Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Sağlık da İdari izinli sayılacak kamu çalışanlarında aranacak kronik hastalıklar listesi belli oldu

Sağlık da İdari izinli sayılacak kamu çalışanlarında aranacak kronik hastalıklar listesi belli olduBakanlık genelge gönderi olaya açıklık getirdi. İşte genelge ve ekleri...

Konu    : Kronik hastalıklar listesi
DAĞITIM YERLERİNE

29/05/2020 tarih ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda; 
1- İdari izinli sayılacak kamu çalışanlarında aranacak kronik hastalıklar ekli listede belirlenmiştir.
2- Ekli listedeki listedeki hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 3(üç) kez aynı tanıyı almış olanlar için Bakanlığımıze nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas kronik hastalık durum belgesi” üretilecektir.
3- Listedeki hastalıkları olan çalışanlar Bakanlığımız e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas kronik hastalık durum belgesi”ni üreterek çıktısını alarak çalıştığı birime ibraz edecektir.
4- Tereddüt hasıl olan hususlarda merkez teşkilatları Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden diğer birimler ise İl Sağlık Müdürlüğünden görüş alarak işlem tesis edecektir. 
    Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Ek:
İdari izne esas kronik hastalıklar listesi(1 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına
Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İlgili ve İlişkili
Kurum ve Kuruluşlara
Bakanlıklara
(Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlara
Bakanlıklarca)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara YÖK
Başkanlığınca)
Üniversitelerarası Kurula
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına
81 İl Valiliğine