Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Mersin KHB İdaresini anlayan varsa söylesin!

Mersin’deki KHB çatısında bulunan uzmanların aşağıdaki hususları bilip bilmediğini soracak bir tek yetkili ve ilgili makamda oturan ALLAHIN KULUNU bulamamaktan şikâyetçiyim. Devleti idare edenlerin devletin imkânlarını nasıl çarçur ettiklerini yazıyoruz, zamanı nasıl hor kullandıklarını, kaynakları nasıl israf ettiklerini yazıyoruz, kimse o yerli olmuyor. Bakanlıkta denetim hizmetleri başkanlığı oluşmuş. Giden bakanımız Recep Akdağ’ın bıraktığı bir ekip var, bu ekip yeni bakanı çalıştırmamak, sekteye uğratmak için elinden geleni ardına koymuyor. Ve KHB çatısı oluştuğundan bu yana, Sağlık iki başlı (halk sağlığı- sağlık müdürlüğü) olduğundan bu yana taşra dökülmeye başladı. Denetim doğru dürüst yapılmıyor. Yazıyorsunuz, tutuyorlar sizin yazdığınızı, hakkında yazı yazdığınız kurumdaki adamlara gönderiyor, incelettiriyorlar. Bu incelemeden bir şey çıkması mümkün mü? Çıkmaz. Neden? Çünkü şu misal var. Ananı kim öptü kadı, kime şikayet edeceksin, kadıya.. Nah sonuç alırsın… Sonuç çıkmaması bu yüzden…  Israr ile yazınca bazı soruşturmalar savcılığa intikal ediyor, bu sefer adamlar savcılıkta işi bağlamanın peşine düşüyorlar.

Ne olursa olsun. Bu devlet 12 Eylül’ün hesabını 30 yıl sonra sordu. Burada yetimin hakkı var, şehidin hakkı var. Tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Devlet kasası. Hazineyi harcıyorlar. Elbet gün gelecek bununda hesabını birileri soracaktır. Herkes işini doğru yapsın. Ben işimi yapıyorum. Yapmayanlar utansın. Gerisi beni bağlamaz. Hakkımda ürettikleri yalanlar, dolanlar, kumpaslar, iftiralar, Firma sahipleri ile el ele vererek danışıklı döğüşüklü tezgâhlar bende tutmaz. Alnım açık, başım dik.

Geliyorum bu günkü konumuza. Defalarca KİK yönetmelikleri, 4734- 4735 sayılı yasalar ve ihaleler ile ilgili seslenmeme rağmen adamlar hiç çekinmeden İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELERİ hazırlarken keyfiyete devam ediyorlar. Adamlar ya cahil cesareti içindeler. Ya biliyorlar, mahsus böyle yapıyorlar. Öncelikle bu günkü yazımda 4734 ve 4735 sayılı yasa ile Kamu ihale genel tebliğindeki önemli maddeleri ele alıp yayınlamak istiyorum. Şu kendisine müdür diyen, idareci diyen takım iyice bir okusunlar. Bu maddeler kendilerine ne anlatıyor, idari ve teknik şartnameler hazırlarken neye dikkat etmeleri gerekiyor incelesinler.

4734 Sayılı Kanun’da derki;

Şartnameler

Madde 12- İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Ayrıca bu hususta Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği der ki;

İdari şartname

MADDE 14 – (1) İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

(2) İdare, tip idari şartnamede düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.

Yine bu hususta teknik şartname için Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği der ki;

Teknik şartname

MADDE 16 – (1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(3) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

(4) Teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın kullanım kılavuzlarına yönelik düzenleme yapılabilir.

Şimdi gerek Yemek hizmeti alımında, Gerekse Güvenlik hizmeti, Kat hostesliği- danışma hizmeti, çamaşır yıkama hizmeti, Temizlik hizmeti alımlarındaki idari ve teknik şartnameleri bu anlatımlara uygun solarak inceleme alın bakalım. Hangisi bu yasa ve kanunlara uygun çıkmış.

Bu arada aynı hususlarda Kamu ihale genel tebliği der ki;

Madde 9- Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

Yine Kamu ihale genel tebliğinde der ki;

17.5.1.Mesleki faaliyete ilişkin mahkûmiyet kararının kapsamı:

17.5.1.1 Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkûmiyet kararından, asli veya feri ceza olarak, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 11, 25 ve 35 inci maddelerinde tanımlandığı şekliyle “muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrası”na ilişkin süreli ya da süresiz mahkûmiyet hali, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirilecektir…

Yine Kamu ihale genel tebliğinde der ki;

22.6. Taşınmaz mal alımı ve kiralanması

22.6.1. Genel yönetim kapsamındaki idarelerin taşınmaz mal kiralamalarına ilişkin olarak; daha önce kiralanmış bulunan taşınmaz malların kira artış oranları, bugüne kadar olduğu gibi bütçe harcamalarına ilişkin yetki ve görevi çerçevesinde 10/6/2006 tarihli ve 26194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Mal Kiralamalarına İlişkin Genelge” hükümlerine göre yapılacaktır. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki diğer idarelerin kira bedellerinin ise, sözleşmelerinde belirtilen oranlarda artırılması mümkün görülmektedir.

22.6.1.1 Bu nedenle, taşınmaz mal alımı ve kiralanmasında; alım veya kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçenin belirtilmesi, alınması veya kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi, alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki bilgilerin alıma veya kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan mevzuatının öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, düzenlenecek sözleşmelerde kira bedelinde artış yapılmasının öngörülmesi halinde; sözleşmeye, genel yönetim kapsamındaki idareler için artış oranının Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan kira artış oranlarını geçmeyeceği yönünde hüküm konulması, diğer idarelerce ise genel uygulamalar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artış yapılacağı yönünde hüküm konulması zorunludur.

Yine Kamu ihale Genel tebliği der ki;

Madde 55-Mal alımı ihalelerinde teknik şartnamenin hazırlanması

55.1. İdare tarafından mal alımı ihalelerinde alım konusu mal veya malların teknik kriterlerinin ve özelliklerinin belirtildiği teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamenin hazırlanmasında, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin esas alınması gerekmektedir.

55.2. Teknik şartnamede aday veya isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda bu belge veya belgelere ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesinde veya idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesine yer verilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile ön yeterlik şartnamesi ve/veya idari şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir.

Yine Kamu ihale Genel Tebliğinde der ki;

Madde 73-Kapasite raporu

73.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde, idareler tarafından alımın niteliği göz önünde bulundurulmak suretiyle “mesleki ve teknik yeterlik kriteri” olarak kapasite raporuyla ilgili düzenleme yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, yüklenicinin mutfağında veya tesisinde yemek üretiminin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü yemek hizmeti alımı ihalelerinde kapasite raporuna ilişkin olarak idari şartnamede istenebilecek günlük üretim miktarı, idarenin günlük yemek ihtiyacını aşmayacak şekilde belirlenecektir. İdarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde ise idarece öngörülecek kapasite raporuna ilişkin günlük üretim miktarı, idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını (1/2) geçmeyecektir. İhale dokümanında, üretim miktarı belirtilmeden aday veya isteklilerce kapasite raporu sunulacağına yönelik bir düzenleme yapılmayacaktır.

Yine Kamu ihale genel tebliğinde der ki;

78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

Yine kamu ihale Genel tebliğinde der ki;

78.13. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

Yine kamu ihale Genel tebliğinde der ki;

78.19. Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecek ve giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

Yine kamu ihale Genel tebliğinde der ki;

78.20. İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. Şef, müdür, koordinatör gibi personel öngörülmüşse bu personelin toplam personel sayısına ve teklif fiyata dahil olduğu kabul edilecektir.

Şimdi soruyorum. Son hazırlanan hangi ihaleniz yukarıya aldığım maddelerin içeriklerine uygundur. Hep itiraz yapılıyor, ardından zeyilname düzenliyorsunuz. Böyle iş bilmek, işin uzmanı olmak olur mu? Bilmiyorsanız, bırakın bilenler yapsın. İçinizde bu işten anlayan yoksa DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALIN. Gelsin onlar hazırlasınlar. Uyduruk, birbiri ile uyumsuz maddeler içeren idari ve teknik şartnameler yüzünden ha bire iptaller oluyor, ha bire idareye itirazlar oluyor, mahkemelik oluyor, KİK’e itirazlar oluyor, iş uzuyor, devlet zarar görüyor. Gelin bu işi daha sıhhatli, açık ve şeffaf olarak yapın. Devam edeceğim.

İHALELERDE SON DURUM

Değerli insanlar, buradan yazıp duruyorum. Eğer YETKİLİ VE ETKİLİ MAKAMDA OTURAN DEVLET İDARECİLERİ o yerli olmayacaksa, Siyaseti yöneten kişiler o yerli olmayacaksa, bu milletin hak ve hukukunu, yetimin hakkını kim koruyacak? Benim tek başıma bu işlere gücüm yetmiyor. Bu devlet bunları ve olan bitenleri görmüyor mu? Devlet sadece bu usulsüzlük yapanlara, yanlış yapanlara, haksızlık yapanlara mı var? Lütfen yazılarımı ciddi araştırın.

Güvenlik ihalesi. 2013/76852 İKN  nolu.

Halen adamlar bizim ortaya koyduğumuz sabit gerçekler olmasına rağmen ihale ile ilgili bir karara varamadılar. Halen değerlendirmedeler. Neredeyse bir ay oldu. Demek ki bu adamlar işlerine gelince işlerine geldiği gibi bizim yazıları anlıyorlar.

Öte yandan yine burada 17 Temmuz 2013 günü yazdım. 2013/74734 kayıt nolu iş. Hasta ve yakınlarını karşılama ve yönlendirme hizmet alımı ile ilgili idi.

İtirazda var, halen ihale iptali olmadı ve uzatıldıkça uzatılıyor. Devlete yazık. Yazdıklarımızı okumuyorlar, işlerine gelmiyor anlaşılan.

Bir başka önemli yazımız ise 22 Temmuz 2013 günlü yazımızın içeriğidir. Genel temizlik ihalesi işi. ihale kayıt nosu 2013/ 86669

Bu iş 13.8.2013 günü ihale yapılacaktı, Biz 22 Temmuz 2013 günü yazınca ve itirazlarda olunca işi değerlendirip iptal yoluna gittiler. Bu arada çok sayıda zeyilname yaptılar. Bu ihale 27.8.2013 günü yeniden gerçekleşecek.

Usulsüz, kanunsuz, ahlaki olmayan bir ihale vardı. Devamlı yazdık.  ÇAMAŞIR İŞİ. En son bu konuda 24 Temmuz 2013 günü yazdık, 2013/ 78563 kayıt nolu ihale. 13.8.2013 günü ihalesi yapılacaktı.

Bu İhale idarece 29.7.2013 günü iptal edildi. Yapılıp yapılmayacağı konusunda da henüz bir bilgi verilmiyor, ama yapmak için kıvranıyorlar. Oysa devletin kendi imkân ve olanakları var. İsteseler kimseye beş kuruş koklatmadan bu işi kendileri yapabilirler. Yerleri müsait, çamaşırhane kurabilirler. İşin kötü tarafı kendisin çamaşırhanesi olanlar bile bunu lav edip dışarıya yönelmeye çalışıyorlar. Yapmayın şunu arkadaş, günah ya.

Çok önemli bir ayrıntı vermek isterim. Çok değişik şikâyet konusu olan HBYS alımı işi ile ilgili 29 Temmuz 2013 günü yazdık. Ardından yine 31 Temmuz 2013 günü yazdık.

2012/156532 kayıt nolu işi KİK iptal etmişti. Tebligatı yaptı. HBYS işini KHB Mersin yönetimi de 2.8.2013 günü sözleşmeyi fesih etti ve ihaleyi kendiside iptal etti. Ardından çok acele olarak 2013/106349 kayıt nolu pazarlıklı bir alıma yöneldi, tıpkı geçmişte yemek hizmetinde olduğu gibi, davet usulü yaptılar. Teklif vermek isteyeni de almadılar, işi böyle ihale ettiler. Fakat bu işi itiraz edenler oldu. İtiraz ise; Veri hazırlama kontrol işletmeni ile hastane bilgi yönetim sistemi bir arda olduğundan yapılmıştı. İşin KİK den nasılsa bozulacağını görüp, hemen tedbir aldılar. İtirazlar ve bizim yazmamızdan sonra bu işi de iptal ettiler. Ancak sıkıntı bitti mi? Hayır. 2013/ 111469kayıt nolu ihale ile yeniden pazarlıklı alıma gidiliyor ve yine davet usulü, ihale tarihide 16.8.2013 günü olarak belirlendi. Bu iş için yine teklif vermek isteyenler oluyor. Ama idare dosya vermiyor, biz davet ettiklerimizden alacağız diye diretiyor. Bu arada KHB idarecilerinin bilmesi gerekir ki, 20.2.2012 tarihinde yapılan 2012/6910 kayıt nolu HBYS alımının idari ve teknik şartnameleri de yanlışlarla dolu. Ama o günün berinde yapmışlar. Bakın orada, şartnamede bir sörvır cihazı var. Aslı 50 bin lira bunlar 300 bin liraya aynı firmadan her yıl kiralıyorlar. Olacak iş değil. Bir defa 50 bin lira verip satın alın, kurtulun. Ne diye her yıl bu cihaz için para ödüyorsunuz? Yâda 50 bin liralık cihaza neden 300 bin lira ödüyorsunuz? Kimi kazandırıyorsunuz? Bu para kimin cebinden çıkıyor, günah değil mi? Burada verdiğim bu bilgiyi de lütfen idareciler ele alıp incelesinler. Bundan sonrası için teknik şartnamede aynı hataya düşülmesin.

Ayrıca aslına bakacak olursanız bu 21/B ve 21/F maddeleri devletin yararına değil, zararına maddeler. Bu maddelerin çok acil düzenlenmesi lazım…

Bu arada Tarsus’un yemek işini de yazmıştık. 2013/54584 nolu iş. 20 Haziran 2013 günü yazdığımız yazı duruyor. Linki şu:

http://haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=1208

Bu yemek işi iptal olduğu için çok acele olarak 2013/107295 kayıt nolu davet usulü pazarlık bir alım yaptılar. 7.8.2013 günü.

Davet edilenler belli olduğundan bir istekli daha çıkınca adamı önce almak istemediler. Ama sonra aldılar. O kişide teklif atınca, işler karıştı ve fiyat düştü. İçerdeki firmanın en son verdiği rakama bakın, şimdi işi alan firmanın verdiği rakama bakın. Yemek aynı yemek, iş aynı iş, hizmet aynı hizmet, devlet kazanca geçti.  Alan firma Harput… Daha öncede yazmıştık.  Bu davet işi gereksiz bir iş… Mesela hatırlarsınız TSK firması MDH nin yemeğine girmek istemiş, onlarda davetlileri alıyoruz, kanun maddesi şu, sizi alamayız demişlerdi. Adamlar Savcılık dâhil her yere başvurdular, yine almadılar. Peki, ne oldu? Olan devlete oldu. İçerdeki firmanın kaç paraya yemeği verdiğine bir bakın. İdare aynı idare, yöneticiler aynı yöneticiler. MDH de davet ettiğimizden başkasını almayız, Tarsus da ise alırız. Böyle bir çalışma şekli ancak Mersin KHB çatısında olur.  Ve oldu da. İdarenin tavrı Tarsus daki gibi olsa idi, MDH de bugün oldukça çok kazançta idi. Fiyat orada da kırılmış olurdu. Yapmadılar. Canları öyle istedi. Şimdi Tarsus’un ihaleyi kazanan firması ile eski firmanın son kestiği faturaya bakın. Arada ne kadar fark var ve devlet şu anda ne kadar kazanca geçmiş.