AKDENİZ’İN MASRAFLARI AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
AKDENİZ’İN MASRAFLARI AKILLARA DURGUNLUK VERDİ
Geçen yıla nazaran her işin ve her şeyin yüzde 300-500 arttığı görüldü. 2021 yılı denetim raporu şaşırttı. Cumhurbaşkanlığı genelgesi bile hiçe sayılmış, harcamalar arttıkça artmış. Rapor meclis üyelerinden üç kişilik bir komisyon tarafından hazırlanıp meclise sunulmuş. MAHMUT DÖNMEZ- YILDIRIM AKPINAR- TUFAN NENNİ. Bu rapora Tufan Nenni ayrışık oy kullanıp şerh düşmüş.

ANKARA- Mersin’in Ak Partili Belediyesi olan AKDENİZ ilçe belediyesinde 2021 yılında toplam 1040 personel bulunduğu ortaya çıktı. Belediyenin 2021 yılı sonu itibariyle piyasadaki mal ve hizmet tedarikçilerine kalan borcunun 37.943.821,93 TL olduğu ortaya çıkarken, 2020 yılından 2021 yılına tahsil edilemeyen bütçe gelirleri devrinin 43.994.844,01 TL,  2021 yılında tahakkuk eden bütçe gelirleri 204.996.408,19 TL olduğu,  toplam tahakkukun 248.991.252,20 TL olarak gerçekleştiği, bunun da 203.586.665,11 TL sinin tahsil edildiği, 2021 yılına da 45.026.692,89TL alacak devrinin olduğu ortaya çıktı. Bütçe harcama raporunda görülen bazı müdürlüklerde bütçe rakamının çok üzerinde harcama yapıldığı, bazı müdürlüklerde de verilen bütçe rakamlarının çok altında harcama yapıldığı, bütçe disiplinine uyulmamış olduğu tespit edildi.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ'NİN İNCELENMESİNDE ise, Bazı kalemlerde çok yüksek oranda artış, bazı kalemlerde de düşüşe rastlanırken,  2020, birçok kalemde bir önceki yıla göre yüksek oranda artışlar olduğu, özellikle ilan giderlerinin Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesine rağmen % 17 oranında, taşıt kiralama giderlerinin bir önceki yıla göre %171 oranında artmış olduğu tespit edildi. Temsil ve ağırlama ile Tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri bir önceki yılla kıyaslandığında % 492 gibi yüksek bir oranda arttığı tespit edildi. Yapılan hesaplamaya göre belediyenin faiz dahil iç ve dış borç stok tutarının yasa maddesi gereği kesinleşmiş bütçe geliri olan 203.586.665,11 TL’yi aşmaması gerekirken, 31.12.2021 tarihli mizan verilerine göre belediyenin faiz dahil borç stok tutarının 230.062.956,72 TL olarak gerçekleştiği ve yasal sınırı aştığı tespit edildi.

AKDENİZ BELEDİYESİ DOĞRUDAN TEMİNLE ALINAN MAL VE HİZMETLERİN İNCELENMESİ’nde, 2021 yılı doğrudan temin bütçesinin (mal alımı + hizmet alımı + yapım işleri) 16.617.700 TL olduğu, Belediyenin 2021 yılı boyunca doğrudan temin ile yaptığı alışlar toplamının 8.080.412,41 TL olduğu tespit edilmiş. Doğrudan teminle alınan mal ve hizmet alım dosyalarından rastgele seçilenler üzerinde yapılan incelemelerde, online eğitim paketi, toplu SMS, PVC kapı, belirli günlerle ilgili farklı günlerde yapılan afiş, finil, bilboard, megalit, parke döşeme gibi çok sayıda dosya da ise tespit edilen hususlar da ise;

1- Piyasa fiyat araştırmasının yeterli ölçüde yapılmadığı, örneğin belediyeye alınan 3 adet tablet bilgisayar için 4 firmadan teklif alınıp teklifler içinde en uygun teklifi veren İbrahim Oktay(İdeal Bilişim)’dan alımın yapıldığı tespit edilmiş. Ancak denetim komisyonunca 23.02.2022 tarihinde, internet üzerinde yapılan fiyat araştırmasında, aynı özelliklere sahip tabletin güncel piyasa fiyatının 1.499 TL olduğu, tabletlerin alındığı Ocak 2021 döneminde USD kurunun 7,40 TL olduğu göz önüne alındığında, tablet alış birim fiyatı olan 2.300 +KDV fiyatın yüksek olduğu tespiti yapılmış.

2- Alınan teklif zarflarının çoğunun kapalı şekilde alınmadığı (kapatma bandı açılmamış), genellikle birkaç firmadan tekliflerin alındığı, belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren firma skalasının dar tutulduğu, kısaca rekabet koşullarının tam olarak sağlanmadığı tespit edilmiş.

3- Doğrudan teminle alınan mal ve hizmetlerin yapıldığına yada alındığına delil teşkil edecek somut verilerin dosyalarda olmadığı, örneğin belediyenin 18.05.2021 tarihinde 91.000,00 TL bedelle belediye araçlarına folyo baskı ve uygulama gideri; 25.05.2021 tarihili fatura ile 23.250,00 TL bilboard afiş ve vb. uygulama; 12.05.2021 tarihinde de 23.322,00 TL’lik afiş çalışması gibi bu işlerin yapıldığına dair yerinde tespit tutanaklarının, görsellerinin olmadığı ve teklif zarflarının kapalı şekilde alınmamış oldukları tespit edildi.

AKDENİZ BELEDİYESİ İHALE YÖNTEMİYLE ALINAN MAL HİZMET VE YATIRIMLARIN İNCELENMESİ’nde ise, Belediyenin 2021 yılında 46 adet ihale yaptığı, bu ihalelerden 4’nün iptal edildiği, 19 ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı, 15 ihalenin (4734 Sayılı Kanun 21-b maddesi gereği) pazarlık usulü ile yapıldığı, 7 ihalenin (4734 Sayılı Kanun 21-f maddesi gereği) pazarlık usulü ile yapıldığı, 1 ihalenin de (4734 Sayılı Kanun 3-1 maddesi gereği belli istekliler arasında istisna) direkt olarak verildiği, yapılan bu ihalelerin %45’nin açık ihale usulü ile, %55’nin de pazarlık usulü ve direkt olarak verilerek yapıldığı tespit edildi. Komisyonun, ihale dosyaları içerisinden rastgele seçtiği birkaç dosya üzerinden yaptığı incelemeler sonucunda varılan tespitleri ise şöyle:

1- 2021/404007 Sayılı Belediyenin Tanıtımı İçin Reklam Ürünleri ve Hizmeti İhalesi : Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından 11.08.2021 tarihinde yapılan açık ihale sonucunda ihalenin K.İ.K 62 a maddesine göre yıllara sair bir ihalenin yapılabilmesi için proje maliyetinin en az %10 bütçe gelirinin olması şartına uyulmadan verildiği tespit edildi. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından K.İ.K 62 a maddesi şöyle: Madde 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek, yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmak üzere, proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 2021 yılı bütçesi olan 2.757.000 TL’nin 10.08.2021 tarihi itibariyle 2.708.552 TL’sinin harcandığı, söz konusu İhalenin 4.241.930 + KDV ile istekliye verildiği, ihalenin yapıldığı 11.08.2021 tarihinde ilgili müdürlüğün en az 424.193TL harcanmamış gelirinin olması gerekirken, 48.448 TL gelirinin kalmış olduğu tespit edildi. 29.09.2021 tarihli Belediye encümen kararı ile yani bu müdürlüğe ihalenin yapılmasından çok sonra ödenek aktarıldığı, dolaysıyla yasal mevzuatın ihlal edildiği tespit edildi. Ayrıca yıllara sair olan bu ihalenin 2022 yılı bütçesinin G cetveline de yazılmadığı da tespit edildi.

2- 2021/384483 Kurban Kesim Hizmetleri Mobil İstasyon Kesim Ünitesi İhalesi:  Belediyenin bu ihale için 3 firmayı davet ettiği, ihaleye ise 1 istekli firmanın katıldığı, sonuçta 12.02.2021 tarihinde 500.000 + KDV bedel karşılığında sözleşme yapıldığı, ihaleye tek bir isteklinin katılmış olması, rekabet koşullarının tam olarak sağlanmadan ihalenin gerçekleştirildiği tespit edildi.

3-2021/450298 Konser Etkinlikleri Hizmeti Alımı için fiyat araştırması yapılırken 3 farklı firmadan fiyat alındığı, fiyat araştırması kapsamında teklif alınan firmalardan sadece Mavi Masal firmasının ihale için çağrıldığı ve ihalenin bu firmaya 23.08.2021 tarihinde 390.000 + KDV bedelle verilerek rekabet koşullarının ihlal edildiği tespit edildi. Ayrıca bu ihalenin “ivedi çalışılması gereken program kapsamında covid-19 pandemi sürecinde ve pandemi gerekçesiyle yapıldığı göz önüne alındığında, yapılan işin amacı ile varılan sonucun “konser gibi topluluk etkinliklerinin pandeminin yayılmasına zemin oluşturacağı için” çelişkili olduğu tespiti yapıldı.

4-2021/204829 Kırtasiye Malzemeleri Alım İhalesinde: İhalenin 20.05.2021 tarihinde 352.588 + KDV bedelle istekliye verildiği, 14.06.2021 tarihinde ihale konusu malzemelerin teslim alındığı, ancak teslime daire irsaliye veya teslim konusu malzemelerin kalite ve özelliklerine ölçüt olabilecek marka ve özellik kodunun gösterir her hangi bir belgenin olmadığı, alınan kırtasiye çeşitlerinden 35 adet evrak çantası için belediyemizce yapılan piyasa araştırmasında 1 adet çanta piyasa fiyatının ortalama 57 TL olduğu, ancak alınan çantaların birim başına 277 TL’ye fatura edildiği, komisyonun bu ürünü incelediği, yapılan inceleme sonucunda çantanın kalitesiz olduğu, değerinin ancak 10-20 TL bandında olabileceği tespiti yapıldı..

DENETİM KOMİSYONUNCA 45 GÜNLÜK ÇALIŞMA SONUCU BU TESPİTLERİN YAPILDIĞI BEYAN EDİLDİ. Komisyon şu tespitleri de ayrıca yaptı:

1) Bilindiği üzere Stratejik Plan ve Bütçe Kararnamesi Belediye Meclisimiz tarafından yapıldığından, Esas olarak Meclis Denetim Komisyonu olarak bunlara uygunluğunu denetlemekteyiz. 2018-2022 dönemine ait yapılan Stratejik Plan ile 2021 bütçesi, gerçekleşmeler ve harcama kalemlerine bakıldığında yeterince uyumlu olmadığı görülmüştür.

2) Akdeniz Belediyesi belirlenen norm kadro standartlarına uygun olarak 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle, 207 memur,35 sözleşmeli, 70 işçi personel olmak üzere toplam 312 personel çalışmaktadır. Ayrıca Akdeniz Belediyesi Personel A.Ş.’de 686 personel ve Akdeniz Belediyesi İmar A.Ş.’de de 42 personel çalışmaktadır.

3) 2021 yılında personel giderleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan, belediyelerin yıllık toplam personel giderleri ile ilgili sınırlama hükümlerine uygunluğu hakkında yapılan inceleme ve hesaplamalarda, Belediyemiz şirketi olan Akdeniz Belediyesi Personel AŞ. ve Akdeniz Belediyesi İmar A.Ş. bünyesinde bulunan personel giderleriyle beraber hesaplandığında çıkan toplam personel giderleri olan 75.844.576,44 TL baz alındığında oranın %37 olduğu, yani yasal sınırın aşılmadığı görülmüştür.

4) Akdeniz Belediyesinin inceleme dönemi içerisinde ilgili bütçe tertibinde yeterli olmayan tertipler için Encümen kararı ile aktarma yapıldığı görülmüştür.

5) Yıl içerisinde verilmesi gereken beyannamelerden seçilen örneklerin süresinde ilgili vergi dairesine verildiği görülmüştür.

6) Gelir bütçesi 2021 yılında açık/fazla hariç, 205.000.000 TL olarak bütçelenmiş olup, gerçekleşen miktar 203.586.665,11 TL olmuştur.

7) Gider Bütçesi önceki yıldan devirle birlikte 2021 Yılında 229.596.498 TL bütçelenmiş olup gerçekleşen miktar 219.788.981 TL olmuştur.

8)Belediyemizin 31.12.2021 tarihi itibariyle borç toplamı 230.062.956,72 TL olup, bir önceki yıla göre borç yükü 5.623.513 TL artmıştır. 5393 Sayılı Belediye Yasasının 68/d maddesi gereği belediye borçlarının kesinleşmiş 2021 yılı bütçe geliri olan 203.586.665,11 TL’yi aşmaması gerekirken bu sınırın aşıldığı görülmektedir.

9) 2021 yılı doğrudan temin bütçesinin 16.617.700 TL olduğu, Belediyemizin 2021 yılı boyunca doğrudan temin ile yaptığı alışlar toplamının 8.080.412,41 TL olduğu, doğrudan teminle yapılan alımların geçen yıla oranla ciddi oranda düştüğü görülmüştür.

Komisyonumuzun doğrudan teminle alınan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili yaptığı incelemelerden tespit ettiği hususlar kısaca şöyledir;

- Piyasa fiyat araştırmasının yeterli ölçüde yapılmadığı, örneğin belediyeye alınan 3 adet tablet bilgisayar için 4 firmadan teklif alınıp teklifler içinde en uygun teklifi veren İbrahim Oktay’dan (İdeal Bilişim) alımın yapıldığı, ancak aynı özelliklere sahip alım konusu tablet fiyatının 23.02.2022 tarihinde (internet üzerinde satış yapan sitelerde) güncel piyasa fiyatının 1.499 TL olduğu, tabletlerin alındığı Ocak 2021 döneminde USD kurunun 7,40 TL olduğu göz önüne alındığında tabletlerin alış birim fiyatının (2.300 +KDV) çok yüksek olduğu değerlendirilmiştir.

- Alınan teklif zarflarının büyük bir kısmının kapalı şekilde alınmadığı (kapatma bandı açılmamış şekilde olduğu), genellikle birkaç firmadan tekliflerin alındığı, belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren firma skalasının dar tutulduğu, kısaca rekabet koşullarının tam olarak sağlanmadığı değerlendirilmiştir.

- Doğrudan teminle alınan mal ve hizmetlerin yapıldığına yâda alındığına delil teşkil edecek somut verilerin dosyalarda olmağı, örneğin belediyenin 18.05.2021 tarihinde 91.000,00 TL bedelle belediye araçlarına folyo baskı ve uygulama gideri; 25.05.2021 tarihili fatura ile 23.250,00 TL bilboard afiş ve vb. uygulama; 12.05.2021 tarihinde de 23.322,00 TL’lik afiş çalışmasıyla ilgili işin yapıldığına dair yerinde tespit tutanaklarının, görsellerinin olmadığı tespit edilmiştir.

10) Belediyemizin 2021 yılında 46 adet ihale yaptığı, bu ihalelerden 4’nün iptal edildiği, 19 ihalenin açık ihale usulü ile, 15 ihalenin (4734 Sayılı Kanun 21-b maddesi gereği) pazarlık usulü ile, 7 ihalenin (4734 Sayılı Kanun 21-f maddesi gereği) pazarlık usulü ile, 1 ihalenin de (4734 Sayılı Kanun 3-1 maddesi gereği belli istekliler arasında istisna) direkt olarak, ve bu ihalelerin %45’nin açık ihale usulü ile, %55’nin de pazarlık usulü ve direkt olarak verilerek yapıldığı tespit edilmiştir. Belediyemizin ilerleyen dönemlerde yapacağı ihalelerin halka açık ve daha şeffaf bir şekilde, açık ihale usulüyle yapılmasının daha uygun olacağı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Komisyonumuzun ihale dosyaları içerisinden rastgele seçtiği bir kısım ihale dosyaları üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda varılan tespitler aşağıdaki gibidir:

- 2021/404007 Sayılı Belediyemizin Tanıtımı İçin Reklam Ürünleri ve Hizmeti İhalesi: Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından 11.08.2021 tarihinde yapılan açık ihale sonucunda İhalenin 4.241.930+KDV ile istekliye verildiği, ihalenin K.İ.K 62 a maddesine göre yıllara sair bir ihalenin yapılabilmesi için proje maliyetinin en az %10 bütçe gelirinin olması şartına uyulmadan verildiği tespit edilmiştir.. Şöyle ki; 11.08.2021 tarihinde 4.241.930+KDV ile istekliye verilen ihalenin, bu tarihte ilgili müdürlüğün en az ihale bedelinin %10 olan 424.193 TL harcanmamış gelirinin olması gerekirken, bu meblağın çok altında 48.404 TL gelirinin kalmış olduğu tespit edilmiştir. İhalenin yapılmasından sonra 29.09.2021 tarihli Belediye Encümen kararı ile bu müdürlüğe ödenek aktarıldığı, dolaysıyla yasal mevzuatın ihlal edildiği görülmüştür. Ayrıca yıllara sair olan bu ihalenin 2022 yılı bütçesinin G cetveline de yazılmadığı tespit edilmiştir.

-2021/384483 Kurban Kesim Hizmetleri Mobil İstasyon Kesim Ünitesi İhalesi; Belediyemizin bu ihale için 3 firmayı davet ettiği, ihaleye ise 1 istekli firmanın katıldığı, sonuçta 12.02.2021 tarihinde 500.000+KDV bedel karşılığında istekli firma ile sözleşme yapılması, bu ihalede piyasa rekabet koşullarının tam olarak sağlanmadan yapıldığı değerlendirilmiştir.

-2021/450298 Konser Etkinlikleri Hizmeti Alımı; Bu ihale için fiyat araştırması yapılırken 3 farklı firmadan fiyat alındığı, fiyat araştırması kapsamında teklif alınan firmalardan sadece bir firmadan hem piyasa fiyat araştırmasının alındığı hem de bu firmanın ihale için çağrıldığı ve ihalenin bu firmaya 23.08.2021 tarihinde 390.000 + KDV bedelle verilerek rekabet koşullarının ihlal edildiği, görülmüştür. Ayrıca ihalenin “ivedi çalışılması gereken program kapsamında covid-19 pandemi sürecinde ve pandemi gerekçesiyle yapıldığı göz önüne alındığında, yapılan işin amacı ile varılan sonucun “konser gibi topluluk etkinliklerinin pandeminin yayılmasına zemin oluşturacağı için” çelişkili olduğu değerlendirilmiştir.

-2021/204829 Kırtasiye Malzemeleri Alım İhalesi; İhalenin 20.05.2021 tarihinde 352.588+KDV bedelle istekliye verildiği, 14.06.2021 tarihinde ihale konusu malzemelerin teslim alındığı, ancak teslime daire irsaliye veya teslim konusu malzemelerin kalite ve özelliklerine ölçüt olabilecek marka ve özellik kodunun gösterir her hangi bir belgenin olmadığı, ayrıca alınan kırtasiye malzemeleri içinde olan 35 adet evrak çantası için belediyemizce yapılan piyasa fiyat araştırmasında 1 adet çanta piyasa fiyatının ortalama 57 TL olduğu, ancak alınan çantaların birim başına 277 TL’ye fatura edildiği, komisyonumuzun bu ürünü incelediği, yapılan inceleme sonucunda çantanın kalitesiz olduğu, değerinin ancak 10-20 TL bandında olabileceği gözlemlenmiştir.

11) Belediyemiz için alınan mal ve hizmetlerin, genellikle birkaç firmadan yapıldığı, bundan sonraki süreçlerde seçilecek firmaların Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde faaliyette bulunan firmalardan olması, alımların sadece birkaç firmadan değil, rekabet koşulları sağlanarak daha kapsayıcı olunması ve liyakat esas alınarak yapılması sağlanmalıdır.

12) 2021 yılında gerçekleşen temsil ağırlama ve basın yayın giderleri toplamının 10.445.778 TL gibi çok yüksek miktarda olduğu, 30.06.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesine rağmen tasarruf yapılmadığı, aksine bir önceki yıla göre çok yüksek oranda arttığı görülmüştür.Örneğin internet haber sitelerine 2020 yılında 522.400 TL ödeme yapılmışken 2021 yılında 1.000.817 TL ödendiği geçen yıla oranla % 92 oranında artmış olduğu tespit edilmiştir.

13)Belediye Meclisimizin aldığı kararların idare tarafından daha özenli bir şekilde uygulanması önerilmektedir.

DENDİ....

haberanaliz.net/ ÖZEL

İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve HABER kullanımı yapılamaz.


MERSİN BÜYÜKŞEHİRİN KIYAFET İŞLERİDE HEP AYNI FİRMAYAÖnceki Haber

MERSİN BÜYÜKŞEHİRİN KIYAFET İŞLERİDE HEP...

0Sonraki Haber

0

Başka haber bulunmuyor!