Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Ne dediysek o çıktı.. İşte YEMEK hikayesi..

Ne dediysek o çıktı.. İşte YEMEK hikayesi..
2 Ekim 2013 günü bu sütunlardan seslendik. “Ne yemekmiş, bir türlü bitmiyor…(!)” başlığı ile kaleme aldığımız yazıya Mersin Valiliğinden bir bilgilendirme yazısı geldi. Yazının içeriğini en altta foto halinde yayınlıyoruz. Ancak anladığımız kadarıyla içerikte bahse konu bilgileri Mersin KHB Genel Sekreterliğine sormuşlar, onlarda işlerine geldiği gibi bir cevap verip Valiliğe göndermiş. Biz yazıda ne diyoruz, onlar bize ne gibi bir bilgilendirme gönderiyorlar? (!) Dikkatle okumanızı istiyorum. Burada amaç, DEVLETİN KAZANCI. Başka bir hedef yok. Bu nasıl bir ihaledir ki, biz 2 Ekim 2013 günü burada yazıyı yazıp gelişmeleri ve yapılacakları ihbar nitelikli şekilde durumu ilgililere ve yetkililere bildirmemize rağmen, hiçbir şey olmamış gibi ihale sürecine devam edip, bizim yazdığımız içeriğe uygun 2 gün sonrası, ihale kararını verip, sonrasında ilgililere tebligat yapıyorlar?
Bakın biz ihbar nitelikli yazımızı 2 Ekim 2013 günü yazıyoruz. Onlar bizim yazımızda konu olan hususlara benzer durumu 4 Ekim 2013 günü ihaleyi karara bağlıyorlar. 7 Ekim 2013 günü ise ihaleye katılanlara tebligat yapıyorlar. Tebligat Taahhütlü posta ile. Araya bayram giriyor millet bayram sonu olaydan haberdar oluyor. İtiraz ederler etmezler bilmem. Ama benim itirazlarım var. Kamu adına, devlet adına, milletin çıkarı adına ilgili ve yetkililere önemli hatırlatmalarım ve ikazlarım var.
Sn. Mersin Valisi bu yazdıklarımı ve 2 Ekim 2013 günü yazdığım:http://haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=1430 bu linkteki yazıyı da çıkış alıp okuduktan sonra bir değerlendirme yapsın. Yazdığımız yazıyı KHB Genel sekreterliğine gönderip, bununla ilgili bilgi verin demeyle iş bitmiyor.İşin ehli ve uzmanları bu ihaleyi inceler ve tetkik ederlerse devlet açısından daha iyi olacağı şüphesizdir.
Bakın ilgili idare, 7 Ekim 2013 günü aşağıda resmi yazısının fotosunu koyduğumuz tebligatı, genel sekreter Yavuz Gözükara imzası ile firmalara yapar. Bu yazının ekinde 4 sayfalık gerekçeli ihale kararı vardır. İhale kararının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sayfalarını buradan foto olarak yayınlıyorum. Kararın birinci sayfasında işin 33.889.100.00 TL bedelleHarput iaşe +SFK temizlik+ Fatih Temizlik ortak girişimine verilir. Bizde zaten bu firmaya verileceğini bir önceki yazımızda ihale kararından 2 gün önce yazmış duyurmuşuz.
İhale kararının ikinci sayfasında Gerekçeler izah edilmiş. Neden böyle yapıldığı izah edilmiş. Biliyorsunuz yaklaşık bedel olarak ihale günü herkese açıklanan bedel; 30.469.109.98 TL idi. İhalede en düşük veren firma Urfa firması idi ve bu kararda, siz onu neden saf dışı bıraktığınızı anlatıyorsunuz, bizde zaten kararınızdan önce ihbar nitelikli yazımızı yazarak sizin buradaki gerekçelerinizi halka duyurmuştuk. Gizlilik içerisinde yapılması gereken hususların dışarı nasıl çıktığı ise ayrıca bir inceleme konusu tabi. Ama ciddi inceleyen yok.  İşin bir garip tarafı da, ihalenin yapıldığında komisyon başkanı başka isimdi. Şimdi kararı imzalayan başka bir isim. Belli ki yedek üyeyi çağırmışlar. Bunun da yasada şekli şemali var. Onu da aşağıda el alacağım.
Öncelikle, İhale kararının gerekçeler bölümünde 3. Maddeden sonra HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 9.UNCU maddesinden bahsedilmiş. Bu maddenin 3 ve 4 üncü bentleri ele alınmış. Ama sözde bir ele alınma olmuş. Ciddi inceleme yapılmamış. Bu konuyu detayı ile açacağım. Şimdi Kamu ihale genel tebliğinin aynı ihale kararında 16.3.1 maddesi, 16.3.2 maddelerinin incelendiğini ve Mevzuat hükümleri uyarınca yaklaşık maliyetin üzerinde olan tekliflerinde komisyonca kabul edilebilir olduğu görüldüğünden kamu yararı, hizmet gerekleri, …… v.s diyerek, Kamu ihale genel tebliğinin 16.3 maddesindeki açıklamalar dikkate alınarak maliyet GÜNCELLENMİŞ OLUP komisyonumuz tarafından uygun bedel olarak kabul edilmiştir. Ve ihale yaklaşık maliyet güncellendiği için ve idare sorumluluğu uhdesine alarak takdir yetkisini kullanarak yaklaşık maliyetin üzerinde fiyat veren firmaya işi vermiştir. Şimdi bakınız komisyonun kararındaki ilgili maddelerin ilgili tebliğdeki içeriği şöyle:
Kamu ihale genel tebliğinin:
16.3. Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler
16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;
a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,
b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,
c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,
Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.
16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerkamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.
DENMEKTEDİR.
Yine, Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde;
Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi
MADDE 9 – (1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;
(4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.
DENMEKTEDİR…
Şimdi sormak lazım, sizin yaklaşık maliyeti açıkladığınız gün, bir ay önceki gün. İhale günü. Sizin bu karara vardığınız gün bir ay sonra. Yaklaşık maliyetinizi bir ay önce açıklarken 30.469.109.98 TL olarak belirlemiştiniz. Bu bir ay içinde neyin fiyatı değişti, ne zamlandı, ne değişti de siz bu kararı açıklarken, sizin yaklaşık maliyetinizdeki güncellemenizi böyle etkiledi? İşi verdiğiniz firma ile sizin önceki maliyetiniz arasında neredeyse 3,5 trilyonluk bir rakam var. Fark var. Yani siz işi 33.889.100.00 TL bedelle maliyeti güncelledik diyerek ihaledeki yüksek fiyat verene veriyorsunuz. Bu güncellemeyi kim yaptı, nasıl yaptı, neye göre yaptı ise, çıksın açık açık izah etsin. Bir ayda maliyet 3,5 trilyon artar mı? Bu para devletin parası… Kamunun parası. Ben sorumluluğu uhdeme aldım diyerek böyle büyük bir farkın olduğu ortamda işi bu firmaya verdim deme hakkını kendinizde gördüğünüze göre, çok sağlam veriler var elinizde. O zaman şu verileri açıklayın herkes bilsin. Bir ayda sizin teknik şartnamedeki hangi işin bedeli arttı, hangi malzeme zamlandı, neye göre bu güncellemeyi yaptınız da maliyetiniz arttı, izah edin. Hizmet alımları yönetmeliğinin yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi ile ilgili 9.uncu maddesi ve sonrası çok açık.Maddeyi yazıp kenara çekilmek yok. O maddeye göre bunu nasıl hesapladınız açıklamanız gerek. Bir ayda yaptığınız güncelleme ile yaklaşık maliyet 3,5 trilyon fark atar mı? Yapmayın Allah aşkına!
Geliyorum İhale günü Komisyon başkanımıza. Başkan Yusuf Öztürk idi.  Anlaşılan ya izinli, ya hasta ki, yerine bir başkası bu karara yani kesinleşen ihale kararına imza atmış. Belli ki yedek üye…. Fakat bunun da bir prosedürü var.
Yine Kamu ihale genel tebliğinin:
Madde 5-İhale yetkilisi ve ihale komisyonu
5.3. Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir…
DEMEKTEDİR.
İhale komisyonu başkanının kendisi müfettiş kökenli idi genel idareden idi. Yerine bakan bu isim unvan, eğitim- branş, teknik olarak bilgi, kadro olarak asıl üyenin taşıması gereken özelliklere haiz mi? Madde açık. Yukarı da var. Bu kişi Tıbbi hizmetlerden bir doktor…. Yani kararı imzalayan ve neticelendiren kişi ile ihaleye katılan komisyon başkanları ayrı kişiler. Ve birbirlerine ehliyet yönünden benzerlik taşımıyorlar. Komisyon başkanının yedeği aslının özelliklerini taşıması gerekir. Kamu ihale genel tebliği madde 5 de ki 5.3 madde şöyle: Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bununda hususunda çok ciddi incelenmesi gerekir.
Bu yemek ihalesi oldukça büyük bir ihale... Urfa firması 29.877.175. TL teklif atmıştı. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif bu idi. Ardından ise Elazığ Assan firması atmıştı. Onun teklifi de 31.331.672.50 TL idi. Anlaşılan o ki, bazı yasal mevzuat gereği ufak tefek eksiklikler için bunları elemişsiniz. En avantajlı teklif olan Urfa firması ile verdiğiniz şimdiki firma arasında 4.011.925 TL (4 tirilyon) fark var. En avantajlı ikinci teklif olan Elazığ firması ile arasında 2.577.428 TLfark var (2,5 trilyon). Bu para devletten çıkıyor. İşi iptal edip yeniden çakabileceğiniz yerde, hizmetin gerekleri ve kamu yararı diyerek, sorumluluğu da üzerinize alıp yaklaşık maliyetinizin çok çok üstünde bir rakama işi veriyorsunuz. Doğrusu bu, çok büyük bir cesaret... Bu cesareti nasıl kendinizde buldunuz, yâda siz neye kime güvendiniz de böyle bir karar aldınız? Siz idare olarak kendiniz ihale günü 30.469.109.98 TL yaklaşık maliyet açıkladınız. Şimdi yaklaşık maliyet de güncelleme yaptık diyerek bu maliyetin kat kat üstüne çıkmayı nasıl başardınız bunu kamuya izah etmeniz lazım. Çünkü işi 33.889.100.00 TL bedeldeki yaklaşık maliyetinizin üstündeki firmaya verdiniz.  

Sn. Valim, yok mu bu yazdıklarımı ALLAH RIZASI İÇİN DEVLET ADINA, MİLLET ADINA, KAMU YARARINA İŞİN EHLİ VE UZMANI OLAN KHB DIŞINDAN ARAŞTIRACAK BİR DEVLET YETKİLİSİ?