Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Ne Yaptınız? – 5 –

Ne Yaptınız? – 5 –

Bir gün önce yazdım. Linki aşağıda:

https://www.haberanaliz.net/makale/ne-yaptiniz-4-2044

Her gün 3 er madde, buraya alıp koydum. Tabi müfettişin buldukları bu maddeler ile sınırlı değil. Şimdi, kendince savunmaya geçenler var. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANI A.K. nin bulduğu ve tespit ettiği konular çok çok önemli. Halen havanda su dövenler var. Siyaset ve ticaret el ele vermişler, devleti sağmal inek gibi sağmaya uğraş veriyorlar. Elbette bürokrasiye makama oturttukları kişilerde onlara omuz veriyor. Ama bu sefer hesapları SAĞLIK BAKANI tarafından bozulacak. Bakın görün. Devletim malı DENİZ, YEMEYEN DOMUZ değil, yiyen DOMUZ olacak.... Devlete ait tüm birimler iş başındalar. Herkes kendi açısından işini yapıyor. 

Bugünkü maddelere geliyorum:

"..........   Cezai Şartın Uygulanmaması

Madde 43- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2018/557655 İKN nolu “SBYS ve GYS Hizmet Alımı” ihalesinin taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, işçi maaşlarının Arsoft Yazılım Güvenlik Sistemleri Telekominasyon İnşaat Gıda San.Tic.Ltd.Şti. ile imzalanan sözleşmesine (Ek:15/1-5) uygun olarak hak ediş tutarının hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde işçi maaşlarını yatırmadığı buna rağmen Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce sözleşmenin 16.1.1 fıkrası uyarınca uygulanması gereken cezai müeyyidenin uygulanmaması sonucu (14.118.000,00 x % 01 binde bir x 2 kez=) 28.236,00.-TL firmadan tahsil edilmediği tespit edilmiştir.

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2018/557655 İKN TOPLAM 24 AYLIK SBYS VE GYS HİZMET ALIMI İŞİNE AİT 2019 VE 2020 PERSONEL MAAŞ BİLGİLERİ

HAKEDİŞ AYLARI

FİRMAYA ÖDEME TARİHİ

       PERSONELE ÖDEME TARİHİ

MAYIS 2019

20 Haziran 2019 Perşembe

26 Haziran 2019 Çarşamba

HAZİRAN 2019

10 Temmuz 2019 Çarşamba

16 Temmuz 2019 Salı

SBYS ( Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) ve GYS (Güvenlik Yönetim Sistemi) hizmet alımı Hizmeti Alımına Sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1.

Hizmet aksaklığı olduğu durumlarda, Muayene komisyonu veya kontrol teşkilatının düzenleyeceği tutanağa göre;

a) Teknik şartnamenin personel planlama ile ilgili maddesinin, alt bendlerinde sayılan hususlara uyulmadığının tespiti halinde,

b) Eksik işçi çalıştırılmasının tespit dildiği durumlarda,

c) Hak ediş tutarının yüklenicinin Banka hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 3 ( üç) iş günü içinde işçi maaşları hesaplarının bulunduğu Banka şubesine aktarılarak ve buna ilişkin belgeler aktarma tarihini takip eden ilk hakedişte idareye sunulacaktır.

d) Yüklenicinin yükümlülüğünde olan personel maaşlarının mevzuata uygun ödenmediği takdirde, personel maaşları Hastane idaresi tarafından ödenerek yüklenicinin istihkakından kesilecek ve cezai işlem uygulanacak,

e) Ayrıca yüklenicinin sözleşme ve şartnamelerde belirtilen, yukarıda sayılanların dışındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde;

Her bir tespit için sözleşme bedelinin % 0,1 (binde biri) oranında ceza kesilir.

f) Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmeyerek tek taraflı sözleşmenin feshine neden olan yüklenici idarenin doğacak zararını tazmin ile yükümlüdür.

g) Teknik şartnamede istenilen malzemelerin tam ve zamanında teslim edilmediği takdirde sözleşme bedeli üzerinden % 01 binde bir oranında ceza uygulanacaktır.

h)Bakanlık tarafından yapılan kontrollerde tespit edilen veri tutarsızlıkları ( Sağlı – Net onlıne, USS, KDS ye veri gönderimi dahil) ve maniplasyonlar için sözleşme bedelinin % 01 binde bir oranında ceza uygulanır.

ı) Kritik alanlardaki değiştirme ve silme ancak yetki ölçüsünde yapılabilmelidir. Yüklenici firma bu konuda üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararlar yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.

i)Yüklenici ile firma arasında kurulum ve proje planı yapılacak yüklenicinin proje planına uymaması durumunda gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %,01 binde biri oranında ceza uygulanacaktır.

j)Teknik şartnamenin 24. Maddesinde belirtilen ve tanımlanan süreler içinde müdahale edilmemesi ve çözülmemesi durumunda sözleşme bedelinin % 01 binde biri oranında ceza uygulanacaktır.

k) Sözleşme süresi içende yukarıda sayılan aykırılıkların arka arkaya veya aralıklı olarak gerçekleştirilmesi halinde her birinde ceza kesilmekle beraber beşinci aykırılıkta 4735 Sayılı Kanunun 20. Maddesinin (b) bendine göre pretosto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilecektir.

Sözleşme süresi içende yukarıda sayılan aykırılıkların arka arkaya veya aralıklı olarak gerçekleştirilmesi halinde her birinde ceza kesilmekle beraber beşinci aykırılıkta 4735 Sayılı Kanunun 20. Maddesinin (b) bendine göre pretosto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilecektir.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir” denilmiştir.

İşçi maaşlarının Arsoft Yazılım Güvenlik Sistemleri Telekominasyon İnşaat Gıda San.Tic.Ltd.Şti. ile imzalanan sözleşmesine uygun olarak hak ediş tutarının hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde işçi maaşlarını yatırmaması nedeni ile sözleşmenin 16.1.1 fıkrası uyarınca uygulanması gereken cezai müeyyidenin tutarı olan (14.118.000,00 x % 01 binde bir x 2 kez=) 28.236,00.-TL firmadan tahsil edilmeli, bundan sonra işlemlerde daha dikkatli olunması gerektiği konusunda Muhasebe Birimine bağlı tüm Sağlık İşletme Birimleri yazılı olarak uyarılmalıdır.

Fazla Ödenen Elektrik Bedelleri

Madde 44- Muhasebe Birimine bağlı Sağlık İşletme Birimlerinin elektrik faturalarının incelenmesi sonucu, Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında 31/10/2019 tarihinde imzalanan Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesinde belirlenen birim fiyatların uygulanmaması sonucu ilgili firmaya toplam 243.375,94.-TL fazla ödeme yapıldığı (Ek:16/1-5) tespit edilmiştir.

Sözleşmeye ekli “Perakende Satış Tarifesi” başlıklı kısımda “Perakende Satış Tarifesi Birim Fiyatı 0,465 TL/kWh’tır. Sözleşmede belirtilen aktif enerji birim fiyatı sözleşme dönemi boyunca sabit kalacak olup hiçbir şekilde elektrik ve doğalgaz tarife değişimlerinden etkilenmeyecektir.” Denilmiş olup, sözleşmenin 01/12/2019 tarihinde uygulanmaya başlanacağı ve 13 ay süresince devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan denetimde, Mersin ADSH, Tarsus ADSM Anamur, Mut, Toros, Gülnar Devlet Hastanelerinde sözleşme birim fiyatından daha yüksek birim fiyatların esas alındığı görülmüştür.

Söz konusu Hastanelere ilişkin düzenlenen bütün faturalar taranarak başka fazla ödenen tutar olup olmadığı kontrol edilmeli, Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye fazla ödenen 243.375,94.-TL tahsil edilmelidir.

Teknik Şartname İdari Şartname Uyumsuzluğu

Madde 45- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2019/431761 İKN nolu “Müdürlüğümüz, Müdürlüğümüze Bağlı Birimler ile Sağlık Tesislerinin 24 Aylık Elektrik Enerjisi Alımı” ihalesinin taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, ihaleye ilişkin teknik şartname ile idari şartname ve sözleşme tasarısının çeliştiği ve güç bedelinin ödeneceğine dair sözleşmesinde hüküm olmadığı halde yüklenici firmaya güç bedeli adı altında ödemeler yapıldığı görülmüştür.

Çelişkili Olan Hususlar;

a- Fiyat Farkı:

İdari Şartnamenin “Fiyat farkı” başlıklı 45’inci maddesinde;

“45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. 31.08.2013 tarihli ve 28751 ile 24.02.2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Gereğince fiyat farkı ödenecektir.” Düzenlemesi yapılmışken, Teknik Şartnamenin “Genel Esaslar” başlıklı 6.4 fıkrasında “Bu iş kapsamında Yükleniciye fiyat farkı ödemesi yapılmayacaktır.” Denilmiştir.

b- Sözleşme Birim Fiyatı:

Birim fiyat sözleşmesinde 0,56203.-TL olarak belirlenmişken, Teknik Şartnamenin 15.11’nci fıkrasında belirlenen formüle göre her ay yeniden belirleneceği düzenlenmiştir.

c- Formül:

Teknik Şartname eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde formül SKTT=[ ((PTF(B) + YEKDEM(C )) X TKO (100+D))/1000]+D1+D2 olarak belirlenmişken Teknik Şartnamenin 15.11’nci fıkrasında SKTT= ((PTF + YEKDEM) X TKO olarak belirlenmiştir.

d- Sözleşme bedeline dahil giderler:

Sözleşme tasarısının 7.1.1 fıkrasında “Sözleşme bedeline dahil giderler” “Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin İlgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, fon, harç, yasal kesinti (İletim Payı, Dağıtım Payı, Perakende Satış Hizmeti Bedeli, Kayıp Kaçak Bedeli, Enerji Fonu, TRT Payı, Elektrik tüketim vergisi sözleşme bedeline dahildir.” Denilmişken, İdari Şartnamenin “Teklif Fiyatına Dahil Olan Giderler” başlıklı 25.1/b fıkrasında “Teklif edilen fiyatlar her türlü vergi, yasal kesinti, fon vb. (İletim Payı, Dağıtım Payı, Perakende Satış Hizmeti Bedeli, Kayıp Kaçak Bedeli, Sayaç Okuma, bakım onarım, arıza giderleri, alt yapı donanım giderleri, sayaç kalibrasyonları, entegrasyon giderleri, Enerji Fonu, TRT Payı, Elektrik tüketim vergisi_vb.,) eklendikten sonra hesaplanan KDV hariç birim satış bedeli olacaktır.” Denilmiştir.

e- Güç Bedeli:

Güç bedelinin ayrıca ödeneceğine ilişkin İdari ve Teknik Şartnamelerde ve Sözleşme Tasarısında herhangi bir hüküm mevcut değilken yüklenici firmaya güç bedeli ayrıca hesap edilerek ödeme yapılmıştır.

İdare dokümanları arasındaki çelişkiler dokümanların farklı İdari Birimler tarafından hazırlanmasından kaynaklandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce 4 kısım halinde yapılan 2019/431761 İKN nolu ihalede sadece 2.kısım (Mersin Şehir Hastanesi) için teklif verilmiş olup, diğer kısımlar için teklif verilmemiştir. İhalede teklif verilmeyen diğer kısımlar için ihale sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile 31/10/2019 tarihinde protokol imzalanmış olup söz konusu protokolde dağıtım bedeli dahil birim fiyatı (0,4650+0,1938100= ) 0,65881.-TL olarak belirlenmiştir. Yapılan protokolde güç bedelinin ayrıca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

2019/431761 İKN nolu ihalede Nisan 2020 ayında 0,64849.-TL, Mayıs 2020 ayında 0,66934.-TL, Haziran 2020 ayında 0,63983.-TL, Temmuz 2020 ayında 0,59876.-TL olarak ödemeler yapılmıştır.

Görüldüğü üzere yapılan alımlar da Sözleşme Tasarısı ile Şartnameler arasında uyumsuzluklar olsa da kamu yararı bulunmakta olup piyasaya göre ekonomik olarak alımlar yapılmıştır. Bununla birlikte, güç bedelinin ayrıca ödeneceğinin belirtilmesi ihalede tereddütleri azaltan aynı zamanda rekabeti artıran bir husus olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Bundan sonra yapılacak elektrik ihalelerinde ihale dokümanları arasında çelişki olmamasına dikkat edilmeli, yüklenici firmaya güç bedeli altında ödeme yapılmaması için projesine uygun güç bedeli tahminlerinin doğru yapılması konusunda daha özenli olunması gerektiği konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Şehir Hastanesi Başhekimliği yazılı olarak uyarılmalıdır. ...”  DEMİŞ....

Kim demiş? Maliye Bakanlığı hesap uzmanı baş denetçi demiş.

Peki, şu ana kadar ne yapmışlar?

Kurum içi o yalan bu yalan FİLİ YUTTU BİR YILAN misali kendi aralarında yazışmalar yapmışlar.

Oysa burada ciddi görev kusuru, ihmali var.

Neden sağlık bakanlığı başmüfettişleri çağrılıp da bu işe sebep olan ve sebebiyet verenler hakkında gereken yasal işlemler yapılmamış?

Devam edeceğiz...

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRESbatuhansezerhaberanaliz06@gmail.com