MERSİN GENÇLİK SPOR’DA HALİMEM YANAKTAN, İLİMAM DUDAKTAN ANLAYIŞI MI?!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN GENÇLİK SPOR’DA HALİMEM YANAKTAN, İLİMAM DUDAKTAN ANLAYIŞI MI?!
Biz yazıyoruz kamuoyunu haberdar ediyoruz diye ALINGANLIK gösterenler var. Kimse alınganlık yapmasın ve celallenmesin. HERKES görevini, görevinin gerektirdiği bilinç ve şuur içinde yasalar nezdinde hak- hukuk- adalet ölçüsünde yaparsa mesele kalmaz....

ÖNCEKİ yazıda DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN İHALELERİ ELE ALMIŞ, YAPIM alımlarını EKAP’a koyuyorsunuz da, HİZMET ve MAL alımı gibi diğer doğrudan temin alımlarınızı neden EKAP’a koymuyorsunuz sorusunu yöneltmiştim.

LİNK AŞAĞIDA:

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-genclik-sporun-resmi-nikahli-firmalari-mi-var-19185

Birileri, SANANE, KİMENE gibi cümleler kurarak etraflarına AHKÂM kesmişler. Devlet kurumunda, ahkâm kesme olmaz. YASA- KANUN- YÖNETMELİK- GENELGE ve ilgili MEVZUAT ne derse o olur, onu yapmak zorundasınız. Bu devlet, 11 Temmuz 2023 SALI günü 32245 sayılı resmi gazetede TEBLİĞ yayınladı ve durumu güncelledi. Orada, ikinci bölümde, Alım Süreci ile ilgili kısımda, Doğrudan temin kaydının yapılması başlıklı;

MADDE 5- (1) Alımlar, idareler tarafından EKAP’a kaydedilerek doğrudan temin kayıt numarası oluşturulur. (2) e-fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılacak alımlarda, alım konusuna ve/veya alıma teklif verecek gerçek veya tüzel kişilere ilişkin belirli kriter ve/veya teknik özelliklerin aranması durumunda, bu kriter ve/veya teknik özelliklerin yer aldığı şartname ve benzeri belgeler ile sözleşme imzalanacak alımlarda bunlara ilaveten sözleşme tasarısının da kayıt işlemi esnasında EKAP’a yüklenmesi gerekir.” DİYOR...

Siz Yapımlarla ilgili doğrudan temini koyuyorsunuz da, çok büyük meblağlar tutan MAL ALIM ve HİZMET ALIM gibi ihalelerde yaptığınız doğrudan teminleri neden, hangi yasal gerekçe ile EKAP’a koymuyorsunuz?

Biz yazıyoruz. Kimse ile hiçbir kurum kuruluş ile şahsi işimiz yok. Kamu adına, kamunun malını mülkünü beytülmalını korumak adına yazıyoruz. Başkaca bir tavrımız varsa, ALLAH (c.c) bildiği gibi yapsın. Birde utanmadan bazıları bizi arayıp, “sende firma kur sende al” diyecek kadar arsızlar... Sanki bir şeyler almak, yada maddi kazanç sağlamak adına yazı yazıyoruz... Yazıklar olsun!!!

4734 SAYILI KANUNDA,Temel ilkeler başlıklı bölümde, Madde 5’de: “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.  Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez” DER...

Yine, aynı kanunun Yaklaşık maliyet” başlıklı, Madde 9-(Değişik: 30.7.2003-4964/6 md.)’de:  “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz” DER..

Kurumun yaptığı tüm ihalelerde YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASI, EŞİK DEĞERLERİN GÖZETİLMESİNE DİKKAT EDİYORMUSUNUZ?

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, İHALEYE KATILIM YAPANLARIN DURUMLARI, BİRBİRİ İLE YAKINLIKLARI, ORTAKLIKLARI, BAĞLANTILARINI, VARMI YOK MU, SORGULUYORMUSUNUZ?

İşi alanların YETERLİLİĞİNİ nasıl ölçüp biçiyorsunuz?

Bunca iş alıyorlar, veriyorsunuz, peki, “İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğünü” dikkatlice araştırıyor musunuz?

4734 sayılı kanunda:“Görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı bölümde,  Madde 60- İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/36 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. (Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/36 md.)5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.DER....
Yine aynı kanunun:
İdarelerce uyulması gereken diğer kurallaré başlıklı ,  Madde 62-
Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:
a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek, (Ek ibare: 24/11/2016-6761/6 md.)yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmak üzere,proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.
b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. (Ek ibare: 30/7/2003-4964/38 md.)Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.
c)(Değişik: 18/4/2007-5625/5 md.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.
d)(Değişik: 30/7/2003-4964/38 md.) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.
e)(Değişik: 20/11/2008-5812/24 md.; değişik: 10/9/2014-6552/10 md.; Değişik: 20/11/2017-KHK-696/83 md.;Aynen kabul:1/2/2018-7079/78 md.) 1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz.
2) Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.
3) Kurum, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.
f) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur. 
g) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. 
h)(Değişik: 20/11/2008-5812/24 md.)İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (BirmilyonbeşyüzdoksanyedibindokuzyüzonyediTürk Lirası)*olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.
ı)(Ek: 30/7/2003-4964/38 md.) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.DER...
BUNLAR AMİR HÜKÜMLERDİR.

Şimdi, Aynı kişilerini, firmaların, AÇIK ihalede de, PAZARLIKLI ihalede de, DOĞRUDAN temin işlerinde de, işleri almaları bir TESADÜF MÜ?

Bir kişinin yâda firmanın HER İŞİ YAPMASI, her işten anlaması,  hayatın doğal akışına uygun mu?

Bu işleri alan aynı kişi ve firmaların, AÇIK ihalede de, PAZARLIKLI ihalede de, DOĞRUDAN temin işlerinde de, idarece gizli olarak hazırlanan YAKLAŞIK MALİYETE, her defasında uygun teklif vermeleri, hayatın doğal akışına uygun mu?

AŞAĞIDAKİ FİRMALARIN, ALDIĞI BENZER İŞLERİ, BİZ KENDİ OLANAKLARIMIZ İLE BELİRLEDİK. TÜM KAYITLAR YÜCE DEVLETİMİZDE. SİZDE İNCELEYİN HER FİRMAYI. SİZDEN KAÇ İŞ ALMIŞ, NASIL ALMIŞ, HANGİ BEDELLE ALMIŞ... BUNU YAPMAK ÇOK ZOR MU?!

DECCORİST MİMARLIK - ŞAHİN POLAT

2021/405554, 1.037.500,00 TRY.

2021/390459, 448.000,00 TRY.

2021/601996, 652.750,00 TRY.

2022/ 11301731.730.000,00 TRY

2023 / 478968, 1.698.000,00 TRY

23DT596234, 236.000,00 TRY

23DT596053, 390.000,00 TRY

23DT497865, 77.500,00 TRY

22DT1206389, 174.000,00 TRY

EDA POLAT

2022/ 1093949, 712.000,00 TRY

2023/211585, 3.955.000.00 TRY.

2023/321970, 4.379.000.00 TRY.

23DT743396, 267.000,00 TRY

22DT982712, 97.800,00 TRY

FATMA BAKAR

23DT638274, 19.700,00 TRY

23DT416382, 7.000,00 TRY

23DT250915,85.080,00 TRY

22DT883141, 111.600,00 TRY

22DT945883, 7.000,00 TRY

MURAT UÇAR

23DT169351, 148.750,00 TRY

23DT395330, 20.750,00 TRY

22DT707906, 21.000,00 TRY

22DT945661, 64.000,00 TRY

92.925,00 TRY, 13.500,00 TRY

22DT1206318, 65.300,00 TRY

OSMAN TÜRKAN  

2020/588597, 326.024,50 TRY

2022/543679, 698.886,00 TRY

2023/320089,1.238.260.00, TRY

TAŞELİ  FİRMASI

2019/712042, 743.656,50  TRY

2019/318719, 563.197,36 TRY

2019/268313, 990.863,12 TRY

2019/234583, 183.146,50 TRY

2020/63874, 1.364.580,00 TRY

2021/562385, 2.358.682.50 TRY

2021/419909, 978.180,00 TRY

2022/693706, 2.469.480,00 TRY

2022/626821, 4.761.294,37 TRY

2022/419909, 978.180,00 TRY

2023/458667, 12.697.794.00, TRY

2023/331081, 9.595.337.00, TRY

ACS KURUMSAL

2019/423395, 1.361.883,51 TRY

2019/322638, 1.115.261,94 TRY

2020/305728, 955.324,00 TRY

2021/505796, 995.105,00 TRY

2021/453061, 935.174,00 TRY

2021/440164, 929.050,00 TRY

2021/425093, 785.305,50 TRY

2021/406051,748.858,00 TRY

2021/383180, 572.070,00 TRY

2021/358400, 996.611,70 TRY

2021/313210, 818.665.50 TRY

2021/130049, 214.085.00 TRY

2022/182856, 7.098.682,28 TRY

2023/166422, 20.621.803.00 TRY

TURAÇ FİRMASI

2021/182856, 15.842.145,80 TRY

2022/766157, 4.742.141,00 TRY

2022/182856, 15.802.145,86 TRY

2023/25859, 9.989.578,00, TRY

HATİCE ELÇİN SEZEN

2021/601996,

1.198.000,00, TRY

218.000,00 TRY

226.000,00 TRY

23DT656807, 33.200,00 TRY

23DT610431, 36.250,00 TRY

23DT301339, 140.200,00 TRY

23DT301299, 284.700,00 TRY

23DT278548, 422.000,00 TRY

23DT151223, 54.950,00 TRY

22DT938176, 34.000,00 TRY

22DT982593, 12.000,00 TRY

22DT982788, 34.000,00 TRY

22DT1169960, 11.200,00 TRY

22DT1170029, 207.480,00 TRY

NUMAN ÇELİK

2021/601996,

389.500,00 TRY

444.000,00 TRY

2021/391583, 329.000,00 TRY

23DT656774, 38.500,00 TRY

23DT320314, 41.100,00 TRY

22DT779029, 10.850,00 TRY

22DT786463, 217.500,00 TRY

FIRAT DURMAZ

22DT725884, 157.000,00 TRY

22DT741562, 217.000,00 TRY

22DT789892, 136.000,00 TRY

SERDAL AKAN

22DT735853, 50.000,00 TRY

22DT825899, 140.000,00 TRY

22DT997716, 70.618,00 TRY

23DT395258, 271.000,00 TRY

ART CLK TASARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT758909, 11.850,00 TRY

22DT778903, 46.395,00 TRY

22DT1030925, 92.925,00 TRY

23DT705038, 35.940,00 TRY

RECEP TÜRKMENOĞLU

23DT278506, 161.000,00 TRY

23DT295507, 75.000,00 TRY

23DT596183, 311.000,00 TRY

MUHAMMED SADIK SADIKOĞLU

22DT786411, 197.000,00 TRY

22DT1215490, 212.800,00 TRY

ESUH MÜHENDİSLİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT813072, 212.800,00 TRY

23DT411772, 144.000,00 TRY

22DT982640, 209.000,00 TRY

TAKTİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK EMLAK NAKLİYE MOBİLYA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT795786, 135.000,00 TRY

22DT989574, 98.000,00 TRY

22DT1202428, 214.000,00 TRY

ATÖLYE İMM MİMARİ TASARIM MÜHENDİSLİK DEĞERLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

23DT812536, 363.000,00 TRY

23DT556129, 346.000,00 TRY

22DT1166375, 172.500,00 TRY

MER TEKNOLOJİ ENERJİ İNŞAAT TAŞIMACILIK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

23DT295609, 212.000,00 TRY

23DT596033, 419.800,00 TRY

22DT1169918, 105.000,00 TRY

SCB MİMARLIK MÜHENDİSLİK VE GAYRİMENKUL İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

23DT596115, 350.000,00 TRY

23DT596080, 168.000,00 TRY

EMİN ÖZBAY

23DT449236, 36.760,00 TRY

23DT449192, 8.000,00 TRY

AKIM PLUS ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTOMOTİV TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT937342, 216.000,00 TRY

23DT411772, 260.000,00 TRY

MERSAN İMALAT

2021/382432, 774.250,00 TRY

2021/256131, 2.385.000,00 TRY

MEHMET YASİN PEKER

22DT707943, 88.000,00 TRY

22DT1202367, 34.560,00 TRY

ÖZVELİOĞLU İNŞAAT OTOMOTİV GIDA TEKSTİL REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT1204099, 139.800,00 TRY

23DT596663, 273.000,00 TRY

SEYRANS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT1210054, 214.900,00 TRY

22DT1210109, 107.000,00 TRY

APAKİ ENDÜSRİYEL MÜHENDİSLİK PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT GIDA TEMİZLİK NAKLİYESANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT758944, 8.000,00 TRY

22DT778796, 14.500,00 TRY

OSKA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ,YAZILIM VE DON.SAN.TİC.LT

22DT824945, 16.000,00 TRY

23DT626560, 32.000,00 TRY

SEMİH BURÇOĞLU

22DT952345, 183.000,00 TRY

23DT289682, 213.500,00 TRY

MY TECH ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT1487447, 125.500,00 TRY

22DT1489053, 125.000,00 TRY

NS BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT1126602, 88.000,00 TRY

23DT488215, 37.000,00 TRY

ANIL MERT ATEŞ

22DT707922, 27.000,00 TRY

PLN YAPI SERACILIK İNŞAAT LOJİSTİK VE MATBAA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT707970, 186.200,00 TRY

BAHAR-SU İNŞAAT TAAHSAN.TİC.LTD.ŞTİ.

22DT726127, 213.500,00 TRY

MEHMET DURSUN

22DT735853, 54.130,00 TRY

KAMİL DURMAZ

22DT735853, 56.610,00 TRY

SÜLEYMAN YILMAZ

22DT753637, 197.000,00 TRY

ISIYER MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA DOĞALGAZ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT778796, 16.000,00 TRY

MUZAFFER KAPLAN

22DT778796, 16.700,00 TRY

YILMAZ CEYLAN

22DT760465, 92.500,00 TRY

DEĞİŞKEN YAZILIM OTOMASYON İKLİMLENDİRME ARITMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

23DT610495, 91.000,00 TRY

SİNAN BİÇER

22DT841683, 214.500,00 TRY

HALİL İBRAHİM TANIBAK

23DT151129, 28.750,00 TRY

MSYS GIDA İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT848335, 196.500,00 TRY

AHMET AY

22DT861125, 204.500,00 TRY

LİTAK YAPI TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT883243, 214.000,00 TRY

AHMET GÜLER

22DT914400, 144.845,00 TRY

TAMUR TMR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT932293, 78.000,00 TRY

TELE MARKET TELEKOMTAAH SAN TİCLTD ŞTİ

22DT945736, 10.000,00 TRY

VEYSEL ORTAKÇI

22DT1166395, 213.000,00 TRY

GÖKSU JEOLOJİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK ENERJİ MOBİLYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT1410938, 180.000,00 TRY

YUNUS DEMİRKOL

23DT801955, 59.500,00 TRY

BALKAN ÖLÇÜCÜ

23DT596451, 1.800,00 TRY

BİLAL FİKİR

23DT411717, 370.000,00 TRY

ALİ TÜLE

23DT395294, 171.150,00 TRY

İBRAHİM ÜSTÜN

22DT1190728, 194.500,00 TRY

BİTEM MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MAKİNA OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22DT1195373, 9.600,00 TRY

22DT1443983, 12.000,00 TRY

HAVVA YILMAZ

23DT743307, 229.500,00 TRY

AKAŞ MÜHENDİSLİK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

23DT705077, 405.000,00 TRY

DENİZ GÖNEN

23DT596376, 422.000,00 TRY

SEBA ALTYAPI ÜST YAPI İNŞAAT TEKSTİL ÜRÜNLERİ TURİZM PETROL SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

23DT596311, 124.000,00 TRY

SİNKO MEDYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

23DT596264, 424.400,00 TRY

AYCAN YEŞİLTAŞ

23DT596152, 380.000,00 TRY

MERSİN LABORATUVAR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

23DT556176, 355.000,00 TRY

CİHANGİR KOCABAĞ

23DT497915, 20.000,00 TRY

MEHMET YILDIZ

23DT497888, 2.500,00 TRY

PUSULA MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR İLETİŞİM DANIŞMANLIK AMBALAJ MALZEMELERİ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

23DT389477, 349.000,00 TRY

HASAN ÖRS

23DT376808, 18.150,00 TRY

DİGİTAL MEHMET CEYLAN GÜÇ SİSTEMLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

23DT343053, 13.210,00 TRY

TUĞRA İNŞAAT PROJE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

23DT308059, 364.600,00 TRY

MESUT CİN

23DT295541, 33.200,00 TRY

DEĞİŞİM PREKAST İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

23DT278459, 237.000,00 TRY

Bu harcamalarda ŞEHİTLERİN  - TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKI VAR. BU KASA BEYTÜLMAL. Evinize salatalık, domates alırken gösterdiğiniz ilgi, titizlik, nasıl en iyisini en ucuza alırım tavrını, devletin alımlarında kat be kat fazla göstermek durumunda olduğumuzun farkında değil miyiz?

ALLAH (c.c.) DEVLETE ve MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

ÖNEMLİ AYRINTI ve NOT....: Biz HABER SİTEMİZDE bir haber, yorum, eleştiri yaptığımız anda, onu kişilerin telefonuna link olarak vatsaptan atarız. Tabi sadece o linklere bakıp, bizi sadece o kurum kuruluşu yazıyor sanmak doğru değil. Doğrusu şu: Biz tüm kamu kurum kuruluşlarını yazıyoruz. Haber sitemizde EKONOMİ diye bir bölüm var. Tüm benzer haberleri orada görebilirsiniz. Ayrıca sitemizde köşe yazarlarını bulunduğu kısımda SAĞLIK ANALİZ diye bir köşe var. Sağlık alanında olan biteni de, ihale ve alımları da orada yayınlıyoruz. Öyle sadece bizi yazıyorlar, niye biz gibi soru yöneltmeye gerek yok. Sitemizi bilgisayar ortamında açın, bölüm bölüm kontrol edin. Her kuruluşu, siyasi ayrım yapmadan dile getiriyoruz. Amacımız kara çalmak değil, TÜYÜ BİTMEDİK YETİMİN HAKKINA sahip çıkmak. Saygı ile.

 

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.Telefon ve iletişim bilgisi olmayan gönderiler dikkate alınmaz.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com


MERSİN GENÇLİK SPORUN HER İŞTEN ANLAYAN FİRMALARIÖnceki Haber

MERSİN GENÇLİK SPORUN HER İŞTEN ANLAYAN...

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİNİN İLGİNÇ İÇEÇEK ALIMISonraki Haber

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİNİN İLGİNÇ İÇ...

Başka haber bulunmuyor!