Av.Ali ÇALIŞKAN

Av.Ali ÇALIŞKAN

Mail: alicaliskan@gmail.com

İnfaz ceza hukuku üzerine

Infaz ceza hukuku nedir?
Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin esasları gösteren hukuk dalı. İnfaz hukuku, yaptırımların yerine getirilmesi konusu ile ilgilenir. Buna ilişkin ilkeleri, esasları ve usulleri gösterir.

Infaz hukukunun temel kaynakları nelerdir?
İnfaz hukunun temel kaynakları Anayasa, kanunlar ve uluslararası andlaşmalardır. Söz konusu kanunların başında da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gelmektedir.

Infaz hukuku kurumları nedir?
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile ...

Infaz hukuku açısından derhal uygulama ilkesinin istisnaları nelerdir?
TCK m.7/3'de ise; cezaların infazı yönünden “derhal uygulama” ilkesi kural olarak benimsenmekle birlikte, hapis cezalarının ertelenmesi, tekerrür ve koşullu salıverilme bu kuraldan hariç tutulmuş olup, derhal uygulama ilkesinin istisnaları olarak sayılmıştır.

Dosyanın infaza verilmesi ne demek?
İnfaz esasen, yargılama sürecinin sona erip cezanın kesinleşmesinden sonra suçlunun belli şekillerde cezalandırılması demektir.

Infaza verilmiştir ne demek?
İnfaz, hakkında mahkûmiyet kararı verilen kişinin bir yerde kapalı olarak tutulması, asgari hak ve hürriyetlerin dışında çoğu hak ve hürriyetlerden yoksun bırakılması ve aldığı cezayı kapalı bir yerde çekmesine denir.

Infaz hukuku ilkeleri nelerdir?
İnfaz hukukunun temel ilkeleri; Hukuk Devleti İlkesi, İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi, Eşitlik İlkesi, Sosyal Devlet İlkesidir

Infazın temel ilke ve amaçları nelerdir?
Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek

Infaza ilişkin şikayetler aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenir?
Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı; kurumun mevzuata göre yönetilmesini ve infaz hizmetlerinin temel insan haklarına uygun olarak yerine getirilmesini ister ve denetler. Görüş ve önerilerini denetleme defterine yazar, gerekli gördüğü durumlarda Bakanlığa bilgi verir

Infazın temel amaçları

5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun kaçıncı maddesi ile gösterilmiştir?
25685 sayılı ve 29.12.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 110. Maddesinde yapılan değişiklikten bahsedilmektedir.

Infaza ilişkin şikayetleri kim inceler?
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere ilişkin yapılan şikâyetler bakımından işlemin yapıldığı veya faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu yer infaz hâkimliği yetkilidir.

Infaz çeşitleri nelerdir?
Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları
Kapalı ceza infaz kurumları
Kadın kapalı ceza infaz kurumları
Gençlik kapalı ceza infaz kurumları
Çocuk kapalı ceza infaz kurumları
Çocuk eğitimevleri.
Açık ceza infaz kurumları
Gözlem ve sınıflandırma merkezleri.

Infaz çağrı kağıdı ne zaman gelir?
Denetimli serbestlik müdürlüğü hükümlüye bir çağrı kağıdı göndererek 10 gün içinde müdürlüğe gelmesini ister.10 gün içinde gelen hükümlüye denetimli serbestlik müdürlüğü hükümlü için bir denetim planı hazırlar. Bu plana göre hükümlü verilen cezaya ilişkin kararın infazı yapılmış olur.

Derhal uygulama ilkesinin sonuçları nelerdir?
Derhal uygulanırlık ilkesinin doğal sonucu olarak, usul işlemleri, yapılacağı sırada yürürlükte bulunan yargılama yasası hükümlerine tabi olacak ve ceza yargılaması sırasında, yasada değişiklik olduğunda yeni yasa hemen uygulanacak, ancak, bu durum, önceki yasanın yürürlükte bulunduğu dönemde, o yasaya uygun biçimde uygulanır

Infaz çağrı kağıdı nedir?
İnfaz Çağrı kağıdı, hakkınızda verilen bir hükmün (ilamın) veya gerekçeli kararın kesinleşmesine müteakip, infazı için teslim olmanız gerektiğini bildiren Cumhuriyet Savcılığı davetnamesidir.

Infazı yandı ne demek?
Mevcut kanuna göre, hapis cezasının bir kısmını cezaevinde “iyi hâlli” geçiren hükümlünün cezasının kalan kısmını cezaevi dışında denetim altında tutulmak suretiyle şartlı olarak infaz etmesine imkan tanınıyor. ... Bu durumda o hükümlünün infazı yanmış oluyor.