Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

“Ne laboratuar ihalesi ama ha…”

Biz yazdık, eşek kaçtı, palan düştü misali ortalık toz duman oldu. Çok kişinin neşesi kaçtı. Kolay değil. Ankara’dan Mersin’ e kadar uzanan çizgide ne kadar bürokrat var ise şimdi bu işi takip etmeye başladı. Yarın ne olacak, ne yazılacak diye?
İstanbul’da ise farklı bir durum yaşanıyor. Orada ise “bu işi kim yazdırıyor,. Niye yazdırıyor, neden yazıyorlar, niye yazıyorlar, ne yapmak istiyorlar, işin ardında arkasında kim var” araştırması içindeler…
Bu arada bizi kısa zamanda ortadan kaldıracaklarmış, bunun için eylem hazırlığı içinde olanlar varmış (!)
Teh teh teh…
Buradayız, bekliyoruz, gelin bizi ortadan kaldırın (!)
Gelelim Şu Meşhur İl sağlık müdürlüğünün 24.05.2011 tarih ve 2011/61410 İhale Kayıt Numaralı "Mersin Merkez Devlet Hastaneleri ve Tarsus Devlet Hastanesi Laboratuar Sonuç/Tetkik/Tahlil Hizmet Alımı" İhalesi ne….
O işe ait genelgeler üzerinde gelin tekraren bir yorum daha yapalım.
“İdari şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme üzerindeki inceleme hakkımız baki kalmak üzere…”
Daha önceleri NE DEMİŞTİK!
Bu İhale Kamu İhale Kanunu İle Sağlık Bakanlığının 2008/42, 2010/49 ve 2010/56 sayılı Genelgelerine aykırı olarak ihaleye çıkılmıştır.
Bakın Bu genelgeler ilgililerine, yetkililerine, sorumlularına, bizlere, sizlere ne diyor!
GENELGE - 2008 / 42
Toplu Alım Yetkisi
4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki Kanun”un 3 üncü maddesinde; “…Döner sermayeli işletmelerin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları, bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilir. Bu durumda ita amirliği Sağlık Bakanlığınca belirlenir…” şeklinde yer alan hüküm ile toplu alım yapma imkânı getirilmiştir.
Mezkûr Kanun hükmü doğrultusunda;
Bakanlık Makamı’ndan alınan 21/03/2007 tarihli ve B.10.0.SGB.0.81.00.01/20–2985 sayılı Onay ile; İl bazında Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli işletmelerin veya birkaç işletmenin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımlarının, ihtiyaç duyulması halinde bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilmesi için 81 İl Sağlık Müdürüne, limite bağlı olmaksızın ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi verilmiştir.
İl Sağlık Müdürlerine verilen bu yetki mutlak bir yetki olmayıp, bu yetkinin ihtiyaç hâsıl olması halinde ve mezkûr Kanun hükmünde zikredilen amaç doğrultusunda merkezi olarak satın alınmasında fayda görülen mal ve hizmet alımları için kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle toplu alım kararlarının, İl Sağlık Müdürünün başkanlığında toplu alım yoluyla ihtiyaçlarının karşılanması düşünülen kurumların ihale yetkilileri ile yapılacak toplantı sonucunda alınmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
Toplu alımların öncelikle;
Satın alma işlemlerini gerçekleştirecek yeterli nitelik ve sayıda personeli olmayan, alım miktarlarının az olması nedeniyle ihaleye katılımın düşük veya hiç olmadığı kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi,
İl bazında belirli bir standart dâhilinde kullanılması veya sunulması gereken mal ve hizmet alımları,
Her bir kurumun ihtiyacı doğrultusunda alım miktarı düşük olduğu için isteklilerin teklif vermediği veya gerekli rekabet ortamının sağlanamadığı, buna mukabil alım konusu ihtiyaçların birleştirilmesi halinde gerekli rekabetin sağlanacağı ve daha az maliyetlerle temin edilebileceği düşünülen ihtiyaçların giderilmesi için,ü
Yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.”
Neymiş? 
İl Sağlık Müdürlerine verilen bu yetki mutlak bir yetki değilmiş.
Bu genelgenin Uygulanması için hangi şartların oluşması gerekiyormuş?
“Satın alma işlemlerini gerçekleştirecek yeterli nitelik ve sayıda personeli olmayan, alım miktarlarının az olması nedeniyle ihaleye katılımın düşük veya hiç olmadığı kurumlar”
İhalelerin mümkün olduğunca kısmi teklife açık olarak yapılması, kısmi teklife açık olarak yapılacak alımlarda bazı küçük kurumların ihtiyaçlarının giderilememesi durumu ortaya çıkabileceğinden bu kurumlarımızın ihtiyaçlarının birleştirilerek veya gruplandırılarak karşılanması,
2008/42 sayılı genelge böyle diyor! 
İl Müdürü ne yapıyor?
Tam Tersine satın alması olan, Yıllardır laboratuar kiti, Cihazı tam donanımlı laboratuarı olan, hastanelere ait hizmet alımına gidiyor.
Genelge başka ne diyor?
İdari şartnamenin Kısmi teklife açık olarak yapılması! Veya gruplandırılarak yap diyor.
İl Müdürünün hazırladığı idari şartname ne diyor?
Bak şunu diyor: 
Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi
20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
Soruyorum?
İdari şartnamedeki bu düzenleme Sağlık bakanlığının Bu genelgesine aykırımı değil mi?
Bu düzenleme rekabeti engelleyicimi, değil mi?
Sanırsam kamuoyu, Sağlık Bakanlığının 2008/42 sayılı genelgesinin ne demek istediğini anlamış ancak Mersin İl Müdürü KADİR ÇAĞLAR ÇATAK’ ın burada ne yapmak istediğini anlamamıştır...
2008/ 42 Sayılı Genelgeden sonra durum daha net anlaşılsın diye bakanlık 2010/ 56 Sayılı genelge ile durumu daha netleştirmeye çalışıyor!
Allah razı olsun Bakanlığımızdan, yanlış anlaşılmaları gidermek için devamlı kamuoyunu ve taşra teşkilatlarını aydınlatmaya çalışıyor.
Ama ne hikmet ise herkes nasıl anlamak isterse öyle anlıyor ve öyle yorumluyor demek ki (!)
GELELİM 2010/ 56 Sayılı Sağlık bakanlığı genelgesine…
GENELGE - 2010 / 56
İlgi:  a) 05/06/2008 tarihli ve 2008/42 sıra nolu Genelge.
b) 01/07/2010 tarihli ve 2010/49 sıra nolu Genelge.  
Bilindiği üzere 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki Kanun’un 3 üncü maddesinde; “…Döner sermayeli işletmelerin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları, bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilir. Bu durumda ita amirliği Sağlık Bakanlığınca belirlenir…” şeklinde yer alan hüküm ile döner sermayeli işletmelerin merkezi olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ve hizmet alımlarının toplu olarak yapılabilmesine ve bu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmasına imkân verilmiştir.
Mezkûr Kanun hükmü doğrultusunda; 
Bakanlık Makamı’ndan alınan 21/03/2007 tarihli ve B.10.0.SGB.0.81.00.01/20–2985 sayılı Onay ile il bazında Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli işletmelerin veya birkaç işletmenin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımlarının, ihtiyaç duyulması halinde bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilmesi için 81 il Sağlık Müdürüne limite bağlı olmaksızın ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi verilmiş olup, bu hususa ilişkin düzenlemeler ise ilgi (a)’da kayıtlı genelgenin “Toplu Alım Yetkisi” başlığı altında yer almıştır.  
Diğer taraftan ilgi (b)’de kayıtlı genelgemiz ile döner sermayeli kurumlarımızın kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla geliri belirli bir limitin altında olan Bakanlığımıza bağlı kurumların; tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik mal ihtiyaçlarını il Sağlık Müdürlüklerinin belirleyeceği hastane veya ağız ve diş sağlığı merkezinden temin edeceği belirtilmiştir. Mezkûr genelgede kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması kapsamında yapılacak alımların genelge kapsamında olmadığı ve söz konusu alımların her kurumun kendisi tarafından yapılmaya devam edileceği ayrıca belirtilmişti.  
Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde; ekli listede isimleri belirtilen kurumların (ilgi (b) genelge eki listede isimleri belirtilen kurumları da içeren), laboratuar hizmet sunumuna ilişkin ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımları”  ile Laboratuar Hizmet Alımları”nın bundan sonra il Sağlık Müdürlüklerince toplu alım yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.  
Bu kapsamda;  
1) Söz konusu alımlarda öncelikle Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 01/03/2010 tarih ve 2010/11 sıra nolu genelgesi ile 13/05/2010 tarih ve 19579 sayılı genel yazılarına uygun hareket edilecektir. 
2) Ekli listede isimleri belirtilen kurumların ihtiyaçlarının Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde mi yoksa Laboratuar Hizmet Alımı şeklinde mi karşılanacağı hususu;  kurumların personel durumu, devam eden mevcut sözleşmelerin durumu, kurumun rolü ve hizmet sunum kapasitesi, varsa kurum demirbaşında olan cihazların durumu ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 01/03/2010 tarih ve 2010/11 sıra nolu genelgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde,  il Sağlık Müdürlükleri bünyelerinde anılan genelge gereği kurulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Bu değerlendirmede komisyonlar hangi kurumların hangi ihtiyaçlarının Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması ile hangi kurumların hangi ihtiyaçlarının Laboratuar Hizmet Alımı ile karşılanmasının uygun olacağına karar vereceklerdir.  
3) il Sağlık Müdürlükleri söz konusu alımları verilen toplu alım yetkisi çerçevesinde bizzat kendileri yapacaklardır. 
4) il Sağlık Müdürlükleri, ekli listede isimleri belirtilen kurumların 2011 ve sonrası yıllar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplu alıma çıkacaklardır.  
5) il Sağlık Müdürlükleri hizmette aksamalara meydan vermeyecek şekilde toplu alıma ilişkin ihale hazırlık işlemlerine bir an önce başlayarak,  işe başlama tarihi 03/01/2011 olacak şekilde söz konusu toplu alıma ilişkin sözleşmeleri imzalamış olacaklardır. Ancak ekli listede isimleri belirtilen kurumların devam eden mevcut sözleşmelerinin bitiş tarihleri dikkate alınarak ihale dokümanında her bir kurum veya cihaz bazında değişik işe başlama tarihleri belirlenebilecektir.
6) Ekli listede isimleri belirtilen kurumlar tarafından söz konusu alımlar için imzalanmış olan mevcut sözleşmelerin, sözleşme hükümleri çerçevesinde uygulanmasına devam edilecektir.  
7) Ekli listede isimleri belirtilen kurumlarca işin başlama tarihi 01/01/2011 veya ileriki bir tarih olacak şekilde ilana çıkılmış ve bu genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla ihale tarihi gelmemiş olan ihaleler iptal edilecektir. 
8) Ekli listede isimleri belirtilen kurumların devam eden ve 01/01/2011 tarihinden önce herhangi bir tarihte bitecek olan mevcut sözleşmeleri nedeniyle yenilenmesi gereken ihaleleri; il Sağlık Müdürlüğü’nün bilgisi ve izni dâhilinde alınacak miktar ve işin süresi bir yıllık ihtiyacı geçmeyecek şekilde kurumlar kendileri yapabileceklerdir.  
Örneğin: Ekli listede yer alan A Hastanesinin, Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması şeklinde yapmış olduğu ihale kapsamında imzalamış olduğu kan sayım cihazının mevcut sözleşmesinin 
30 Eylül 2010 tarihinde bitecek olduğunu kabul edersek, A hastanesi il Sağlık Müdürlüğünün bilgisi ve izni dâhilinde 6 (altı) aylık ihtiyacı için kendisi ihaleye çıkarak sözleşme imzalayabilecektir. 
Ancak, her ne kadar A Hastanesi 2011 yılının ilk 3 (üç) ayını da kapsayan 6 (altı) aylık ihtiyacı için ihaleye çıkarak sözleşme imzalasa da; A Hastanesinin 2011 yılının son dokuz ayı ve sonrası yıllar kan sayım cihazı ihtiyaçları,  İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu genelge doğrultusunda yapılacak olan toplu alıma konu olacak ve toplu alım sonucunda ihale uhdesinde kalan ve 03.01.2011 tarihinde işe başlayacak olan yüklenici firma, A Hastanesinde 3 (üç) ay sonra işe başlayacaktır. İhale dokümanları ise buna imkân verecek şekilde düzenlenecektir.  de doğacak ihtiyaçlar, il Sağlık Müdürlüğünün bilgisi ve izni dâhilinde kurumların kendisi tarafından temin edilebilecektir. 
10) il Sağlık Müdürlükleri kurumların ihtiyaçlarını dikkate alarak; küçük ölçekli kurumların ihtiyaçlarının karşılanması, toplu alımın getireceği fiyat avantajlarından faydalanılması, gerekli rekabetin sağlanması ve ihale sürecinde yaşanabilecek aksaklıklardan etkilenmemek amacıyla; 
Cihazlar bazında kısımlardan/kalemlerden/gruplardan oluşan, kısmi teklife açık, birim fiyat teklif ile toplu alıma çıkacaklardır. Söz konusu kısımlar/kalemler/gruplar için tek bir ihale kayıt numarasıyla ihaleye çıkılabileceği gibi birden fazla ihale kayıt numarası ile ihaleye de çıkılabilir.  
Örneğin: Ekli listede isimleri belirtilen kurumların biyokimya analizörü, hepatit testleri, kan sayım cihazı, idrar analizörü, TORCH grubu testleri, ELĐSA sistem analizleri ihtiyaçları için çıkılacak olan ve Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde yapılacak bir ihalede;  
a) ihalenin birinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Biyokimya Analizörü ihtiyaçlarından oluşacaktır.) 
b) ihalenin ikinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Hepatit Testleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.) 
c) ihalenin üçüncü kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların Kan Sayım Cihazı ihtiyaçlarından oluşacaktır.) 
d) ihalenin dördüncü kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların idrar Analizörü ihtiyaçlarından oluşacaktır.) 
e) ihalenin beşinci kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların TORCH Grubu Testleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.) 
f) ihalenin altıncı kısmı/kalemi/grubu (Talepte bulunan tüm kurumların ELİSA Sistem Analizleri ihtiyaçlarından oluşacaktır.) 
Olacak şekilde tüm kısım/kalem/gruplar için tek bir ihaleye çıkılabileceği gibi her bir kısım/kalem/grup veya birkaç kısım/kalem/grup için ayrı ayrı ihaleye çıkılabilecektir. Yukarıda yapılan gruplandırma örnek verilmek amacıyla yapılmış bir gruplandırma olup, il Sağlık Müdürlükleri kurumların ihtiyaçları, ilin özelliği, hepatit, hormon, TORCH gibi aynı cihazda çalışabilen testler gibi bazı hususları dikkate alarak farklı bir gruplandırma yapabileceklerdir.
Ayrıca yukarıda verilen örnekteki gruplardan bazıları veya kurumların bazıları için Laboratuar Hizmet Alımı yapılabileceği gibi bazı gruplar veya kurumlar için Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde ihaleye çıkılabilecektir.
11) Söz konusu alımlar için gelecek yıllara yaygın yüklenme yapılıp yapılmayacağı ile bu yüklenmenin süresinin ne kadar olacağına karar verme yetkisi il Sağlık Müdürlerindedir.  
12) Genel bütçe kaynaklarından yapılacak olan alımlar bu genelge kapsamında değildir. 
13) Söz konusu alımlarda 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan ikincil mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmekle beraber, toplu alım olması münasebetiyle aşağıda belirtilen hususlara da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.  
a) Toplu alımlara ilişkin olarak il Sağlık Müdürlerine verilen ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi çerçevesinde, ilgili mevzuatta ihale yetkilisince yapılması öngörülen tüm işlemler il Sağlık Müdürlerince yapılacaktır.  İhtiyaç duyulması halinde il Sağlık Müdürleri bu yetkilerini yardımcılarına devredebilecektir.
b) Teknik şartnameler ekli listede isimleri belirtilen kurumlarca hazırlanabileceği gibi Sağlık Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlar tarafından da hazırlanabilir. Bu konuda karar verme yetkisi i Sağlık Müdüründedir. 
c) İhale onay belgesi kullanılabilir ödenek tutarı bölümünde, hangi döner sermaye işletmesinden ne kadar ödenek kullanılacağının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. 
d) Tip idari şartnameye ve sözleşmeye söz konusu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesinin bütçesinin ilgili kaleminden ödeneceğine dair hüküm konulması, ayrıca ödeme saymanlıklarının belirtilmesi gerekmektedir.
e) Sözleşme yapıldıktan sonra adına ihale yapılan ekli listede isimleri belirtilen kurumlara ihale işlem dosyasının onaylı birer suretinin gönderilmesi gerekmektedir.
f) Alınacak mal veya hizmetin muayene kabul işlemleri, ihtiyacı karşılanan ekli listede isimleri belirtilen kurum yetkilisince oluşturulacak komisyonlarca yapılacaktır. 
g) Mezkûr kanun hükmünde de açıkça zikredildiği üzere, toplu alımlarda alım konusu mal veya hizmet bedellerinin her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle yükleniciler tarafından sözleşme ediminin yerine getirilmesi sonucunda yapılacak ödemelere ilişkin işlemlerin, toplu alımla ihtiyacı karşılanan her bir döner sermaye işletmesinin gerçekleştirme görevlilerince yapılarak harcama yetkilileri tarafından onaylanması gerekmektedir 
h) Sözleşmenin devri, değişikliği, feshi gibi işlemler sözleşmeyi imzalayan il Sağlık Müdürlerince yapılacaktır. Bilgilerinizi ve konunun ekli listede isimleri belirtilen kurumlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat TOSUN - Bakan a. - Müsteşar  
EKLİ LİSTE:
278 Mersin Erdemli Devlet Hastanesi
279 Mersin Bozyazı Devlet Hastanesi
280 Mersin Anamur Devlet Hastanesi
281 Mersin Aydıncık Devlet Hastanesi
282 Mersin Silifke Devlet Hastanesi 
283 Mersin Gülnar Devlet Hastan
284 Mersin Mut Devlet Hastanesi
2010 /56 Sayılı Sağlık Bakanlığı genelgesin de 2008/42 sayılı genelgede de belirttiği gibi İl Sağlık Müdürlerinin Mutlak olmayan yetki alanlarını çizerek diyor ki, Seni Bu hastanelerin Toplu alım yapılmak üzere yetkilendiriyorum….
2010/ 56 sayılı Genelgede de üstüne basa, basa şunu söylüyor; “Cihazlar bazında kısımlardan/kalemlerden/gruplardan oluşan, kısmi teklife açık, birim fiyat teklif ile toplu alıma çıkacaklardır.” 
Objektif ol, rekabeti arttır diyor. 
Ancak İl sağlık Müdürü bu genelgeyi ya okumamış yâda okumak istememiş yâda uygulamak istememiş.
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alım İşleri 2010/ 11 sayılı Genelgesi ise şöyle:  
“Kit karşılığı cihaz kullanma alımı yapılabilmesi için cihazların yerleştirileceği kuruluşlarda sorumlu olarak Biyokimya veya Mikrobiyoloji Uzmanı, Biyokimya veya Mikrobiyoloji doktorası yapan personel ya da Biyolog veya Kimyager personel belirlenecek, ilgili personelin olmadığı kuruluşlarda İl Sağlık Müdürlüğünce, yukarıda belirtilen personelden bulunan sağlık kuruluşlarından sorumlu personel görevlendirilecektir. Sarf karşılığı cihaz kullanımı için ilgili uzman doktor kurumda yok ise alım yapılmayacaktır” demektedir.
Oysa burada ihalesi yapılan ve hizmet alımı yapılan hastanelerin, yani Mersin Devlet, Toros Devlet, Tarsus Devlet ve Çocuk hastanesinin bünyesinde biyokimya uzmanı yok mu ki, siz Erdemli devlet hastanesinden ihalenin o döneminde biyokimya uzmanı olan, Dr. Yahya Efe’yi geçici görev ile getirtirdiniz?
Ve bu teknik şartnameyi hazırlattınız?
Bunun acaba ne gibi bir sebebi var, işin aslı ne?
Acaba; Bu hastanelerdeki Biyokimyacılar bu işe, bu ihaleye ve yapılan işlemlere karşımıydı.?
Ben bu yazıları burada yazdıktan ve kamuoyuna duyurduktan hemen sonra, Toros Devlet hastanesinde Görev yapan ve bu işin teknik şartnamesinde imzası bulunan, bu işin alt yapısını hazırlayanlarından birisi olan, Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Tamer Aksöz,  Neden acaba, alelacele hizmet veren laboratuarların koordinatörlüğünden ayrılmak zorunda kaldı?
Acaba teknik şartnamede kendisinin koordinatörlüğüne engel mi vardı?
Geçmişten beri herkes tarafından da biliniyor ki Dr. Tamer Aksözün Adana da bir medikal alanda hizmet sunan firmanın danışmanlığını yaptığını. 
İl müdürü de dahil,  bu firmanın adını çok iyi biliyorlar….
Acaba: İhaleyi alan firma kâğıt üzerinde alıp, esas işin arkasında bu Adana firması olabilir mi kamuoyu bunu çok merak ediyor.
Buradan Mersin İl Sağlık Müdürüne ayrıca soruyorum?
Bu İhalenin tarihi 2011 yılının 5. Ayın sonuna doğru.
Bu yukarıda belirtilen Sağlık Bakanlığının Genelgelerinin tamamı 2010 yılına ait.
Bu genelgeleri görmeme veya okumama gibi bir olasılığınız var mı?
O zaman Bu işin yorumunu şu an için devletimizin ilgili makamlarına bırakıyorum. 
Ve yazımın diğer bölümlerine geçeceğim.
Teknik şartnameyi inceliyorum. Satır, satır okuyorum.
Neler buldum, buraya aktardığımda siz de şaşacaksınız…
İşin garibi Ankara’da bu işin içinde kimler var, üst düzeyde bağlantılar kimler, Toplumda kabul görmüş bir kısım isimler bu işe neden destek olmuşlar ve neden arka çıkmaktalar şaşacaksınız…