MERSİN’İN SİLİFKE BELEDİYESİ SAYIŞTAY’A TAKILDI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN’İN SİLİFKE BELEDİYESİ SAYIŞTAY’A TAKILDI
Mersin’in Silifke Belediyesinin 2022 yılı sayıştay raporu daha yeni belli oldu. Kasım/2023 de belli olan ve ortaya çıkan denetim raporunda müfettişler çok şeyler tespit etti. Ancak idarenin kendilerine verdiği cevapları yeterli görüp, düzeltilsin, yapılsın, gereği, gibi temenni ve önerilerde bulunmakla yetindiler.

BELEDİYEDEKİ KADROLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Belediyede 360 memur ve sözleşmeli personel kadrosu olduğu bunun 83’ünün memur, 17 sinin sözleşmeli olarak dolu olduğu, 154 işçi kadrosu olduğu bunun 91’inin dolu olduğu, 696 sayılı KHK ile de 317 personel çalıştırıldığı ortaya çıktı.

BAKIN DENETİMDE NELER ÇIKTI

Devreden Katma Değer Vergisi Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmadığı ortaya çıktı. Sayıştay denetçilerin yaptığı  incelemede kamu hizmeti üretiminde nihai tüketici olarak kullanılmak veya tüketilmek üzere satın alınan mal veya hizmet için ödenen katma değer vergisinin 191 İndirilecek katma değer vergisi hesabına kaydedildiği, kaydedilen bu tutarların da ay sonlarında 190 Devreden katma değer vergisi hesabına kaydedildiği, böylece bu hesabın 1.891.858,47 TL hatalı bilgi içerdiği tespit edildi.

AMORTİSMAN DEFTERİ TUTULMAMIŞ

Ayrıca, Taşınmazlar İçin Amortisman Defterinin Tutulmadığı ve Amortisman İşlemlerinin Hatalı Yapıldığı ortaya çıktı. İdarede mevzuatta belirtilen duran varlıklar amortisman defterinin taşınmazlar için tutulmadığı ve bu defterde yer alan bilgileri içeren başka bir kayıt düzenin de bulunmadığı görüldü. Maddi Duran Varlıklar Grubunda Yer Alan Bazı Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmadığı,  “Duran Varlıklar Amortisman Defteri”nin kullanılmaması ve bazı taşınmazlar için amortisman ayrılmaması nedeniyle yıl sonu mali tablolarında 257 Birikmiş amortismanlar hesabı ve 630 Giderler hesabı 2.566.959,31 TL eksik gösterildiği ortaya çıktı.

GEÇİÇİ TEMİNAT MEKTUPLARI TESLİM EDİLMEMİŞ

Alınan Geçici Teminat Mektuplarının İhalelerden Sonra Muhasebe Birimine Teslim Edilmediği ortaya çıktı. Sayıştay denetçileri, “Yapılan incelemede, ihaleler kapsamında alınan geçici teminat mektuplarının ihaleden sonra muhasebe birimine teslim edilmediği, böylece bu teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir” dediler.

BİTÜM ALIMLARI MEVZUATA AYKIRI ÇIKTI

Bitüm Alımının İhale Mevzuatına Uygun Yapılmadığı da ortaya çıktı. Yapılan denetimde Sayıştay denetçileri, “İdare hizmetlerinde kullanılan bitümün, ihale mevzuatına uygun olmayan bir şekilde, doğrudan temin yöntemiyle edinildiği görülmüştür” diyerek, İdare hizmetlerinde kullanılan bitümün herhangi bir ihale yapılmaksızın, doğrudan temin yöntemiyle alındığı ve bu şirket tarafından bitüm fiyatı olarak hangi fiyat belirlenirse o fiyat üzerinden ürün almak zorunda kalındığı tespit ederek, mevzuata uygunluğun sağlanabilmesi, gerekli rekabet ortamının oluşturulabilmesi ve İdare bütçesinin ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için bitüm alımlarının 4734 sayılı Kanun'da belirtilen esaslara uygun bir şekilde yine Kanun'da yer alan temel ihale usullerine göre yapılması gerektiğinin altını çizmişler.

İHALE ŞARTNAMELERİ MEVZUATA AYKIRI

Denetçiler tarafından, “İhale Konusu İş Kapsamında Yer Almayan Hususların İhale Dokümanlarına Şart Konularak Mevzuata Aykırı Olarak Hizmet Temin Edildiği” ortaya çıkartıldı.

İdarenin 2022 yılı içerisinde devam eden yapım ihalelerinin bir kısmında kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ihale dokümanlarında binek araç temin edileceği yönünde düzenlemeler yapıldığı görülmesi üzerine, Denetçiler, “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun "Temel ilkeler" başlıklı 5’inci maddesine göre; İdareler, bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemeyeceğini” belirterek, “İşin yürütülmesiyle ilgisi bulunmayan araç ve gereçlerin yüklenicilerden istenilmesinin  sonucunda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin Yapım işinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemelerin yüklenicilere aldırılması başlıklı 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında idareler tarafından, ihale dokümanında ihale konusu işin yürütülmesi sırasında kontrol aracı, bilgisayar, telefon, faks vb. araç, gereç ve malzemelerin yüklenici tarafından temin edileceği yönünde düzenlemeler yapıldığının görülmesi üzerine, ihale konusu iş kapsamında yer almayan hususların yerine getirilmesi yükleniciden istenilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak ihale konusu işin yürütülmesi ile doğrudan ilgili olması, kullanım süre ve şekillerinin ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, ihale dokümanında araç, gereç ve malzemelerin yüklenici tarafından temin edileceğine ilişkin düzenleme yapılması mümkün olduğu düzenlenmiştir. Tebliğ'de yer alan düzenlemeden açıkça anlaşılacağı üzere ihale dokümanlarında işin yürütülmesiyle doğrudan ilişkisi bulunmayan araç ve gereçlerin yüklenicilerden temin edileceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmesi nin mevzuata aykırı” olduğunu tespit etmişler. Sonucunda ise, “İdarenin kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ihale dokümanlarında binek araç temin edileceği yönünde düzenlemeler yapılmaması ve söz konusu kontrolörlük işleri için araç ihtiyacı olduğunda idare bünyesinde bulunan taşıtlarla ihtiyaçların karşılanması gerektiğinin” altını çizmişler.

TİCARET SANAYİ ODASINDAN ONAYLI OLMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Denetçiler raporlarında, Yeni Birim Fiyat Analizlerinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca Onaylanmamış Proforma Faturaların Yerel Rayiç Olarak Kullanıldığını da tespitini yaparak şöyle dediler: “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım işlerinde, sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının proforma faturalara dayalı olarak oluşturulduğu ancak proforma faturaların yerel rayiçlere uygun olduğuna ilişkin ticaret ve/veya sanayi odasının onayının alınmadığı tespit edilmiştir.”

PARASAL LİMİTLER AŞILMIŞ

Denetçiler, “Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında, Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşıldığını”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (f) bendi ve 22’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limitler dâhilinde yapılan mal ve hizmet alımı harcamaların yıllık toplamının, 2022 yılı bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin %10’unu, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşıldığı görülmüştür. Mal alımlarında bu oran %16,10 hizmet alımlarında ise %10,46 olarak gerçekleştiğini belirlemişler, Sonuç itibari ile ise raporlarında , “Yapılan incelemede, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendi ile 22’nci maddesinin (d) bendine göre yapılan mal ve hizmet alımlarında, görüleceği üzere bütçeye bu amaçla konulan ödeneğin %10’una ek olarak Kamu İhale Kurulundan mal alımları için 2.999.950,00 TL ve hizmet alımları için 500.000,00 TL uygun görüş alınmış olmasına rağmen aşıldığı tespit edilmiştir” ifadesini kullanmışlar.

SİGORTA POLİÇİLERİ GÜNCELLENMEMİŞ

Denetçiler tarafından, İnşaat Sigortası Poliçesinde (All Risk) Bazı Risk Kalemlerinde Muafiyet Oranlarının Yüksek Belirlenmesi ve Teminat Sürelerinin İş Artışına Göre Güncellenmediği de ortaya çıkarıldı.

DAHA NELER NELER ORTAYA ÇIKTI… SİLİFKENİN YOĞURDU, BAKIN RAPORLAR NELER DOĞURDU…

Denetçiler, “Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirim Zorunluluğuna Uyulmadığını, Kısıtlılığı Kaldırılan Taşınmazların Emlak Vergisinin Eksik Tahsil Edildiğini, Emlak Vergisi Uygulaması Açısından Arsa Sayılan Taşınmazların Arazi Üzerinden Vergilendirildiğini, Yasal Süresi İçinde İmar Programı Yapılmaması Sebebiyle Eksik Emlak Vergisi Alındığını, Tasarruf Kısıtlılığı Kaldırılmış Olan Taşınmazların Tecil Edilmiş Emlak Vergilerinin Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Yapılmadığını, Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Alınmadığını, Belediye Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazlar Üzerindeki İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almadan Faaliyette Bulunduklarını, Asansör Periyodik Kontrol Ücreti Belirlenmesinde Mevzuatındaki Bazı Yükümlülüklere Uyulmadığını, Yetkili Sendika Üyesi Olan Personelden Sosyal Denge Sözleşme Aidatı Kesintisi Yapılmadığını, İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmadığını, Şirket İşçileri İçin Ödenen Kıdem Tazminatlarına İlişkin Rücu İşlemlerinin Yapılmadığını, Yapım İşlerinde Kesin Kabul Tarihini Belirleyen Kontrol Mekanizmalarının Kurulmadığını, Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerde Yasaklılık Teyitlerinin Hatalı Yapıldığını,belirterek 54 sayfalık raporlarını sundular.

Ancak tespit edilen bu hususlar ile ilgili idare hakkında yasal işlem yapılması için, her hangi bir adli idari işlem tesis etmediler.

BELEDİYE İLE İLGİLİ HABER SİTEMİZDE DAHA ÖNCE BU HUSUSLAR İLE İLGİLİ HABERLER ÇIKMIŞTI. İŞTE O HABERLERİN BAŞLIK VE LİNKLERİ…

SİLİFKE’DE, AYNI İŞ, SÜREKLİ AYNI FİRMAYA

https://www.haberanaliz.net/haber/silifkede-ayni-is-surekli-ayni-firmaya-17000

SİLİFKE’DE, AYNI İŞ, SÜREKLİ AYNI FİRMAYA

SİLİFKE DE YENİ BİR İHALE DAHA: 9,9 MİLYON...

https://www.haberanaliz.net/haber/silifke-de-yeni-bir-ihale-daha-99-milyon-17021

SİLİFKE DE YENİ BİR İHALE DAHA: 9,9 MİLYON...

MHP’Lİ SİLİFKE BELEDİYESİNİN 2021-22 DEKİ BAZI ALIMLARI TOPLAMI: 66.940.701 TRY

https://www.haberanaliz.net/haber/mhpli-silifke-belediyesinin-2021-22-deki-bazi-alimlari-toplami-66940701-try-17123

MHP’Lİ SİLİFKE BELEDİYESİNİN 2021-22 DEKİ BAZI ALIMLARI TOPLAMI: 66.940.701 TRY

SİLİFKE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI YAPIMI İÇİN 150 MİLYON HARCIYOR

https://www.haberanaliz.net/haber/silifke-belediyesi-hizmet-binasi-yapimi-icin-150-milyon-harciyor-19102

SİLİFKE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI YAPIMI İÇİN 150 MİLYON HARCIYOR

SİLİFKE BELEDİYESİ’NDE 32 MİLYONLUK TAŞIT KİRALAMA

https://www.haberanaliz.net/haber/silifke-belediyesinde-32-milyonluk-tasit-kiralama-19129

SİLİFKE BELEDİYESİ’NDE 32 MİLYONLUK TAŞIT KİRALAMA

ALLAH DEVLETE ve MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ.

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir.

Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com


0Önceki Haber

0

0Sonraki Haber

0

Başka haber bulunmuyor!