, eğer taraflarınca tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağın mezuniyet belgesini sunmadan sadece yarıdan fazla hisseye sahip ortağına ait iş deneyimin sunulmuş olması durumunda idarenin gerekçesinde haklı olacağı, taraflarınca sunulan mezuniyet belgesinin 15 yıl sınırlandırılmadan değerlendirilmesi amacıyla iş deneyim belgesini de sunduğu, bu iş deneyim belgesi ile ilgili hem iş deneyim belgesinin güncellenmesine gerek bulunmadığı, hem de ortaklık durum belgesi sunulmasına gerek bulunmadığı, yürürlükte bulunan mevzuatta böyle bir zorunluluğun bulunmadığı, yeterlik belgesi olarak sunulması zorunlu olmayan belgenin teklif zarfında sunulmuş olmasının değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olamayacağı, yukarıda aktarılan nedenlerle tekliflerinin geçerli sayılması gerektiği, sunmuş oldukları teklif zarfında idarenin yeterlik kriteri olarak belirlediği koşulların tamamının asli unsurları ile birlikte sunulmasına rağmen iki numaralı ihale komisyonu kararında belirttikleri şekliyle ihale zarfında sunulması zorunlu olmayan bir belgeden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata ve Kanun'un "Temel ilkeleri"ne aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Üçyüzellisekizbindokuzyüzyetmişyedi Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur. (9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 4. md., yürürlük: 18.03.2020) yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir. (11) (Değişik: RG-3/7/2009-27277; Değişik: RG-7/6/2014-29023, yürürlük: 10/6/2014) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md, Mülga ibare: 13/06/2019-30800 RG/ 4. md., yürürlük: 23/06/2019) yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. (12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur…” hükmü,  “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda; a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır…” hükmü,  Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ortaklık durum belgesi ve ortaklık tespit belgesi” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte (Değişik ibare: 16/03/2019-30716 R.G./ 3. md., geçerlilik:18/03/2020) ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. 11.2. (Değişik ibare: 16/03/2019-30716 R.G./ 3. md., geçerlilik:18/03/2020) Ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra (Ek ibare:12/6/2015-29384 R.G./3. md.; mülga ibare: 13.06.2019-30800 R.G/5.md., yürürlük:23.06.2019) YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan (Değişik ibare: 16/03/2019-30716 R.G./ 3. md., geçerlilik:18/03/2020) ticaret sicili müdürlükleri tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.” açıklaması, Anılan Tebliğ’in “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43’üncü maddesinde “43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 R.G/9. md., yürürlük: 23.06.2019) YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur. 43.2. Mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz. 43.3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, mezuniyet belgeleri için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca hesaplanan iş deneyim tutarları, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir. 43.4. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; özel ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak özel ortakların iş deneyimini tevsik amacıyla mezuniyet belgeleri sunması durumunda, mezuniyet belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümlerine ait olması gereklidir.” açıklaması, İdari Şartname’nin “ İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge. ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.6.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen BIII Grubu veya BIII grubu işin onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Bu iş için Makine Mühendisliği diploması benzer işe denk sayılacaktır. 7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır. Başvuruya konu ihale süreci incelendiğinde, 26.11.2020 tarihinde alınan ilk ihale komisyonu kararına göre, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerin sırasıyla Uyak Yapı Taah. İnş. Elekt. Elektr. Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Bahar-Su İnş.Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Baysal İnş. Taah. Tur. Oto. Mar.. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak belirlendiği görülmüştür. Başvuruya konu ihale ilgili olarak, başvuru sahibinin şikayet ve itirazen şikayet başvuruları sonrasında ise başvuruya konu ihale ilgili olarak 23.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-2146 sayılı Kurul kararının alındığı ve söz konusu Kurul kararında “…yukarıda yer verilen değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri dikkate alınarak Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti., Hakim Petrol Gayr. İnş. Nak. Oto. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti., Akbay Grup Yapı A.Ş., Tiba Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Mersin Asf. Yol İnş. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A. Ş., Şakir Turhan ve Ahmet Bülent Açar - İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir...” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Söz konusu karar sonrasında, ihale komisyonunca iki numaralı ihale komisyonu kararının alındığı görülmüştür. Söz konusu ihale komisyonu kararında, anılan Kurul kararı ile ilgili tespitlere yer verildiği, ayrıca Bmı Mühendislik Isıt. Soğ. ve Kli. Tekn. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin sunulmayacak belgeler tablosundan iş deneyimine ilişkin kriterlerinin yeniden değerlendirildiği görülmüştür. Bu kapsamda anılan isteklinin şirket ortağı olan Fadıl Berat Erdem’e ait 2017/347460-2294568-1-1 sayılı iş deneyim belgesi (yüklenici iş bitirme belge) ve anılan kişiye ait T.C. kimlik numarası doğrultusunda beyan edilen mezuniyet belgesinin (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesi diploması) isteklinin iş deneyimine yönelik kriterlere ilişkin olarak dikkate alındığı görülmüştür. Bu doğrultuda, anılan kişiye ait mezuniyet belgesinin iş deneyimini tevsik edici belge olarak dikkate alındığı, ayrıca mezuniyet belgesi ile birlikte sunulan iş deneyim belgesinin de mezuniyet belgesinin 15 yıldan fazlasının dikkate alınabilmesi açısından ayrıca değerlendirildiği ve söz konusu isteklinin iş deneyimine ilişkin asgari kriterleri bu doğrultuda sağladığının tespit edildiği anlaşılmıştır.   Ancak, anılan ihale komisyonu kararında, “...Ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur…ihale dokümanı kapsamında verilen ve 16.03.2019 tarih ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin 28. Maddesinde belirtilen “Madde 28- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK031.1/Y numaralı ortaklık durum belgesi standart formu başlığı ile birlikte Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.” Değişikliğine uygun güncel standart form-KİK031.1/Y olan ortaklık durum tespit formu yerine yürürlükten kaldırılan ortaklık durum belgesi sunmuş olduğu tespit edilmiştir. İsteklinin istenen iş deneyimin tevsiki için ortağına ait mezuniyet belgesi sunmuş olduğu, mezuniyet belgesinin on beş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için yine ortağına ait 2017/347460-2294568-1-1 sayılı iş deneyim belgesini sunmuş olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak istekli tarafından teklif zarfı kapsamında güncel ortaklık tespit belgesi sunulmadığından teklifi ihale komisyonumuzca değerlendirme dışı bırakılmıştır.” hususlarına yer verildiği görülmüştür. Ayrıca idarece başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine düzenlenen raporda “…İstekli tarafından teklif zarfı kapsamında sunulması gereken ancak sunulmayan ortaklık durum tespit belgesi (Standart Form-KİK031.1/Y) standart formu nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediğinden” şeklinde değerlendirme yapılarak şikayet başvurusunun reddine karar verildiği görülmüştür. Anılan istekliye ait olarak idarece ihale işlem dosyası içerisinde başvuru sahibi istekliye ait olarak gönderilen teklif dosyası incelendiğinde aşağıda yer alan hususlar tespit edilmiştir: Anılan istekli tarafından sunulan sunulmayacak belgeler tablosunda, EKAP’ta kayıtlı iş deneyim belgesi bilgisi ile birlikte mezuniyet belgesi bilgilerine yer verildiği görülmüştür. Ayrıca, belge düzenleme tarihi 25.11.2020 olarak belirtilen standart form (KİK031.1/Y) ortaklık durum belgesinin,  yine belge düzenlenme tarihi aynı olan standart form (KİK031.3/Y) ortaklık durum belgesinin sunulduğu görülmüştür. Belge düzenleme tarihi 25.11.2020 olarak belirtilen standart form (KİK031.1/Y) ortaklık durum belgesinde, iş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler kısmında oluşturulan tabloda, ortağın adı ve soyadı/ticaret unvanının “Fadıl Berat Erdem”, ortaklık tipinin “Gerçek kişi”, belgenin düzenlendiği tarihteki hisse oranının “%100” olarak belirtildiği, ayrıca söz konusu belgede “Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca Bmı Mühendislik Isıtma Soğutma ve Klima Teknolojileri İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti’nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. Belge düzenlenme tarihinden sonra ortaklık oranının %50’ye veya %50’nin altına düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz” bilgisine yer verildiği ve söz konusu belgenin SMMM kaşe ve imzalı olduğu görülmüştür. Belge düzenleme tarihi 25.11.2020 olarak belirtilen standart form (KİK031.3/Y) ortaklık durum belgesinde ise, mezuniyet belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler kısmında oluşturulan tabloda, ortağın adı ve soyadı/ticaret unvanının “Fadıl Berat Erdem”, ortaklık tipinin “Gerçek kişi”, belgenin düzenlendiği tarihteki hisse oranının “%100” olarak belirtildiği,  ayrıca söz konusu belgede “Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenlenme tarihinden önceki beş yıl boyunca Bmı Mühendislik Isıtma Soğutma ve Klima Teknolojileri İnşaat Taah. Tic. Ltd. ŞTİ’nin kesintisiz olarak %51 hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. Belge düzenlenme tarihinden sonra ortaklık oranının %51’in altına düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz” bilgisine yer verildiği ve söz konusu belgenin SMMM kaşe ve imzalı olduğu görülmüştür. Başvuru sahibi istekli tarafından tarafından teklif dosyasında sunulan, mezuniyet belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgileri içeren (KİK031.3/Y) mezuniyet belgesi kullanılmasına ilişkin ortaklık durum belgesinin, ayrıca iş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgileri içeren (KİK031.1/Y) İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin ortaklık durum belgesine ilişkin mevzuatın halen yürürlükte olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, anılan isteklinin tek ortağı Fadıl Berat Erdem’e ait mezuniyet belgesinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulduğu, ayrıca anılan kişiye ait yapım işine ait iş deneyim belgesinin (yüklenici-iş bitirme) ise mezuniyet belgesinin 15 yıldan fazla değerlendirmeye alınması için ayrıca sunulduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle “İş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumuna istinaden serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren” ortaklık durum belgesinin sunulmasının kamu ihale mevzuatı kapsamında yeterli olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, iş deneyimine esas olmak üzere sunulan ve değerlendirilen belgenin mezuniyet belgesi/diploma olduğu, anılan kişiye ait sunulan yapım işine ait iş deneyim belgesinin (yüklenici iş bitirme) ise yalnızca mezuniyet belgesinin 15 yıldan fazla değerlendirilmesi için sunulduğu anlaşılmış olup; Anılan tüzel kişi istekli tarafından sunulan “iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumuna istinaden serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren” ortaklık durum belgesinin, mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi açısından dikkate alınmasının yeterli ve kamu ihale mevzuatına uygun olacağı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik tesis edilen işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, BMI Müh. Isıt. Soğ. ve Klima Tekn. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

İşte bu itirazların sonucu ortaya çıktıktan sonra işi alan firmayla sözleşme yapmışlar. O bedel ve süre de aşağıda.

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com