Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

NE YAPTINIZ -8-

NE YAPTINIZ -8-

Buradan yazmış defaten uyarılar yapmıştım. Devletimizin ilgili ve yetkili birimleri bazı olaylarda harekete geçtiler. Ancak SAĞLIK BAKANLIĞI Müfettişleri, bariz olaylarda bile Mersin’e gelmedi. Çünkü Mersin’de siyaset- ticaret el ele verdiği için, sağlık müdürlüğünde ve idarede yer alan kadrolarıda onlar belirlediği için, kimse müfettiş isteyip, gel kardeşim, şu yazılan çizilenleri, ortaya konanları incele, gereğini yap diyemedi. Ama sorarsanız, herkes vatansever, oooo, makamlar üfürükçü dolu. Bir bakıyon adam ülkücü, bir bakıyon milli görüşçü, bir bakıyon muhafazakar demokrat, bir bakıyon sosyal demokrat, bir bakıyon entel dantel, cemaatçi…. Hiç utanmadan, kızarmadan her telden çalıyorlar ağbim. Neyse.

Buradan NE YAPTINIZ-7- başlığı altında 24 Mayıs 2021 günü saat 13.43 de bir yazı kaleme aldım. Okurumun gönderdikleri içerikleride orada yayınladım. Linki aşağıda duruyor. Bu makaleyi tümden bitirdikten sonra, gelin o linki tıklayın ve onuda okuyun derim.

https://www.haberanaliz.net/makale/ne-yaptiniz-7-2063

Mersin Sağlık müdürlüğünün dürüst ve onrlu isimleri bir ihale hazırladılar. Bunların hepsi tertemizdir demiyorum. Birkaç kişiler. ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN. Bu ihaleyi gerçekte hazırlayıp, ardında duran ve yürürlüğae girmesi için çaba harcayan o insanları yok ettiler, sözleşme imzalamayıp, makamlardan ettiler ve eski görevlerine döndürdüler. AMA ONLARA HELAL OLSUN. Milletin hakkını, kul hakkını kimseye yedirmediler ya, o, sevap onlara ahirette yeter. Şimdi oturup o iki üç kişinin ismini yazsam, bu sefer fizana sürerler. Çünkü bu iş AKÇELİ İŞ, PARA YEMEYE, KEMİRMEYE ALIŞMIŞ SİYASETÇİLER VE TİCARETÇİLER, AYRICA BUNLARIN ÇÖP BİDONLARINA YUVA KURMUŞ KASAP KEDİLERİ SALDIRIYA GEÇERLER VE O İNSANLARI BU KEZ FİZANA SÜRERLER…

Bahsettiğim ihale 2021/181481 nolu ihale. Devlet bu SBYS işinde yıllardır Mersin de tirilyonlarca lira zarar etmiştir. Helal süt emmiş birileri bu işi ciddi incelesin, ortaya çıkmaz ise namerdim. Ama korku dağları aşmış. Kimse bu işten nemalanan siyasileri karşısına almak istemiyor.YAZIK!!! Bu ihaleye itiraz edildi, KAMU İHALE KURUMU KARARINI VERDİ. İtirazı red etti. Bu ihaleyi gerçekleştirenleri haklı buldu. Tabi bu karırı idari mahkemeye taşıma hakları var. Ama istedikleri kadar taşısınlar, bu saatten sonra o siyasilerde bunun hesabını vereceklerdir. Fazla uzatmayayım, aşağıda KİK kararını yayınlıyorum. Okuyun:

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2021/024

Gündem No : 14

Karar Tarihi : 09.06.2021

Karar No : 2021/UM.I-1134

BAŞVURU SAHİBİ:

Kayacı Bilgisayar Güvenlik Otomasyon Sistemleri Elektronik Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/181481 İhale Kayıt Numaralı “Sbys (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Donanım, Altyapı ve Sistem Bileşenleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sbys (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Donanım, Altyapı ve Sistem Bileşenleri” ihalesine ilişkin olarak Kayacı Bilgisayar Güvenlik Otomasyon Sistemleri Elektronik Gıda İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.05.2021 tarih ve 22817 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/831 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin aşağıda belirtilen maddelerinin mevzuata uygun olmadığı,

-İhale konusu işin Teknik Şartname’sinin ‘Hizmet seviyesi ve cezai şartlar’ başlıklı maddesi ile 1.2.22, 1.2.15, 2.1.1.2, 2.2.1.1, 2.3.1.2, 2.4.1.1, 2.5.1.2, 2.6.1.1 2.7.1.2, 2.8.1.1’inci maddelerinin rekabet ve fırsat eşitliğine uygun olmadığı,

 -Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesindeki ceza uygulama süresinin sözleşme süresi kadar olması gerektiği yönünde Sözleşme Tasarısı’nın 9.1’inci maddesinin değiştirilmesi ile 2.1.5.17, 2.2.1.20, 2.3.5.19, 2.4.1.18, 2.5.5.19, 2.6.1.18, 2.7.5.18’inci maddeleri ile 6’ncı maddesindeki işgünü düzenlemesinin uygun olmaması nedeniyle söz konusu düzenlemelerin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Donanım Altyapı ve Sistem Bileşenleri Alım Kılavuzunun 8.1.7, 8.1.7.3, 8.1.7.6, 7.1.7.7’nci maddelerine uygun hale getirilmesi için yeniden belirlenmesi ve yeni bir düzenleme eklenmesi, yine anılan Şartnamenin 3.2.1.23’üncü maddesine yeni bir ibare eklenmesi, Şartname’nin 1.2.16’ncı maddesinin anılan kılavuzun 2.2.18’inci maddesine göre değiştirilmesi ile 1.2.17’nci maddesinin kendi istedikleri şekilde değiştirilmesi, Şartname’nin 2.2.1.6, 2.4.1.6 ve 2.6.1.6’ncı maddelerinin istedikleri şekilde değiştirilmesi, Şartname’nin 1.2.19’uncu maddesindeki düzenleme ile idarece teklif tarihinde son kullanma tarihi geçmemiş ürünlerin istendiği ancak bunun garanti süresinin 3 yıl olarak değiştirilmesi gerektiği, zira teklif verildikten sonra kullanım ömrünün dolabileceği, yine Şartname’nin 2.2.1.8, 2.4.1.8, 2.6.1.8’inci maddelerinde giriş seviyesi veri depolama sistemi yerine daha yeni ürün istenmesi ile ve 2.5.1.10’uncu maddesinde 1 adet istenen fiziksel işlemcinin yetersiz olmasından artırılmasının uygun olacağı, talebinde bulunulduğu,

-Teknik Şartname’nin 2.7.3.1’inci maddesinde zeyilname ile yapılan değişikliğin ürünün fiyatını doğrudan etkilediği yine 3.1.1.28’inci maddenin zeyilname ile çıkarılmasının yaklaşık maliyeti etkileyeceği, ilgili maddede yapılan düzenlemenin istenilen ürünün tamamen değişmesine ve farklı bir ürün teklif edilmesine sebep olacağı,

 -Teknik Şartname’nin 1.2.23’üncü maddesi ve 2.8.1.7’nci maddesindeki düzenleme ile tek üretici, ürünün tarif edildiği iddia edilmektedir

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(4) Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir.

(5) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

(6) Teknik şartnamenin hazırlanmasında, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır.

(7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.

(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.

(9) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

(10) Alım konusu malın niteliği ve bu Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilir.

(11) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda; idare ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir.

(12) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu (SBYS-AK)’nun “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “Kılavuzun amacı herhangi bir Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) alımında gereksinim duyulacak genel şartların belirlenmesi olup doküman, konuyla ilgili teknik önerileri kapsamaktadır.” düzenlemesi,

Anılan Kılavuz’un “İdareye Uyarılar” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzu (SBYS-AK) birebir kopyalanarak ihaleye çıkılmamalıdır. Bu durum gereksiz ürün alımları ve gereksiz maliyete, eksik bilgilerle ihaleye çıkılacağından zeyil ya da iptal gerektirmesi sebebiyle sürecin uzamasına, teknik şartname diline uygun olmayan ve bu doküman içerisinde yer alan tavsiye niteliğindeki ifadelerin teknik şartnamede yer alması nedeniyle kurum itibarının bozulmasına neden olabilecektir.

...

2.4. Örnek olarak alınan şartnamelerde kurum ihtiyaçlarına göre düzenlenme yapılmadan ihaleye çıkılmamalıdır.

...

2.7. İhtiyaçlar iyi belirlenmeli, ihtiyaç dışı (cazip bile olsa) yazılım ve donanım alınmamalıdır.

2.8. İhtiyaç tespiti titizlikle yapılmalı, sezgisel ya da tahmini ihtiyaç tespiti yapılmamalıdır.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Donanım, Altyapı ve Sistem Bileşenleri

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

15 kalem SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Donanım, Altyapı ve Sistem Bileşenleri Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisleri

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin şikayete konu “Genel Koşullar” başlıklı 1.2’nci maddesinin 1.2.22’nci alt maddesinde “Temin edilen ürünler Ek-1’de yer alan topolojiye uygun olarak kurulumları yapılacaktır. Yapılandırmaların ve Felaket Kurtarma Merkezinin (FKM) aktif olarak çalışılırlığı test edilerek teslimi yapılacaktır.” düzenlemesi,

Aynı maddenin 1.2.15’inci alt maddesinde “ Her ürünün üzerine firma adı, firmanın arıza bildirim telefonları, ürünün takip numarası, garanti başlangıç tarihinin bulunduğu silinmez biri etiket yapıştırılmış olmalıdır. Firma ürünün kullanıma açılması için ihtiyaç duyulabilecek her türlü yazılımı yüklemek ve cihazı bütün diğer donanımlar ile uyumlu şekilde çalışacak biçimde kurmakla yükümlüdür.” düzenlemesi,

Şartname’nin 1.2.16’ncı maddesinde “Ürünler üretim hatalarına karşı yenisi veya üst modeli ile değiştirme garantisi kapsamında olmalıdır.” düzenlemesi,

1.2.17’nci maddesinde “Ürünler arızalara karşı 5 yıl garantiye sahip olmalıdır.” düzenlemesi,

2.1.1.2, 2.3.1.2, 2.5.1.2, 2.7.1.2’nci maddelerinde “Önerilecek çözüm Kasım 2019 tarihli “Gartner Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure” raporunda lider olarak belirlenmiş çözümlerden biri olmalıdır.” düzenlemesi,

2.2.1.1, 2.4.1.1, 2.6.1.1’inci maddelerinde “Veri depolama ünitesinin üreticisi en yakın tarihli “Gartner Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrys’de“ liderler (Leaders) konumunda olmalıdır.” düzenlemesi,

2.8.1.1’inci maddesinde “Teklif edilecek disk tabanlı yedekleme çözümü en yakın tarihli Gartner “Magic Quadrant for Deduplication Backup Target Applians” çalışmasında liderler bölgesinde (Leaders Quadrant) olacaktır.” düzenlemesi,

2.1.5.17, 2.5.5.19 ve 2.7.5.18’inci maddesinde “Teklif edilecek Bütünleşik Sistem Mimarisi, üretici firmanın 5 yıl ertesi iş günü destek paketi ile teklif edilmelidir.” düzenlemesi,

2.2.1.20, 2.4.1.18, 2.6.1.18, 3.2.1.23’üncü maddesinde “Veri depolama ünitesi, üretici firma tarafından sağlanan 5 yıl ertesi iş günü destek paketi ile teklif edilmelidir.” düzenlemesi,

2.3.5.9’uncu maddesinde “Her bir sunucu için çalışma esnasında sökülüp takılabilen yedekli ve teklif edilen sistemin tüm fan yuvaları dolu olacak şekilde fanlar takılı bulunmalıdır.” düzenlemesi,

2.2.1.6, 2.4.1.6 ve 2.6.1.6’ncı maddelerinde “Sistem üzerinde 16Gbps FC bağlantı teklif ediliyor ise toplam en az (8) adet (16) Gbps hızı destekleyen FC portu yer almalıdır. Bu bağlantı şekli veri depolama ünitesine kart ekleyerek teklif edilecek ise eklenecek kart sunucu üreticisi ile aynı olmalıdır. Bağlantı gerçekleştirmek için veri depolama ünitesi ile aynı üretici tarafından üretilmiş transreceiver’la ile birlikte teklif edilmelidir. Sistem üzerinde 10 Gbps iSCSI bağlantı teklif ediliyor ise toplam en az (8) adet (10) Gbps hızı destekleyen ağ arabirimi portu yer almalıdır. Bu portlar teklif edilen ağ anahtarına yeter adette SFP+modüller ile veya DAC kablolar ile bağlanabilir.” düzenlemesi,

2.7.3.1’inci maddesinde “Sunucu üzerinde hipervisör yüklemek için en az (2) adet her biri en az (300) GB kapasiteli en az (10.000) rpm dönme hızına sahip (SAS) teknolojisinde diskler veya üreticinin tercih ettiği ve RAID 1 mimaride çalışan medya (SSD, M.2 SSD, USB, SD card veya benzeri) bulunmalıdır. D-Sistem aynı anda herhangi 1 node kaydında veri kaybı olamayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Sıkıştırma ve tekilleştirme olmadan 40 TIB net alan teklif edilmelidir. Belirtilen depolama alanı her bir sunucu üzerindeki alanı tanımlamamaktadır. İlgili koruma yöntemi uygulandıktan sonra kalan kullanılabilir net alanı verimlilik (tekilleştirme ve sıkıştırma) uygulamadan tanımlamaktadır. Gerekli disk adet ve kapasiteleri aşağıdaki tabloya göre her bir üretici tarafından kendi çözümlerine en uygun şekilde belirlenecektir. Diskler çalışma esnasında sökülüp takılabilmelidir. Cache amacıyla kullanılacak SSD diskler ve boot diskleri bu değerlendirmenin dışındadır ve sistemlerin optimum şekilde gerekli ve yeterli miktarda sunulmalıdır.” düzenlemesi,

1.2.19’uncu maddesinde “Teklif edilen ürünler, teklif edildikleri tarihte, üretici firma tarafından üretimleri devam eden ürünler olmalıdır. End of Line/üretim Serisi Durdurulması (EOL) duyurusu yapılmış hiçbir ürün ihale kapsamında teklif edilmez. İhale kapsamında isteklilerin teklif ettiği ürünler hakkında üretici tarafından hazırlanmış EOL belgesi istenmelidir.” düzenlemesi,

2.2.1.8, 2.4.1.8, 2.6.1.8’inci maddesinde “Kontrol ünitelerinin her biri en az 8 GB önbelleğe sahip olmalıdır.” düzenlemesi,

2.5.1.10’uncu maddesinde “Sunucu üzerinde en az (1) adet en az (2,1) GHz çalışma hızında fiziksel işlemci olmalıdır.” düzenlemesi,

3.1.1.28’inci maddesinde “Yedekleme yazılımı ve disk temelli yedekleme ünitesi ayni üretici tarafından sağlanmalıdır.” düzenlemesi,

1.2.23’üncü maddesinde “Aşağıdaki Şartnamede disk üniteleri üzerinde belirtilen net kapasitelerin (TB olarak belirtilenler) TİB cinsinden hesaplanacaktır. Teklif edilecek sunucular hiper bütünleşik yapıda olacaktır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Merkezi Sistem Odası Yedekleme Ünitesi” başlıklı 2.8’inci maddesinin 2.8.1.7’nci alt maddesinde “Teklif edilen disk tabanlı yedekleme çözümünün üzerinde yaratılan tüm cihazların (CIFS, NFS, VTL ve üretici protokolü) hem kendi içinde hem de birbirleri arasında global tekilleştirme özelliği olacaktır ve bu şartlarda 80 TB net kapasiteye sahip sistem teklif edilecektir. Bu özelliğe sahip olamayan çözümler; RAID-6 disk koruma teknolojisi sonrası en az 95 TB ve 32 TB net kullanılabilir kapasitelere sahip olan iki farklı sistem teklif edecektir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Hizmet seviyeleri ve cezai şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinin 6.1.1’inci alt maddesinde “Hizmet kapsamında yapılacak olan tüm çalışmalar (kurulumlar, yükseltme işlemleri, konfigürasyonlar vb.) kesintisiz (planlı kesintiler hariç) veri kayıpsız yapılmalıdır. Bu şartların sağlanamaması durumunda aşağıdaki belirtilen hizmet seviyelerine göre ilgili cezalar uygulanır.

6.1.2. Hizmet seviyesi tanımları aşağıdaki maddelerde tanımlandığı gibidir.

6.1.2.1. Hizmet seviyesi 1: Problem veya ürün hatası, hizmetin tamamen kaybolmasına ve kullanıcı ortamı ne olursa olsun kullanıcı işi üzerinde ani ve hasar verici bir etkiye neden olması ve hizmetin devam ettirilememesi durumunda problem veya hatalarda aşağıdaki özelliklerin birine veya birden fazlasına rastlanılması durumudur.

- Veri bozulması: Fiziksel veya mantıksal veriler kullanılamıyor eksik ve/veya doğru değil.

-Sistem kilitlenmeleri: İşlemin süresiz olarak kilitlenir veya önemli performans kayıplarının yaşanması, sistem kilitlenmiş gibi davranarak yanıtların makul olmayan bir süre boyunca beklemesine neden olması.

-Sistemin tekrarlı bir şekilde çakılması: ürünlere ait backraund işlemlerinin başarısız olması ve tekrar başlatma teşebbüslerinin ardından da yine başarısız olmaya devam etmesidir.

6.1.2.2 Hizmet seviyesi 2: Problem veya ürün hatası bir dahili (yazılım) hataya veya önemli bir hizmet kaybına veya idare ortamına bakmaksızın, kullanıcının işi üzerinde önemli bir etkiye neden olan hatalı davranışa sebep olması, kullanıcının kabul edebileceği herhangi bir geçici çözümün mevcut olmaması, ancak operasyonların kısıtlı bir şekilde yürütülebilmesi durumudur.

6.1.2.3 Hizmet seviyesi 3: Problem veya ürün hatası asgari seviyede hizmet kaybına veya kullanıcının işi üzerinde etkiye neden olması, problemin veya hatanın etkisinin fazla önemli olmaması veya bir rahatsızlık yaratmaması durumudur.

düzenlemesi yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, teknik şartnamelerde idareler tarafından alınacak malların teknik kriterleri ve özelliklerinin belirleneceği, bunların verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, kural olarak belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı malzemenin teknik özelliklerini belirleme konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunmaktadır. Ancak, alımın konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki bu takdir yetkisi yukarıda yer verilen Kanun maddesi ile sınırlandırılmıştır.

Teknik şartnamelerin idarelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında hazırlandığı ve idarelerin ihtiyaçlarını ihtiyacını uygun şartlarda ve zamanında karşılanması açısından takdir yetkisi bulunduğu ve ihtiyacın belirlenmesi noktasında bir cihazın özelliklerini dikkate alma yönünde bir zorunluluğu bulunmadığı kaldı ki esas olan hususun idarenin kendi ihtiyaçlarını en etkili ve verimli şekilde temin etmesine imkân sağlayacak düzenlemelerin olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bunun yanı sıra idarelerin ihtiyaç duyulan ihale konusu alımın veya hizmetin niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri ve belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında takdir yetkisi ve hakkı bulunduğu değerlendirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzunun idarelerin Şartname hazırlama sürecinde göz önüne alacakları teknik önerileri içerdiği, idarelere tavsiye mahiyetinde hazırlandığı ve idarenin ihtiyaca göre teknik kriterleri belirlemesi gerektiği anlaşılmıştır.

Teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddelerine yönelik başvuru sahibinin belirlediği şekilde değişiklik yapılması hususlarıyla Kamu İhale Kanunu’nun 5 ve 12’nci maddeleri ile anılan Yönetmelik’in 14’üncü maddesinde yer alan mevzuat hükümleri birlikte incelendiğinde;

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde alımı yapılacak olan sisteme yönelik olarak bazı değişikliklerin yapılması ve ayrıca bazı değişiklikler ile düzenlemelerin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün Donanım Altyapı ve Sistem Bileşenleri Alım Kılavuzunun bazı maddelerine uygun hale getirilmesi gerektiği böylelikle rekabet ve fırsat eşitliğinin sağlanabileceği ifade edilmekle birlikte, söz konusu iddialar incelendiğinde başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’yi kendi ürününe uygun hale getirmeye yönelik taleplerde bulunduğunun anlaşıldığı, her firmanın farklı teknik özelliklerde yazılım ve donanım sistemine sahip olabileceği ve dokümanlardaki teknik özelliklerin tüm firmaların ihaleye katılımını sağlayacak şekilde düzenlenemeyeceği, idarenin farklı sistemlere ilişkin özellikleri dikkate alarak ihtiyacını belirleme zorunluluğunun bulunmadığı, esas olanın kamu ihale mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla idarenin kendi ihtiyaçlarını en etkili ve verimli şekilde temin etmesine imkân sağlayacak doküman düzenlemelerinin bulunması gerektiği anlaşılmış olup, idare tarafından yapılan düzenlemelerin, ihtiyaçları doğrultusunda alınacak malın verimlilik ve kalite gibi özellikleri dikkate alarak tanzim edildiği, yukarda açıklandığı üzere ihtiyaçların belirlenmesinde idarelerin takdir yetkisi bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca Teknik Şartname’nin 1.2.19’uncu maddesindeki düzenleme ile idarece teklif tarihinde son kullanma tarihi geçmemiş ürünlerin istendiği, ancak bunun garanti süresinin 3 yıl olarak değiştirilmesi gerektiği, çünkü teklif verilmesinden sonra kullanım ömrünün dolabileceği iddiasının da yerinde olmadığı, zira idarenin söz konusu düzenlemesinin rekabeti ve katılımı artırıcı özellikte olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 2.2.1.8, 2.4.1.8, 2.6.1.8’inci maddelerinde giriş seviyesi veri depolama sistemi yerine daha yeni ürün istenmesi ile 2.5.1.10’uncu maddesinde 1 adet istenen fiziksel işlemcinin yetersiz olmasından dolayı artırılmasının doğru olacağı iddia edilmekle birlikte idarelerin rekabeti engellemeden istekliler arasında fırsat eşitliğini sağlayarak verimliliğe ve fonksiyonelliğe yönelik ihtiyaçlarını kendileri belirleyebileceği, ihalelere kendileri için en elverişli teklifi vermeye çalışan isteklilerce dokümanın kendi sistemlerine uygun hale getirmeye yönelik başvurunun münasip kabul edilemeyeceği, nitekim idare tarafından ihtiyaç olarak sadece 8 GB ön bellek istenilmiş olduğu ve ayrıca 1 adet fiziksek işlemci istenildiği, söz konusu ihtiyaca yönelik sorgulamanın yerindelik denetimi kapsamında olduğu, her idarenin benzer amaçlar için alınmasını istediği ürünlerin farklı modellerine ihtiyaç duyabileceği, ayrıca ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı malın teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunduğu dikkate alındığında idarece tespit edilmiş olan malın niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı ve bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapıldığı anlaşılmış olup, teknik şartnamede istenilen özelliklerin güncel özelliklerle değiştirilmesine yönelik söz konusu iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Teknik Şartname’nin 3.2.1.23’üncü maddesinde sanallaştırma yazılımına en az 5 yıl süresince çıkacak tüm yazlım güncellemeleri ve güvenlik yamalarının yüklenebilir olması ile tüm garantilerin üretici firma tarafından yapılmasının istenildiği, ancak üreticiye yönelik ayrıca bir düzenleme yapılmadığı, iddia edilmekte olup, bu sebeple söz konusu maddenin “Teklif edilen sanallaştırma yazılımı en az 5 yıl süresince çıkacak tüm yazılım güncellemeleri ve güvenlik yamaları üretici firma ve/veya distrübütör firma tarafından yapılacaktır. Bu güncellemelerin üretici firma tarafından sağlanacağına yönelik olarak üretici firma ve/veya distrübütör firma tarafından ihaleye özel belgesi teklif dosyasında sunmalıdır.” şeklinde düzenlenmesi gerektiğine yönelik talepte bulunulmuş olup, söz konusu talebin yerinde olmadığı, zira idarece yapılan düzenlemenin teklif verilmesine engel teşkil edecek içerikte olmadığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanının, idarenin kendi ihtiyaçlarını en iyi ve en uygun şekilde temin edebilecek şekilde hazırlayabileceği, ancak ihale dokümanlarının rekabeti engelleyici şekilde hazırlanmaması gerektiğinden hareketle iddia konusu edilen 3.1.1.28’inci maddenin idarece zeyilname ile Şartname’den çıkarıldığı anlaşılmış olup, bu hususta yapılan şikayetin reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin 1.2.23’üncü maddesi ve 2.8.1.7’nci maddesindeki düzenleme ile tek üretici ve ürünün tarif edildiği iddia ediliyor olsa da teknik şartnamede yer alan özelliklerden hangilerinin belli bir marka/modele yönelik olduğu ve söz konusu marka/modelin hangisi olduğunun açıkça ortaya konulmadığı, Teknik Şartname’nin söz konusu maddelerinde birçok özelliğin yer aldığı, söz konusu özelliklerden hangilerinin belli bir marka/modele yönelik olduğu ifade edilmeksizin itirazen şikayet başvurusunun yapıldığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bugünlük de bu kadar.

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com