Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

KHB de Genel Temizlik işi ihaleye yeniden çıkıyor

Ne yazarsanız, yazın, burada bulunan –çok akıllı- kardeşlerimiz kimsenin aklına itibar etmeyip, kendi bildikleri yoldan yürümeye devam ediyorlar. Öyle olunca da işlerin içinden çıkılamaz hal alıyor.

Bakın bu TEMİZLİK ihalesi ile ilgili 22.7.2013 günü buradan yazdım. “Mersin KHB de iş bilen yok” başlıklı yazım.

Derken, bizim bu yazımızdan sonra idare, yapılan itirazları ve şikayetleri de dikkate alarak ,ihaleyi iptal edip, 27.8.2013 gününe aldı.

Şimdi önümüzdeki Salı günü bu işin ihalesi gerçekleşecek.

İçinde ALLAH KORKUSU OLAN Allahın kulu olan biri çıksın bizim kaleme aldığımız ve yukarıda linkini verdiğimiz yazıyı yazıcıdan çıkış alıp önüne koysun. İyice bir okusun.

Ardından ihaleye itiraz eden firmaların itirazlarını eline alıp okusun.

Bu itirazlar İhale dosyasında var.

İtirazcı firmalar neye itiraz etmişler, İdare hangi hususlar için ZEYİLNAME (düzeltme) yapmış bir bakın.

Ben baktım ve Devletim adına, o çalışan işçiler adına utandım.

Biz ne kadar uyarsak da, yazımızın içinde bahsettiğimiz hususlarda, devlet lehine, işçi lehine hiçbir düzeltici işlem tahsis etmemişler.

Teknik şartnamede ve idari şartnamedeki insancıl, hayatın doğal akışına uygun olmayan hususlarda hiçbir düzeltme yapılmamış. Peki, ne yapmışlar? Önceki yazımda belirttiğim 18.7.2013 gün 10803 nolu yazı ile Genel Sekreter Yavuz Gözükara imzasıyla İdari şartnamenin 20.2 maddesinde içerikteki 25.3.2 maddesinde değişikliğe gidilmişti.

ADSM de çalışacak olanlara yemek vermeyecekler. Bu konuda ayni nakdi bir bedelde öngörülmemiş (!) Çalışacak çocuklar aç karnına çalışacaklar, yada evden kendileri getirdiği ile yetinecekler, yada gidip bir yerde yiyecekler. Günah.

Bu kez, 31.7.2013 gün 11502 nolu yazı ile Daire Başkanı Atakan Kızılok imzasıyla, sözleşme tasarısındaki iki maddede değişiklik yapmışlar. Bu değişiklikler Madde 12 ve Madde 16 için geçerli.

Yine aynı şekilde 2.8.2013 günü Atakan Kızılok imzası ile Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı içinde yeniden bir düzeltmeye gitmişler.Teknik şartnamenin 4. Maddesinin Genel Şartlar başlıklı maddesinin alt bendi olan işçi ve yol ücretleri başlıklı bendin de “ …hak ediş ödemesinin yapıldığı günden itibaren en geç 1 (Bir) iş gününde aktarılması.” Cümlesini,

Bu kez tutmuş, 3 gün içinde aktarılması diye değiştirmişler.

İdarece yapılan bu yukarıdaki düzeltmelerin tamamı, maddelerdeki içerik değiştirmeler,  kimin işine yarıyor, kime faydası var? İyi bir inceleme yapın. Çalışan işçiye bir yararı var mı, devletin kurumuna bir yararı var mı, yoksa yüklenici firmaya mı yararı var?

Biz 22.7.2013 günlü yazımızda o kadar yazdık işin vicdani boyutunu da ele aldık aktardık. Peki, idare ne yaptı? Yaptığı ortada. Sorarım idareye, 2008/42 sayılı Genelgeye hiç göz attınız mı? Orada HİZMET ALIMLARI başlığı adı altında yer alan bölümü dikkatli okuyun. A, B, C maddelerinde açık anlatımlar ve izahatlar var. Ne için? Sizin bu yaptığınız düzeltmeler için. A maddesindeçalıştırılacak işçinin sayısının tespiti hususunda izahat var. Oradaki izahata göre, sizin bu kurumlarınızda çalışacak olanların şartnamede belirlediğiniz sayıların oranı örtüşüyor mu? Orada sayıyı nasıl belirleyeceğiniz hüküm altına alınmış. Siz sayıları neye göre belirlediniz? 2008/42 sayılı genelgenin HİZMET ALIMLARI başlıklı bölümdeki bu A maddesini dikkate aldınız mı? Bir bakın bakalım, okuyun ve inceleyin sayıların oranı ne çıkacak?

Ardından, aynı genelgenin B maddesi var. İşte o maddenin içeriği;

B- Hizmet Alımlarında Yemek, Yol ve Giyecek

Yıllardır hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçilerin yemek, yol ve giyecek ihtiyaçlarının ayni veya nakdi olarak istekliler tarafından karşılanacağına dair idari şartnamelere kurumlarımız tarafından hükümler konulmaktadır. Bu hükümlere istinaden işçilerin yemek, yol ve giyecek ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik maliyetler ise, yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınmakta ve isteklilerden brüt asgari ücret ile öngörülen yemek, yol ve giyecek bedellerini de içeren asgari işçilik maliyetinin altında teklif vermemeleri istenmektedir. Sonuç olarak öngörülen yemek, yol ve giyecek bedelleri kurumlarımız tarafından karşılanarak uhdesinde ihale kalan firmalara ödenmektedir.

Ancak uygulamada bazı sıkıntıların yaşandığı gözlemlenmiş ve bu sıkıntıların ortadan kaldırılması ile kurumlarımız arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık Makamından alınan 17 Ocak 2005 tarihli ve 196 sayılı Onay ile;

Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarca, hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerin yemek, yol ve giyecek ihtiyaçlarının istekliler tarafından karşılanmasının öngörüldüğü durumlarda;

a) İşçilerin yemek ihtiyaçlarının ayni veya nakdi olarak karşılanması için firmalara bir bedelin ödenmesi uygulaması yerine, yemek ihtiyaçlarının hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz karşılanması yönünde şartnamelere hüküm konulması ve yemek bedelinin yaklaşık maliyet hesaplamalarında dikkate alınmaması,

b) Yol ihtiyaçlarının ise, istekliler tarafından ayni (idarenin takdirine göre toplu taşıma araçlarından sağlanacak bilet veya servis imkânlarıyla karşılanması gibi) olarak karşılanacağına dair şartnamelere hüküm konulması ve yaklaşık maliyet hesaplamalarında yol bedelinin dikkate alınması uygun görülmüştür.

Bu çerçevede;

1- Öncelikle bu uygulamada, hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçilerin yemek, yol ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, kurumlarımızın her hangi bir yükümlülüklerinin/zorunluluklarının olmadığının bilinmesi,

2-İşçilerin yemek ihtiyaçlarının hastanede çıkan yemekten karşılanabilmesi için ihale dokümanına (şartname ve sözleşmelere) aşağıdaki şekilde hüküm konulması gerekmektedir.

“İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkânı verilecektir. İstekliler de tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.”

3-Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise, idari şartnamelerde bunlara ilişkin her hangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

4-Kurumda yemek çıkmıyorsa, yemek ihtiyacının ayni veya nakdi karşılanacağına karar vermek idarenin takdirinde olup, burada önemli olan hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçiler için öngörülen yemeğin (ayni veya nakdi) direkt olarak işçiye yansıtılması ve firmaların haksız kazanç sağlamalarının önüne geçilmesidir.

5-Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmaması, giyeceğin özellikleri ve sayısı idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dâhil Olan Masraflar” başlıklı maddesinde belirtilmesi, bu giyeceklerin sayısı ve özelliklerine ilişkin ayrıntılı düzenlemenin ise teknik şartnamede gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

6-Bakanlığımız Müfettişlerince yapılan incelemelerde; bazı küçük İl ve İlçe Hastanelerince yapılan hizmet alım ihalelerinde işçilere “Yol Bedeli” verileceğine dair şartnamelere hüküm konulduğu, İl ve İlçelerde işçilerin hastaneye toplu taşım aracı ile gitmediği ve yol bedelinin firmalara ödenerek haksız kazanç sağlamalarına neden olunduğu tespit edilmiştir. Bunun önlenmesini teminen, bazı küçük İl ve İlçe Hastanelerinin yapacağı hizmet alım ihalelerinde işçi maliyeti belirlenirken, hastanenin ilçe merkezine olan uzaklığı ve toplu taşım araçlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesinden sonra “Yol Bedeli”nin işçi maliyet hesaplarına eklenmesi ve buna göre şartnamelere hüküm konulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

7-Konu hakkında ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dâhil Olacak Masraflar” başlığı altında yapılan açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

Böyle diyor ve hüküm altına almış. Siz ne yapmışsınız?

ADSM yataklı kurum olmadığı için yemek verilmeyecek demişsiniz, ayni nakdi bir bedelde öngörmemişsiniz. Çalışacak işçinin hakları ve mağduriyeti neden düşünülmedi? Maliyet hesaplarını yaparken bunları hiç dikkate aldınız mı? Neye göre maliyetleri hesapladınız? Yaklaşık bedel neye göre çıktı?

2008/42 sayılı genelgenin C maddesi var. Hiç göz attınız mı? Mutlaka atmışınızdır da, ben buraya alayım bir daha bakın. Bakın O madde ne diyor?

C-Temizlik Hizmeti Alımı İhaleleri

1-Temizlik hizmet alımı ihalelerinde iş deneyim belgesinde yatak sınırlaması konulmaması,

2-Temizlik firması elemanlarının; Hastane Enfeksiyon Komitesince, Enfeksiyon Komitesi bulunmayan hastanelerde ise, hastane temizliğinden sorumlu komisyon veya başhemşirelik tarafından 3 (üç) ayda bir (yeni başlayanların ise hemen) eğitime alınması, sözleşme süresi (Sözleşme süresi en az 6 ay olan ihalelerde) sonunda başarılı olanlara eğitim aldığını gösteren ve çalıştığı bölümü/birimi belirten hastane idaresince düzenlenen bir sertifika verilmesi, (İleriki yıllarda yapılacak olan hastane genel temizliği ihalelerinde isteklilerden sertifikalı personel çalıştırılması istenilmesi planlandığından bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi)

3-Temizlik firması elemanlarının çalıştıkları yerleri ve çalışma saatlerini belirten isim listelerinin çalıştığı bölümlere asılması, kontrol teşkilatı veya muayene-kabul komisyonlarınca listelere göre rutin kontrollerin yapılması,

4-Çalışacak personel sayısının tereddütlere meydan vermeyecek şekilde şef, müdür, koordinatörler de dahil olmak üzere net olarak belirlenmeli,

5-Temizlik hizmet alımı ihalelerinde hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, hizmet alımı kapsamında çalıştırılan her 10 kişiden en az 2’sinin lise mezunu olması şartının aranması,

6-İhale dokümanına, her 50 kişiye; Ev Ekonomisi, Otelcilik Turizm Yüksek Okulu, Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu vb. okul mezunu olan (Bunların bulunmadığı küçük il ve ilçelerde üniversite mezunu) bir ekip sorumlusunun, yüklenici firma tarafından görevlendirilmesi yönünde hüküm konulabileceği,

7-Yüklenicinin işin başında bulunması hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 9 ncu maddesinde; “Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, işyerinden ayrılamaz. Ancak, idare tarafından kendi yerine kabul edilecek birisini, işlerin gecikmesine veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. Yüklenici veya vekili, iş yerinden ayrılmalarını gerektiren zorunlu hallerde, kontrol teşkilatından izin almak zorundadırlar. Yüklenici veya vekili, işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında istendiği zaman kontrol teşkilatı ile birlikte bulunacaklardır.”şeklinde yer alan hükme göre hareket edilmesi gerekeceği,

8-Ekip sorumlularının hizmetin görüldüğü saatlerde (haftalık çalışma saatlerinin tamamında) idarede bulunacağı, istekli tarafından bu kişilerin en azından asgari ücretle çalıştırılacağı ve iş mevzuatı gereğince sigortasız çalıştırılamayacağı dikkate alındığında, bu kişilerin istekliler açısından bir maliyet unsuru olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle; ekip sorumluları için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dâhil edilemeyeceğine dair hükümlere ihale dokümanında yer verilmemesi, bu kişilerin en azından asgari ücret üzerinden çalıştırılacağı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplamalarına brüt asgari ücret üzerinden bu kişilerinde dâhil edilmesi, aşırı düşük teklif değerlendirilmesinde, bu kişilerin yine en azından asgari ücret üzerinden çalıştırılacağı dikkate alınarak asgari personel maliyeti içerisine, brüt asgari ücret üzerinden bu kişilerinde dâhil edilmesi gerekmektedir…”

Böyle diyor. Peki, ne yapmışsınız? Benim 22.7.2013 günü yazdığım yazının içinde de aktardığım hususlar var. Değişim var mı? Düzeltme var mı? Halen ucu açık maddeler ile işçi alımı var. Tahsil ve eğitim seviyeleri kesin hükmü amir konmamış. Böyle ihale alt yapısı olursa bu işlerin içinden çıkmak çok zor olur. İtirazlar alır başını gider. İş uzar. Uzadıkça da içerdeki firmaya yarar.  Kurum mağdur olmasın der bu kez ha bire pazarlıklı alıma yönelirsiniz ve o pazarlıklı alımlarda da fırıldak ve dolabın büyüğü döner. Günah. İhaleleri düzgün, bir defada, hiçbir itiraza mahal veremeyecek şekilde yapın ve pazarlıklı alımların önünü tıkayın.

Devam edeceğim.