Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Bilmeyenler okusun öğrensinler…

Bugün yazımızı 663 sayılı KHK üzerine yazıyoruz. Bakın bu kararname SAĞLIK ALANINDA ne gibi oluşumlar yaptı ve şu an yapılan icraatlar nasıl. Okursanız, olması gereken ile, yaşananlar arasındaki farklılıkları kendiniz görürsünüz. Sağlık çalışanları iki okuyun, iyi değerlendirin. 663 SAYILI KHK Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (02.11.2011 Tarihli Ve 28103 Sayılı R.G.)

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ (1)  663 Sayılı KHK NIN 7 inci maddesinin 1 inci bendine göre;

1) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.  2) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 3) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. 4) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. 5) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. 6) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü. 7) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. 8) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Teşekkül ettirilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ (2) 663 Sayılı KHK NIN 7 inci maddesinin 1 inci bendine göre; 1) Denetim Hizmetleri Başkanlığı. 2) Strateji Geliştirme Başkanlığı. Teşekkül ettirilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ (3) 663 Sayılı KHK NIN 7 inci maddesinin 1 inci bendine göre;  1) Hukuk Müşavirliği. 2) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. (Ek:4/7/2012-6354/14 md.)

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ (4)  663 Sayılı KHK NIN 7 inci maddesinin 1 inci bendine göre; 1)      Özel Kalem Müdürlüğü.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR (1) 663 Sayılı KHK NIN: MADDE 26- (1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, MADDE 27- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, MADDE 29- (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR (2)  663 Sayılı KHK NIN MADDE 28- (1) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNUN KURULUŞU:  663 Sayılı Kanun Hükmünde kararname’nin, MADDE 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere. Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNUN GÖREVLERİ: 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29 uncu maddesinin 2 inci bendine göre; a) İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kurmak, işletmek,  birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak. b) Faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,  c) Performanslarını değerlendirmek,  ç) Hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirmeler yapmak. d) Ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek. eHastane hizmetleri ile ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak. f) Kurum personellerinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek. g) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetleri yürütmek. Kısaca Görevleri İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesisleri ile Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezlerinin:Açılması/ İşletilmesi/ Birleştirilmesi/ Ayrılması/ Nakledilmesi Faaliyetlerinin/ zlenmesi/ Değerlendirilmesi/ Denetlenmesi/ KapatılmasıTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na 663 Sayılı KHK ile tanımlanmış görevler, Hizmet Birimleri - Başkan Yardımcılıkları - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı - Kurum Hukuk Müşavirliği Marifetiyle icra edilmektedir.

FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞININ KURULUŞU: Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9 uncu maddesinin (b) bendi gereği kurulmuş ve aynı bentte görev tanımlaması yapılmıştır. (07.03.2012 Tarihli ve 28229 Sayılı R.G.)

FİNANS HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞININ GÖREVLERİ 1) Kamu hastane birliklerinin ve sağlık kuruluşlarının stoklarını izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek. (Stok Analizi Ve Kontrol D.B.) 2) SAĞLIK KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİNİ DÜZENLEMEK, YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK. (DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE UYGULAMALARI D.B.) 3) Sağlık kuruluşlarının tedarik yöntemleri konusunda düzenleme yapmak. (Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme D.B.) 4) Sağlık kuruluşlarının gelirlerini izlemek, analiz etmek (Mali Analiz D.B.) ve gelir artırıcı düzenlemeler yapmak. (Kaynak Geliştirme D.B.) 5) Sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ihtiyaçlarının planlamalara uygun olarak merkezi alımla karşılanması ve buna ilişkin ihale süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. (Merkezi Satınalma D.B.) OLARAK YÖNETMELİK’TE TANIMLANMIŞTIR.

DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ KURULUŞU Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 9 uncu maddesinin (1) fıkrasının (c) bendi gereği kurulmuş ve aynı bentte görev tanımlaması yapılmıştır. (19.03.2012 Tarihli ve 1 Sayılı Bakanlık Makamı Onayı) Yönergenin Dayanağı Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.(07.03.2012/28226 R.G.)

DÖNER SERMAYE BÜTÇE VE MUHASEBE UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ: 1) Döner sermaye bütçe işlemlerini yürütmek. 2) Döner sermayeli işletmelerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca birliklerden gelen izin taleplerini değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.  3) Döner sermayeli işletmeler arasında borç veya karşılıksız kaynak aktarımı işlemlerini yürütmek. 4) Döner sermayeli işletmelerin muhasebe hesap kayıtlarının merkezi yapıda izlenmesi için gerekli tedbirleri almak.  5) Döner sermayeli işletmelerin muhasebe uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek ve düzenlemelerini yapmak. 6) Kuruma ait ödenek ve diğer mali kaynaklarının dağıtımını planlamak ve tahsis işlemlerini yürütmek.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU:  663 Sayılı KHK ile (02.11.2011/28103 R.G.) BAŞKAN YARDIMCILIKLARI + SGDB + DHDB + HM Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile (07.03.2012/28229 R.G.) DAİRE BAŞKANLIKLARI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile (19.03.2012/1 Sayılı Bakanlık Makamı OLUR’U) Kurulmuşlardır. Başkanlık Makamının 05.04.2012 tarihli OLUR’U ile Kurum Merkezi Döner Sermaye Giderleri Taşra Genel Bütçe Giderleri Harcama Yetkilisi / Uzm.Dr.Orhan KOÇ (Finans Hizmetleri Başkan Yardımcısı) Gider Gerçekleştirme Görevlisi / Ali GAZİ  (Döner Sermaye, Bütçe Muhasebe Uygulamaları DB)

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNİN KURULUŞU: 663 Sayılı KHK 30 uncu maddesinin 1 inci bendi gereği kurulmuştur. MADDE 30- (1) Kurum tarafından, kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilir.

BİRLİK TEŞKİLATI: 663 Sayılı KHK 30 uncu maddesinin 2 inci bendi gereği kurulmuştur. MADDE 30- (2) Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur.

GENEL SEKRETERLİK TEŞKİLATI: 663 Sayılı KHK 30 uncu maddesinin 3 üncü bendi gereği kurulmuştur. MADDE 30- (3) . . . Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanlıkları kurulur.

SAĞLIK TESİSİ TEŞKİLATI: 663 Sayılı KHK 30 uncu maddesinin 4 ve 5 inci bentleri gereği kurulmuştur. MADDE 30- (4) . . . Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. (5) Kurumca tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla genel sekreter tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.

663 Sayılı KHK MADDE 30- (4) . . . hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir.

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ:  663 Sayılı KHK 31 inci maddesinin 1 inci bendinin; “ (1) Genel sekreterin görevleri şunlardır: ” (g) fıkrasında; “ İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. ” - Gelirlerinin Tahakkuk Ettirilmesi - Gelir Ve Alacakların Takip Ve Tahsil Edilmesi - Harcamaların Yapılması Ve Borçların Ödenmesi - Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi Genel Sekreterin Görevleri Arasında Yer Almaktadır.

MUHASEBE HİZMETLERİ: 663 Sayılı KHK Geçici 7 nci maddesinin 1 inci bendinde; “Bağlı kuruluşlara devredilen sağlık kuruluşlarında muhasebe hizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personelden ihtiyaç duyulanlar, kurumların talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yılı geçmemek üzere görev yapmaya devam eder. Bu şekilde görevlendirilen personele döner sermayeden herhangi bir ödeme yapılmaz.” Hükümlerini içermektedir. Bu nedenle; Muhasebe hizmetlerinin 02.11.2014 tarihine kadar Maliye Bakanlığınca yürütülmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL:

 POZİSYONU 663 Sayılı KHK 32 inci maddesinin 1 inci bendinde;

MADDE 32- (1) Birliklerde, ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde personel istihdam edilir.

(II) SAYILI CETVEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

 

GENEL SEKRETER

En az Lisans Mezunu/8 Yıl İş Tecrübesi

BİRLİK MERKEZLERİ

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI

En az Tabip Olmak/5 Yıl İş Tecrübesi

İDARİ HİZMETLER BAŞKANI

En az Lisans Mezunu/5 Yıl İş Tecrübesi

MALİ HİZMETLER BAŞKANI

En az Lisans Mezunu/5 Yıl İş Tecrübesi

UZMAN

En az Lisans Mezunu/3 Yıl İş Tecrübesi

BÜRO GÖREVLİSİ

En az Önlisans Mezunu

HASTANE YÖNETİCİSİ

En az Lisans Mezunu/5 Yıl İş Tecrübesi

SAĞLIK TESİSLERİ

BAŞHEKİM

En az Uzman Tabip/Tabip (100 yatak ve altı)/Diş Hekimi (ADSM)

BAŞHEKİM YARDIMCISI

En az Tabip/Diş Hekimi-Eczacı-Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (YL)

MÜDÜR

En az Lisans Mezunu/5 Yıl İş Tecrübesi

MÜDÜR YARDIMCISI

En az Lisans Mezunu Olmak

    

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI: 663 Sayılı KHK 32 inci maddesinin 6 ve 7 inci bendinde; (6) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenler, kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Kurumlarından aylıksız izinli sayılır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. (Emekli Keseneği Emekli Sandığına Yatar.) (7) Altıncı bent kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler. (Emekli Keseneği SSK’YA Yatar.)

SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN MALİ HAKLARI: 663 Sayılı KHK 33 üncü maddesinin 1 inci bendi (1) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret esas alınarak genel bütçeden, ekli (III) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda peşin olarak ücret ödenir. Ayrıca, döner sermaye gelirlerinden aynı cetvelde belirlenen tavan oranları geçmemek kaydıyla ek ödeme yapılabilir. Bu ödemelere ait Mevzuatlar Ek Ödeme Daire Başkanlığı’nca Yürütülmektedir.

BİRLİĞİN VE SAĞLIK TESİSİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 663 Sayılı KHK 34 üncü maddesinin 1 inci bendi MADDE 34- (1) Hastaneler;  •Tıbbi •Mali •Kalite •Hasta Ve Çalışan Güvenliği •Eğitim Kriterleri açısından altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru  (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır.  Birliğin grubu, hastanelerinin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir.

GENEL SEKRETERİN VE HASTANE YÖNETİCİSİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 663 Sayılı KHK 34 üncü maddesinin 2 inci bendinde;  MADDE 34- (2) Yapılan Değerlendirme Sonuçlarına Göre Birliğin:

a) Grup düşürülmesi, b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmedede grup düşürülmesi, d) (E) grubu hastane ile devralınması halinde, ikinci değerlendirmede bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamaması, durumlarında, Kurum tarafından, Genel Sekreterin Görevine Son Verilir. Bu bendin (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise, Genel Sekreter tarafından, Hastane Yöneticisinin Görevine Son Verilir.

BAŞKANLAR İLE BİRLİKTE HASTANE YÖNETİCİSİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 663 Sayılı KHK 32 inci maddesinin 5 inci bendinde; (5) . . . Başarısızlık sebebiyle Genel Sekreterin değişmesi halinde; Başkanların ve başarısızlığa sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. . . .

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE : (31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Bakanlık Makamı Onayı) Dayanağı:•663 Sayılı KHK’NIN 40’ıncı Maddesi •Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 15’inci Md.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLER/ SÖZLEŞME YAPILMASI: Yönergenin 8’inci maddesine göre;  •Genel Sekreter Kurum Başkanı ile doğrudan Sözleşme yapar/ •Başkanlar / Hastane yöneticileri / Başhekimler / Müdürler Genel Sekreterin teklifi üzerine, Kurum Başkanı ile Sözleşme yapar/ •Uzmanlar ve Büro Personelleri, Genel Sekreterle Sözleşme Yapar / •Başhekim yardımcıları, Başhekimin / Müdür yardımcıları ilgili Müdürün, teklifi üzerine, Hastane Yöneticisi ile Sözleşme Yapar.

BİRLİK MERKEZLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİ; GENEL SEKRETER: Kamu Hastaneleri Birliğinin en üst yöneticisi ve Harcama Yetkilisidir. MALİ HİZMETLER BAŞKANI: Genel Sekreter adına görev yapar. Birlik düzeyinde Mali Hizmetlerden Sorumlu yönetici ve Gerçekleştirme Görevlisidir. İDARİ HİZMETLER BAŞKANI: Genel Sekreter adına görev yapar. Birlik düzeyinde İdari Hizmetlerden Sorumlu yöneticidir. TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI: Genel Sekreter adına görev yapar. Birlik düzeyinde Tıbbi Hizmetlerden Sorumlu yöneticidir. UZMAN: Birliklerde özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisas gerektiren hizmetlerde istihdam edilen sözleşmeli personeldir. BÜRO GÖREVLİSİ: Birliklerde büro hizmetlerini yürütmek üzere istihdam edilen yüksek öğrenimli sözleşmeli personeldir.

SAĞLIK TESİSLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİ: HASTANE YÖNETİCİSİ: Sağlık tesisinin en üst yöneticisidir. Genel Sekretere karşı sorumludur. Hastane ölçeğinde Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptir. BAŞHEKİM: Sağlık tesisinde tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. BAŞHEKİM YARDIMCISI: Başhekime karşı sorumludur. Başhekimin vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ: Sağlık tesisinde Sağlık Bakım Hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ: Sağlık tesisinde idari ve mali hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.MÜDÜR YARDIMCILARI: Bağlı bulunduğu müdüre karşı sorumludur. Bağlı bulunduğu müdürün vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. TAŞRA TEŞKİLATINDA İMZAYA YETKİLİ MAKAMLAR: Yönergenin 23 üncü maddesine göre; Genel Sekreter: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine yetki verilen iş ve işlemler bakımından Başkanlar / Hastane Yöneticisi: Yönerge ile kendilerine tanımlanan görevler bakımından Başhekim / Başhekim Yardımcıları / Müdür / Müdür Yardımcıları Hastane Yöneticisi tarafından kendilerine yetki verilen görevler bakımından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi usul ve esasları çerçevesinde İmza Yetkisine Haizdirler.

YAZIŞMA USULLERİ (1) Yönergenin 24 üncü maddesine göre; (1) . . . Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ve diğer bağlı kuruluşlar dahil, bulundukları il sınırları haricindeki diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile yapacakları yazışmalar Kurum merkez teşkilatı aracılığıyla yapılır. (2) Birliğin bulunduğu il içerisindeki kurum ve kuruluşlar ile sağlık tesisinin bulunduğu ilçe içerisindeki kurum veya kuruluşlar arasında yapılacak yazışmalar Genel Sekreterce veya usulünce kendisine yetki devredilmiş olan imzaya yetkili makamlarca imzalanır. TAŞRADA HARCAMA YETKİLİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME GÖVEVLİSİ (1) Yönergenin 32 inci maddesine göre; Taşra Teşkilatının Harcama Yetkilisi; Genel Sekreterdir. Harcama Yetkisini Başkanlara ve Hastane Yöneticisine devredebilir. Başkanlara Devir Edilirse; Gerçekleştirme Görevlisi: Genel Sekreterin Belirleyeceği Uzman Olur. Hastane Yöneticisine Devir Ederse; Gerçekleştirme Görevlisi: İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü Olur. TAŞRADA HARCAMA YETKİLİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME GÖVEVLİSİ (2) Sağlık Tesislerinde, 663 Sayılı KHK Eki 2 Sayılı Cetvelde Sayılan Sözleşmeli Personel Hariç, İstihdam Edilen Diğer Personele Yapılacak Özlük Haklarına İlişkin Ödemelerde, Harcama Yetkilisi; Hastane Yöneticisi veya Görevini Yürüttüğü Başhekimdir. Gerçekleşme Görevlisi; İdari Ve Mali Hizmetler Müdürüdür. TAŞRADA HARCAMA YETKİLİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME GÖVEVLİSİ (3) Yönergenin 33 üncü maddesine göre; Taşra Teşkilatının Gerçekleştirme Görevlisi; Mali Hizmetler Başkanıdır. 

BİRLİKLERDE SATINALMA İŞLEMLERİ Yönergenin 34 üncü maddesine göre; MADDE 34- (1) Kamu hastaneleri birlikleri bünyesinde bulunan sağlık tesislerinin her türlü mal ve hizmet alımı ihaleleri ile yapım işi ihaleleri ve bunlara ilişkin muayene kabul ve kontrol işlemleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülür.

BİRLİKLERİN DENETLENMESİ: Yönergenin 30 uncu maddesine göre; MADDE 30- (1) Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, doğrudan Kurum Başkanı’na bağlı olarak, kurum merkez ve taşra teşkilatının iş ve işlemleri üzerinde, ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü rehberlik, denetim, ölçme ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini, Kurum Başkanı tarafından verilecek emir çerçevesinde sağlık denetçileri eliyle yerine getirir. . . . Hükmü yer almaktadır.

BİRLİKLERDE HUKUK HİZMETLERİ Yönergenin 28 inci maddesine göre; MADDE 28- (1) . . . Kurum hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemler Hukuk Müşavirliğince yürütülür. (2)Hukuk danışmanlığına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi şekline ilişkin usul ve esaslar, I. Hukuk müşavirinin teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile belirlenir. Hukuk Müşavirliğinin Hukuki Görüş İstenilmesi Usulü Konulu 14.01.2013 Tarihli ve B.10.1.TKH.0.61.10.06.01/641/294 Sayılı Genel Yazısı

BİRLİKLERDE MUHAKEMAT İŞLEMLERİ Yönergenin 29 uncu maddesine göre; . . . (3)Taşra teşkilatı muhakemat hizmetleri, Kurum Hukuk Müşavirliğinin denetim, gözetim ve koordinasyonunda doğrudan Genel Sekretere bağlı olarak kurulacak Avukatlık Hizmetleri Birimi tarafından yürütülür. Kurum Hukuk Müşavirliği ile koordineli çalışır.

BİRLİKLERDE PERSONEL HAREKETLERİ Yönergenin 25 inci maddesine göre; (3)Birlik içerisinde yer alan sağlık tesisleri arasında her derece ve unvandaki personelin ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılacak atama ve nakil işlemleri Genel Sekreter tarafından yapılır. Genel Sekreter gerektiğinde bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle idari hizmetler başkanına devredebilir