Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Ne Yaptınız? – 4 -

Ne Yaptınız? – 4 -

Dün yazdım. Linki aşağıda:

https://www.haberanaliz.net/makale/ne-yaptiniz-3-2040

Geliyorum bu güne. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANI A.K. nin daha önceki yazılarımda da belirttiğim raporundan, 3 madde daha alarak buraya koyuyorum...

“........ Yüklenici Firma Tarafından İşçi Ücretlerinin Eksik Ödenmesi

Madde 37- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2019/455415 İKN nolu “2020-2021-2022 Yılları 36 Aylık 3 Kısım 109 Adet Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesinin taahhüt dosyası ve Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda, yüklenici firma tarafından işçilere, hakedişlere ekli maaş bordrolarında belirtilen tutarlardan 23.214,09.-TL eksik ödeme yapıldığı (Ek:13/1-4) tespit edilmiştir.  

36 Aylık 3 Kısım 109 Adet Araç Kiralama Hizmeti Alımına Ait Sözleşme Tasarısının;

1- “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde ''Ödemeler Genel Şartnamenin ''Hak Edişler ve Ödeme'' Başlıklı 7. Bölümünde Birim Fiyat Sözleşmeler için Usul ve Esaslar Çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve İlgili Sağlık Tesislerince yapılacaktır.

Her ay sonu düzenlenerek tam olarak yapılarak ilgili saymanlığa verilmesini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde ödenir. Bu miktardan sözleşme ve eklerinde yazılı kesintiler yüklenicinin varsa idareye borçları ve cezaları ile Kanunen ödenmesi gereken vergiler kesilir.

- Hakedişin ödenebilmesi için yüklenici her ayın son günü  aşağıdaki belgeleri ilgili hastanenin tahakkuk şubesine teslim edecektir.

a) Aylık hizmet bedeli faturası;

b) Bir önceki aya ait işçilerin maaş ödenti makbuzu;

c ) Aylık sigorta prim bildirgesi veya Sosyal Sigortalar Güvenlik destekleme pirim bildirgesinin  SGK ca internetten onaylanan bir örneği ile bunların Sosyal Sigortalar Kurumuna ödendiğine dair ödeme makbuzu;

Sigorta pirimlerine ilişkin belgelerdeki iş gücü sayısının tam olması ve çalışanların isimlerinin bir birini teyit etmesi ay içerisinde bir gün bile olsa çalışan işçinin giriş ve çıkış işlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmesi ve bordroda göstermesi gerekmektedir.

d) Yüklenici hakedişini ilgili Saymanlıktan alınmasını izleyen üç iş günü içerisinde  işçi ücretlerini ödeyecektir.” Düzenlemesi,

2- Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin Binde 1 tutarında ceza kesilecektir. Bu aykırılıkların 5 'den fazla olması halinde ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilecektir. Ancak İhale konusu işin Teknik şartnamesinin uygulanması sırasında idarece yükleniciden talep edilen isteklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi nedeniyle ; Sözleşme bedelinin % 0,1 (binde bir) oranında ceza uygulanacaktır. Ayrıca bu aykırılıkların sürekli veya aralıklı olarak her bir aykırılığın 5 (beş) kez tekrarı halinde yukarıdaki ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı kanunun 20. maddesi (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. hallerinde, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilecektir.” Düzenlemeleri bulunmaktadır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’inci maddesinde “Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için mevzuatla tespit edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

(Değişik fıkra: 25/10/2014-29156 R.G./1. md., Geçerlilik: 11/9/2014) Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini her ay resen kontrol etmekle ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle değerlendirmekle yükümlüdür.” Düzenlemesi bulunmaktadır.

İşçi maaşlarının tam olarak ödenmesi sözleşmeye göre zorunluk olup maaşların tam olarak yatırılmaması cezai işlem yapılmasını gerektirir. Yapılan denetimde, eksik ödenen işçi maaşlarına ilişkin hastanelerden alınan verilerde hatalar olduğu görülmüş olup doğru verilerin tespiti ve gereken işlemlerin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğünce 3 kişiden oluşan bir komisyon kurularak doğru tespitler yapılmalıdır.

İşçi maaşlarının bordrolara uygun ödenmemesi nedeniyle eksik ödenen tutar 23.214,09.-TL (İl Sağlık Müdürlüğünce 3 kişiden oluşan komisyonca farklı tespitler yapılması halinde bu tutarlar) kanıtlayıcı belgeleri ibraz edilemediği durumda yüklenici hakedişinden mahsup edilerek işçilerin hesaplarına yatırılması sağlanmalı, işçi maaşlarını tam olarak ödenmemesi nedeniyle Sözleşmede belirlenen her bir aykırılık için Sözleşme bedelinin % 0,1 (binde bir) oranında ceza uygulanmalı, maaşlara ilişkin aykırılığın 5 (beş) kez tekrar edildiğinin tespiti halinde 4735 sayılı kanunun 20. maddesi (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın yüklenici ile yapılan sözleşme feshedilmelidir.

Araç Bakım ve Onarım İhaleleri

Madde 41- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2019/327227 İKN nolu “Ford Marka Araçlar İçin Yedek Parça ve İşçilik Ücreti Dahil Bakım Onarım İşi” ve 2019419222 İKN nolu “800000 Puanlık Mercedes Marka Araçların Yedek Parça ve İşçilik Ücreti Dahil Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesine ait taahhüt dosyası ve Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.

a- İhale Fiyatlarının Belli Edilmemesi:

2019/327227 İKN nolu ihalenin İdari Şartnamesinin “Diğer Hususlar” başlıklı 47.1’nci fıkrasında “1) Yüklenici, 2019 yılı Yedek Parça Ücretini, 2019 yılı İşçilik Ücretini ve 2019 yılı İşçilik Sürelerini belirten Dokümanların Kaşe ve İmzalı suretlerini doküman çıktısı olarak veya PDF olarak CD ortamında Sözleşme imzalama anında idareye sunmak zorundadır.” Denilmiş olup 2019419222 İKN nolu ihalenin İdari Şartnamesinin “Diğer Hususlar” başlıklı 47.1’nci fıkrasında “1) Yüklenici, 2019 yılı Yedek Parça Ücretini, 2019 yılı İşçilik Ücretini ve 2019 yılı İşçilik Sürelerini belirten Dokümanların Kaşe ve İmzalı suretlerini doküman çıktısı olarak veya PDF olarak CD ortamında Sözleşme imzalama anında idareye sunmak zorundadır. 2020 Yılı ait Yedek Parça Ücretlerinde, İşçilik Ücretlerinde ve İşçilik Sürelerinde değişiklik olduğu taktirde değişikliği gösteren Dokümanların Kaşe ve İmzalı suretlerinin doküman çıktısı olarak veya PDF olarak CD ortamında hazırlanarak Muayene Kabul ve Kontrol Teşkilatına teslim edilecektir.” Denilmiştir. İhale kararının alındığı tarihte fiyat listeleri ihale komisyonu elinde bulunmadığı için ihale fiyatları belli edilmemiştir.

b- Yaklaşık Maliyetin Tutar Olarak Belirlenmemesi

İhalelerde yaklaşık maliyet puan üzerinden belirlenmiş olup isteklilerce 1 puanı 1,00-TL olarak kabul edilerek 1,00-TL üzerinden iskonto yapmak suretiyle birim fiyat tespitleri istenilmiştir. 2019/327227 İKN nolu ihalede yaklaşık maliyet 1.200.000 puan olarak belirlenmişken 2019419222 İKN nolu ihalede yaklaşık maliyet 800.000 puan olarak tespit edilmiştir. İhale mevzuatımızda, yaklaşık maliyetin puan olarak belirlenmesine ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte yasaklayıcı bir hükmü de bulunmamaktadır.

c- Dolaylı Olarak Fiyat Farkı Ödenmesi

Her iki ihalede fiyat farkı ödenmeyeceğine dair hükümler mevcut olsa da yüklenici firmaların ihale süresi içerisinde güncellenmiş fiyat listeleri üzerinden fatura düzenledikleri için dolaylı olarak yüklenicilere fiyat farkı ödenmiş olmaktadır.

d- Euro Üzerinden Fiyat Alınması

2019419222 İKN nolu “800000 Puanlık Mercedes Marka Araçların Yedek Parça ve İşçilik Ücreti Dahil Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesinde; İdari Şartnamesinin 11.2. fıkrasında “İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.” Düzenlemesi bulunmaktadır. Söz konusu ihalede yüklenici firma fiyat listesini Euro cinsinden vermiştir.

İdare yetkilileri ile yapılan görüşmelerde araç bakım ve onarım ihalelerinin tüm ülke çapında bu şekilde gerçekleştirildiği tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu ihalelerde fiyat farkı ödenmesi mümkün olmadığından ihale tarihinden bu yana ödenen fiyat farkları hesap edilerek yüklenici firmalardan yasal faizleri ile birlikte tahsil edilmelidir. İl Sağlık Müdürlüğünce, ülke genelinde uygulama birliği sağlanması açısından yapılacak ihalelerde yöntemin nasıl olması gerektiği konusunda bir Genelge çıkarılması için Sağlık Bakanlığına yazı yazılmalıdır. Gelecek görüş doğrultusunda ihale işlemleri sonuçlandırılmalıdır. Yapılan işlemler Rapora verilecek cevapta belirtilmelidir.

İhale Karar Pulu ve Sözleşme Damga Vergisinin Hakedişten Kesilmesi

Madde 42- Harcama belgeleri denetiminde; Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile Arsoft Yazılım Güvenlik Sistemleri Telekominasyon İnşaat Gıda San.Tic.Ltd.Şti. arasında imzalanan 14.118.000,00.-TL ihale bedelli “SBYS ve GYS Hizmet Alımı” işine ait sözleşmenin 03/01/2019 tarihinde imzalandığı (Ek:15/1-5) fakat ihale karar pulu ve damga vergisinin 16/05/2019 tarih ve 33015 fiş nolu, 13/05/2019 tarih ve 31211 fiş nolu ve 09/05/2019 30821 fiş nolu Ödeme Emri Belgeleri ile tahsil edildiği (15/6-9) fakat geciken damga vergileri nedeni ile 17.990,79.-TL tutarındaki faizin tahsilinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kâğıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 19’uncu maddesinde “Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.

Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.” Hükmü bulunmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun

i- “İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme” başlıklı 19’uncu maddesinde “Genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergilerin,

a) Bu ödemelerin yapılması,

b) Avans suretiyle ödemelerde avansın itası, Sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması şekliyle ödenmesine Maliye Bakanlığınca izin verilebilir.” Hükmü,

ii- “Vergi ve cezada sorumluluk” başlıklı 24’üncü maddesinde “Vergiye tabi kağıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazımgelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur.

(Değişik: 21/11/1980 - 2344/1 md.) Birden fazla kişi tarafından imza edilen kagıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. Damga Vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödenir. Ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar.

(Ek fıkra: 30/12/2004-5281/4 md.) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve fer'ileri, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere, bu fıkrada belirtilen kişilerden alınır.

Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve Damga Vergisi hiç alınmıyan veya noksan alınan kağıtların vergisi mükelleflere, cezası düzenliyenlere aittir. Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları düzenleyenlerden alınır.” Hükmü bulunmaktadır.

iii- “Makbuz karşılığı ödemelerde ödemenin zamanı” başlıklı 22’nci maddesinde “Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi;

a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kâğıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.” denilmektedir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun “Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı” başıklı 51 inci maddesinde;

(Değişik: 25/12/2003-5035/4 md.) (2) Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 (%1,6) oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.” denilmektedir.

Söz konusu ihale kararına ilişkin karar pulu ve sözleşme imzalanmasından kaynaklanmış olup Arsoft Yazılım Güvenlik Sistemleri Telekominasyon İnşaat Gıda San.Tic.Ltd.Şti.’ye yapılan bir ödeme nedeni ile doğmaması nedeni ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun “İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme” başlıklı 19’uncu maddesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 19’uncu maddesine göre vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğmasından dolayı sözleşme imzalandığı anda bu vergi tarh ettirilerek ödeme süresi içerisinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile Arsoft Yazılım Güvenlik Sistemleri Telekominsayon İnşaat Gıda San.Tic.Ltd.Şti. arasında imzalanan 14.118.000,00.-TL ihale bedelli “SBYS ve GYS Hizmet Alımı” işine ait ihale karar pulu ve sözleşmeye ait damga vergisi gecikme zammı olan 17.990,79.-TL’nin (tahsil edildiği tarihten yeniden hesaplanacak) tahsil edilerek Vergi Dairesi Müdürlüğüne beyan edilmesi ve bu tutarın Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödenmesi gerekir. Muhasebe Birimince, ihale kararlarından ve sözleşmelerden doğan damga vergilerinin sözleşme imzalandığı tarihte doğduğu ve bu vergilerin süresi içerisinde ödenmesini sağlamakla mükellef oldukları konusunda diğer Sağlık İşletme Birimleri bir yazı ile uyarılması sağlanmalıdır. ..”  DEMİŞ....

Kim demiş? Maliye Bakanlığı hesap uzmanı baş denetçi demiş.

Peki, ne yapmışlar?

Kurum içi o yalan bu yalan FİLİ YUTTU BİR YILAN misali yazışmalar yapmışlar.

Oysa burada ciddi görev kusuru, ihmali var.

Neden sağlık bakanlığı başmüfettişleri çağrılıp da bu işe sebep olan ve sebebiyet verenler hakkında gereken yasal işlemler yapılmamış?

Devam edeceğiz...

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com