MERSİN SAĞLIKTAKİ SAĞLIKSIZ ÇALIŞMALAR DEVAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN SAĞLIKTAKİ SAĞLIKSIZ ÇALIŞMALAR DEVAM
HABER SİTEMİZİN "sağlık analiz" isimli köşesindeki yazıdır:

SAĞLIKTAKİ SAĞLIKSIZ ÇALIŞMALAR DEVAM

BİZİ SAYIŞTAYDA DOĞRULADI

Mersin SAĞLIK alanında çok sayıda yazı yorumu bu köşede dile getirdik. Tarsus Devlet Hastanesi yapım işleri ile ilgili de yazdık. Mersin Şehir Hastanesi ile de... Aylar sonra SAYIŞTAY denetimi ile bizim yazdıklarımızın doğruluğu ortaya bir kez daha çıktı.

Sayıştay, Anahtar Teslimi Götürü Bedel ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması Sürecinde Aksaklıkların Bulunduğunun tespiti ile beraber:

“Bu itibarla, uygulama projesi ile ihaleye çıkılan anahtar teslim götürü bedel yapım işlerinde; işe ait projelerin ihtiyaca ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir biçimde belirlenmesi, zorunluluk arz etmeyen proje değişikliklerinden kaçınılması, iş artışının sadece işin tamamlanması amacıyla ve öngörülemezlik ölçütü ile sınırlı tutulması, iş azalışları ile desteklenmek suretiyle yasal sınır üzerinde iş artışı uygulanmaması, iş artışı nedeniyle ilave külfete sebep olunmaması hususlarında gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi, birimler ve kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir” diyerek:

“2022 senesinde hizmete giren Tarsus 600 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatında da benzer gerekçelerle işin devamı sırasında çevre imalatının projeden çıkartılmasına karar verilmiş, hastanenin geçici kabulü yapıldıktan sonra eksik imalatların tamamlattırılması için Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne yetki verilerek iki kez ihaleye çıkılmış ancak ilk ihalede teklif gelmemesi diğerinde ise gelen tekliflerin yaklaşık maliyetten yüksek olması gerekçeleriyle ihaleler sonuçlandırılamamış ve tesisin faaliyete girmesi gecikmeye uğramıştır. Bu tür uygulamalar neticesinde iş artışı ile işin tamamlanamadığı ve eksiltilen imalatlar için yeni bir ihaleye çıkmak suretiyle idarenin külfete sokulduğu açık olup yapılan uygulama, iş artışına ilişkin düzenlemede öngörülen şartlara aykırılık teşkil etmektedir” şeklinde bulgusu ile haklılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapılan denetimde, Sayıştay’ca yapılan incelemede;

“Bursa, Mersin, Elazığ, Adana ve Manisa şehir hastanelerinde yapım aşamasında yaptırılan doğalgaz tesisat projesi doğrultusunda gaz dağıtım şirketleri tarafından takılan doğalgaz tüketim sayaçlarının doğalgaz tesisat projesi neticesinde taahhüt edilen saatlik tüketim miktarının altında kalınması nedeniyle gaz dağıtım şirketleri tarafından sayaç çapına göre belirlenen en düşük saatlik miktarın, tüketim olmadığı halde faturalandırıldığı görülmüştür. İdare tarafından tüketim miktarları gözetilerek Yönetmelik uyarınca öngörülen ölçüm kapasitesi uygun sayaç değişimi yoluna gidilmediği, bundan dolayı yüksek miktarlarda Qmin (eksik ölçüm) bedellerine maruz kalındığı tespit edilmiştir” diyerek,

“Bu itibarla, ilgili sağlık tesisleri tarafından Qmin eksik ölçüm bedeline sebebiyet veren hususların araştırılması ve ihtiyaç doğrultusunda sayaç tipi değiştirilerek Qmin değerlerini azaltıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir” sonucuna varıp il müdürlüklerini uyardı.

İhale Dokümanı ve Projelerde Öngörülenden Daha Fazla Alanın Ticari Alan Olarak Kullanıldığını tespit eden Sayıştay denetçileri; 

“Hizmete açılan şehir hastanelerinin uygulama projelerinde görevli şirketler tarafından işletilmek üzere ticari alanlar belirlenmesine ve bazı görevli şirketlerin uygulama projesinde belirtilen alanlardan daha fazla bir alanda ticari faaliyette bulunmasına, projesinde öngörülmediği halde İdare kullanımında olması gereken depoların ticari depo olarak kullanıldığı İdare tarafından tespit edilmesine rağmen bu hususlara ilişkin kullanım bedeli revizyonu yapılmamıştır” diyerek,

“Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi için görevli şirketler tarafından kullanılan mevcut ticari alanların, İdare tarafından onaylanan uygulama projelerinde yer alan ticari alanlardan daha fazla olduğu ve bazı şehir hastanelerinde idare kullanımında olması gereken depoların ticari alan işleticileri tarafından kullanıldığı İdare ile izleme ve değerlendirme danışmanlık hizmet alımı kapsamında müşavir firmalar tarafından tespit edilmiştir”

“Şehir hastaneleri sözleşmelerine göre görevli şirketler İdare tarafından onaylanmış uygulama projelerine uygun hareket etmekle mükelleftir. Ancak yukarıda değinilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere onaylı uygulama projelerinde yer almamasına rağmen şirketler tarafından bazı alanlarda ticari faaliyet yürütülmektedir. Bununla birlikte görevli şirketlerce ihale aşamasında verilen tekliflerde yer alması gereken hususlardan biri de ticari alanlardan elde edilecek gelirler ve bu gelirlerin teklife esas kullanım bedeli ödemelerine etkisidir. Görevli şirketlerin uygulama projelerinde belirtilen ticari alanlardan daha fazla bir alanda ticari faaliyet yürütüyor olmasıyla, ticari alanlardan elde edilecek gelirlerini artırması muhtemel olacağından söz konusu mevcut durum dolayısıyla İdare tarafından kullanım bedelinde bir revizyon yapılması gerekliliği de ortaya çıkmaktadır” Tespitlerini yaptı.

Sayıştay, Mersin Şehir Hastanesi Pazar Testi Sürecinde Hizmet Sağlayıcıya Ön Alım Hakkı Verilmesi hususunu da ele alarak, “KÖİ modeli ile işletilen Mersin Şehir Hastanesinde Sözleşme eki Ek-17 (Pazar Testi Prosedürü) kapsamında yürütülen pazar testi prosedüründe1 alt alt yüklenicisi bulunmayan hizmetlerde hizmet sağlayıcıya Sözleşme’ye aykırı olarak ön alım hakkı verildiği görülmüştür” dedi.

“İdare tarafından pazar testi sürecinin amacının fiyat ve hizmet şartlarının güncellenmesi olduğu, yapılan işlemde üçüncü kişilerin hak kaybının olmadığı ileri sürülse de kamu özel iş birliği modeli ile işletilen şehir hastanelerinde pazar testi süreçlerinin ilk kez yapılması ve diğer şehir hastanelerinde yürütülen süreçlerde aynı uygulamaya devam edilmesi halinde ortaya çıkabilecek sonuçların öngörülmesinin mümkün olmadığı ve her halükarda yapılan işlemin Sözleşme eki Ek-17'ye uygun olarak yürütülmediği anlaşılmaktadır” diyen Denetçiler,

“Bu itibarla, Sözleşme’ye ilişkin iş ve işlemlerde Sözleşme ve eklerinde yer alan hususların gözetilmesi, Pazar testi prosedürlerinde alt alt yüklenici atanmayan hizmetlerde hizmet sağlayıcının mevcut alt alt yüklenici olarak tanımlanmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir” şeklinde raporunu tuttu.

Sayıştay denetçileri, Mersin Şehir Hastanesi Pazar Testi Teklif Değerlendirme Kararlarının Damga Vergisine Tabi Tutulmadığını da aktararak,  “KÖİ modeli ile işletilen Mersin Şehir Hastanesinde hizmetlere ilişkin Sözleşme eki Ek-17 (Pazar Testi Prosedürü) kapsamında yürütülen pazar testinde, uygun teklifin belirlendiği pazar testi teklif değerlendirme kararlarının damga vergisine tabi tutulmadığı görülmüştür” tespitini yaptılar.  Öte yandan denetçiler, “Yapılan incelemede, Bakanlık tarafından pazar testi sürecine ilişkin olarak yetkilendirilen Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mersin Şehir Hastanesinde sunulan hizmetlere ilişkin olarak yürütülen pazar testi neticesinde Pazar Testi Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen ve İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanan pazar testi teklif değerlendirme kararlarının damga vergisine tabi tutulmadığı tespit edilmiştir” diyerek rapor tuttular.

Mersin Şehir Hastanesinde Bina ve Arazi, Ortak Hizmetler Yönetimi ve HBYS Hizmetlerinin Pazar Testi Süreçlerinin Yürütülmediğine dikkat çeken denetçiler, “KÖİ modeli ile işletilen Mersin Şehir Hastanesinde bina ve arazi hizmeti, ortak hizmetler yönetimi hizmeti ve hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) uygulama ve işletim hizmeti dışındaki hizmetlerde pazar testi süreci sonuçlandırılmasına rağmen söz konusu üç hizmet için pazar testi süreçleri sonuçlandırılamamıştır” diyerek,

“Mersin Şehir Hastanesine ilişkin fiili tamamlama tarihinin 16.01.2017 olduğu dikkate alındığında Ek-17 (Pazar Testi Prosedürü) gereğince beş yıllık periyot 16.01.2022 tarihinde son bulmuş olup bina ve arazi hizmeti, ortak hizmetler yönetimi hizmeti ve HBYS hizmeti dışındaki hizmetlerde pazar testi süreci gecikmeli de olsa sonuçlandırılmıştır. Söz konusu üç hizmetle ilgili olarak bina ve arazi hizmeti, ortak hizmetler yönetimi hizmeti ve HBYS hizmeti için ön yeterlik pazar testi ilanları yayımlanmasına rağmen teknik şartname ve donanım listesi ekinde mutabık kalınamamış ve pazar testi süreçleri sonuçlandırılamamıştır” tespitini yaparak,

“Söz konusu durumda hizmetlerin son tarihi 16.01.2027 olması sebebiyle bu hizmetlerin pazar testi süreçlerinde yaşanan gecikme nedeniyle dışarıdan yeni bir teklif verilmesi zorlaşmakta, içerideki alt alt yüklenici ise avantajlı haline gelmektedir. Diğer yandan pazar testi sonrası yeni Ek-14 (Hizmet Şartları) kapsamında laboratuvar kan alma noktası personelinin HBYS hizmeti tarafından sağlanması gerekirken İdare tarafından bu hizmetin ilgili koordinasyon kurulu kararı ile şimdilik hasta yönlendirme ve refakat/resepsiyon/yardım masası/taşıma hizmeti (HYRRT) kapsamında verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu halde HYRRT hizmeti konusu ihtiyaç duyulan personel sayısı azalmıştır. Eğer ki bu personel olmaksızın HYRRT hizmeti ifa edilebilir halde ise bu hizmet için fazladan bir maliyet öngörülmüş demektir” tespiti ile “Bu itibarla; bina ve arazi hizmeti, ortak hizmetler yönetimi hizmeti ve HBYS hizmetinin pazar testi süreçlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir” raporunu tuttu.

Ancak Mersin Sağlık, KİMLERE NASIL NE ŞEKİLDE EMANET edilmiş ise, bir türlü DEVLETİN- MİLLETİN- TÜYSÜZ YETİMLERİN HAK VE HUKUKUNUN korunmasına yönelik etkin ve seçkin bir çalışma gözlenmemektedir. YAKINDA SÖZLEŞMELER YENİLENECEK YENİ KIYAK VE BALLI MAAŞA KAVUŞAN İDARECİLER YENİDEN TESPİT EDİLECEK... Bildiğiniz üzere sağlık da hiçbir kıstas ve ölçüye tabi tutulmadan sözleşme imzalanarak imtiyazlı ve ayrıcalıklı maaşlara kavuşturulan, UZMAN- BAŞKAN- BAŞKAN YARDIMCISI- BAŞHEKİM- BAŞHEKİM YARDIMCISI- MÜDÜR- MÜDÜR YARDIMCILARI (KALİTE MÜDÜRÜ- İDARİ MÜDÜR – OTELCİLİK MÜDÜRÜ V.S) yeniden tespit edilecek.

Yıllardır bu makamlarda EŞ DOST hatırı ve ahbap çavuş ilişkileri ile makam tutan bir kısım hiç değişmeyen tipler bakalım bu sözleşme yenilemede değişecekler mi? Yerlerine yeni isimler gelecek mi?

Yoksa, siyasetçi, ticaretçi, ihaleci, avantacı kesim yine ayrı bir tezgah açarak, VATAN MİLLET SAKARYA, BİZİM TORBAYADA AKAR YA diyerek yeni bir ekip ve takım mı kuracak?!

Devleti, milleti düşünen Cumhurbaşkanının gayretlerini görmezden gelenlere, buradan uyarı yapalım.

Ak partili kadrolar yerine, CHP- İYİ başta olmak üzere başka partilerle açık temasta olan, herkese SİNYAL çakan tipler ile yol yürümekten vazgeçin.

Kendi ÖZ kadronuzu kurmaz iseniz, SAĞLIKDAKİ güzel ve hayırlı işleri halka yansıtamazsınız.

Mersin’in kendi yetiştirdiği evlatları yok mu ki, siz başkaca illerden kişilere bu makam ve mevkileri, sıfatları, sözleşme imzalayarak sunuyorsunuz?!

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com

kaynak: https://www.haberanaliz.net/makale/sagliktaki-sagliksiz-calismalar-devam-3013 


0Önceki Haber

0

TASARRUF KİMİN UMURUNDA.. AKDENİZİN 34,5 MİLYONLUK ARAÇ KİRALAMASI DA PAZARLIK ÇIKTISonraki Haber

TASARRUF KİMİN UMURUNDA.. AKDENİZİN 34,5...

Başka haber bulunmuyor!