Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Ne ORTOPEDİ ihalesi imiş be!

Kaç gündür yazıyorum bazıları o yerli bile olmuyor. 

O bazıları YETKİLİ VE İLGİLİ makamlar. 

Nasıl makamlar ise, HALİMEM YANAKTAN İLİMAM DUDAKTAN ANLAYIŞI ile çalışmaya alışmışlar ki, o yerli olmuyorlar. 

Vay beee…

Neyse..

Ben yazmaya ve dillendirmeye, konuyu gündeme taşımaya devam edeceğim.

Bu arada TOROS DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİNE sesleniyorum!

Ortopedi ihalesini bozmak için daha ne bekliyorsun?

Bu kadar hususu dile getirdim, aktardım, izahat yaptım, peki neden halen DEVLET YARARINA, KAMU YARARINA DİYEREK, gerekli rekabet oluşmamıştır, işin ruhuna ve teknik şartnamesine uygun bulunmamıştır, teklif mektupları firmaların gözünün önünde açılmamıştır diyerek bozmuyorsun. 

Bu hususlardan herhangi birisi bile bozma gerekçesi. 

KİK’ e itiraz varmış,. 

Oradan netice gelsin miş… 

Niye? 

Sen ita amirisin, gerekirse kendin bozarsın, bozdun diye seni asmazlar. 

Aç MUHAKEMATA SOR. 

Resmi yazı yaz sor. 

YEMEK ihalesinin iptali isteniyor BAKANLIĞA SORU SORMAYI BİLİYORSUN da, bu işte niye sormuyorsun? 

BOŞ İŞLER bunlar… 

Oyalamaktan başka bir şey değil. 

Olan devlete ve hazineye oluyor.

Neyse..

Gelelim şimdi esas ORTOPEDİ İHALESİNİN ÖZÜNE….

İl Sağlık Müdürlüğünce 28.09.2010 tarihinde, 2010/111717 İhale kayıt Numaralı 655 kalem Ortopedi ve Beyin cerrahi malzeme alımına ait ihalesinin yaklaşık maliyetinin 86 milyon olduğu düşünüldüğünde, aşağıda belirtilen yönetmeliğin uygulan-ma-ma-sının düşündürücü olduğudur. Merak ediyorum Acaba bu husus neden göz ardı edilmiştir.

“Kamu İhale Kanunda Eşik değer”

b) (Değişik: 12.6.2002–4761/12 md.) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası. (birmilyon yüzaltmışbeşbin dörtyüzellibir Türk Lirası) Olduğuna göre.

Ortopedi ve beyin cerrahi malzemelerine ait düzenlenen idari şartnamenin de”

“7.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler…”  denmiş ve gerisi boş bırakılmış. 

“7.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:” ibaresi ile denmiş ve belirtilmiş ancak cümlenin gerisi ve devamı boş bırakılmıştır…  Yani yasal düzenlemeler belirtilmemiştir.

Oysa Çerçeve Anlaşma ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin aşağıda belirtilen maddelerinde ise işin yaklaşık maliyetine uygun eşik değere eşit ve eşik değeri aşan şekilde belirtilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle bu hususta belirli yasal çerçevelere ihdas edilmiş ve bağıtlanmıştır. Örneğin bu ihalelerde yeterlikle ilgili kısımda şöyle bir ibare vardır. Yönetmeliğin ilgili maddesi şöyle;

“Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler”

MADDE 25 – (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyici şekilde belirlenemez.

(2) İhale konusu alımın/işin niteliğine göre, ilgili Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranan kriterlerin,  ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. 

(3) Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, istekliler her kısım/kalem için ayrı teklif vermek zorundadır. Birden fazla kısma / kaleme teklif veren isteklilerin yeterlik değerlendirilmesi teklif verilen her bir kısım/kalem itibarıyla yapılır.

“İstenecek belgeler ve diğer hususlar”

MADDE 26 –  

(1) (Değişik: 3.7.2009 – 27277 R.G. / 6. md.)  Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler ve belgeler ilgili Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak belirlenir. Bu belgelerin düzenlenmesi, sunulması ve değerlendirilmesi de ilgili Uygulama Yönetmeliklerine göre gerçekleştirilir.

(2) İş deneyim belgeleri, ilgili Uygulama Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak çerçeve anlaşma kapsamında yapılan her bir münferit sözleşme için ayrı ayrı düzenlenir. İş deneyimini gösteren belgelerin güncellenmesi ise ilgili Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(3) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan çerçeve anlaşma ihalelerinde, isteklinin ekonomik ve mali durumunu gösteren belgelerden bankalardan temin edilecek belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler ve mesleki ve teknik yeterliğini gösteren belgelerden iş deneyimini gösteren belgeler ilgili Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen oranlara göre istenilir.

Bu belgeler için ilgili Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen oranlar; 

yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde 4/5’i oranında, yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına eşit ve eşik değerin üç katına kadar olan ihalelerde 3/5’i oranında, yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve eşik değerin dört katına kadar olan ihalelerde 2/5’i oranında, yaklaşık maliyeti eşik değerin dört katına eşit ve eşik değerin beş katına kadar olan ihalelerde 1/5’i oranında, yaklaşık maliyeti eşik değerin beş katına eşit ve üzerinde olan ihalelerde ise 1/10’u oranında belirlenir.”

Denmesine rağmen, İŞ DENEYİM VE MALİ YETERLİK İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR DÜZENLEME YAPILMAMIŞTIR.

İl Sağlık müdürlüğünce veya idari şartnamede kurumları temsil eden adı ve soyadı geçen yetkililer tarafından neden dikkat edilmemiştir ve neden bu husus gözden kaçırılarak ihaleye çıkılmıştır?

Edilseydi yetkin firmalar yeterlilik alacak ve Çin malı ve Hindistan ürünleri kurumlara girmeyip insan sağlığı ile de oynanılmayacaktı. 

Yapılan İhalenin seyrinden de alınan mallardan da anlaşılacağı gibi hastanelere ne şekilde kalitesiz mal alındığı da bir türlü tespit edilememiştir.

Ayrıca İdari şartnamede; 

İş deneyim ve mali yeterlilikle ilgili gerekli ayrıntılı düzenlemede yapılmadığından bu durum, ihalelerde Firmalar tarafından sunulan ürünlere ait UBB kayıtlarında da çok sayıda tutarsızlıklar yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Acaba tüm çerçeve alımlarında da bu tür uygulamalar mı yapılmıştır?

Yapıldıysa durum çok çok vahim bir hal almıştır.

Konun ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafın çok ince ve detaylı olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu konuyu DAL uzmanları çok titiz ve detaylı incelemeli, araştırmalı, soruşturmalıdır. AHBAP ÇAVUŞ MİSALİ KOMİSYONLAR VE GÖREVLENDİRMELER İLE İŞİN SONUNU ALAMAZSINIZ. 

Burada yiten giden devletin malı, hastanın canı, hazinen zarardır.

ÇERÇEVE ALIMLARDA İŞİN kökü bu şekilde yanlış olunca da, tüm ilçelerde alımı yapılan ihaleler ve ortopedideki ve beyin cerrahideki münferit alımlar geçersiz olmuştur. Yasaya aykırı şekilde temin edilmiş olmuştur.

Biz böyle deriz, yetkilisi, ilgilisi, alakalısı ne der onu bilmeyiz.

Ama bu işi çözecek olan ise yine DAL UZMANI YETKİLİ VE İLGİLİ BİRİMDE OTURANLARDIR.

Biliniz ki biz bu konuda her zaman DEVLETİN VE MİLLETİN YANINDA YER ALACAĞIZ, HAZİNEN YARARINA YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ…

Ama birileri umursamıyorsa o bizim sorunumuz değil.

KİM YAZDIRIYORMUŞ, KİMLER YAZDIRIYORMUŞ, GAZETECİ BU İŞLERİ BİLMEZ MİŞ..

BAK SEN ŞU ZIRTOLUĞA..

BEN TAM 20 YILIMI SAĞLIK VE MİLLİ EĞİTİMDEKİ BU İŞLERE VERMİŞ BİR ADAMIM.

Beni tanımayanlar tanısınlar.

Kütüphaneye gidip, HAVADİS gazetesini ellerine alsınlar, neler yapmışım, geçmişte neler yazmışım, kimlerin canına ot tıkamışım görsünler.

Bu günlük de bu kadar.