Sayıştay Denetledi Tespit Etti, Sonuç Ne?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Sayıştay Denetledi Tespit Etti, Sonuç Ne?
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Düzenlilik Denetim Raporunda (92 SAYFA) ilginç bulgular var, tespitler var. SAYIŞTAY’ın denetçilerinin yaptığı bu rapordan sonra ne gibi gelişmeler yaşandı belli değil.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında rutin denetim yapılıyor. Bu denetimde Sayıştay bulduklarını rapora döküyor ve ilgili kuruma bildiriyor. Oradan cevaplar geliyor. Sonuç itibari ile eksik, hatalı, yanlış işleri tespit ediyorlar. Ancak bulunan eksik gedik için ne gibi bir cezai ve idari işlem yapıyorlar orası belli değil. Biz Raporu Sayıştay’ın kendi sayfasında da gördük.

İşte DENETÇİLERİN Tespitleri…

BULGU 1: Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

Sonuç olarak 122 ve 222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabında izlenmesi gereken alacakların bu hesaplarda izlenmemesi nedeniyle 2016 yılı mali tablolarında 122 ve 222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 5.980.769,56 TL tutarında eksik yer almıştır.

BULGU 2: Arazi ve Arsalar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

Sonuç olarak kurumun sahip olduğu arsa ve arazilerin muhasebe kayıtlarında gerçek değerleri yansıtmaması nedeniyle 250 Arsa ve Araziler Hesabı 2016 yılı bilançosunda 112.324.443 TL tutarında eksik yer almıştır.

Sonuç olarak Kamu idaresi bulguya konu olan hususların 2017 yılında düzeltildiğini ve 250 Arazi ve Arsalar Hesabındaki uyuşmazlıkların giderildiğini belirtmiştir. Ancak 250 Arazi ve Arsalar Hesabı 2016 yılı bilançosunda 112.324.443 TL tutarında eksik yer almıştır.

BULGU 3: Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

Sonuç olarak kurumun sahip olduğu yeraltı ve yerüstü düzenlerinin gerçek değerleri ile muhasebe kayıtlarında izlenmemesi nedeniyle 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 2016 yılı bilançosunda 378.575.193,40 TL değerinde eksik yer almıştır.

Sonuç olarak Kamu idaresi bulguya konu olan hususların 2017 yılında düzeltildiğini ve 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabındaki uyuşmazlıkların giderildiğini belirtmiştir. Ancak 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 2016 yılı bilançosunda 378.575.193,40 TL tutarında eksik yer almıştır.

BULGU 4: Binalar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

Kurumun sahip olduğu binaların değeri ile 252 Binalar Hesabında kayıtlı taşınmazların değerlerinin uyuşmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak kurumun sahip olduğu binaların gerçek değerleri ile muhasebe kayıtlarında izlenmemesi nedeniyle 252 Binalar Hesabı 2016 yılı bilançosunda 221.109.200,42 TL değerinde eksik yer almıştır.

Sonuç olarak Kamu idaresi bulguya konu olan hususların 2017 yılında düzeltildiğini ve 252 Binalar Hesabındaki uyuşmazlıkların giderildiğini belirtmiştir. Ancak 252 Binalar Hesabı 2016 yılı bilançosunda 221.109.200,42 TL tutarında eksik yer almıştır.

BULGU 5: “Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm Ve Bertaraf Tesisleri İle Düzenli Depolama Sahasi Yapımı Ve İşletilmesi” İşinde; Sözleşmede Yazılı Mahsuplaşma İşleminin Yılı İçerisinde Tamamlanmaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi “Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi” işine ilişkin Esas sözleşmenin 11.2 Maddesinde aynen “ İDARE ve HAK SAHİBİ işlerin görüldüğü ayı takip eden ay içerisinde (bir sonraki ay) alacaklarını mahsuplaşacaklar ve borçlu çıkan taraf, alacaklı tarafa ödemesini mahsup tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yapacaktır. Taraflar kesin mutabakatı ise yılsonunda sağlayacaktır.” Denilmiştir.

Sonuç olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm Ve Bertaraf Tesisleri İle Düzenli Depolama Sahası Yapımı Ve İşletilmesi” İşini üstlenen Eman Enerji LTD ŞTİ arasında mahsuplaşma işleminin temmuz–2016 ile aralık–2016 ayları için yılı içerisinde yapılmaması nedeniyle 3.511.353,24-TL ve ayrıca tefe endeksinin hatalı alınması işleminden dolayı da 769.896,66-TL toplamda ise 4.281.249,99-TL belediye alacağının tahsil edilmemesi ve bu nedenle 600 gelirler hesabının 4.281.249,99-TL –TL az bulunması ile ilgili olarak; savunmada Temmuz-20l6 ile Aralık-20l6 dönemi içerisinde mahsuplaşma işleminin yapılmaması nedeniyle oluşan 3.511.353,24-TL tutar ilgili aylar için 3.511.353,24-TL olmayıp, 2.002.780,85-TL dir. Denilmiştir. 3.511.353,24-TL - 2.002.780,85-TL = 1.508.572,39-TL mahsuplaşmadan kaynaklanan belediye alacağı 2016 yılı Temmuz-20l6 ile Aralık-20l6 dönemine ait olmadığından ve ayrıca 2016 yılında tahsil edildiğinden savunma yerinde bulunmuştur. Kalan tutarla ilgili olarak yüklenici firmanın 1.692.389,76-TL tutarında ödeme yaptığı bildirilmiş, ayrıca fiyat artışı hesaplanırken 12 aylık tefe tüfe değişim oranlarının yerine ilgili aya ait olan tefe tüfe endeks oranlarının kullanılması hususuna ilişkin 769.896,66-TL fark ın ise 735.634,42-TL olarak yeniden hesaplandığı belirtilmiştir.

Mahsuplaşma işleminden kaynaklanan 2.002.780,85-TL belediye alacağının 1.692.389,76-TL sinin tamamının 2017 yılı içerisinde tahsilatı yapıldığından 2.002.780,85-TL ile tefe tüfe endeks oranlarından kaynaklanan 735.634,42-TL olmak üzere toplamda 600 gelirler hesabı 2016 yılı mali tablolarında 2.738.415,27-TL eksi olarak yer almıştır.

BULGU 6: Birikmiş Amortismanlar Hesaplarının Gerçeği Yansıtmaması

Kurumun, birikmiş amortismanlar hesaplarına yaptığı kayıtlarda hata ve eksiklikler tespit edilmiştir. Bu hata ve eksiklikler 2 başlık altında gösterilecektir.

Sonuç olarak Amortisman işlemlerinin yönetmelik hükümlerine uygun yapılmaması nedeniyle 2016 yılı mali tablolarında

- 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı en az (binalar hariç) 16.768.206,63 TL eksik

- 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 544.452,00 TL fazla

- 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ise 3.282.683,34 TL eksik yer almaktadır.

BULGU 7: Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında İzlenen ve 2016 Yılı İçinde Geçici Kabulleri Yapılan İşlerin İlgili Varlık Hesaplarına Aktarılmaması

Geçici kabulü yapılmış 12.963.494,25 TL yatırım tutarının 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından çıkarılarak ilgili hesaplara aktarılmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen ve varlık hesaplarına alınması gereken tutar ilgili olduğu 2016 mali yılında değil 2017 yılı içinde muhasebe kayıtlarına alınarak düzeltildiğinden bu durum 258 hesabının 2016 yılı mali tablolarında 12.963.494,25 TL fazla yer almasına neden olmaktadır.

BULGU 8: Hurdaya Ayrılan Varlıkların Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına Alınmaması

Kurumun farklı birimlerinde 2016 yılı içinde hurdaya ayrılan taşınırlar bulunmakla birlikte bunların 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı’na kaydedilmediği görülmüştür.

Sonuç olarak Hurdaya ayrılan varlıklarla ilgili yapılması gereken kayıtlar ilgili olduğu yılda değil 2017 yılı içinde yapılmıştır. bu durum 2016 yılı mali tablolarında 253 Tesis Makina ve Cihazlar, 254 Taşıtlar ve 255 Demirbaşlar hesaplarının toplam 3.282.683,34 TL fazla, 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının ise aynı miktarda eksik yer almasına neden olmuştur.

BULGU 9: İller Bankası İle Diğer Bankalardan Kullanılan Kredilerle İlgili Yılsonu Aktarma İşlemlerinin Eksik Ve Hatalı Yapılması

Kurumun İller Bankası ve diğer bankalardan kullandığı kredilerle ilgili olarak; kredilerin vadelerine uygun biçimde, 300 Banka Kredileri ve 400 Banka Kredileri Hesapları arasında yapılması gereken aktarma işlemlerin eksik ve hatalı yapıldığı görülmüştür.

Sonuç olarak Bulguda belirtilen hususlara ilişkin düzeltme kaydı 2017 yılı içerisinde yapılmiştır. Bu nedenle 2016 yılı mali tablolarında

- 300 Banka Kredileri Hesabı’nın alacak bakiyesi 16.077.083,10 TL eksik ve hatalı,

- 400 Banka Kredileri Hesabı’nın borcu 16.412.535,32 TL eksik ve hatalı

- 400 Banka Kredileri Hesabı’nın alacak bakiyesi 37.981.439,10 TL fazla ve hatalı

yer almaktadır.

BULGU 10: Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Hükümlere Aykırı Olarak Ecrimisil Gelirlerinin Tahakkuk Servisi Kayıtlari İle Muhasebe Gelir Kesin Hesap Cetveli Kayıtlarında Gerçek Durumu Yansıtmaması

Sonuç olarak Ecrimisil gelirleri ile ilgili olarak Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tahakkuk kayıtları ile Gelir Kesin Hesabı Cetveli arasındaki Yılı Tahakkukunda 725.317,64-TL Yılı Tahsilatında 45.535,88-TL olmak üzere 770.853,52-TL fark bulunmaktadır. İlgili gelir kaleminin Gelecek Yıla Devrinde ise Gelir Kesin Hesabı cetveli kaydı -665.831,90-TL azdır. Savunma ekinde 725.317,64-TL Tahakkuk kaydı yapıldığı bildirilmiştir. Yapılan tahakkuk 2017 yılında yapılmış olduğundan 2016 yılı mali tablolarını etkilememiştir.

Yapılan uyumsuzlukların muhasebe kayıtlarına etkisi 600 gelirler hesabında ilgili gelir kalemi toplamda 725.317,64-TL eksik yer almıştır. İlgili gelir kaleminin Gelir Kesin Hesabı Cetveli Gelecek Yıla Devrinde ise ecrimisil gelirleri -665.831,90-TL fazladır.

BULGU 11: Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Hükümlere Aykırı Olarak Kira Gelirlerinin Tahakkuk Servisi Kayıtları İle Muhasebe Gelir Kesin Hesap Cetveli Kayıtlarında Gerçek Durumu Yansıtmaması

Sonuç olarak Bulguda kira gelirleri ile ilgili olarak Emlak İstimlak Daire Başkanlığı kayıtları ile Gelir Kesin Hesabı Cetveli tahakkuk kayıtları arasında yılı tahakkukunda 653.618,22-TL fark bulunduğu,belirtilmişdi. Savunma ekinde ilğli konuda 653.618,22-TL Tahakkuk kaydı yapıldığı bildirilmiştir. Yapılan degerlendirmede 2016 yılı eksik tahakkuk kayıt miktarının 326.809,11-TL olduğu ve eksik tahakkuk tutarının 2017 yılında kayıt altına alındığı anlaşılmıştır. Yapılan düzeltme işlemi 2016 mali yılı tablolarındaki hatalı kaydı etkilememiştir.

Yapılan uyumsuzlukların muhasebe kayıtlarına etkisi 600 gelirler hesabı toplamda mali tablolarda 326.809,11-TL az kaydedilmiştir.

DENETİM GÖRÜŞÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2016 yılına ilişkin ekte yer alan mali rapor ve tablolarının Denetim Görüşünün Dayanakları bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

BULGU 1: Gider Taahhütleri ve Gider Taaahütleri Karşılığı Hesaplarına Mevzuat Hükümlerine Uygun Kayıt Yapılmaması

Kurumun sözleşme yaparak taahhüt altına girdiği işlerle ilgili olarak işletilen 920 ve 921 hesaplarına hatalı kayıt yapıldığı ve bu hesapların birbirleriyle uyumlu olmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak özetle, 2016 yıl sonu itibariyle tüm taahhüt hesaplarının kapatıldığı belirtilmektedir. Ancak kapatılan taahüt hesapları içinde henüz taahüdü tamamlanmamış işlerlerle ilgili hesaplar da bulunmaktadır. Taahhüdü tamamlanmadan kapatılan yani taahhüdü

2017 yılına devreden işlerin sözleşme bedelleri toplamı 145.164.395,17 TL'dir. Dolaysıyla devam eden taahhütlerin kapatılması nedeniyle 920 ve 921 hesapları 2016 yılı mali tablolarında 145.164.395,17 TL eksik yer almıştır.

BULGU 2: İdari Para Cezalarının Muhasebe Kayıtlarında Gerçek Durumu Yansıtmaması

Sonuç olarak 2016 yılı içerisinde belediye encümeni tarafından kesilen idari para cezalarının muhasebe kayıtlarına eksik alınması sonucu oluşan 2.392.561,71-TL tahakkuk farkı ile ilgili olarak Kamu idaresi cevabından idari para cezaları tahakkuk farkının 2.212,07-TL’lik kısmının idari para cezası olmadığı, 22.995,00 TL lik idari para cezasının yılı içerisinde iptal edildiği, yılı içerisinde yapılan tahakkuk kaydının 1.785.597,15-TL olduğu kalan 581.757,49-TL idari para cezasının ise 2017 yılında tahakkuk kaydının yapıldığı anlaşılmıştır.

2016 yılı idari para cezalarınndan 581.757,49-TL kısmının yılı içerisinde tahakkuk kaydının yapılması gerkirken yapılmayıp 2017 yılında yapılması nedeniyle 2016 yılı mali tablolarında 120 Gelirlerden Alacaklar ve 600 Gelirler hesabı 581.757,49-TL eksik yer almıştır.

BULGU 3: Otopark Yönetmeliği’ne Göre Tahakkuk Eden Otopark Bedeli Tahsilatlarının Yapılmaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ nin 2016 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde; otopark bedellerinin tahsiline yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ nin 2016 yılında tahsil edilmediği sorulan 15.049.072,30-TL otopark bedelleri ile ilgili olarak gönderilen cevapta 9.521.172,72- TL tahsilat yapıldığı anlaşılmıştır. Kalan 5.527.899,58-TL tutar için ise hukuki işlemler başlatılmıştır.

BULGU 4: Taşınırlara İlişkin İşlem ve Kayıtların Taşınır Mal Yönetmeliğine Uygun Yapılmaması

Mersin Büyükşehir Belediyesinde, Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli kayıtları ile Kesin Mizan tutarları arasında uyumsuzluk olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak 150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabı, 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı, 254 Taşıtlar Hesabı ile 255 Demirbaşlar Hesabının Kesin Mizanda yer alan tutarları ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinde yer alan tutarları arasında aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 147.125.903,23 TL tutarında uyumsuzluk olduğu görülmüştür.

BULGU 5: Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğe Göre Belediye ile Firmalar Arasında Geçiş Hakkına İlişkin Anlaşma Yapılmaması ve 2015’ten Önce Döşenen Hatların Geçiş Hakkı Ücretlerinin Alınamaması

Belediyeye ait taşınmazları kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunan firmalarla geçiş hakkı anlaşması yapmadığı ve 2015 öncesinde hat geçirilen yerler bilinmediği için bu yerlere ilişkin geçiş hakkı ücreti alınamadığı görülmüştür.

Sonuç olarak Sabit ve mobil haberleşme altyapısı ile ilgili bilgilerini vermiş olan yetkili Uydu Kablo TV ve İşletme A.Ş.’den gelen bilgiler doğrultusunda geçiş hakkı ücretlerinin ödenmesi istenmiştir. Ancak kamu idaresin cevabında bu hizmet sunucularıyla ilgili herhangi bir anlaşma yapılmaması eleştirisine cevap verilmediği görülmüştür.

BULGU 6: Belediye Taşınmazlarının 2886 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Kiralanmayıp İhale Yapılmaksızın Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması

Ecrimisile tabi belediye taşınmazlarından büro yazıhane ofis ve dükkân gibi gayrimenkullerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilip kiraya verilmesi yasal bir zorunluluktur.

Sonuç olarak Belediye Ecrimisil işlemlerinde terkin, yıkım ve ihale aşamasında bir defaya mahsus alınan ecrimisiller dışında, ecrimisil alınan belediye taşınmazlarının kiraya dönüştürülmediği tespit edilmiştir.

EVET, BU SAYIŞTAY RAPORUNDA GEÇEN HUSUSLAR İÇİN DEVLET NE GİBİ CEZAİ VE İDARİ İŞLEM YAPTI?


Belediye Başkanları Yargılamaya BaşlanıyorÖnceki Haber

Belediye Başkanları Yargılamaya Başlanıy...

Sayıştay Denetledi Tespit Etti, Sonuç Ne? -2-Sonraki Haber

Sayıştay Denetledi Tespit Etti, Sonuç Ne...

Başka haber bulunmuyor!