haberanaliz

İzmir Milletvekili Serpil KEMALBAY’dan önerge

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
İzmir Milletvekili Serpil KEMALBAY’dan önerge
İzmir Milletvekili Serpil KEMALBAY’ın; Corona Virüs salgını ile etkili bir şekilde mücadele etmek, salgını önlemek, yaygın test, hastalık taşıyanları tespit ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak amacıyla;▶Çeşitli gerekçelerle ihraç edilen hekim ve sağlık personellerinin göreve iadelerinin sağlanması,▶Atamaların ise güvenlik soruşturmasından muaf acilen yapılarak deneyimli, eğitimli kadroların öncelikli olarak görevlendirilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na vermiş olduğu Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi ekte sunulmuştur,

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

İzmir Milletvekili

GENEL GEREKCE

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan ettiği,   tüm dünyayı etkisi altına alan,  Türkiye’de de hızla yayılan ve can kayıplarının yaşanmasına neden olan yeni tip corona virüs salgını dikey bir eğriyle yükseliştedir. Dünyadaki deneyimler ışığında baktığımızda son derece kolay bir şekilde bulaşan hastalığın yavaşlatılamaması durumunda aylar içinde nüfusun yaklaşık  %60’ının enfekte olma riski son derece gerçekçi bir simülasyon olacaktır.

Salgından hangi risk gruplarının etkilenebileceği, günlere göre hastanede yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyacak vaka sayısı, günlere göre solunum cihazına ihtiyaç duyacak vaka sayısı, hangi ilaçlara ihtiyaç duyulacağı, salgın süresince kaç yatağa, kaç sağlık çalışanına ihtiyaç duyulacağına dair öngörülerimize göre mevcut sağlık kapasitesi ile üstesinden gelinemeyecek, aksine olağanüstü önlemler alınmazsa halk sağlığı açısından büyük felaketlere yol açacak bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir.

Salgını önlemek için yaygın tanı testleri yapılarak bulaşının izole edilme yönteminin öncelenmesinden, laboratuar hizmetlerinin desteklenmesine, sağlık sisteminin salgın krizi şartlarına göre yeniden düzenlenmesine ve sağlık emekçilerinin başta koruyucu ekipman olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Hükümetin  ‘’sınır önlemleri ve seyahat kısıtlamaları ile yapılması gereken yapılmıştır ve bu yeterli önleyici bir tedbirdir’’  yaklaşımı ve hiçbir altyapısı olmayan ve çalışanları, emekçileri, güvencesizleri kapsamayan  ‘evde kal’ çağrıları salgının özellikle dezavantajlı gruplara yayılmasını ve tırmanışını durdurmaya yetmemektedir. Önümüzdeki haftalar hasta sayısında büyük artışlar olacağını, ölümcül vakalarda ciddi artışlar ve sağlık sisteminde tıkanmalar olacağını öngörmemek yaşanacakları görmezden gelmek olacaktır. 

Uzman tabip, diş tabibi ve eczacı ile diğer yardımcı sağlık personellerinin ülke genelinde dengeli dağılımını sağlayacak şekilde gerekli atamaların yapılmasını güvenlik soruşturmasından muaf olunarak gerçekleştirmesi, çeşitli gerekçelerle ihraç edilen hekim ve sağlık personellerinin göreve iadelerinin sağlanması ve atamaların acilen yapılarak deneyimli, eğitimli kadroların öncelikli olarak görevlendirilmesi salgına karşı alınacak acil önlemlerin başında gelmektedir. Sağlık Bakanlığı salgına karşı mücadelede kapasiteyi  artırmayı, sağlık çalışanlarına güvenli koşullar sağlamayı,  sağlık emekçilerinin salgından etkilenmemeleri için gerekli tüm önlemleri almayı ve  çalışanların özlük haklarını iyileştirmeyi hayata geçirmelidir. Covid-19 salgını kapsamında eğitim çalışmaları veren uzman hekim Güle Çınar örneğinde olduğu gibi görevini yaparken sağlık emekçilerine iş güvencesi sağlanmalı ve keyfi yaptırımlara maruz bırakılmamalı, ayrıca sağlık çalışanları sağlıkta şiddete karşı korunmalıdır.

Sağlık Bakanlığı’nın dikleşen Covid-19 salgını eğrisini yavaşlatıcı tüm önlemleri acilen alması,  sağlık hizmetleri kapasitesini yeterli kılacak hazırlıkları yapması, soğukkanlı, açık  ve şeffaf bir biçimde süreci yürütmesi, toplumla paylaşması, , toplum çıkarlarını gözeten bir   pandemi eylem planı ortaya koyması gerekmektedir.

Bu bahisle Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim bu aksaklıkları gidermek amacıyla hazırlanmıştır.

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1.- (1) Bu Kanunun amacı COVİD-19 salgınıyla seri bir şekilde mücadele etmek, salgını epidemik açıdan önlemek, hastalık taşıyanları tespit ederek tedavilerinin yapılmasını sağlamak ve sahip olunan sağlık personeli kaynağını en etkin şekilde kullanmak amacıyla aktif durumda olmayan sağlık personelini bu mücadeleye dâhil ederek ülke genelinde halk sağlığını korumaktır.

Uygulama

MADDE 2.- (1) 6/ 2/ 2018 tarihli ve 7080 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun ila 8/ 2/ 2018 tarihli ve 7092 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunların eki cetvellerde işine son verilenlerden;

a) Üniversite hastaneleri ile diğer sağlık kuruluşlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfında çalışanlardan herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyenler hariç olanlar resen,

b) Diğer hizmet sınıflarında çalışanlar talepleri halinde ve ihtiyaç doğrultusunda,

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenerek bu kanunların eki (1) numaralı listelerden çıkartılırlar.

            (2) Başkanlık tarafından oluşturulan bu listeler gelen talepler doğrultusunda 3 ay boyunca güncelleştirilir. Bu güncelleştirmede ölüm, gaiplik, çalışmama talebi, mazeret, sürekli hastalık ve diğer unsurlar göz önüne alınır. Bu Kanunun yayımı tarihinde seçilme veya atanma yoluyla başka görevlere seçilen veya atananlar istekleri halinde görevlerinin sona ermesinden sonra bu listelere dâhil edilirler.

            (3) Oluşturulan bu listeler ile güncelleştirilen listelerde yer alan personel Başkanlık tarafından durumlarına uygun kadrolara atanarak, öncelikli olarak bulundukları yerde, bu mümkün değilse ihtiyaç duyulan yerlerde 1 ay içerisinde göreve başlatılır.

            (4) Bu şekilde göreve başlatılanlara kadrolarına uygun özlük hakları verilir.  Seçilme veya atama yoluyla herhangi bir göreve seçilen ve atananlar istekleri halinde bu görev sürelerinin sonunda durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

            (5) Bu şekilde göreve başlatılanlardan talep edenler ile görevde eksikliği görülenlere bir aylık süre ile hizmet içi hızlandırılmış tıbbi farmakoloji ve sağlık teknik eğitimi verilebilir. Bu durumda olanlara özlük hakları yüzde elli oranında eksik olarak ödenir. Hizmet içi eğitimde başarılı olamayanlar diğer sınıflarda da görevlendirilebilir.

            (6) Bu şekilde göreve başlatılanlardan psikolojik veya psikiyatrik sorunları olduğu heyet raporuyla belirlenenler durumlarına uygun başka kurumların hizmet sınıflarında ve kadrolarında görevlendirilebilir.

            (7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bir ay içerisinde Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında müştereken düzenlenecek bir yönetmelik ile belirlenir.

Diğer hükümler

MADDE 3.- Yukarıdaki madde uyarınca görevlendirilenlerin 1/ 2/ 2018 sayılı ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun uyarınca kurulmuş bulunan Olağanüstü Hal Komisyonunca incelenmiş veya incelenmemiş dilekçeleri yok hükmünde sayılarak ilgili komisyon kayıtlarından çıkarılır. 7075 sayılı Kanun uyarınca açılmış idari yargı davaları da düşer.

Yürürlük

MADDE 4.-  Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5.-  Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

BASIN BÜLTENİ


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
MEŞOT DEZENFEKTE EDİLİYORÖnceki Haber

MEŞOT DEZENFEKTE EDİLİYOR

Hasta Mahpus Sabri Kaya soru önergesiSonraki Haber

Hasta Mahpus Sabri Kaya soru önergesi

Başka haber bulunmuyor!