Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Ne Yaptınız?

Ne Yaptınız?

Bir kaç yazıdır Mersin sağlıkta yaşanan hukuksuz, usulsüz, yasa ve yönetmelik dinlemeden çalışan bir ekibin devlete verdiği zararı dile getiriyorum. Siyaset ve ticaret el ele verince devletin kurum ve kuruluşlarına büyük zarar veriyor diyorum. Aman dikkat diyorum... Ben diyorum demesine de, ilgili ve yetkilisi o yerli bile olmuyor. Benim görevim yazmak. Gerisi toplumdaki diğer bireylerin, kurum ve kuruluşların işi. Mersin’in yönetenleri, siyasette söz sahibi olanları da izliyorum. Bugün MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANI A.K. nin daha önceki yazılarımda da belirttiğim raporundan, 3 madde daha alarak buraya koyuyorum. İşte o maddeler; 

"........

Ticari Alanlardan Kira Bedeli Alınmaması

Madde 24- Mersin Şehir Hastanesine ait işlemlerin denetiminde ticari alanlardan kira ücretlerinin tahsil edilmediği tespit edilmiştir.

Şehir Hastanesi yetkileri ile yapılan görüşmelerde, yetkililerin, Kamu Özel Ortaklığı ile Mersin Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşmenin 32.6’ncı fıkrasının ikinci cümlesinde “İdare, Şirket’in Sağlık Tesisleri’nin içerisinde yürüttüğü Ticari Faaliyetler’den elde ettiği gelir karşılığında İdare’ye herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.”düzenlemesine bağlı olarak söz konusu ticari alanlardan kira ücreti alınmadığını tarafımıza bildirmiştir.

Ticari alanlara ilişkin bu hükümden başka kira ücretinin alınmasına yahut alınmamasına ilişkin bir hükmün bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Sözleşmenin yukarıda belirtilen 32.6’ncı fıkrası Şirket’in Sağlık Tesisleri’nin içerisinde yürüttüğü Ticari Faaliyetler’den elde ettiği gelir karşılığında İdare’ye herhangi bir ücret ödememesine ilişkindir. Bilindiği üzere özel hukukta kiralamalar kiralayanın cirosu üzerinden pay alma, kira ücreti alma yahut hem cirodan belirli bir pay alma ve ayrıca kira ücreti alma şeklinde olabilmektedir.

Söz konusu alanlardan kira alınmaması, tüm sağlık kompleksine ait kira bedeli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce yükleniciye ödendiği halde ticari alanların yüklenici firma tarafından müstecirlere kiraya verilmek suretiyle gelirlerinin yüklenici firma tarafından tahsil edilmesi, yüklenici firma lehine ve kamu aleyhine bir sonuç doğurmaktadır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün görevlerinin sayıldığı 1’inci maddesinin g fıkrasında “Bakanlığın görev alanına giren hususlarda mevzuatta yer alan mali hükümlerin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü meseleyi çözmek ve tereddütleri gidermek” hükmü gereği Uzmanlığımızca, Sözleşmenin 32.6’ncı fıkrası, Şirket’in Sağlık Tesisleri’nin içerisinde yürüttüğü Ticari Faaliyetler’den elde ettiği gelir karşılığında cirosundan herhangi bir pay alınamayacağı fakat kira ücretinin alınması gerektiği şeklinde değerlendirilmiş olmakla birlikte, Muhasebe Birimince, gerekçelerimizin de belirtilmesi kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne, Şirket’in Sağlık Tesisleri içerisinde yürüttüğü Ticari Faaliyetlerden Muhasebe Birimi olarak kira ücretinin tahsil edilip edilmeyeceği sorulmalı, gelecek görüş sonucuna göre işlem yapılmalıdır.

Yaklaşık Maliyetin Hatalı Belirlenmesi

Madde 27- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2019/444511 İKN nolu “2 Yıllık Konvansiyonel Röntgen Cihazlarının Flat Panel Dedökterler ve CR Sistemi ile Digitalize Edilmesi Hizmeti Alımı” ihalesinin taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, yaklaşık maliyetin nasıl belirlendiği anlaşılamamıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveline (Ek:5) göre en düşük SUT puanlı radyolojik görüntüleme işlemi olan 801.560- El-bilek grafisi (Tek film) SUT işlem puanı olan 10,12 esas alındığı ve bu tutarın işlem puan katsayısı (0,593) ile çarpılarak 6,001.-TL fiyatının bulunduğu ve bu tutardan SHÇEK, Hazine payı, Merkez Payı, KDV, İşletme gideri düşülmesi sonucu 3,6006.-TL bulunduğu ancak en son olarak ilave 6,001 rakamı üzerinden hesap edilen %20 oranında indirime tabi tutulduğu fakat bu indirimin yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilmediği anlaşılmıştır.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 60’ıncı maddesinde yer alan düzenlemede, yaklaşık maliyetin tespit edilmesinde görev alan kamu görevlilerinin, diğer işlemlerde olduğu gibi, yaklaşık maliyetin tespit edilmesinde de titiz ve ayrıntılı çalışmaları gerektiği konusunda sorumlulukları belirlenmiştir. Yaklaşık maliyetin hatalı tespit edilmesi nedeniyle taraflardan birisinin (idare veya yüklenici) zarara uğraması halinde, zarara yol açan işlemi yapan görevliler hakkında idari soruşturma açılabilecek, cezai kovuşturma yapılabilecek ve ortaya çıkan zarar kendilerine tazmin ettirilebilecektir.

Yaklaşık maliyetin hatalı tespit edildiği ihalenin tamamlanmasından sonra tespit edilmesi halinde yüklenici firmanın yaklaşık maliyet ile ilgili herhangi bir bağlantısı olmadığından sorumlu tutulması mümkün olmamakla birlikte eğer kamu zararı oluşmuş ise söz konusu zararın ihale sürecinde görev alanlardan müteselsilen tahsili yoluna gidilmesi mümkündür.

İdari ve cezai yaptırımların öngörülmesinin yanı sıra idare bütçelerinin programlanması ve kullanımında, ihale ilan sürelerinin, ihaleye katılımda yeterlilik kurallarının, ihalenin yabancı isteklilerin katılımına açık olup olmadığının belirlenmesinde, ihaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesinde, ihale konusu işin ekonomik açıdan en avantajlı fiyatla temin edilmesinde, kısacası ihalenin sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılabilmesinde yaklaşık maliyetin doğru ve gerçekçi olarak belirlenmesinin büyük önemi bulunmaktadır. İhale komisyonlarının önemli görevlerinden birisi de, yaklaşık maliyetin doğru ve gerçekçi olarak belirlenip belirlenmediğini araştırmaları ve gerekirse yaklaşık maliyet güncellemesi yapmalarıdır.

Yaklaşık maliyetin ihale komisyonları tarafından baz alınması nedeniyle ihalede oluşan fiyatı doğrudan etkilemesi nedeniyle yaklaşık maliyetin doğru, objektif ve açıklanabilir olarak belirlenmesi gerektiği konusunda tüm Sağlık İşletme Birimleri yazılı olarak uyarılmalıdır.

Onaysız Vergi Tahsil Alındısı

Madde 29- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2020196222 İKN nolu “74.829.961,27 Puanlık, Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı” ihalesinin taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, damga vergisi ve karar pulunun yatırıldığına ilişkin Vergi Tahsil Alındılarının (Ek:7/1-2) onaysız internet çıktısının dosyaya konulduğu görülmüştür.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun “Vergi ve cezada sorumluluk” başlıklı 24’üncü maddesinde “Vergiye tabi kağıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazımgelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur.

(Değişik: 21/11/1980 - 2344/1 md.) Birden fazla kişi tarafından imza edilen kagıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. Damga Vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödenir. Ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar.

(Ek fıkra: 30/12/2004-5281/4 md.) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve fer'ileri, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere, bu fıkrada belirtilen kişilerden alınır.” Hükmü bulunmaktadır.

İnternet üzerinden alınan çıktıların sahtesinin yapılması yahut yatırılan tutarın sonradan iptali mümkün olduğundan, söz konusu verginin ödendiğine dair “Vergi Tahsil Alındısı” aslı Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edilerek ihale dosyasına konulması sağlanmalı bir sureti Rapora verilecek cevaba eklenmeli, Muhasebe Birimine bağlı bütün Sağlık İşletme Birimleri internet çıktıları ile işlem yapmamaları gerektiği konusunda yazılı olarak uyarılmalıdır..."

DEMİŞ....

Kim demiş?

Maliye Bakanlığı hesap uzmanı baş denetçi demiş.

Peki ne yapmışlar?

Kurum içi o yalan bu yalan FİLİ YUTTU BİR YILAN misali yazışmalar yapmışlar.

Oysa burada ciddi görev kusuru, ihmali var.

Neden sağlık bakanlığı başmüfettişleri çağrılıp da bu işe sebep olan ve sebebiyet verenler hakkında gereken yasal işlemler yapılmamış?

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com