Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Çarşafa dolanan çamaşır ihalesi ve diğerleri

MDH nin meşhur (!) çamaşır ihalesi yine kapalı kapılar ardında kimseye çaktırmadan yapılıyor. Bu işin alt yapısını hazırlayan ilgili müdür yardımcısı ve beraberinde kurulan muayene ve kontrol komisyonları da kafa kafaya vermişler kimseyi takmadan ben bilirim edası ile bu işleri yapıyorlar. Trilyonluk işi yıllardır bir kişi alıyor. İçerdeki kişi. Çünkü ondan başkasının bu hazırlanan idari ve teknik şartnameye uyması pek mümkün değil. Neredeyse adamın iş yerinin metrekaresi, fayansı, görüntüsü, ayakkabı numarası bile şartnameye yazılacak ki, başka biri girip bu işi almasın. Adamın envanterinde kayıtlı olan, demirbaşında kayıtlı olan makine ve teçhizat yıllardan beri yazılıyor. Ve işin garibi içerde birde aynı ekip ve takım tarafından sürekli idare ediliyor. Biz burada da yazdıkça da bize hayıflanıyor, öfkeleniyorlar. Ayıptır ya. Bu çamaşır işine, yıkama işine bakacak başkaca adam ve komisyon kurulamaz mı? Neden hep aynı kişiler yıllardır aynı işe bakıyor? Bunlar bir kenara, ilgili taşeron firma bunların odalarından çıkmıyor. İhale zamanı özellikle hiç çıkmıyor. Ben yazıyorum diye de değişik yerlerdeki çamaşır ihalelerinin idari ve teknik şartnamelerini getirip bu işin alt yapısını yapanlara veriyor. Bunlara bakın buna göre yapın. Muhabbete bakın. Ve devlet bu işi görmezden geliyor. Şu meşhur teknik takip yapanlar, fiziki takip yapanlar ben yıllardır bunu yazıyorum da, neden bu işte yapmıyorlar? Bu işte ne dönüyor?

Geleyim ihalenin ZIRTLADIĞI yere…

Dün bir mail geldi. Sağlık müdürlüğü basın bürosuna bakanlar tarafından. Baktık ki, ihale var ve KİK’e bildirilmiş. Açık ihale. Teknik ve idari şartnameyi Sevda Yılmaz, Gülay Tunç, Zeliha Şimşekhazırlamışlar. Altına da imza koymuşlar. Özellikle idari şartnameSevda Yılmaz’ın ellerinden geçmiş. Zaten taşeronda sık sık Sevda Yılmaz’ın odasında. Ne hikmet ise hiç çıkmıyor.

Bu ihalenin İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/136350 Bu sözde bir hizmet alımı.

İDARİ ŞARTNAMENİN;

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.5.2. 
1 - Çamaşır yıkama makinesi = 5 adet en az 40 kg. yıkama kapasiteli sanayi tipi otomatik

2 - Kurutma makinesi = 4 adet en az 40 Kg. yıkama kapasiteli sanayi tipi otomatik

3 - Enfeksiyonlu çamaşır yıkama makiesi= 2 adet en az 40 Kg. kapasiteli, hizjyenik,bariyerli çamaşır yıkama, sıkma makinesi ( sanayi tipi otomatik)

4 - Silindir tipi ütü makinesi = 1 adet sanayi tipi

5 - Katlama ve paketleme  makinesi= 1 adet sanayi tipi

6 - Buhar makinesi= 1 adet sanayi tipi

7 - Sanayi tipi dikiş makinesi = 1 adet

8 - Pres ütü ( büyük boy) = 1 adet

Yukarıda yazılı olan makine ve ekipmanların kendi malı olması zorunludur. Makineler sözleşme tarihi bitimi itibariyle 10 (on) yaşını geçmeyecektir. Bunlar fatura ile belgelendirilecektir. 

-  Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

-  Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. 

-  İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen her çeşit çamaşır yıkama ütüleme ve paketleme hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

BİRDE TEKNİK ŞARTNAMESİ VAR. EVLERE ŞENLİK. BUGÜNE KADAR MDH DE YAPILAN BU İŞLE İLGİLİ İHALELERİN TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELERİNİ ALIN ELİNİZE, ZAMAN İÇİNDE NELER DEĞİŞMİŞ, HANGİ MADDELERİ NİYE ÇIKARMIŞLAR İNCELEYİP SORUN. Bakalım cevap verebilecekler mi? MDH Başhekimi Yavuz Gözükara bu ihaleleri mercek altına neden almıyor? Neden hep aynı firmalar hastane içinde aynı işleri yapıyorlar? Bunun sebebi ne? Niye hiç içeride firmalarda ve yöneticileri sahiplerinde ya da iş takip edenlerinde değişiklik olmuyor? Bakıyorsunuz göstermelik bir firma gelmiş, el değiştirmiş sanıyorsunuz, ama içeride iş yapan ekip ve takım aynı. Firmayı idare edenler, sahip ve yönetici gözükenler aynı. Kâğıt üstünde farklı, icraatta farklı… İçerde çalışan emekçilere sorsanız, hayır bizim patron ve yöneticimiz şu derler. Bunu bile yapmaktan aciz, ben yaptım oldu misali devlete zarar veriliyor. Anlaşmalı paslaşmalı firmaların oyunları ile devlete zarar veriliyor. İncelemeye alınması ve takip edilmesi elzemdir. Özellikle ihalelerin alt yapısını hazırlayan ekiplerin, komisyonların odaları, ev ve işyerleri sıkı takip edilmeli.

ÇAMAŞIR yıkama hizmetinde bu kez aynısı olacak. Yine aynı firma ben KIRDIM ALDIM diyerek gezinecek. Benim yazıp çizmelerim neticesi Suat Özer öner döneminde alındığı fiyattan ne kadar düştü gidin inceleyin. Dosyalar sizde. Suat Özer Öner döneminden sonra yapılan ilk ihaleye ve sonrasına bakın. Kırdım aldım demekle olmuyor. Kırdın ama, nasıl kırdın? Önceki başhekim döneminde almış olduğun işin nevi ve şekli değişmedi. Ne değişti de kırdın aldın? Demek ki kırıp alarak verdiğin fiyata da bu iş oluyormuş. O zaman bir önceki fiyat ile kırıp aldığın fiyat arasındaki farkı ortayı çıkarsınlar görün bakın devlet ne kadar zarar etmiş. Niye yapmıyorlar? Hadi vazgeçtik bundan. Sorgulamayı düzgün yapın. Kırıp aldığı halde nasıl kazandı? Demek ki bu işte bir iş var! Ve ısrar ile kırıp aldığı işi tekrar talip oluyorsa bir insan gerçekten bunda bir iş var! Bu işi ise devletin gizli ve önemli makamları ancak ortaya çıkarabilir. Fiziki, teknik takip ve bu işin alt yapısını hazırlayanları izlemeye alması lazım. Burada tüyü bitmedik yetimin, şehidin hakkı var. Neden titizlikle bunu yapmazlar?

Buradan satın alma komisyonu başkanı benim dürüstlüğünden zerre şüphem olmayan Dr. Gültekin bey’e bir seslenişim olacak.Bak değerli kardeşim. Sen hırsız değilsin. Namussuz değilsin. Gel başında bulunduğun yerdeki tüm işleri kendin tek tek incele, araştır, soruştur, benim yazdıklarımı ele al, ne demek istiyor bu adam de, kendin sorgula. Alt kadrolarına işi bırakıp, nasılsa yaparlar deme. Başına iş alırsın. Özellikle belirtiyorum. Üç teklif ile doğrudan alım olarak yapılan imalat, tadilat ve onarım işlerini iyi bir incele. Neden hep aynı kişiler hastanede iş yapıyorlar? Onlardan başkaca adam yok mu bu memlekette? En iyiyi, en doğruyu onlar mı yapar? Başkası yapamaz mı? Al şu teklifleri git doldur getir, işi sana verelim sistemi ile yapmak doğru mu? Ben araştırdım, bu iş 5 liraya çıkar, sen ağzını açma, şu üç teklifi al git doldur getir sana 4,5 liraya verelim demek devlete yakışır mı? Bu işlere bakan ve bu işleri ayarlayanların sosyal hayatlarını, ev ve arabalarını, yaşam biçimlerini bir incele sayın başkanım. Bu kısa zamanda bu değişiklik nasıl olmuş, ve içeride iş yapan (inşaat işleri, onarım, bakım, teknik atölye gibi) taşeronlar neden hep aynı kontrol et. Ayıptır, günahtır. Yazıktır.

Hadi tıbbi malzeme alımında bir çerçeve işi çıktı, ihaleyi girdi adam kazandı ondan alıyoruz deniyor. Bu teknik işlerde, bakım onarımda, inşaatlarda çerçeve alımı yaptınız ki, hep aynı adam ve adamlar iş yapıyor?

Yapılan işleri, Kesilen faturaları ve maliyeye beyan edilen miktarları incelemeye alın. Yazıktır bu devlete.

Ben size sizin yapmadığınız bir olayı yapacağım. Tam iki senedir ortopedi ve tıbbi sarf malzemesi alımı işini, kardiyoloji ve beyin cerrahisi alımlarını 4 büyük hastanede amansız takip ettim.

İnceledim, araştırdım, soruşturdum, evraklar üzerinde takibat yaptım. Kesilen faturaları, ayniyatları, istemleri, muayene ve kontrol komisyonu onaylarını ödeme evraklarını, verilen malzeme ve kullanılanları takip edip inceledim. Şimdi elde ettiklerimi Devletin savcısı ve ilgili makamları ile paylaşacağım. Daha düne kadar faturası girmeyen, yâda fatura kestiğinde doktorlar tarafından beğenilmeyip dışlanan firmanın ne oldu da bu kadar kısa zamanda bu denli çok fatura kesmeye başlamasının sebebine şaşıracaksınız.

Doktorların medikal firma sahip ve yöneticileri ile nasıl KANKA olduklarını, firmaların bürolarından ve onlara ait eğlence merkezlerinden nasıl çıkmadıklarını görecek, “vay be!” diyeceksiniz. Zaten bilinen gerçeklerde, kimse üzerine gidip, devletin kör kuruşunun hesabını sormak istemiyor.

Herkes gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, makamımı kaparım anlayışı ile çalışmasını sürdürüyor.

Mersin il müdürü pratisyen hekim Kadir Çağlar Çatak daha öncede büyük bir torpil ile kağıt üzerinde Başhekim yapılmış ancak görev yerine gitmemiş Mersinde il müdürlüğü yaptırılmıştı. Mersin de il müdürü iken Adana da ikamet edip gidip gelmiş, mesaiye riayet edip etmediği ilgililerce kontrol dahi edilmemişti. Mersin deki merkezi laboratuar işinin genelgelere aykırı yapıldığı ortada iken, sessiz sedasız Gaziantep’e genel sekreter yapıldığı bildiriliyor. Dün haberleri geçti. İşte bizim ülke bu.

Bu günlük bu kadar..