Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Bu nasıl bir iştir ve kimin kaleminden çıktı

Şimdi bu güne gelelim..

Bir itiraz daha ÜNİSAŞ yapmış. Haklıda. İdari şartnamede yanlışlık var. Yazanlar, hazırlayanlar işi inceden inceye dikkatle yapmazlarsa, yapacak olanları bu işin dışına taşırlarsa ve atarlarsa olacağı budur. İşin ehli ve uzmanı diyoruz. Niye diyoruz? Bu yüzden. Şartnamedeki 7.4.2 maddesi geçmiş yıllara bakılarak, bu yılki ihale göz önüne alınarak hazırlanmamış. Ne yapmaya çalışıyorlar? İhale iptal edildi. Şansı yok. Başlamadan ihale bitti. Yani 2 Mayıs 2012 günü yapılacak olan ihale iptal. Yeniden İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER HAZIRLANACAK ve çıkacak. Allah rızası için şartnameler hile ve desise dolu olmasın. Ve bu kez daha dikkatli yapın. Eksik bir iş ve işlem yapmayın. Anlamıyorsanız, bırakında anlayanlar gelip yapsın. Üstelik zaman kalmadı. Ve üstelik biz bu konuda bir uyarıcı yazı daha yazarak sizleri önceden uyardım. Sizleri anlamak mümkün değil.  Anlatıyorsunuz anlamak işlerine gelmiyor. Bir kara düzen tutturmuşlar gidiyorlar. İşlerine geldiği gibi… MDH yemek ihalesine ciddi bir şekilde bakan olmadı. 

Ne yazarsak yazalım, işi iyice ve dikkatlice araştıran olmadı. İdari ve teknik şartnameler keyfiyet dolu. Her önüne gelen istediği gibi şartnameye madde koyuyor. Ve istiyor ki yüklenici kendisinin esiri olsun. Böyle şey olur mu? Kanun, yasa, hukuk, yönetmelik tanımayan bu idari ve teknik şartnameler ile yapılan ihalelerin çok ciddi ve titiz incelenmesi gerekir.

Ben daha önce yazdım. Açın okuyun. O gün tespitlerimde yazanların bir kısmını bu İTİRAZCILAR yapmışlar. Ama gözlerinden kaçan da var. Niye kaçtı dersiniz? Bilerek kaçıyor. Yine aynı yanlışı yapacaksınız, bu sefer o maddelere itiraz haklarını kullanacaklar. Uyanık bunlar. Bakın geçmişte yazıp dile getirdiğim o maddeler ile ilgili ayrıntılı yazımı tekrar buraya alıyorum:

“….MERSİN DEVLET HASTANESİ YEMEK İŞİ ENTERESAN BİR ŞEKİLDE GELİŞİYOR. HER ZAMAN BÖYLE OLDU. Yemek ile ilgili 2010- 2011 VE 2012 yılları içinde yapılan tüm açık ihaleler, pazarlıklı alımlar, doğrudan teminler incelensin ayrıntılar ortaya çıkacaktır. Ben son şartnameleri tek tek inceledim. 

7.3.2012 günü karara bağlanan 2012/ 26040 ihale kayıt nolu 1 aylık ihalenin idari ve teknik şartnamesini inceledim. Daha öncede size buradan yazdım detaylı bilgilendirdim. Bu sütunlarda o yazımda duruyor. Kendimce o zamanda bazı arızalar buldum. Eksikler buldum. Bana göre bu maddeler devlet açısından zararlı maddeler.  Gerek hizmet işleri genel şartnamesinde gerekse 4735 sayılı yasada ve Kamu ihale genel tebliğinde Yapım işleri kısmında,  İKİNCİ KISIM Özel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Yapım İşi İhalelerine İlişkin Özel Hususlar kısmında ANAHTAR TEKNİK PERSONELİ anlatıyor. Buna göre;

Madde 48-(Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 18 md.) Sözleşmenin yürütülmesinde çalıştırılacak teknik personel

48.1. İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısının sözleşme tasarısında belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Aday veya isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemez” hükmü gereğince aday veya isteklilerden söz konusu teknik personele ilişkin taahhütname istenmeyecektir. İhale üzerinde kalan isteklinin, teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye sunması gerekmektedir.

48.2. Yapım işlerine ait tip sözleşmenin “Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması” başlıklı 23 üncü maddesine göre; teknik personelin iş programına göre, işin kendi mesleğine ilişkin kısmının gerçekleştirilmesi sırasında işyerinde bulundurulması gerekmekte olup teknik personelin tamamının işin başlangıcından sonuna kadar iş yerinde devamlı olarak bulundurulma zorunluluğu bulunmamaktadır.”

Demekte.

Aynı kamu ihale genel tebliğinin üçüncü bölümünde Hizmet Alımı İhalelerine İlişkin Özel Hususlar kısmında:

Madde 66-Personel durumu

66.1. Hizmet alımı ihalelerinde, personele yönelik yeterlik kriteri belirlenemeyecek ve bu kapsamda aday veya isteklilerden personele ilişkin herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca, idarece ihtiyaç duyulması halinde ihale konusu işin ifası sırasında istihdamı öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri dokümanda belirtilecek, yine idarece gerek görülmesi halinde personelin niteliklerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ile deneyim süresine ilişkin düzenlemeye teknik şartnamede yer verilecektir. Teknik şartnamede yapılan personele ilişkin düzenlemede personelin niteliği ve/veya deneyim süresi ile ilgili bazı belgeler istenmiş ise bu belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır. 

Denmekte.

Madde 69-Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı

69.1. Bazı ihalelerin şartnamelerinde, iş tanımı yapılmadan sadece personelin sayısı ve niteliklerinin belirtilmesi ile yetinildiği görülmektedir. Hizmetin tanımı yapılmadan ve teknik şartnamede ihale konusu işin ayrıntılarına yer verilmeden sadece çalıştırılacak personelin sayısı ve niteliği belirtilmek suretiyle ihaleye çıkılmasının hizmet alımı değil idarenin dolaylı olarak personel istihdam etmesi anlamına geldiği, bu durumun ise 4734 sayılı Kanunun tanımlara ilişkin 4 üncü maddesi ile temel ilkeleri düzenleyen 5 inci maddesine ve 4735 sayılı Kanunun, hizmet alımına ilişkin sözleşmelerde iş tanımı yapılmasını zorunlu kılan 7 nci maddesine aykırılık teşkil edeceği hususuna dikkat edilmelidir.

Denmekte.

75.3. Malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddesinin, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenilmesine ilişkin alt maddesinde aday ve isteklilerden sadece Gıda Üretim İzni Belgesi’nin istenilmesi yeterli olup, Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi, Kontrol ve Denetim Raporu gibi belgelerin sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmeyecektir.  

75.4. Y dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.26. 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması, hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulmayacaktır. İdarelerce, çalışan personel açısından denetim, sadece teknik şartnamede istenen kriterlere göre ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde idareye verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılacak olup, ihale dokümanında, anılan Kanun maddesine ve ilgili mevzuata aykırı şekilde, işe alınacak veya işten çıkarılacak personelin idarece belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer verilmeyecektir.

79.4.2.24. Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyecektir. İhale komisyonu ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebilecektir.

Madde 81-Hizmet alımlarında fiyat farkı 

81.1. Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bu çerçevede, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin idari şartname ve sözleşme tasarılarında, fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi zorunludur. 

Madde 85-4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hizmet tanımında ismen sayılmayan işler

85.1. 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri …  ifade eder” hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddede ismen sayılmayan ve mal alımı veya yapım işi niteliği taşımayan işlerin “benzeri diğer hizmetler” kapsamında ihale yoluyla alınıp alınamayacağının; ilgili mevzuatında, alım konusunun idarenin görev alanında olup olmadığı, söz konusu işin ihale yoluyla yaptırılmasına engel olan bir düzenleme bulunup bulunmadığı hususlarının değerlendirilmesi suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

MDH DE Kİ ŞARTNAMEDE ANLAMSIZ VE MANASIZ KANUNSUZ, ÜSULSÜZ DİYETİSYEN ŞARTI..

5996 sayılı Kanunun içeriğine göre (11.6.2010 günü kabul edilen, R. Gazete 13/6/2010 Sayı: 27610) EK 1 de bulunan “GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN ÜRETİMİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK MESLEK MENSUPLARI” başlığı adı altındaki çizelgede 11 inci bölümde : “Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri” kısmının karşısında istenen evsaftaki personel şöyle: “Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisten, ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü, veteriner hekim”

BÖYLE DEMEKTE…..

Ancak ne hikmet ise, buradaki idari şartnamede diyetisyen şartı konmuş.

Dayanağı ise bu kanun maddesi… Sorduğunuz zaman bu kanunu söylüyorlar. 

Öyle ise bu kanun dayanak ise, bu kanunun ilgili maddesi yukarıdaki gibi açıklık ve izahat getirmiş. Neden bu kanun maddesini aynen alıp oraya koymuyorsunuz da, “diyetisyen” şartını tek seçenek olarak şartnameye koyuyorsunuz? Bu rekabeti önleyici, haksızlık yapan, kanuna aykırılık teşkil eden bir husus… Ayrı bir konu ise DİYETİSYEN anahtar teknik personeldir. Ve şartnameye anahtar teknik personel yazmanız sakıncalıdır, ihalenin bozulma gerekçesidir. Siz ne yapmışsınız? Bunu bildiğiniz için işi muallâk yapmak amacıyla olsa gerek, Siz ne hikmet ise hazırlanan şartnamede ANAHTAR TEKNİK PERSONEL adı altında değil, teknik şartnamede hizmetin ifa şekli madde birde, B kısmında “hizmetin yürütülmesi için gerekli personel sayısı ve nitelikleri” kısmında Toplam 60 kişi istemişsiniz.. 

Bunu da şöyle açmışsınız. 

Diyetisyen 1 kişi, (Tam zamanlı) 

Aşçıbaşı 1 kişi, (diplomalı)

Aşçı 6 kişi, (Diplomalı)

Aşçı ve yardımcısı 6 kişi, (Diplomalı)

Garson 38 kişi ( en az ilköğretim mezunu)

Bulaşıkçı 4 kişi,

Meydancı 3 kişi,

Şoför 1 kişi ( Hastaneye bağlı birimlere, uygun araçla yemeklerin ulaşımı için)

Demişsiniz..

Kanun belli. 5996 sayılı yasa. Sizin dayanağınızda bu... Size ne adamın çalıştırdığı diyetisyen veya şoförden?. Niçin rekabeti engelleyecek bu duruma sebebiyet veriyorsunuz? Ayrıca diyetisyeni neden tam zamanlı olarak istiyorsunuz?  Eğer anahtar teknik personel değil diyorsanız, tam zamanlı orada çalışmasına ne gerek var?  Hep çetrefil işler.  Kaldı ki Hastanede devletin kendi kadrosunda 7 diyetisyen kadrosu olup 4 diyetisyen hali hazırda varlar.

Devletin kendi mutfağında kendi idari ve teknik şartnamesini hazırladığı ortamda çıkacak yemekte kendisine ait kadrolu 4 diyetisyeni varken neden birde firmaya ısrarla diyetisyen şartı konmaktadır.  Bu da akıllara durgunluk veriyor. Kanun ve veya diyerek ilgili firmanın çalıştırması gereken personeli tarif etmiş. Neden ısrar ile diyetisyen diyorsunuz?  Bu rekabeti önleyici durum değil mi?  Bir firmada diyetisyen olur, diğerinde olmaz.  Çünkü Diyetisyen sayısı ülkede çok az.  Bunu bilen bakanlık da kanunu ona göre çıkarmış.  Ve veya diye açmış…  Görmezden geliyorsunuz. Niye?

Önemli bir husus ise şimdiye kadar olmayan diyetisyen isteminin istenmesi değil. Bu istemin karşısında çalışacak olan diyetisyenin yemeğin maliyetine yansıyıp yansımadığı. Yani siz bu kişiyi asgari ücretle orada tam zamanlı çalıştıramayacağınıza göre, bu kişinin sigortası ve maliyeti sizin ihaleye çıkardığınız yemek işindeki yaklaşık bedele uygun mu? Yaklaşık maliyeti çıkartırken bunu da içine aldınız mı? Teknik şartnamenin birinci maddesi B bendinde bulunan ve “Şirket bünyesinde çalışan diyetisyenin görevi” başlıklı tanımda ise her şey açık belli.  Demek ki bu kişi şirkette çalışacak. Öyle ise Kanunun emrini neden hiçe sayıyorsunuz? 

Kanun bunu; “Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri” kısmının karşısında istenen evsaftaki personel şöyle: “Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisten, ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü, veteriner hekim” diye belirlemiş. Siz neden ısrar ile diyetisyende diretiyorsunuz?

Bu maddede bir başkaca husus ise ŞOFÖR istemi… 

İdareye ek yük. Ve çalışanın sayısını arttırmaktan başkaca bir durum değil. 

Siz malzeme dâhil yemek pişirme ve sonrası hizmetleri ile ilgili bir hizmeti alıyorsunuz. Size ne adamın çalıştıracağı şoförden? Sizin işinize giren kişi idari ve teknik şartnamenizi kabul etmiş girmiş. Nasıl yemeği dağıtır, nasıl götürür o onun sorunu. Birde şoför koyarak hem sayıyı arttırmışsınız hem maliyeti arttırmışsınız. 

Sizce gerekli olabilir ama bence gereksiz. İşin uzmanlarına sorumak lazım… Şoför den sana ne? Adam nasıl dağıtırsa dağıtsın. İşi ihale ile vermişsin. Senin şartların ve kuralların belli… Onun kullanacağı şoförü sen ne diye belirliyor ve onun için ayrı bir para ödüyorsun. Bu da maliyeti arttırıyor. 

Geliyoruz bir başka tarafına. 

Verilecek yemek belli. Rasyon belli olması lazım. Ayrıca öğün belli olması lazım. 

Sabah, Öğlen, akşam yemeği... Bunların normali, diyeti, kahvaltısı neyse izah edilir. Bu teknik şartnamede bir öğün daha konmuş. Çaktırmadan. “Gece nöbeti tutanlara gece kahvaltısı verilir denmiş”. Böyle bir açıklama ve ibare nasıl olur? Hadi oldu. Teknik şartnamede, “Belirlenen yemek adetleri tahmini olup hasta ve refakatçi sayısı ile personel hareketlerinden doğacak eksilme ve artmalardan dolayı, yemek âdeti, hastane idaresi tarafından belirlenen rakamdır” denir mi? Bunun bir sabit rakamı yok mu? Böyle ucu açık madde konur mu? İşin garibi teknik şartnamenin Madde 4 bölümünde A yemek çeşitleri başlığı adı altında konan şartlarda zaten her şey açıkça belli. Normal yemek, Normal kahvaltı, Diyet yemek, Diyet kahvaltı…  Burada ne var?  Bir de gece nöbeti tutanlara ilave gece kahvaltısı var.  Bu maliyet ne oluyor? Kime nereye nasıl yansıyor? İhalede ortaya koyduğunuz yaklaşık maliyet hesabında bu maliyet de var mı? Aynı teknik şartnamede madde 1 D bölümün 3 üncü maddesinde ise ilginç bir ibare var.  Diyor ki; “Diyetisyenlerin uygun gördüğü durumlarda” niye diyetisyenlerin uygun gördüğü durumlarda diyor da buna İDARE demiyor? 

İdarenin uygun gördüğü durumlarda diye o cümlenin düzeltilmesi gerekir. 

İşi ihale eden idaredir.  Dolayısıyla bir şeyi talep edecekse idare eder.  Diyetisyen ve diğer kadro idareye bilgi vermek, arz etmekle yükümlüdür.  İstemi idare yapar.  Bunu da düzeltmek gerekir.  İşin kısacası şudur. 

Ey Başhekim, Ey hastane müdürü, Ey diğer ilgili ve yetkililer….

Teknik şartnameler hazırlanırken birileri etkin ve hesap sorucu olacak ise, o birileri her zaman İDARE olmalı ve şartnamede her yerde bu otoriteler İDARE diyerek geçmeli.  Diyetisyen, Diyetisyenler, müdür yardımcıları, hastane müdürü, başhekim diye özellikle belirtilmemeli. Bu kişilerin hepsi idaredir. Ve çalışmaları da idarenin tasarrufundadır. Eğer bir takım bağlayıcı şartlar konacaksa, yükümlülükler getiren maddeler konacaksa, “İdare derse, idare isterse, idare talep ederse” diye yazılmalıdır.  Yani şartname hiçbir zaman bu işin yürütülmesinde görevli birilerini egemen hale gelecek şekilde olmamalı. İdare egemen olmalı. Yoksa usulsüzlük ve istismarın önü açık kalır. Buradan bir kez daha ilgili ve yetkilisine naçizane aktarıyor uyarıyorum. Gerisi onların bileceği iş…

Birde şu var.  Bir bakıyorsunuz 3 aylık deniyor, bir aylık alım yapılıyor.  Bir bakıyorsunuz bir aylık deniyor üç aylık alım yapılıyor.  Bir iki günlük doğrudan alım yapılıyor.  Bunların ana sebebi ne?  Herkes görevini tarafsız bir şekilde icra etse mesele kalır mı?...”

Tırnak içinde bulunan bu yazıyı daha önce yazdım. Ve sizleri uyardım. Bakın firmaların cinliğini görüyorsunuz. Üç ayrı firma itiraz etti. Bakın eğer bunları düzeltmeyin yarında bunlar için itiraz edecekler sizin işiniz uzayacak. Gelin yol yakınken bu işi düzeltin.