MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI TARHAN AÇIKLAMA YAPTI: BİZE ÇAMUR ATMAYA GEREK YOK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI TARHAN AÇIKLAMA YAPTI: BİZE ÇAMUR ATMAYA GEREK YOK
"Son günlerde, Gümüşkum (100. Yıl) Tabiat Parkındaki işletmecilik faaliyetleri hakkında Belediyemizi ve Başkanımız Neşet Tarhan’ı hedef alan, gerçekle bağdaşmayan aşina olduğumuz bazı değerlendirme ve yorumlar yapılmıştır. Yeterince bilgi sahibi olunmadan, araştırılmadan yapılan bu maksatlı açıklamalara karşı doğruların bilinmesi adına bilgilendirme yapmak zorunda kalınmıştır." diyerek yazılı basın açıklaması ve eklerinde (3 adet) belgeler gönderen Neşet Tarhan, bakın ne dedi:

MEZİTLİ 100.YIL TABİAT PARKINDA YÖNETİM VE DENETİM BİZDE

MEZİTLİ BELEDİYESİ KARIŞAMAZ

 

Son günlerde, Gümüşkum (100. Yıl) Tabiat Parkındaki işletmecilik faaliyetleri hakkında Belediyemizi ve Başkanımız Neşet Tarhan’ı hedef alan, gerçekle bağdaşmayan aşina olduğumuz bazı değerlendirme ve yorumlar yapılmıştır. Yeterince bilgi sahibi olunmadan, araştırılmadan yapılan bu maksatlı açıklamalara karşı doğruların bilinmesi adına bilgilendirme yapmak zorunda kalınmıştır.

Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 542 Ada, 3 Parselde yer alan “Gümüşkum Tabiat Parkı”için ilk olarakDolgu ve Kıyı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17.05.2019 tarihli Olur’u ile 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca Bakanlıkça resen onaylanmıştır. Keza Tabiat Parkı niteliğindeki alanlarda ne Mersin Büyükşehir Belediyesinin ne de Mezitli Belediyesinin plan onaylama yetkisi bulunmamaktadır.Ne Mezitli Belediyesi Meclisinde ne de Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde değerlendirilmemiş ve hakkında karar alınmamış söz konusu imar planları için Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın evet oyu kullandığı yönündeki haber ve değerlendirmeler gerçekle bağdaşmayan “yalan”açıklama niteliği taşımaktadır.

Bakanlıkça resen onaylanan bu plan Mersin Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 14.06.2019 tarihinde ilanedilerek askıya çıkartılmıştır. Askı süresi içerisinde 10.07.2019 tarih ve 6757 sayılı yazımız ile söz konusu nazım ve uygulama imar planlarına yönelik itirazlarımız Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir. Tabiat parkı içerisinde yüksek yapılaşma oranı öngörüsü başta olmak üzere alanın doğal değerlerini bozacak, tabiat parkı olması yönündeki değerlere zarar vereceği görülen söz konusu imar planlarına askı süreci içerisinde; MEZİTLİ BELEDİYESİ DIŞINDA HİÇBİR KURUM, KURULUŞ YA DA KİŞİ TARAFINDAN İTİRAZDA BULUNULMAMIŞTIR.

Bakanlık Makamının Oluru ile 17.05.2019 tarihinde onaylanan söz konusu nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin “Mezitli Belediyesi tarafından” özetle; Gümüşkum Tabiat Parkı Gelişme Planında işaretlenen ‘Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalı Koruma Zonu’üzerindeki alanın doğal karakterini bozucu nitelikteki kararlar, Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmeliğine aykırı nitelikteki yüksek oranda yapılaşma öngörüsü içeren kararlar, koruma statüsü bulunan böylesi bir kıyı bölgesinde yapılaşmanın önünü açmak adına, planlara dolgu amaçlı imar planı niteliğinin tanımlanması, tabiat parkı için hazırlanan imar planlarının bu alan dışında yürürlükte bulunan diğer nazım ve uygulama imar planları ile bütünlük ve uyum sağlamaması, bu hali ile sınır sorunları oluşturması ile başta İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Kıyı Mevzuatı kapsamında tespit edilen aykırılıklar kapsamında, planlama ilke ve esasları ile kamu yararı adına itiraz edilmiştir.

Planlara askı süreci içerisinde yukarıda özetlenen gerekçeler kapsamında yapmış olduğumuz itirazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 11.12.2019 tarih ve 291770 sayılı yazısı ile reddedilmiştir.

İtirazlarımızın Bakanlıkça reddedilmesi üzerine; özetlenen gerekçeler doğrultusunda, tabiat parkı içinde yüksek oranda yapılaşmanın önünü açan, Deniz Kaplumbağaları Kumsalı Koruma Alanının daraltıcı kararlar içeren, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğudeğerlendirilen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen onaylanan Gümüşkum Tabiat Parkı Dolgu ve Kıyı Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle BELEDİYEMİZCE, İDARE MAHKEMESİ NEZDİNDE DAVA AÇILMIŞTIR.

Davalı idare konumundaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lehine tabiat parkı işletmeciliğini yüklenen firmanın da müdahil olduğu davada; Mersin 2. İdare Mahkemesinin 02.09.2020 tarihli kararı ile söz konusu imar planlarının onaylanmasına ilişkin Bakanlık işleminin iptaline karar verilmiştir. İptal kararı Adana Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 19.11.2020 tarihli kararı ile kesin olarak onaylanmıştır.

Bu karar doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında Gümüşkum Tabiat Parkı Dolgu ve Kıyı Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıitirazlarımız ve yargı kararında belirtilen iptal nedenleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiş, Bakanlık Makamının 13.11.2020 tarihli Olur’u ile yeniden onaylanmıştır.

Tabiat Parkı içerisinde sürdürülmekte olan işletmecilik faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalanan 28.09.2017 tarihli sözleşme hükümleri kapsamında sürdürülmektedir. Söz konusu işletme faaliyetleri için BELEDİYEMİZCE DÜZENLENMİŞ HERHANGİ BİR İŞLETME RUHSATI VE ÇALIŞMA İZNİ BULUNMAMAKTADIR. Yoğun şikâyetlere konu olan işletme faaliyetleri için de “ana faaliyet konusu belirtilmeksizin”, işyeri açma ruhsatı Mersin Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir. Gerek yürürlükte bulunan imar planları, gerekse ihale teknik şartnamesi ile işletme sözleşmesine aykırı olarak sürdürülen işletme faaliyetleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 25.01.2022 tarihinde düzenlenen işletme ruhsatının iptali için de Belediyemizce başlatılan hukuki süreçdevam etmektedir. (376m2 kapalı, 221.238m2 açık alan şeklinde, hangi dayanağa, plana göre hazırlandığı bilinmeyen ve kapasitesi tarif edilen Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Tuirzm İşletme Belgesi de ektedir.)

Tabiat Parkı içerisinde sürdürülmekte olan faaliyetler hakkında Belediyemize iletilen şikâyetlere istinaden alan içerisinde daha önce ilgili mevzuat kapsamında yapmaya çalıştığımız kontrol ve denetim işlemleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı tarafından yetki ve sorumluluk alanımız dışında görülerek etkisizleştirilmiştir. Buna rağmen alanda yapılması planlanan milyonfest benzeri etkinlikler Belediyemiz girişimleri ve karşı duruşuyla engellenmiştir. Ayrıca tabiat parkı içerisinde sürdürülmekte olan düğün ve eğlence faaliyetleri hakkında Belediyemize iletilen gürültü kaynaklı şikâyetlere istinaden 2020 yılından bugüne dek sekiz kez işletmeciye cezai işlem uygulanmıştır.

Gümüşkum Tabiat Parkı; Mersin ve Mezitli İlçesi için doğal değerleriyle çok büyük önem taşımaktadır. Bu alanın sadece ticari bir kaynak olarak görülmesi, doğal yapısına uygun bir kamu kullanımına açılmak yerine, noktasal bir proje girişimine ve yapılaşmaya konu edilmesi, kamu yararının, kıyı ve doğa kanunlarının gözetilmediği anlamına gelecek ve kentimiz açısından büyük bir kayıp olacaktır. Söz konusu alanda geleceğe yönelik doğru hedeflere ve kararlara ulaşmak, bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak başta doğal ve kültürel varlıkların sağlıklı değerlendirilmesine ve ilgili idarelerin işbirliği ile işletilmesine bağlıdır.

Sonuç olarak; alanın hak ettiği doğal ve çevresel değerleri ile birlikte korunarak kullanımı yönünde kararların alınması, çok geç olmadan doğal mirasımızın telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip edilmesine neden olacak girişimlerin bir an önce önlenmesi adına mevzuatta tarif edilmiş olan yetki ve sorumluluk alanları çerçevesinde başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşların, kente ve gelecek kuşaklara yönelik sorumluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda sürdürülen mücadelede Mezitli Belediyesinin ve Başkanımız Neşet Tarhan’ın en ön safta yer aldığı herkes tarafından bilinmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ekler :

  1. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen İşyeri Ruhsatı veKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Turizm İşletme Belgesi
  2. 100.Yıl Tabiat Parkı İşletmecilik İhale Şartnamesinin bazı hükümleri
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 29.07.2019 tarihli yazısı
  4. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 05.10.2022 tarihli yazısı

EK BELGE 1

EK BELGE 2

EK İÇERİK 3

100.Yıl Tabiat Parkı İşletmecilik İhale Şartnamesinin Bazı Hükümleri

107. Maddesi – İşletmeci; sözleşme konusunu oluşturan yapı, tesis ve alanlarda (…) eğlence programı, her türlü davet, DÜĞÜN, KONSER, ŞENLİK, temsil, tiyatro vb. etkinlikleri düzenleyebilir. 

142/(c) Maddesi – (…) ihaleye konu sahanın tamamını (…) kapsayacak şekilde, Uygulama İmar Planı yer teslimini müteakip 9 (dokuz) ay içerisinde işletmeci tarafından yaptırılacaktır.

142/(ç)Maddesi – İşletmeci; (…) yapı, tesis, saha ve alan düzenlemelerine yönelik 1/500 ve 1/200 ölçekli (…) uygulama projelerini Orman Genel Müdürlüğü / Bölge Müdürlüğünün onayına sunacaktır.

F/14. Maddesi – Sözleşme süresi: sözleşmenin Noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere 5 yıldır.

F/15. Maddesi – İhale Şartnamesinin özel şartlarının yerine getirilmesi halinde (…) sözleşme süresi 29 YILA GEÇMEMEK ÜZERE UZATILIR.

BASIN BÜLTENİ


0Önceki Haber

0

MÜSTAFİ DURUMDAKİ ZİYA ERDOĞAN DP İL BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDUSonraki Haber

MÜSTAFİ DURUMDAKİ ZİYA ERDOĞAN DP İL BAŞ...

Başka haber bulunmuyor!