Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Ne Yaptınız? - 2-

Ne Yaptınız? - 2-

Dün yazdım. Linki aşağıda:

https://www.haberanaliz.net/makale/ne-yaptiniz-2037

Hukuksuz, usulsüz, yasa ve yönetmelik dinlemeden çalışan bir ekibin devlete verdiği zararı an be an dile getirdim, getirmeye de devam edeceğim.. HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN! Ucu nereye dayanırsa dayansın. KİMSE DEVLETTEN BÜYÜK DEĞİL ve DEVLETE İHANET ve HAYİNLİK YAPAMAZ!!!

Daha öncede dedim, benim görevim yazmak.

Bu yazımdan önce de yazdım. Birbiri ile ilişkili olduğu için onlarında linkini aşağı alıyorum:

8 MAYIS 2021 https://www.haberanaliz.net/makale/saglikli-isler-dileriz-2034

29 NİSAN 2021 https://www.haberanaliz.net/makale/ihale-3-mayisa-ertelendi-2021

Şimdi bugün de, MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANI A.K. nin daha önceki yazılarımda da belirttiğim raporundan, 3 madde daha alarak buraya koyuyorum...

".................. Yaklaşık Maliyet Cetvelleri

Madde 30- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2020/196222 İKN nolu “74.829.961,27 Puanlık, Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı” ihalesinin taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, ihale dosyasında 2 farklı Toplam Yaklaşık Maliyetin belirlendiği tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, Toros Devlet Hastanesi ve Tarsus devlet Hastanesi 19 Aylık Puan Karşılığı Hizmet Alımı Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde (Ek:8/1) toplam yaklaşık maliyet 30.219.168,32.-TL olarak belirlenmişken, Toros Devlet Hastanesi ve Tarsus devlet Hastanesi 19 Aylık Puan Karşılığı Hizmet Alımı Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli Ekinde (Ek:8/2) toplam yaklaşık maliyet 26.624.500,22.-TL olarak belirlenmiş olup (diğer bir deyişle aynı işe ait 2 farklı yaklaşık maliyet mevcuttur) ihale komisyon kararına göre ihale 27.597.289,72.-TL bedeli ile Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş. isimli firma üzerine ihale edildiği tespit edilmiştir. Yaklaşık maliyet cetvel ekinde yapılan hesaplama yaklaşık maliyetin belirlenmesine esas teşkil etmek üzere SUT fiyatlarına göre belirlenen fiyat olduğu ve gerçek yaklaşık maliyetin bu fiyatın da dikkate alınmak suretiyle fiyat araştırması sonucu tespit edilen diğer fiyatların ortalaması alınmak suretiyle belirlenen 30.219.168,32.-TL olduğu belirlenmiştir. Yaklaşık maliyetin ihale komisyonları tarafından baz alınması nedeniyle ihalede oluşan fiyatı doğrudan etkilemesinden dolayı yaklaşık maliyetin doğru, objektif ve açıklanabilir olarak belirlenmesi ve ihale komisyon üyelerini tereddüte düşürmeyecek şekilde hazırlanması gerektiği konusunda tüm Sağlık İşletme Birimleri yazılı olarak uyarılmalıdır.

İhale Tarihi İtibariyle Vergi Borcu Sorgulaması

Madde 32- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2018/702251 İKN nolu “36 Aylık 9 Kısım Puan/Sonuç Karşılığı Tıbbi Laboratuvar Cihaz Temini Hizmeti Alımı” ihalesinin taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, “9.Kısım Eliza Grubu” kısmı ihalesini kazanan Abbot Laboratuvarları İthalat İhracat ve Tic.Ltd.Şti. tarafından sunulan vergi borcu olmadığına ilişkin belgenin ihale tarihi itibariyle düzenlenmediği tespit edilmiştir. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından söz konusu işe ilişkin ihale 12/02/2019 tarihi itibariyle yapılmış olup (Ek:9/1) Abbot Laboratuvarları İthalat İhracat ve Tic.Ltd.Şti. tarafından sunulan vergi borcu için verilen belgenin 07/03/2019 tarihi itibariyle (Ek:9/2) verilmiş olduğu anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin “17.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak,” başlıklı 17.4.3. fıkrasında “(Değişik: 06/02/2018-30324 R.G./1. md.,yürürlük: 01/03/2018) İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür. Bu belgenin; (Ek ibare: 13.09.2019-30887  R.G./1. md., yürürlük:23.09.2019)son başvuru ve/veya ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve isteklinin 17.4.1. numaralı alt maddede belirtilen alacak türlerinden olan borçları dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.” Düzenlemesi bulunmaktadır. Muhasebe Birimince, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü yazılı olarak uyarılarak vergi borcunun ihale tarihi itibariyle sorgulanan bir suretinin ihale dosyasına konulması sağlanmalı yine Muhasebe Birimince vergi borcu sorgulamalarının ihale tarihi itibariyle aranması gerektiği konusunda tüm Sağlık İşletme Birimleri yazılı olarak uyarılmalıdır.

%3 Yüklenici Karı İlave Edilmesi

Madde 33- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2018/690364 İKN nolu “36 Aylık 8 Kısım Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesinin taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, yaklaşık maliyet hesabında (Ek:10) daha önce ihale yapan 6 farklı İdareye ilişkin ihale fiyatları ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından alınan KDV hariç fiyatların ortalaması alındığı, alınan bu fiyat ortalaması üzerine %3 yüklenici karı ilave edilmek suretiyle yaklaşık maliyetin hesaplandığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihalede yüklenici karı hariç yaklaşık maliyet 87.081.140,00.-TL iken %3 yüklenici karı dahil yaklaşık maliyet 89.693.574,20.-TL olarak belirlenmiş olup ihale uhdesinde kalan yüklenici ile 86.233.000.-TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin;

a- “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9-3’üncü fıkrasında “(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./1. md.) % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/2011-27996 R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.” Düzenlemesi,

b- Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8-4’üncü fıkrasında “(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” Düzenlemesi,

Bulunmaktadır.

Söz konusu ihalede;

a- Daha önce ihale yapan 6 farklı İdareye ilişkin ihale fiyatları esas alınmış olup bu ihalelerde oluşan fiyatlar yüklenici karı dahil oluşan fiyatlardır.

b- Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından alınan KDV hariç fiyat ise yemeğin maliyeti olmayıp yemeğin kar dahil satış fiyatıdır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 9-3 fıkrasında belirlenen %7 oranı işin niteliğine göre konulabilecek azami oran olup işin mahiyeti gereği piyasadan yüklenici karı dahil alınan fiyatlarda yüklenici karı konulması yaklaşık maliyetin yersiz olarak yüksek belirlenmesine neden olacaktır. Bununla birlikte, aynı Yönetmeliğin 8-4’üncü fıkrasında “gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz.” Hükmü karşısında, ileride kamu zararına neden olunmaması ve cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için mükerrer yüklenici karı verilmesi sonucunu doğuran bu uygulamadan vaz geçilmelidir.  Mevcut ihalede, gerçekleşen ihale fiyatı (86.233.000,00-TL), %3 yüklenici karı hariç (87.081.140,00.-TL)’nin altında gerçekleşmiş olduğundan ilişilecek bir durum olmamakla birlikte, Muhasebe Birimince, piyasada fiyatı yüklenici karı dahil belirlenen yahut diğer İdarelerce yapılan ihale fiyatlarının yaklaşık maliyet hesaplamasına dahil edilen benzeri hizmetler için yeniden yüklenici karı ilave edilmemesi gerektiği konusunda tüm Sağlık İşletme Birimleri yazılı olarak uyarılmalıdır...."   DEMİŞ....

Kim demiş? Maliye Bakanlığı hesap uzmanı baş denetçi demiş.

Peki, ne yapmışlar?

Kurum içi o yalan bu yalan FİLİ YUTTU BİR YILAN misali yazışmalar yapmışlar.

Oysa burada ciddi görev kusuru, ihmali var.

Neden sağlık bakanlığı başmüfettişleri çağrılıp da bu işe sebep olan ve sebebiyet verenler hakkında gereken yasal işlemler yapılmamış?

Şimdi esas konu, bu rapor geldikten sonra SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANI ne yaptı? İl müdürüne aynı anda bilgi verip raporu resmi yazı ile makama sundu mu? Sunmadı ise neden sunmadı ve bu raporla ilgili ne gibi işlemler yapıldı?

Destek hizmetlerinde şu an oturan başkan herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir insan olduğunu duyuyorum.. Zaman zaman bana okurlarımda e posta atıp başkan ve ekibinin mahir çalışmalar yaptıklarını yazıyorlar. Yoksa ben tanımam bilmem. Görmedim bile. Ama bu yazılarıma, ilgili rapordan 3 er  madde yayınlamak suretiyle devam edeceğim. Önemli maddeler bittikten sonra, çok daha önemli bir hususu dile getireceğim.

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com