Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Bir ihaleye fesat dosyası da Denizli’den…

SAĞLIK ALANINDAKİ VURGUN, TALAN, YOLSUZLUK, HAKSIZLIK gibi hususları sıklıkla gündeme taşıyoruz.

Bu hususta okuyucularımızdan zaman zaman bizi bilgilendiriyor. Dün bir bilgilendirme amaçlı elektronik posta aldık. Aldığımız posta ekinde çokça sayıda belge vardı. Postayı atanın adını, soyadını, TC numarasını ve telefonlarını da koymuşlar. Bunun üzerine irtibata geçtik. Bize ulaştırdığı bilgilerin ışığında bazı sorular yönelttik, cevapladı, derken o cevaplar ve bize ulaşan bilgiler ışığında Denizlide araştırmaya girdik.

Bu gün burada aktaracağımız olay, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK, KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALESİNE FESAT KARIŞTIRMAK suçunu oluşturuyor ve bu suça istinaden de TCK’ nın 37/1 yollamasıyla 235/1-2, a,3, 53/1 DEN CEZALANDIRILMALARI İSTENİYOR. Olay Denizli de geçiyor. Özü şu…

Denizli Devlet Hastanesi 2012- 2013 yılları için 175 kalem anestezi ve Yoğun Bakım Tıbbi Sarf Malzemeleri Toplu alımı ihalesini gerçekleştirir.

2012/21003 İhale kayıt nolu iş için 16.3.2012 günü CUYLANfirması bir itiraz ve şikâyet de bulunur.

5 sayfalık dilekçeleri ilgili hastaneye teslim edilir. İlgili hastane 23.3.2012 günü yazılı olarak firmaya cevap verirler.

Bu itirazı değerlendirip teknik şartnamede yapılması gereken değişikliklerin bir kısmını yaptıklarını, ihalenin ertelenmeyeceğini, ihale sırasında o kalemin iptal edileceğini belirtirler.

28.3.2013 günü saat 10.oo da İhale yapılır. 

İhale kesinleşen kararı ise 25.6.2012 günü; ETHEM ÇÖVÜT, AYŞE BİLGİHAN, MEHMET ATAR, FATMA BAŞARAN, HAKAN DOĞAN, RAMAZAN YAKIT, KENAN YILDIRIM, RAMAZAN CANURAL imzası ile onaylanır ve karara bağlanır.

Oysa Aynı firma bu arada bu kez ihale kararına itiraz eder.

İdare ise o itirazı 20.6.2012 günü karara bağlarlar.

İdare attığı adımdan hiç geri adım atmaz, ısrarla yoluna devam eder.

Oysa Firma Sağlık müdürlüğüne de benzer bir şikayet vermiştir.

O şikâyet 25.5.2012 günü Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliğine gönderilir.

Orası da bu yazıyı 4561 sayı ile teslim alır.

İdare, bu üst makamın kendine gönderdiği yazıya da, 6.7.2012 günü 5976 sayılı cevabi yazı ekinde, birisi Teknik rapor başlıklı olan, DR. YAŞA ERİM GEDİK, DR. RAMAZAN YAKIT, DR. HAKAN DOGANimzasını taşıyan, ikincisi, rapor başlığı altında 2 sahifelik, Dr. İBRAHİM ETHEM ÇÖVÜT imzasını taşıyan iki ayrı evrak gönderir….

Kısacası idare, yukarı makama da biz haklıyız, yanlış yapmadık anlamında cevabını verir.

Bu kez firma, bakar ki, olaylar saptırılıyor, çarpıtılıyor ve uzatılıyor, uzamasından da kendileri maddi ve manevi zarar görecekler, tutuyorlar Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına 11 sayfalık bir suç duyurusu şikâyette bulunuyorlar.

Savcılık makamı olayı inceliyor, mevzu ile ilgili araştırmasını yapıyor, ardından bu suç duyurusunu ve eklerini, taraflardan aldığı ifadelerden sonra bilirkişilik müessesesine havale ediyor.

Bakın bakalım, burada suç var mı diye görüş bilirkişilere soruyor.

Bunu talimat yazarak, 10.7.2012 günü 15217 sayılı talimat ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından soruyor.

Ardından 19.7.2012 günü Ankara C. Savcılığına tekrar bir talimat yazılıyor, Hemen ardından savcılıkça, bu işle ilgili üçüncü  bir talimat daha yazılıyor, bunun tarihide 20.7.2012 günü..

Talimatı yazan Savcı,  oluşturulacak Bilirkişi heyetinin emekli Sayıştay denetçisi, Medikalcı, eczacıdan oluşan üç kişilk bir heyet olmasını istiyor.

Ancak Ankara C. Baş Savcılığınca oluşturulan Bilirkişi heyeti, Hastane satın alma sorumlusu, Mali Müşavir, Eczacı dan oluşan üç kişilik bir heyet oluyor.

Bu heyet, 11 sayfalık bir rapor hazırlayıp Makama sunuyor.

Tarih 13.9.2012.

Onlarda bunu Denizli savcılığına gönderiyorlar.

Gelen bu Bilirkişi raporundan sonra Savcılık makamı kendisinin almış olduğu ifadelere de dayalı olarak 24.1.2013 günü KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR veriyor.

9 sayfalık bu kararında şikâyetçinin 15 gün içinde yetkili mahkemeye itiraz hakkının olduğunu belirtiyor.

Şikâyetçi işin peşini bırakmıyor.

İtirazını yapıyor.

Dosya yeniden aynı savcıya geliyor.

Aynı savcı bu kez, 28.1.2013 günü 8 sayfalık iddianamesini hazırlıyor ve hazırladığı iddianamenin sonuç bölümünde:  “dosyada yer alan bilirkişi rapor içeriği itibariyle kamu davası açılmasına yetecek ölçüde delil bulunduğu yönünde görüş bildirerek dosyayı iade etmesi doğrultusunda şüpheliler hakkında kamu davası açmaya yeterli delilin mevcut olduğu anlaşılmış olmakla, şüphelilerin Mahkemenizde yargılanmasının yapılarak, yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur” diyor….  

Kime diyor?

Ağır ceza Mahkemesine…

Böylece şüpheler hakkında Kamu Davası açılmış oluyor.

Bu iddianamenin bir ve ikinci sayfasını yayınlıyoruz.

Bu yazımız içinde var. 

Soruşturma No. 2012/15217- Esas No. 2013/840- İddianame no. 2013/56

Davacı Kamu Hukuku… 

Müşteki, Cuylan firması.

İddianamede suçlanan ve adları şüpheli diye geçenler ise 8 kamu çalışanı. Sağlık personeli. Kimi Başhekim, Kimisi uzman doktor…

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu iddianameyi okur, şüpheli sıfatı ile adı geçenleri bu kez SANIK olarak addederek iddianameyi kabul eder, ilgililere tebligat çıkartıp duruşma gününü belirler.

Tensip zaptını 19.2.2013 günü tutar.

Bu tensip zaptına göreUz. Dr. Ramazan Canural (Baştabip), Uz. Dr. Ramazan Yakıt (anestezi – ihale Komisyon üyesi) , Uz.Dr. İbrahim Ethem Çövüt (ihale komisyon başkanı), Ayşe Bilginan(Müdür yard. İhale Komisyon üyesi), Uz. Dr. Kenan Yıldırım(Başhekim yrd. İhale Komisyon üyesi), Fatma Başaran (Eczacı, İhale komisyon üyesi),  Hilal Türinay Kovan (Hemşire) , Uz. Dr. Hakkı Doğan (anestezi- ihale Komisyon üyesi) ni, ihaleye fesat karıştırmaktan SANIK durumuna sokar ve yargılama başlar.

12.4.2013 günü konu ile ilgili ilk duruşma yapılır.

1.nci celsede hâkim ve heyet tüm sanıkları, şikâyetçileri dinler, dosyayı inceler ve bir karara varır. Duruşma 28.5.2013 gününe bırakılır. Kararın son sayfası aşağıda yer alıyor.

http://haberanaliz.net/images/other/1379598277.jpg

28.5.2013 günü mahkeme ikinci celse için toplanır. Tanıkları dinler, Sanıkları dinler, duruşmada dile getirilen eksiklikler vardır. Bu eksikliklerin giderilmesi için bir karara varır. Bu kez duruşma 8.7.2013 gününe bırakılır.  İlgili kararın son sayfası aşağıda yer alıyor.

8.7.2013 günü mahkeme heyeti tekrar toplanır üçüncü celse açılır. Tanıklar dinlenir, Sanık vekilleri dinlenir, Gelmeyen bir tanığın zorla getirilmesine karar verilirken, bir kişiye yüzüne ihtarat yapılır, Duruşma bu kez 24.10.2013 gününe bırakılır. İlgili kararın son sayfası yazımızın altında mevcut.

Görüyorsunuz Her duruşma arasında nereden baksanız 2- 3 aylık zaman geçiyor. Kolay değil. İnsanlar bu arada Mahkemeye gidip geliyorlar ve kovuşturma sürüyor. İsterseniz şimdi Savcının iddianamesinde istediği ceza maddeleri ve mahkemenin kabul ettiği o maddeleri size bir açalım. Mahkemeye sevk maddeleri, ceza yönünden bakın ne diyor, neyi kapsıyor? Türk Ceza Kanunu’nda (TCK):

Suça İştirak / Faillik

MADDE 37. - (1) Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.

İhaleye fesat karıştırma

MADDE 235. - (1) Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

a) Hileli davranışlarla;

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

MADDE 53. - (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,

Yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

İstenen ve Mahkemece kabul edilen yargılanması başlanan iddianamenin sevk maddeleri işte bu… Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden bu yargılamanın Dosya numarası: 2013/47

Yargılanan tüm SANIKLAR bizim suçumuz yok, suçsuzuz diyorlar. Bir sonraki duruşma Günü 24.10.2013 saat 15.oo… Bakalım bu duruşmada neler olacak, mahkeme bu kez neye karar verecek? Bekleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz.