MERSİN’İN TARSUS BELEDİYESİ DE SAYIŞTAY’A TAKILDI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN’İN TARSUS BELEDİYESİ DE SAYIŞTAY’A TAKILDI
Mersin’in TARSUS Belediyesinin 2022 yılı Sayıştay raporu daha yeni belli oldu. Kasım/2023 de belli olan ve ortaya çıkan denetim raporunda müfettişler çok şeyler tespit etti. Ancak idarenin kendilerine verdiği cevapları yeterli görüp, düzeltilsin, yapılsın, gereği, gibi temenni ve önerilerde bulunmakla yetindiler.

BELEDİYEDEKİ KADROLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Belediyede 798 memur 65 sözleşmeli personel kadrosu olduğu bunun 175’ inin memur, 65 sinin sözleşmeli olarak dolu olduğu, 397 işçi kadrosu olduğu bunun 167’siinin dolu olduğu, 696 sayılı KHK ile de 964 personel çalıştırıldığı ortaya çıktı.

SPOR KULUPLERİNE DERNEKLERE USULSÜZ TAHSİS

Spor Kulübü Niteliğinde Olan Derneklere Tahsis Edilen Taşınmazların Tahsislerinin İptal Edilmesine Karşın Fiilen Kullandırılmaya Devam Edildiğine değinen Denetçiler,

“Kamu İdaresinin mülkiyetinde bulunan ancak geçmiş yıllarda mevzuata aykırı bir şekilde spor klubü niteliğindeki derneklere tahsis edilen taşınmazların tahsis işleminin iptal edilmesine rağmen fiilen kullandırılmaya devam edildiği ve tahliyesine ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüştür” dediler.

TENİS KULUBÜ İLE TARSUSU İDMAN YURDU TAHSİSİ

Denetçiler yaptıkları incelemede, “Kamu İdaresine ait olan 44 ada 1 sayılı parsel 6863 m2 taşınmazın tamamının 07/02/2003 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile bedelsiz olarak Tarsus Tenis İhtisas Kulübü Derneğine tahsis edildiği, bu tahsis işleminin 06.10.2020 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile iptal edildiğini,

Yine aynı şekilde İdareye ait olan ve imar planında akaryakıt istasyonu olarak ayrılan 30 ada 17 nolu parsel taşınmazın 01.07.2005 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Derneğine yıllık 1.000,00 TL bedelle tahsis edildiği, bu tahsis işleminin de 02.07.2019 tarih ve 65 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile iptal edildiğini,

Yerinde ve fiili olarak yapılan incelemede Tarsus Tenis İhtisas Kulübü Derneğine tahsis edilen taşınmazın adı geçen dernek tarafından özel bir işletme gibi işletildiği, taşınmaz üzerine yapı ruhsatı olmayan yapıların yapıldığı, ayrıca söz konusu taşınmaz üzerinde yine yapı ve işyeri ruhsatı olmayan bir kafenin kira karşılığında üçüncü bir kişiye işlettirildiğini,

Diğer taraftan profesyonel bir spor kulübü olan Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Derneğine yıllık 1.000,00 TL bedelle tahsis edilen taşınmazın spor kulübü derneği tarafından aynı yıl içinde akaryakıt istasyonu işletmek üzere aylık 3.000,00 TL karşılığında üçüncü bir kişiye kiralandığını,

Bu süre zarfında Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Derneğinin akaryakıt istasyonu işletmecisinden 31.12.2022 tarihine kadar 2.515.304,09 TL kira bedeli aldığı, Belediyenin ise spor kulübü derneğine 31.12.2022 tarihine kadar 52.965,00 TL tahsis bedeli tahakkuk ettiği ancak herhangi bir tahsilat yapılmadığını da”  ortaya çıkardılar.

Denetçiler , “Mevzuata aykırı olarak tahsis edilen taşınmazların belediye meclisi kararlarıyla tahsislerinin iptal edilmesine karşın, adı geçen dernekler tarafından yukarıda da yer verildiği üzere kazanç getirici şekilde kullanılmaya devam edildiği ve İdarenin, taşınmazlara ilişkin tahliye işlemlerine başlamadığını da”  tespit ettiler.

Denetçiler, “tahsis iptaline rağmen İdareye teslim edilmeyen taşınmazlar için tahsisin iptalinin tebliğinden itibaren ecrimisil hesaplanması ve İdarenin talebiyle, mülkiye amirince en geç 15 gün içinde işgalci durumda olanların tahliye ettirilerek, taşınmazların İdareye teslim edilmesi gerektiğinin” altını çizdiler.

Plan Notu İle İmar Planında Pazar Alanı Olarak Ayrılmış Alanlara Ticari Fonksiyon Eklemesi yapıldığı ortaya çıktı.

Denetçiler raporlarında, “Tarsus Belediyesi uygulama imar planı notlarında yer alan “Pazar alanları üzerinde ticari fonksiyonların yer alabileceği” ifadesinin Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliği’nin uygulama imar planı gösterimlerine uygun olmadığını” tespit ettiler.

Denetçiler, “Yapılan çalışmaların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü ile de uyarlı bulunmadığının” altını çizdiler.

Muhtelif Nitelikteki Taşınmazların İhale Edilmeden Kullanıma Bırakıldığı ortaya çıktı.

Denetçiler, “Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan bir kısmının, hukuki herhangi bir dayanağı olmadan, encümen kararlarıyla, ihalesiz olarak, piyasa rayiçlerinin çok altında bedellerle, bazı kişilerin kullanımına bıraktığını” tespit ettiler.

Sayıştay Denetçileri, Yapılan incelemeler sonucunda,  Belediyenin mülkiyetinde bulunan muhtelif nitelikteki taşınmazların ( 61 adet), Belediye Encümeni kararları ile kişilerin kullanımına bırakıldığını tespit ettiler.

Denetçiler, “Belediyeye ait taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18 ve 34’üncü maddeleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’u hükümleri uyarınca hukuki dayanağı olmadan, Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazları kişilerin kullanımına bırakan Belediye Encümeni kararlarının iptal edilerek, bu yerlerin ihale ile kiralanması gerektiğinin” altını çizdiler.

Belediye Taşınmazlarının Kiralanması İhalelerinde Muhammen Bedel Tespitlerine İlişkin Hatalı Uygulamalar tespit edildi

Belediyeye Ait Stadyumların Kiraya Verilmesinde, Tahmin Edilen Bedelin Gerçekçi Belirlenmediği, Belediyeye Ait Olan Asfalt Şantiye Alanının Kiralanması İşinde Tahmin Edilen Bedelin Hatalı Tespit Edildiği,

Bu nedenlerle, “asfalt şantiyesinin, şayet yeniden kiralanması istenmesi durumunda tahmin edilen bedelin arsa için emlakçılardan, üzerindeki yer alan asfalt plenti tesisi ve eklentileri olan bitüm tüpleri, brülör makinesi, kompresör, stok tankları gibi teçhizat ve makineler için ise konunun uzmanı kurum ya da kişilerden araştırılıp, tespit edilecek bedellerle kiraya verilmesi gerektiğinin” altını çizdi.

Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlara Kesilen Kaçak Su Para Cezasının Kişi Borçlarına Alınmadığı ortaya çıktı.

Denetçiler, “Kamu İdaresine ait olan bazı taşınmazlarda su aboneliği bulunmadığı için Belediyeye Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kaçak su para cezası kesildiği ve Belediyeye tebliğ edildiği, ancak kamu görevlilerinin ihmalinden kaynaklanan cezanın, sorumlu kamu görevlilerinden rücu edilebilmesinin sağlanması için 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alınmadığını” tespit etti.

Yapılan incelemelerde, “Kamu İdaresine ait olan taşınmazlardan bir kısmının su aboneliğinin bulunmamasından ya da usulsüz kullanımdan kaynaklanan toplam 289.047,39 TL kaçak su para cezalarının kesildiği ve görevlilerin ihmalinden kaynaklanan bu cezaların tahakkuk etmesine rağmen, ihmali olan görevlilere rücu edebilmek için 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alınmadığını da” tespit ettiler..

İmar Kanunu Uyarınca Tespit Edilen Kaçak Yapılara İlişkin Yıkım Kararlarının Uygulanmadığı ortaya çıktı.

Denetçiler, “Kaçak veya ruhsat ve eklerine uygun olmayan yapılara ilişkin Tarsus Belediye Encümeni tarafından verilen yapı yıkım kararlarının yerine getirilmediğinin” altını çizdiler.

Denetçiler raporlarında, “Tarsus Belediyesinde ise 2010-2022 yılları arasında geneli zemin katlar üzerine yapılan kaçak yapılar, ruhsatsız ek balkon, asma kat, depo sundurma gibi hususlar dahil olmak üzere toplam (7143 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi ile 3194 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 16’ncı madde ile yıkım kararı kaldırılanlar hariç ) 539 yapı hakkında Encümen tarafından yıkım kararı verildiğini,  Ancak Belediye tarafından tespit edilen ruhsatsız ve ya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında Belediye Encümeni tarafından verilen ve kesinleşmiş olan yıkım kararları Belediye tarafından yerine getirilmemiş, Tapu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilmesi gerekirken bildirilmediğini de” raporlarına geçtiler.

Ayrıca Denetçiler raporlarında, “söz konusu kaçak yapıların geneli zemin üzeri 1 veya 2’nci katlara inşa edilen yapılardan oluşması, bina alt yapısının ilave bina yükünü taşıyıp taşımadığının belirsizliği ile Tarsus İlçesinin 1’inci derece deprem bölgesine yakınlığı düşünüldüğünde 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Encümen tarafından yıkım kararı verilerek kesinleşen kaçak yapıların ilgili kurumlara bildirilerek Tarsus Belediyesi tarafından yıkılması gerektiğini” ikaz ettiler.

Vadesi Geçtiği Halde Tahsil Edilmeyen Bazı Kira Alacakları İçin İcra İşlemlerinin Başlatılmadığı ortaya çıktı.

Denetçiler, “Belediye tarafından tahakkuk ettirilip tahsil zamanı geçmiş olmasına rağmen bazı kira alacaklarının tahsil edilmediği ve bu kira alacakları için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi başlatılmadığını” tespit ettiler.

Yapılan incelemeler sonucunda, Belediyenin kiracısı olan 81 kişiden toplam 2.656.158,65 TL kira alacağının vadesi geçtiği halde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi başlatılmadığı tespit eden sayıştay denetçileri, “kira alacakları gibi İcra İflas Kanunu hükümlerine göre takip edilen alacaklarda alacağın alınamaması halinde icra işlemlerinin başlatılması gerektiğinin” altını çizdiler.

Meslek Odaları Birliğine Taşınmaz Tahsis Edildiği ortaya çıktı.

Denetçiler, “protokole bağlanan ortak hizmet projesi kapsamında” bir çok kamu taşınmaz malının meslek odalarına tahsisi edildiğini tespit ettiler.

Denetçiler raporlarında, “belediyeler kendilerine ait taşınmazlarını, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak belediye meclis kararı ile ancak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. Bu idarelerin dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına veya meslek kuruluşlarına süresi her ne olursa olsun doğrudan tahsis yapılması mümkün olmadığından, ... 10 yıllığına tahsis edilen taşınmazın tahsis işleminin iptal edilmesi gerektiğinin” altını çizdiler.

Park Alanları Üzerinde Bulunan Yapıların, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Belirtilen Nitelik ve Ölçülere Uygun Olmadığı ortaya çıktı.

Denetçiler, “Tarsus Belediyesi sınırları içerisinde ye alan park ve rekreasyon alanları üzerindeki betonarme ve kagir binaların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun olmadığının” altını çizdiler.

Sayıştay denetçileri daha sonra, “Tarsus Belediyesi ilçe sınırları içerisinde toplam 58 adet park alanının bulunduğu, bunlardan 30’u üzerindeki yapıların Belediye kullanımında olduğu, yapıların betonarme ve taban alanlarının 15 m2’yi aştığı ve içerisinde yer alan düğün salonu, market, gençlik merkezi kadın dayanışma evi, taziye evi gibi yapıların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen yapılar içerisinde yer almadığını,  Kiralama yolu ile şahısların kullandığı yapılar incelendiğinde taban alanı 380 m2 kafe, 227 m2 ofis binası olmak üzere 1.515 m2 halı saha, 140, 430 m2 kafeler 192 m2 pastahane, 70 m2 ressamlar binası gibi yapıların bulunduğu, söz konusu yapıların taban alanlarının 15 m2’nin üzerinde ve prefabrik olmadıklarından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde sayılan yapılar arasında bulunmadıklarının” altını çizerek, Yeşil alanlar, mahalli halkın faydalandığı yerler olup yapılaşmanın asgari düzeyde olması gerektiğinden parklar, piknik ve rekreasyon alanları üzerindeki yapılar Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi gerektiğini” belirterek, 46 sayfalık raporlarını sundular.

Ancak tespit edilen bu hususlar ile ilgili idare hakkında yasal işlem yapılması için, her hangi bir adli idari işlem tesis etmediler.

BELEDİYE İLE İLGİLİ HABER SİTEMİZDE DAHA ÖNCE BU HUSUSLAR İLE İLGİLİ HABERLER ÇIKMIŞTI. İŞTE O HABERLERİN BAŞLIK VE LİNKLERİ…

TARSUS’UN 2019 PAZARLIKLI ALIMLARIDA DİKKAT ÇEKİCİ

https://www.haberanaliz.net/haber/tarsusun-2019-pazarlikli-alimlarida-dikkat-cekici-16407

TARSUS HALKI SORUYOR: BUNA NE GEREK VARDI?

https://www.haberanaliz.net/haber/tarsus-halki-soruyor-buna-ne-gerek-vardi-16688

TARSUS BELEDİYESİNİN “YAMA İŞİNE” 50 MİLYONU, PAZARLIKLA HARCADIĞI ORTAYA ÇIKTI

https://www.haberanaliz.net/haber/tarsus-belediyesinin-yama-isine-50-milyonu-pazarlikla-harcadigi-ortaya-cikti-19138

ALLAH DEVLETE ve MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ.

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir.

Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com


0Önceki Haber

0

GÖKTAŞ, HUKUKÇULARLA BİR ARAYA GELDİSonraki Haber

GÖKTAŞ, HUKUKÇULARLA BİR ARAYA GELDİ

Başka haber bulunmuyor!