Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

KIYI KUMULLARI

KIYI KUMULLARI VEJETASYONU İLE İLGİLİ KAYNAKLARI

Türkiye kıyı kumullarında bugüne kadar botanik (flora, ekoloji, bitki ekolojisi, toprak, vejetasyon, bitki sosyolojisi, yönetim, koruma, biyoçeşitlilik vb.), jeoloji (jeomorfoloji, kıyı çizgisi, mineraloji, kumul ve kıyı erozyonu, sedimantoloji), orman (ağaçlandırma, ormancılık), coğrafya (arazi kullanım ve değişikliği, uzaktan algılama, coğrafya, kumul değişim), peyzaj (peyzaj, planlama), biyoloji (deniz kaplumbağa, genetik, biyokimya), turizm ve tarım konularındayapılmış 1.010 kaynak tespit ettik.

Vejetasyon (bitki örtüsü) çalışmalarında farklı araştırma yöntemleri bulunmakla birlikte en yaygın olanı bitki sosyolojisi metotları kullanılarak yapılan vejetasyon çalışmalarıdır. Kıyı kumullarında yapılan 40 bitki sosyolojisi yayınını daha önce bir yazımızda vermiştik. Şimdi kıyı kumullarında yapılan 139 vejetasyon yayınını veriyoruz.

Kıyı kumulları ile ilgili yapılan 139 yayında 80 kişinin adı geçmekte. Bunlar;Ağcabay, M., Ağır, Ş. U., Akkurt, S., Aksoy, N., Akyel, Ö., Akyol, Y., Alkan, S., Alphan, H., Asan, Ü., Aslan, S., Atmaca, F., Avcı, M., Avcı, S., Aytok, Ö., Bal, Y., Carni, A., Costa, M., Coşkun, S., Çakan, H.,  Çelik, A., Çetik, A. R., Demiriz, H., Dönmez, A. A., Duman, H., Düzenli, A., Efe, R., Erginal, A. E., Géhu, J.-M., Gemici, Y., Gezer, K., Greenwood, M., Güler, N., Güner, A., Güngör, M. E., Güvensen, A., Hemphill, S., Hüseyinoğlu, R., İçağa, Y., Kahveci, N., Karabacak, E.,  Karaer, F., Karaköse, M., Karaömerlioğlu, D., Kavak, S., Kavgacı, A., Kılıç, D. D., Kılınç, M., Koca, A. D., Koch, B., Koçer, N., Korkmaz, H., Kutbay, H. G., Leblebici, E., Lovric, A.-Z., Mumcu, U., Oral (Demir), D. D., Ortaş, İ., Özdemir, C., Özdemir, I., Özen, F., Özkan, N., Özkan, U., Özkanca, R., Özmen, H., Seçmen, Ö., Serteser, A., Sezer, Y., Sürmen, B., Şağban, H., Şenol, S. G., Uslu, T., Uysal, İ., Ünlükaptan, Y., Vural, M., Yeşil, A., Yıldırımlı, Ş., Yılmaz, A., Yılmaz, H., Yılmaz, K. T. ve Yılmaz, Y.

Burada verilen 139 yayından 47’si gazete makalesi, 37’si çeşitli toplantılarda, 23’ü süreli yayınlarda, 18’i tez, 14’ü proje, 3’ü kitap olarak yayınlanmıştır.

Burada verilen 139 yayının 78’i Uslu, 13’ü Bal, 8’i Kılınç, 7’si Géhu ve Kutbay tarafından yayınlabnmıştır.

M. Zohary’nin 1973 yılına ait “Geobotanical foundations of the Middle East” kitabında kıyı kumullarına ait birkaç örneklik alan (relevé) çalışması dışında, Türkiye kıyı kumullarına ait ilk bitki sosyolojisi araştırması 1969-1974 yılları arasında yapılan ve 1974 yılında kabul edilen tezimizdir. Bu tez 1977 yılında İngilizce olarak “Communications Fac. Sci. Univ. Ankara” dergisinde yayınlandı. 1977 yılında Çetik’in Antalya ve Seçmen’in Gökçeada ve Bozcaada kumulları ile ilgili yayınları da en eski yayınlardır.
1970 öncesi kıyı kumullarında bitki sosyolojisi çalışmaları bulunmamakta. Dönemler itibariyle kıyı kumullarında yapılan vejetasyon çalışmalarının sayıları ise şöyle; 
1970-1979 –6, 1980-1989 - 10, 1990-1999 – 34, 2000-2009 - 24, 2010-2019 - 57 ve 2020 sonrası 10yayın yapılmıştır.
Kıyı kumullarında süren çeşitli ve şiddetli tahribatlar nedeniyle bitki toplulukları süratle yok edildiği için vejetasyon araştırmalarını yapmak artık kumulların çok büyük kısmı için imkânsızlaşmıştır.

1.    AĞCABAY, M. – 2023 – Gönen Çayı deltası kumul vejetasyonu ve çevresel değerlendirilmesi – Karabük Üniv, Coğrafya Bölümü, Yüksek Lisans Tezi: 194 s.

2.    AĞIR, Ş. U., KUTBAY, H. G., KARAER, F. & SÜRMEN, B. – 2014 - The classification of coastal dune vegetation in Central Black Sea Region of Turkey by numerical methods and EU habitat types - Rend. Fis. Acc. Lincei, 25: 453–460. 

3.    AĞIR, Ş. U., KUTBAY, H. G. & SÜRMEN, B. – 2014 – Samsun kumul vejetasyonunun profil diyagramlarının belirlenmesi – 22. Ulusal Biyoloji Kongresi: 929.

4.    AĞIR, Ş. U., KUTBAY, H. G. & SÜRMEN, B. – 2014 – Samsun kumul vejetasyonunda nadir türlerin tespiti - Botanik/Bitki Bilimi Kongresi, s. 48.

5.    AKKURT, S., AVCI, M. & YILMAZ, H. – 2014 - Karasu dune vegetation (N. Turkey), important and conservation problems – Int. Biogeography Society, 15. Conference: 140-141.

6.    AKSOY, N., ÖZKAN, N. G., ASLAN, S. & KOÇER, N. – 2013 – Melenağzı kumul vejetasyonunun (Düzce-Sakarya) biyolojik çeşitlilik açısından irdelenmesi – 13. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu Bildiri Kitabı: 217-221. 

7.    AKYEL, Ö. – 2019 – Yeşilırmak Deltasının (Çarşamba Ovası) kumul vejetasyonu: Ekolojisi ve çevresel değerlendirilmesi – Kastamonu Üniv., Sosyal Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 224 s. 

8.    AKYOL, Y. – 2009 – Kıyı Ege’nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi arası) vejetasyon ekolojisi ve biyolojik çeşitliliğinin ekolojik yönetimi – Ege Üniv. Fen Bil. Ens., Doktora tezi: 249 s.

9.    AKYOL, Y. & GEMİCİ, Y. – 2012 - Kıyı Ege’nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi arası) vejetasyon ekolojisi ve biyolojik çeşitliliğinin ekolojik yönetimİ - 21. Ulusal Biyoloji Kongresi: 131-132. İzmir.

10.    AKYOL, Y. & GEMİCİ, Y. – 2017 - Kıyı Ege’nin (Gökova ve Edremit Körfezleri arası) vejetasyon ekolojisi ve biyolojik çeşitliliğinin ekolojik yönetimi - Kastamonu Üniv., Orman Fak. Dergisi, 17(1): 116-123.

11.    ATMACA, F. – 2004 - Kumul ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan ağaç türleri ve tepe kapalılıklarının kumul vejetasyonu üzerindeki etkilerinin saptanması - Çukurova Üniv., Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 110 s.  Adana.

12.    AVCI, M., AVCI, S. & AKKURT, S. – 2015 - Coastal dune vegetation in Turkey: a geographical perspective - International Conference on the Mediterranean Coastal Environment MEDCOAST 2015, Varna, Bulgaristan, vol.1: 397-405.

13.    AYTOK, Ö., YILMAZ, K. T., ORTAŞ, İ. & ÇAKAN, H. – 2013 – Changes in mycorrhizal spore and root colonization of coastal dune vegetation of the Seyhan Delta in the postcultivation phase – Turk J. Agric. For. 37: 52-61.

14.    ÇAKAN, H., DÜZENLİ, A. & KARAÖMERLİOĞLU, D. - 2003 – Çukurova deltası (Yumurtalık lagünü, Akyatan, Ağyatan ve Tuz Gölü) vejetasyonunun araştırılması – TÜBİTAK, TBAG-1793 nolu proje: 199 s. 

15.    ÇAKAN, H., YILMAZ, K. T., DÜZENLİ, A. & ALPHAN, H. -2004 - An Inventory for conservation of coastal dune vegetation - In: Michallef, A., Vassallo, A. (eds), The First Internation Conference on the Management of Coastal Recreational Resources: 13-22. Malta.

16.    ÇAKAN, H., YILMAZ, K. T., ALPHAN, H. & ÜNLÜKAPTAN, Y. – 2011 – The classification and assessment of vegetation for monitoring coastal sand dune succession: The case of Tuzla in Adana, Turkey – Türk J. Bot., 35: 697-711.

17.    ÇAKAN, H. -           - Doğu Akdeniz kıyı kumul ekosistemlerindeki bitki sükresyonu ile arbuskular mykorhiza arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma – Çukurova Üniv.,FBE2002YL369 nolu proje.

18.    ÇELİK, A., GÜVENSEN, A. & GEZER, K. – 2007 - Kaplumbağa üreme kumsallarındaki vejetasyon yapısı ve bu örtünün korunması (Fethiye-Dalaman örneği) - 2. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Muğla.

19.    ÇETİK, A. R. – 1977- Sorgun (Manavgat), Kemer, Lara (Antalya) ve Kavaklı (Finike) kumullarının fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi - TÜBİTAK, TBAG-257 nolu proje: 44 s.  

20.    ÇETİK, A. R.  ¬- 1982 -  Sorgun (Manavgat), Kemer, Lara (Antalya) ve Kavaklı (Finike) kumullarının fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi-Antalya - Selçuk Üniv., Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi 2 (2): 1-22. 

21.    ÇETİK, A. R. – 1982 – Sorgun (Manavgat), Kemer, Lara (Antalya) ve Kavaklı (Finike) kumullarının fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi, Antalya – Atatürk Üniv., Fen Fak. Derg., 1: 331-359.

22.    DEMİRİZ, H. – 1993 - Türkiye florası ve vejetasyonu bibliyoğrafyası - TÜBİTAK, TBAG-DPT Ç.Sek.1.

23.    EFE, R. & GREENWOOD, M. – 2007 - Vegetation zonation patterns on the Göksu Delta (Southern Turkey) - Journal of Applied Sciences, 7 (16): 2277–2284.

24.    GEHU, J.-M. & USLU, T. – 1989 - Données  sur  la  végétation littorale de la Turquie du Nord-Ouest - Phytocoenologia, 17(4):449-505. Berlin/ Stuttgart.

25.    GEHU, J.-M., USLU, T. & COSTA, M. – 1989 - Apport à la connaissance phytosociologique du littoral sud de la Turquie méditerranéenne – Vegetazione e qualità dell’ambientencostiero nell Mediterraneo, 24-29 Ottobre 1989:36. Cagliari. 

26.    GÜLER, N. – 2013 – Vize’nin flora ve vejetasyonu – Çevre ve Orman Bak., Vize Orman İşl. Md.: 59 s. 

27.    GÜNGÖR, M. E. – 2012 – Küçük Menderes havzası’nın (İzmir) flora ve vejetasyonu – Ege Üniv., Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 92 s.

28.    İğneada Flora ve Vejetasyonu Raporu – 2005 - Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetim Projesi.

29.    KAHVECİ, N. – 2012 - Küçük Menderes Deltası (İzmir)’nın flora-vejetasyonu ve biyolojik çeşitliliğin ekolojik yönetimi - Ege Üniv., Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 124s., İzmir.

30.    KARABACAK, E., ERGİNAL, A. E. & ÖZMEN, H. – 2008 - Bozcaada-Batıburnu kumulu florası ve kumul-vejetasyon haritalaması - Çanakkale Bozcaada Değerleri Sempozyumu Bildirileri Kitabı: 183-191.

31.    KARAER, F., KUTBAY, H. G. & KILINÇ, M. - 1997 – The flora and vegetation of the coastal dunes of the East Black Sea region – Doğa Tr. J. of Botany, 21 (3): 177-185.

32.    KARAKÖSE, M. – 2015 – Yaralıgöz Eğitim ve Gözlem Ormanı ile Finike Merkez Orman planlama biriminin (Antalya) florası, vejetasyonu ve habitat tiplerinin sınıflandırılması – Karadeniz Teknik Üniv., Fen Bil. Ens., Doktora tezi: 307 s.

33.    KAVAK, S. – 2006 – Burnaz kumullarının (Adana) flora ve vejetasyonu – Çukurova Üniv., Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi; 77 s.

34.    KAVGACI, A. – 2007 – Sand-dune vegetation of Igneada coast in the Thracian part of Turkey – Hacquetia, 6 (2): 171-182.

35.    KAVGACI, A. & CARNİ, A. – 2009 – İğneada (Kırklareli) kumul vejetasyonunda bitkilerin ekolojik gösterge değerleri üzerine bir araştırma – TÜBİTAK, TOVAG-3313 nolu proje: 64 s. 

36.    KILIÇ, D. D, HÜSEYİNOĞLU, R. & KUTBAY, H. G. - 2014 - Kumul ve tuzcul alan vejetasyonunda bulunan bazı bitki türlerinin ekolojik özelliklerinin incelenmesi – 22. Ulusal Biyoloji Kongresi: 1508.

37.    KILINÇ, M. & ÖZKANCA, R. – 1990 - Orta Karadeniz Bölgesi kumullarının vejetasyonu üzerinde fitososyolojik bir araştırma - Doğa-Tr. J. of  Botany, 15: 328-348. 

38.    KILINÇ, M. & KARAER, F. – 1994 – Sarıkum (Sinop) kumulunun flora ve vejetasyonu – 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özeti: 27.  Edirne. 

39.    KILINÇ, M. & KARAER, F. -1994 - Sarıkum (Sinop) kumulunun vejetasyonu - XII. Ulusal Biyoloji Kongresi: 139-145. Edirne.

40.    KILINÇ, M. & KARAER, F. – 1995 - Sinop Yarımadasının vejetasyonu - Tr. J. of Botany, 19: 107–124.

41.    KILINÇ, M. & ÖZDEMİR, C. – 1998 - Sarıkum (Sinop) kumul vejetasyonunun numerik metotlarla sınıflandırılması - 14. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 1: 362–382.

42.    KILINÇ, M. & ÖZEN, F. – 1990 - Orta Karadeniz Bölgesi kıyı kumullarının vejetasyonunun asosyasyon-analiz metodu ile sınıflandırılması - 10. Ulusal Biyoloji Kongresi, Botanik bildirileri, 2: 291-297. Erzurum.

43.    KILINÇ, M. & ÖZKANCA, R. – 1991 - Orta Karadeniz Bölgesi kıyı kumullarının vejetasyonu - Doğa Tr. J. of Botany, 15 (3): 328-348.   

44.    KOCA, A. D. & YILDIRIMLI, Ş. – 2008 -  Akçakoca (Düzce) ilçesinin genel vejetasyonu üzerine bir araştırma – Bartın Orman Fak. Dergisi, 10 (13): 46-56. 

45.    KORKMAZ, H., MUMCU, U., ALKAN, S. & KUTBAY, H. G. – 2012 – Gölardı (Terme/Samsun) Yaban Hayatı Koruma Alanı’nın psammofil, higrofilik ve orman vejetasyonu üzerine sintaksonomik bir araştırma – Ekoloji, 21 (85): 64-79. 

46.    KUTBAY, H. G. & SÜRMEN, B. – 2022 - Ellenberg ecological indicator values, tolerance values, species niche models for soil nutrient availability, salinity, and pH in coastal dune vegetation along a landward gradient (Euxine, Turkey) – Turk J. Bot. 46: 346-360.

47.    LOVRIC, A.-Z. & USLU, T. – 1993 - Dry coastal ecosystems of Turkey - In : MAAREL, E. van der (ed.). Ecosystems of the world. Vol.2A.  Dry coastal ecosystems - Polar Regions and Europe - Elsevier Scientific publ.:443-461. Amsterdam. 

48.    ORAL (DEMİR) D. D. - 2010 - Kasatura Körfezi ile çevresinin (Kırklareli-Tekirdağ-İstanbul) flora ve vejetasyonu – İstanbul Üniv., Orman Fak., Doktora tezi: 311 s.

49.    ÖZDEMIR, I., ASAN, Ü., KOCH, B., YEŞİL, A., ÖZKAN, U. & HEMPHILL, S.  – 2005 - Comparison of quickbird-2 and landsat-7 ETM+ data for mapping of vegetation cover in Fethiye-Kumluova coastal dune in the Mediterranean region of Turkey - Fresenius Environmental Bulletin, Palar Scientific Publications, Freising, Germany: 14 (9): 823-831. 

50.    ÖZEN, F. – 1988 - On dokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit kampus alanı ve çevresinin vejetasyonu üzerinde fitososyolojik bir araştırma – Ondokuz Mayıs Üniv., Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi.

51.    ÖZKANCA,R. – 1989 – Orta Karadeniz Bölgesi kıyı kumullarının vejetasyonu üzerinde fitososyolojik bir araştırma – Ondokuz Mayıs Üniv., Eğitim Fak., Biyoloji Bölümü, Yüksek Lisans tezi: 55 s.

52.    SEÇMEN, Ö. – 1977 – Gökçeada ve Bozcaada adalarının flora ve vejetasyonu – TÜBİTAK, TBAG-211 nolu proje: 154 s., Ankara.

53.    SEÇMEN, Ö. & LEBLEBİCİ, E. – 1978 – Gökçeada veBozcaada adalarının vejetasyon ve florası, I. Vejetasyonu – Bitki, 5 (2): 195-269.

54.    SEÇMEN, Ö., UYSAL, İ. & KARABACAK, E. – 2001 - Aydıncık (Kefaloz-Gökçeada)'nın kumul ve bataklık florası ve vejetasyonu - Gökçeada (Çanakkale) Ulusal Ege Adaları Toplantısı Bildirileri Kitabı: 114-124.

55.    SERTESER, A. & USLU, T. – 1995 - Seyhan deltası (Adana) kıyı kumullarında bitki örtüsü ile toprak ilişkisi - İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu,II:256-265. Ankara. 

56.    SERTESER, A.- 1999  - Vegetation and soil relationship on Akyatan (Adana) coastal dunes - MEDCOAST 99, 9-13 Kasım 1999. Antalya.

57.    SERTESER, A.& İÇAĞA, Y. - 2003 - Investigation of vegetation and soil relationship on Sakarya coastal dunes (Turkey) - MEDCOAST, 2003.  The sixty int. Conference on the Mediterranean Coastal Environment, vol. 2: 1393-1400. Bologna.

58.    SEZER, Y. – 2006 – Şile ve civarının (İstanbul) flora ve vejetasyonu – Marmara Üniv., Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 113 s. İstanbul.

59.    SÜRMEN, B. – 2014 – Samsun kumul vejetasyonunun profil diyagramlarının belirlenmesi – 22. Ulusal Biyoloji Kongresi.

60.    ŞENOL, S. G. – 2006 - Güney Ege denizi (Çeşme-Antalya arası) adaları flora ve vejetasyonu – Ege Üniv., Fen Bil. Ens., Doktora tezi: 156 s.

61.    USLU, T. - 1974 - Mersin ile Silifke arası kumul ve maki vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - Ankara Üniv., Fen Fak., Doktora tezi: 132 s. Ankara. 

62.    USLU, T. - 1977 - A plant ecological and sociological research on the dune and maquis vegetation between Mersin and Silifke - Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. 21 C2, suppl. 1: 60 pp. Ankara.

63.    USLU, T. - 1978 - Samsun ve Aydın dağları vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - TÜBİTAK, TBAG-209 nolu proje: 113 s. Ankara. 

64.    USLU, T. - 1981 - Aydın'ın batısında Küçük ve Büyük Menderes nehirleri arasında kalan bölge vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - Ankara Üniv., Fen Fak., Doçentlik tezi: 197 s. Ankara. 

65.    USLU, T. - 1985 - Aydın'ın batısında Küçük ve Büyük Menderes nehirleri arasında kalan bölge vejetasyonunun bitki ekolojisi ve sosyolojisi yönünden araştırılması - Gazi Üniv. yay. 71, Fen-Ed. Fak. yay. 8: 174 s. Ankara. 

66.    USLU, T. – 1989 - Plant sociological bibliography:Turkey - Excerpta Botanica, B, 26(3):165-190. Stuttgart. 

67.    USLU, T. – 1989 - Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes - Abstracts the 2 nd Int. Colloquy of Mediterranean Coasts and Environmental Protection, 19-20 October 1989:51. İzmir. 

68.    USLU, T. & GEHU, J.-M. – 1990 - Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes - Proceedings of the 2 nd Int. Colloquy on  the Mediterranean Coasts and the Protection of the Environment, 19-20 October 1989: İzmir, Turkey. Council of Europe:42. Strasbourg  

69.    USLU, T. & GEHU, J.-M.  – 1991 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - Orman Mühendisliği Derg., 11:27-31. Ankara. 

70.    USLU, T. – 1993 - Göksu deltası'nda kıyı kumul yönetimi - DHKD Uluslararası Göksu Deltası Çevresel Kalkınma Semineri Bildiri Metinleri, 6-9 Ekim 1992:139-153. Silifke 

71.    USLU, T. & BAL, Y. – 1993 - Coastal dune management of Seyhan delta - In : ÖZHAN, E. (ed.). Proceeding of the First International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 93, 2-5 November 1993 : Vol. 1:199-216. Antalya. 

72.    USLU, T. & GEHU, J.-M. – 1993 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - 3. Bandırma Kuşcenneti ve Sulak Alanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988:141-150. Bandırma. 

73.    USLU, T. & BAL, Y. – 1994 - Kavak (Çanakkale)da kıyı kumulu yönetimi - 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri ve Poster Özetleri, Botanik Seksiyonu, 6-8 Temmuz 1994:38. Edirne. 

74.    USLU, T. – 1995 - Belek (Antalya) kıyı kumulu bitki örtüsü – In : DEMİRAYAK, F. (Koordinatör). Belek (Antalya) yönetim planı. DHKD Projesi:43 s. İstanbul. 

75.    USLU, T. - 1995 - Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı bitki örtüsü - In : Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı Master Plan Raporu I - TÜSTAŞ Projesi:39-69. Ankara. 

76.    USLU, T. & BAL, Y. – 1995 - Ceyhan nehri deltası kıyı kumulları jeomorfolojisi ve bitki örtüsü - TÜBİTAK, DEBAG-106 nolu proje:121 s. Ankara.

77.    USLU, T. & BAL, Y. – 1995 - Coastal dune management in Kumluca (Antalya) - Programme and Abstracts of the 4th Plant Life of South West Asia Symposium, 21-28 May 1995:72. İzmir. 

78.    USLU, T. & BAL, Y. – 1995 - Anamur (İçel) da kıyı kumulu yönetimi - 2. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri ve Poster Özetleri, 11-13 Eylül 1995:19. Ankara. 

79.    USLU, T. – 1996 - (Project researcher) Belek Kıyı Yönetimi Planı – DHKD yay.:82 s. 

80.    USLU, T. & BAL, Y. – 1996 - Kavak (Çanakkale)da kıyı kumulu yönetimi - 12. Ulusal Biyoloji Kongresi Cilt 1 Botanik Seksiyonu, 6-8 Temmuz 1994:185-192. Edirne.

81.    USLU, T. & BAL, Y. – 1996 - Ceyhan deltası (Adana) nda kıyı kumulu yönetimi - 3. Coğrafya Sempozyumu Bildiri Özetleri, 15-19 Nisan 1996:71.  Ankara. 

82.    USLU, T. & BAL, Y. – 1996 - Kale (Antalya) de kıyı kumulu yönetimi - 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çevre Biyolojisi Seksiyonu Bildiri ve Poster Özetleri, 17-20 Eylül 1996 :6. İstanbul. 

83.    USLU, T. - 1997- Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı flora ve vejetasyonu - In: Dilek Yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı Uzun Devreli Geliştirme Planı - TÜSTAŞ Projesi: 364 s. Ankara.   

84.    USLU, T. & BAL, Y. – 1997 - Kale (Antalya) de kıyı kumulu yönetimi - 13. Ulusal Biyoloji Kongresi. Cilt 3.  Çevre Biyolojisi Seksiyonu Bildiri ve Poster Metinleri: 42-52. İstanbul. 

85.    USLU, T. & BAL, Y. – 1997 - Coastal dune management in Kumluca (Antalya) – 4th Plant Life in Southwest and Central Asia. Ege Univ. Press:642-659.  İzmir. 

86.    USLU, T. – 1998 - Belek (Antalya) kıyı kumulu - Türkiye Kıyıları 98 Konferansı:195-205. Ankara. 

87.    USLU, T., GEHU, J.-M. & BAL, Y. – 2003 - Mecidiye kıyı bitki örtüsü - Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003:41, 95. Keşan. 

88.    USLU, T., GEHU, J.-M. & BAL, Y.  – 2006 - Mecidiye (Keşan) kıyı bitki örtüsü –Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003:370-382. Keşan Belediyesi yay.

89.    USLU, T. – 2006 - Side-Sorgun kıyı kumulu ve önemi – Orman ve Av Dergisi, 83 (5):16-23. Ankara. 

90.    USLU, T. – 2009 - Side kumulu ve golf - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 04.03.2009 

91.    USLU, T. – 2009 - Kasatura kumulu ve korunması - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 26.08.2009 

92.    USLU, T. – 2009 - Bursa Kocaçay deltası kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 27.09.2009 

93.    USLU, T. – 2009 - Kumluca kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 11.11.2009 

94.    USLU, T. – 2010 - Kale kıyı kumulu da yok ediliyor - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 15.03.2010 

95.    USLU, T. – 2010 - Göksu deltası kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 29.03.2010 

96.    USLU, T. – 2010 - Yok edilen bir değer: Çoruk kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 26.04.2010 

97.    USLU, T. – 2010 - Hisarlık (Truva) kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 09.06.2010 

98.    USLU, T. – 2010 - Korunması gereken bir kıyı kumulu: Çamoba - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 27.06.2010 

99.    USLU, T. – 2010 - Dalyan kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 12.07.2010 

100.    USLU, T. – 2010 - Erdemli kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 27.07.2010 

101.    USLU, T. – 2010 - Patara kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 10.08.2010 

102.    USLU, T. – 2010 - Tuzla kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 24.08.2010

103.    USLU, T. – 2010 - Terkos kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.09.2010

104.    USLU, T. – 2010 - Denizkent kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 22.09.2010 

105.    USLU, T. – 2010 - Kemer kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 06.10.2010 

106.    USLU, T. – 2010 - Göynük kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 25.10.2010 

107.    USLU, T. – 2010 - Dörtyol kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 07.12.2010 

108.    USLU, T. – 2010 - Ambarlı kıyı kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 22.12.2010 

109.    USLU, T. – 2011 - Gölyeri kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 18.01.2011

110.    USLU, T. – 2011 - Yeşilöz kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 01.02.2011 

111.    USLU, T. – 2011 - Şerefli kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 13.02.2011 

112.    USLU, T. – 2011 - Çaltıcak kıyı kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 16.03.2011 

113.    USLU, T. – 2011 - Akbaş limanı kıyı ekosistemi - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 30.03.2011 

114.    USLU, T. – 2011 - Akyatan kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 14.04.2011 

115.    USLU, T. – 2011 - Kargı kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 23.05.2011 

116.    USLU, T. – 2011 - Yeniköy kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 06.06.2011 

117.    USLU, T. – 2011 - Gürece kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 21.06.2011 

118.    USLU, T. – 2011 - Akpınar kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 05.07.2011 

119.    USLU, T. – 2011 - Güzelçamlı kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 24.08.2011 

120.    USLU, T. – 2012 - Türkiye kıyı kumullarında yapılan araştırmalar - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=22038, 05.02.2012 

121.    USLU, T. – 2015 - İğneada kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2637, 05.01.2015 

122.    USLU, T. – 2015 - Gökçeada ve Bozcaada kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, http://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2701 , 02.02.2015 

123.    USLU, T. – 2015 - Samsun kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=2985, 10.07.2015 

124.    USLU, T. – 2015 – Doğu Karadeniz kıyı kumulları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3045, 04.05.2015 

125.    USLU, T. – 2016 – Ölüdeniz kıyı kumulu - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3319, 09.01.2016 

126.    USLU, T. – 2017 – Adrasan kıyı kumulu– Haberanaliz İnternet Gazetesi,https://www.haberanaliz.net/article_detail.php?article_id=3873, 06.02.2017 

127.    USLU, T. – 2019 – Türkiye’ye özgü bitki toplulukları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiyeye-ozgu-bitki-topluluklari-911, 19.10.2019 

128.    USLU, T. – 2020 - K.B. Anadolu kıyı bitki örtüsü- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kb-anadolu-kiyi-bitki-ortusu-963 , 10.03.2020 

129.    USLU, T. – 2020 - Akdeniz kıyı bitki örtüsü- Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/akdeniz-kiyi-bitki-ortusu-1002 ,09.04.2020 

130.    USLU, T. – 2022 - Türkiye ve KKTC plaj ekosistemleri bitki toplulukları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-plaj-ekosistemleribitki-topluluklari-2550  14.03.2022 

131.    USLU, T. - 2022 - Türkiye ve KKTC kıyı kumul ekosistemleri bitki toplulukları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-kumul-ekosistemleri-bitki-topluluklari-2571  01.04.2022 

132.    USLU, T. – 2022 – Türkiye ve KKTC kıyı ekosistemleri syntaksonları – Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/turkiye-ve-kktc-kiyi-ekosistemleri-syntaksonlari-2736  02.08.2022 

133.    USLU, T. – 2023 – Kıyı kumullarında bitki sosyolojisi araştırmaları - Haberanaliz İnternet Gazetesi, https://www.haberanaliz.net/makale/kiyi-kumullarinda-bitki-sosyolojisi-arastirmalari-2873   19.02.2023 

134.    VURAL, M., DUMAN, H., GÜNER, A., DÖNMEZ, A. A. & ŞAĞBAN, H. – 1995 - The vegetation of Köyceğiz-Dalyan (Muğla) Specially Protected Area. - Tr.J. of Botany, l9: 431-476.

135.    YILMAZ, A. – 2013 – Kocaeli, Kandıra, Babadağ’ın flora ve vejetasyonunun saptanması –Marmara Üniv., Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi: 92 s. 

136.    YILMAZ, K. T. – 1996 – Impacts of landuse on dune vegetation in Çukurova region/Turkey – International Training PĞrogram on Coastal Zone Management in the Mediterranean, MEDCOAST 96. Ankara.

137.    YILMAZ, K. T., AYTOK, Ö., ORTAŞ, İ. & ÇAKAN, H. (in revision) -     - The effects of agriculture on vegetation, arbuscular-mycorrhizal colonisation and soil properties of coastal dunes in Southern Turkey - Journal of Arid Environments, Ref.: JAE 02/269.

138.    YILMAZ, Y. – 2021 – Filyos Deltası kumul vejetasyonu – Karabük Üniv., Yüksek Lisans tezi: 254 s.

139.    YILMAZ, Y. & COŞKUN, S. – 2022 – Filyos deltası kumul vejetasyonu – İKSAD Publishing House: 200 s.