Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

MERSİN SEN BU KADAR SAHİPSİZ MİSİN?!

MERSİN SEN BU KADAR SAHİPSİZ MİSİN?!

MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE KAMU HASTANELERİ, İlginç  yapılanmaları ve uygulamaları ile dikkat çekmeye devam ediyor... Daha önceki sözleşme dönemlerinde başarılı olan kişilerin sözleşmesinin yenilenmemesi, yerleri hatır gönül, ahbap çavuş ilişkisi ile makamlar hiçe sayılarak liyakatsiz kişiler ile dolduruldu. Bu liyakatsiz idarecilerin icraatları da ilginç ve geçersiz sayılarak uygulaması ya hiç yapılmadı, yâda kimse uymadı.  Pandemi bitiminde Sn. Bakanımızın talimatı olmasına rağmen, özellikle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde MHRS randevusu olmayan muayene edilmiyor. Ortopedi, Göz ve Kardiyoloji polikliniklerinde görevli T-M Hekimler ağız birliği yapmışçasına randevusu olmayan kim olursa olsun muayene etmiyorlar.  Geçen gün bir olaya şahit olan dostum aktardı. Göz polikliniğinde bir hemşire hanım babasını muayene ettirmek istemiş. Doktor O'na MHRS' den randevu al demiş azarlamış.  Hemşire hanım ağlayarak oradan ayrılmış.. Bu tüm personele aynen yapılıyor diyor... Personele bile RANDEVU al diyorlar. Vatandaşın anası ağlıyor. Düşünün Gülnar veya Mut ilçesinden yüzlerce kilometre öteden Göz muayenesi veya Kardiyoloji muayenesine geldiniz. Randevunuz yoksa ŞEHİR HASTANESİNDE muayene yok.. Orası doktorların devlete meydan okuyacağı yer değil. Neymiş efendim, sendikal hak, insan hakkı vb. Doktor muayenesini yapacak, karşılığını alamıyorsa hakkını kanuni yoldan arayacak.  Fakir ve garip vatandaşa yaptırımla aramayacak.  Bu randevu rezaletinin bir an evvel İl Sağlık Müdürü ilgili başhekimi talimatlandırıp halledilmesi gerekir. Vatandaşı mağdur etmeye kimin hakkı var? Ayrıca daha önce, ŞEHİR HASTANESİ yöneticilerine seslenmiş, Yaşam Sonu Ünitesine Şehit ve Obez cenazeleri için 3- 4 kabin alınmasını bahsetmiştik, onlarda ilgilendiklerini halledeceklerini söylemişlerdi. Aradan neredeye 1 yıl geçti... Halen alınmamış.  İl Sağlık Müdürünün dikkatini çekelim. Böyle bir cenaze olursa nereye koyuyorsunuz, Allah aşkına?!

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANI, YARDIMCISI, UZMANI, SAYMAN YAPTIKLARINIZ ÖZEL BİR EĞİTİMDEN GEÇTİLER Mİ?

Neden böyle dedim?  Orası akçeli yer ve tüyü bitmedik yetimin hakkının olduğu kasanın kullanıldığı yer.  Orada bulunanlar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, “Müzayede, Münakasa ve İthalat Kanunu” (1925 tarih ve 661 sayılı), “Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu” (1934 tarih ve 2490 sayılı), Devlet İhale Kanunu (1984 tarih ve 2886 sayılı) kanunları titizlikle okumuşlar mı? Yada bu kanunlara dayalı BAKANLIĞIN GÖNDERMİŞ OLDUĞU İÇ GENELGELERİ, yönerge ve yönetmelikleri okumuşlar mı? Bu konuda bilgi sahibimi-dir-ler?  HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ, MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİĞİNDEN haberdarlar mı, bu yönetmelikleri bir kez dahi olsun okumuşlar mı? İDARİ ve TEKNİK şartnameler nasıl hazırlanır, hangi usullere uyulur, kimler hazırlar, şartnameyi hazırlayanlar ihale komisyonunda yer alır mı almaz mı, ihale komisyonu nasıl oluşur?  Bu hususlar çok önemli.  Bunları bilmezler ise, aldatılırlar, kandırılırlar.  Sağlık müdürlüğüne bağlı DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI tüm bu işlerin sağlıklı yürümesinden mesul olan sorumluluğu olan makamdır.  Orada görev alanların hepsinin bahsettiğim hususlarda ÖZEL olarak eğitim alması, seminerden geçmesi gerekir. Yoksa en ufacık hatada devlet çok büyük zarara uğrar. Örneğin, bu yazımızda, ŞARTNAME VE İHALE YÖNETİMİ ile ilgili, sizlere 30 yıldır SAĞLIĞI aralıksız yazan bir insan olarak, bilgiler aktarmaya çalışayım. Elbette sizlerin bilgi alacağınız kaynaklar daha fazladır. O bilgileri alın.  Alın ki, TÜYÜ BİTMEDİK YETİMİN HAKKINI HUKUKUNU TİTİZLİKLE KORUYUN.

ŞARTNAMEHAZIRLANMASI ve İHALE YÖNETİMİ HAKKINDA:

SATIN ALIM:  1.İhtiyacın ortaya çıkması, 2.Satın alma bilgisinin oluşturulması, 3.Yaklaşık maliyet hesaplanması, 4.İhale usulünün belirlenmesi, 5.İhale onayının alınması, 6.İhale ve ön yeterlilik ilanları.

KAMU İHALE KANUNU:  KANUN NO: 4734 - KABUL TARİHİ: 04.01.2002 - RESMİ GAZETE TARİH/SAYI: 22.01.2002/24648 -  47 ayrı kanun (en son 18.01.2019 tarih ve 27284 sayılı RG’de yayınlanan 7161 no’lu kanun) 8 KHK ve 2 Anayasa Mahkemesi Kararı ile üzerinde değişiklik yapılmıştır. Bu işlerle ilgili olarak:  HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ, MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK.

Kamu İhale Kanunu: Madde 12- İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İdari şartname:  İdare, ihale ve ihale konusu, İhale dokümanının görülmesi ve temini, Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler, İhalenin yabancı isteklilere açıklığı, Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması, Konsorsiyum, Alt yükleniciler, Teklif ve sözleşme türü, Kısmi teklif verilmesi, Alternatif teklif, Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi, Tekliflerin geçerlilik süresi, Teklif fiyata dâhil olan giderleri,  Geçici teminat mektubunun süresi, Geçici teminatın teslim yeri, Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi, Teklifin eşit olması,  Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi, Avansa, Fiyat farkı, Malın teslim tarihi veya tarihleri ile muayene ve kabul işlemleri, Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi, Diğer hususlar...

Kanun ve Yönetmeliklerde “Teknik Şartname” ile ilgili maddeler:  Kamu İhale KanunuTemel ilkeler (Madde 5): İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. - İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. - Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Kamu İhale Kanunu Şartnameler (Madde 12): Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği:  RG 04.03.2009 -27159/ mükerrer (son değişiklik 04.03.2010) Teknik şartname (Madde 14):

(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(4) Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir.

(5) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

(6) Teknik şartnamenin hazırlanmasında, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır.

(7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.

(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.

(9) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

(10) Alım konusu malın niteliği ve bu Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilir.

(11) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda; idare ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir.

(12) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği:  RG: 04.03.2009 -27159/mükerrer Teknik şartname (Madde 16):

(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dâhil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(3) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

(4) Teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın kullanım kılavuzlarına yönelik düzenleme yapılabilir.

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ: Mal alımı ihalelerinde teknik şartnamenin hazırlanması Madde 55:

55.1.İdare tarafından mal alımı ihalelerinde alım konusu mal veya malların teknik kriterlerinin ve özelliklerinin belirtildiği teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamenin hazırlanmasında, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin esas alınması gerekmektedir.

55.2.Teknik şartnamede aday veya isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda bu belge veya belgelere ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesinde veya idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesine yer verilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile ön yeterlik şartnamesi ve/veya idari şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir.

55.3.Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür.

Teknik Şartname: Başlık, Konu, İstek ve Özellikler, Numune değerlendirme, Ambalaj, Garanti şartları, Ekler.

Teknik şartnamede yer alacak hükümler;  yanlış anlamaya, İstekler arasında çelişkiye, neden olmayacak şekilde, açık ve kesin ifadeler olmalıdır. Basit ve herkes tarafından kolayca anlaşılır kelimeler, karmaşık olmayan, yorumlamaya gerek göstermeyecek kısa ifadeler veya kısa cümleler kullanılmalıdır. Teknik şartnamelerde mümkün olduğunca kısaltma, sembol, vb. harfler ve işaretler kullanılmaz, kullanılması gerekiyorsa ilk geçtiği yerde veya şartname ekinde açık şekli yazılarak kullanılır. Teknik şartnamelerde ölçü birimleri için Uluslar Arası Ölçü Birimleri Sistemine uygun birimler kullanılır. Teknik şartnamede yer verilen her bir sayısal istek, rakamın yanına parantez içinde yazıyla da yazılır. Teknik şartnamede, alınacak mal veya hizmeti çok değişik kalite seviyelerinde tanımlayan ve/veya kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır. Sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere muhakkak tolerans verilmelidir. Tolerans; "en az", "en çok" veya"+/-" şeklinde, o özelliğin gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek verilir. Teknik şartname konusu olan mal veya hizmetin kısımlarının taşıdığı özelliğe göre fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, işletme, bakım ve mekanik özellikleri ayrıntılı istekler şeklinde verilir. Sağlık ve emniyet kriterleri, çalışma ömrü, depolama ömrü, bakımlar arası zaman gibi özellikler de teknik şartnamede yer alır. Teknik şartnameler rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanır. Rekabet ortamı sağlandığının teyit edilmesine ihtiyaç duyulması halinde üretici/satıcı/hizmet sunucu firmaların görüşüne de başvurulabilir. Teknik şartnamelerde; idari, hukuki, vb. teknik olmayan isteklere yer verilmez. Bu tür istekler, uygun ise idari şartnamede yer alır. Gerek görüldüğünde, tedarik edilecek araç, malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek parça ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyon cihazı ve kalibrasyon için gerekli standart numune, bakım seti, doküman (kullanma kılavuzu, bakım talimatı) vb. ile ilgili teknik hususlara teknik şartnamede yer verilir. Bu tür malzeme, cihaz ve dokümanın miktarı, idari şartnamede belirtilir. Malzemenin kullanım, muhafaza ve taşınması sırasında sıcaklık, basınç, rutubet, su, titreşim, gürültü, toz, kum, mikroorganizma, radyasyon, elektriği, manyetik ve elektromanyetik etkiler, kimyevi maddeler, vb. koşullardan etkilenme ihtimali söz konusu ise söz konusu ortamların düzenlenmesi ile ilgili istekler teknik şartnamede yar alır. Teknik şartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler yazılır. Malzemenin birlikte kullanılacağı diğer ekipmanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilir. Teknik istekler belirtilirken atıf yapılan dokümanlar için “dokümanın adı, tarihi, ilgili sayfa ve paragraf numarası” belirtilir. Atıf yapılan doküman ihtiyaç sahibi makam, tedarik makamı, ihale komisyonu, muayene heyeti ve istekli/yüklenici tarafından kolaylıkla ve çok zaman kaybetmeden temin edilip okunabilecek özellikte değilse; teknik şartnameye ek olarak konulur. Teknik şartnamede yer verilen istek ve özellik için, teknik olarak; o özelliğin nasıl muayene edileceğine ve ölçüleceğine dair, bir muayene ve/veya deney metodu belirtilir, ret-kabul kriterleri ve gerek görülen diğer detay bilgiler açıkça belirtilir. Teknik şartnamelerde kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesi isteğine gerek yoktur. İlgili belgeler idari şartnamede istenir. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında demonstrasyon ve teknik deneyler yapılması istenebilir. Bunların nerede ve hangi şartlarda yapılacağı idari şartnamede diğer hususlar bölümünde yer alır. Malzemenin, sudan, havadan ve ışıktan etkilenmesi, kırılmaması, ezilmemesi, tozdan korunması gibi (sağlamlık ve koruma) özellik gösteren ambalaj şekli varsa, Birim ambalajda ne miktar malzeme bulunacağı, depolama, verimli kullanma gibi parametreler göz önünde bulundurularak belirtilmelidir. Satın alınacak malzeme ve/veya sistemler için istenecek garanti süresi ve bu süre içinde meydana gelecek arıza için yapılacak işlemler belirtilmelidir. Satın alınacak malzeme veya sistemi daha detaylı tanıtabilmek amacıyla teknik resim, çizim, grafikler ekte verilebilir. Teknik şartname hazırlanırken yararlanılan kaynaklar, doküman ve diğer ilgili yayınlarda son bölümde belirtilebilir.

Yaklaşık Maliyet: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. İhale konusu alım işinin öngörülen bedelini tanımlar, Yaklaşık maliyet ihale komisyonu dışındaki şahıslarca bilinmemelidir, İdareler yaklaşık maliyeti tespit ederken geniş kapsamlı araştırma yaparlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat isteyebilirler, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek ve tüzel kişilerden de proforma fatura isteyebilirler. Gerçeği yansıtmayan veriler değerlendirmeye alınmaz.  Önceki yıllarda alım yapılmış ise geriye dönük varsa son beş yılın yoksa alımı yapılan yılların fiyatlarını tablolaşabilir. DİE’nün açıkladığı TEFE baz alınarak fiyatlar güncellenir, aritmetik veya ağırlıklı ortalaması alınır. Döviz cinsinden yapılmış alımlarda ise geçmiş yılların ortalaması veya ağırlıklı ortalaması esas alınır.

İhale Onayının Alınması : Yaklaşık maliyeti karşılayan bütçenin bulunması, İhale ve ön yeterlilik dokümanlarının hazırlanması..

İhale Usulünün Tespiti: Açık ihale usulü, Bütün isteklilerin teklif verebildiği usul... Açık ihale dışında bir usul ile alım yapılabilmesi için Kamu İhale Kanunu’nda hükme bağlanan koşulların gerçekleşmesi ve gerekçenin ihale dokümanında belirtilmesi gerekir.

Belli istekliler arasında ihale usulü: Yapılacak ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usul. Davet edilen aday sayısı beşten az teklif veren istekli sayısı üçten az olmamalıdır.

Pazarlık usulü ihale: Açık ve Belli istekliler arasında yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılması zorunlu olması.

Doğrudan temin: İhtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminet alınmaksızın doğrudan temini usulü. İhtiyaç sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabiliyor ise, Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

İhale komisyonu:  İhale yetkilisi; İlgili idare personelinden en az dört kişinin (birisi başkan, ikisi ihale konusu işin uzmanı), Muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla, En az beş kişi veya tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu yedek üyelerde dâhil olmak üzere görevlendirir.

İhale Dokümanının İçeriği: 1.İdari şartname, 2.Teknik şartname, 3.Sözleşme Tasarısı, 4.Standart Formlar, 5.Hizmet işlerinde Hizmet genel Şartnamesi, 6.Gerekli görülen diğer belgeler.

Elektronik Kamu Alımları Platformu : İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortam,

Dinamik alım sistemi: İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım süreci,

İhale İlan Süreleri: Açık ihale usulü; ihale tarihinden en az 40 (kırk) gün önce, Belli istekliler arasında ihale usulü; ön yeterlilik ilanları, son başvuru tarihinden en az14 (ondört) gün önce,  Pazarlık usulü; ihale tarihinden en az 25 (yirmibeş) gün önce.

Düzeltme İlanı: İlanda KIK’nun 24 ve 25. Maddelerine uygun olmayan hususlar bulunduğu tespit edildiği durumda, 26 maddesi gereği ilanın yayınlanmasını takip eden süreler içinde (25 ve40 günlük ihalelerde ilanı takip eden 15 gün diğer ihaleler de 10 gün içinde ) hatalı hususlar için düzeltme ilanı verilebilir.

Teknik Şartnamede Değişiklik Talebi: Muayene hizmetlerini yürüten, Tedariki yapan,  Kullanıcı birimler, Üretici/yüklenici firmalar, Test yöntemindeki performansı etkileyen yenilikler, Kanuni teknik sorumluluklarda ortaya çıkan değişiklikler,  Sehven yapılan yazım hataları, Rekabeti engelleyen hususlar, Rekabeti artıracak hususlar.

İhale Komisyon Toplantısı: İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Kararları çoğunlukla alır. Karşı oy kullanan üye gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

Tekliflerin Eşit Olması: İhale komisyonu fiyatları eşit olan isteklilere açık eksiltme yaptırır. Fiyat dışı unsurlar ile birlikte değerlendirildiğinde eşit olan tekliflerden en düşük olanı en avantajlı teklif olarak kabul edilir. Yine bu fiyatta da eşitlik var ise idari şartnamedeki fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak en avantajlı teklif belirlenir.

Aşırı Düşük Teklifler: Belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olan bileşenler ile ilgili ayrıntılı yazılı açıklama istenir. Açıklama yetersiz bulunur ise veya açıklama yapılmaz ise teklifler red edilir.

Alternatif teklif: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte bir birinden farklı özellik ve şartları sağlamakla birlikte bir birinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak teklif edilmesi.

Kısmi Teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve uygun fiyatı sağlamak için önerilir.

Muayene ve Kabul: Uygunluk muayenesi: Satın alma işlemi öncesi tekliflerin alındığı dönemde numunelerin değerlendirilmesidir. Kabul muayenesi: En uygun teklif olarak ambara teslim edilen ürünün kabulü sırasında yapılan değerlendirmedir.

Numuneler Teslim Alınırken: Numuneler kayıt ve kontrol edilerek teslim alınmalıdır. Numunelerin aynı seriden olduğu kontrol edilmelidir, Numunelerin hasarsız olduğu kontrol edilmelidir. Ürünün kullanımı için her hangi bir cihaz yâda aksesuar gerekiyorsa numune ile birlikte teslim edildiği kontrol edilmelidir. Tercihan her değerlendirmede değişen en az üç kişilik bir ön inceleme grubu oluşturulmalıdır. Ürün şartnameye göre değerlendirilip sonuçlar için bir tutanak hazırlanmalıdır. Cihaz ve aksesuarların kullanım bilgileri tedarikçiden istenmelidir Numuneler test edilene kadar üreticinin önerdiği koşullarda saklanmalıdır. Numuneler karışıklığı engellemek üzere etiketlenmelidir. Etikette firma adı ve markası belirtilmelidir.

Numunelerin Değerlendirilmesi: Her bir numuneden işlem görmemiş bir örnek ayrılıp üzeri etiketlenmelidir. Diğer numuneler yapılması gereken testler için uygun şekilde hazırlanmalıdır. İşlem görmüş ve görmemiş numuneler karşılaştırılarak uygunluk/muayene raporu hazırlanmalıdır. İşlem görmüş ve görmemiş birer numune satın alma işlemi tamamlanıncaya kadar saklanmalıdır.

İhalenin Sonuçlanması: Mal alımı ihalelerinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurları da dikkate alarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. İdareler ihale konusu malın gereklerini de dikkate alarak başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler. Fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir.

Sonuç: İhale komisyonunun kararını ihale yetkilisi 5 iş günü içinde kararı onaylar veya ihaleyi gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhalenin sonucu en geç 3 iş günü için de teklif veren bütün isteklilere tebliğ edilir. KİK 41. Maddede belirtilen süreler beklendikten sonra 3 gün içinde ihale üzerinde kalan istekli davet edilir. Tebliğ tarihinden 10 gün içinde kesin teminatı vermesi ve sözleşmeyi imzalaması istenir. Sözleşme imzalanarak ihale süreci böylece bitirilir. DEVAM EDECEĞİM...

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRESbatuhansezerhaberanaliz06@gmail.com