MERSİN’DE HUKUKSUZLUK DEVAM EDİYOR

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN’DE HUKUKSUZLUK DEVAM EDİYOR
Sağlık alanında yanlış görevlendirmeler ve hukuksuz verilen görevler yüzünden Mersin Sağlıkta çalışacak hemşire bulunamıyor. Sahada hemşire ebe yok. Masa başında, santralde, satın almada, depoda, basın biriminde, hasta haklarında, ayniyatta, sağlık il ilçe müdürlüklerinde, saymanlıklarda, sicilde, disiplinde, personelde her yere ebe hemşire görevlendirilmiş. Torpili bulan, arkasına siyasi DAYI alan, yâda üst kademelerde hemşerisi olanlar ZULAYA yatmışlar, ama sahada çalışan ebe ve hemşireler gibi aynı ücret ve döneri alıyorlar... Ayrıca onlar kadar işin yükünü de çekmiyorlar. Mersin de KADIN doğum açılacak görevlendirecek EBE ve HEMŞİRE bulamıyoruz derlerken, masa başında yüzlerce ebe hemşire çalıştırıyorlar. Bu haksızlık defalarca yazılmasına rağmen MERSİN Valisi ve İl sağlık müdürü düzeltmek için kılını kıpırdatmıyor. Bu da sağlık çalışanlarınca tepki ile karşılanıyor, iş yeri çalışma barışı zarar görüyor.

Konu ile ilgili son yazımızın linki: https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-saglik-mudurlugu-duyuyor-mu-16570

Tekrar ediyoruz: “.... Sağlık çalışanlarına, kendi meslek tanımları dışında görevler yaptırılması, sağlık teşkilatında hizmetlerin aksamasına ve verimsizliğe neden olmaktadır.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 07/11/2018 tarihli ve 86642992-010.07.01-E.2207 sayılı, “Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi” konulu yazısında da belirtildiği üzere; ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının, belirlenmiş görev ve yetki alanları göz önüne alınarak, görev ve unvanlarına uygun bir şekilde çalıştırılmaları gerekir.

Bu bağlamda 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 4/1’inci maddesi kapsamında;

“Tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmek ile görevli ve yetkili sağlık personelini”

İfade eden hemşireler ile ilgili olarak yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği ile sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin, çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre “görev, yetki ve sorumlulukları” belirlenmiştir.

Sağlık insan gücü içinde en büyük grubu oluşturan bahse konu sağlık çalışanlarının, “bakım hizmetleri dışındaki alanlarda çalıştırılması”, sağlık hizmetlerinin aksamasına ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.

Ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının; sağlık hizmetleri dışında çalıştırılmaları ve söz konusu personele görev ve yetkileri dışında farklı görevler verilmesi, mevcut mevzuata göre uygun değildir.

Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının görevlerini, almış oldukları eğitim ve kazanmış oldukları bilgi ve beceriler doğrultusunda, verimlilik ve kalite gereklerine uygun, diğer çalışanlar ile birlikte ekip anlayışı içerisinde, multidisipliner bir yaklaşımla ve sağlık hizmeti sunumunun devamlılığı esasına bağlı olarak yapmaları gerekmektedir. (Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Md. 5)

Anılan Yönetmelik kapsamında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için; tıbbî alanlarda/konularda, tıbbî olmayan personelin, tıbbî olmayan yerlerde/alanlarda ise tıbbî personelin çalıştırılmaması, her personelin almış olduğu eğitim ve kazanmış olduğu bilgi ve becerileri doğrultusunda uzmanı olduğu alanlarda çalıştırılması daha uygun bir yaklaşım olacaktır.

Aynı şekilde konu hakkında Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının; “Memurun bulunduğu sınıfın dışında başka bir sınıfta görev yapamayacağına” dair kararı bulunmaktadır (Danıştay, 5. D. 22.12.2006, EN: 2003/5464, KN: 2006/6717).

Bu karar doğrultusunda sağlık hizmetleri sınıfında, “hekim, hemşire, ebe, ATT, paramedik, psikolog, fizyoterapist, odyolog, röntgen teknisyeni vs” gibi unvanlar adı altında istihdam edilen bir personelin, öncelikli olarak kendi görev tanımlarına uygun, sınıfına uyumlu görevlerde çalıştırılması, “kaynak israfına yol açmamak için” genel idare hizmetleri veya teknik hizmetler sınıfına dahil olan personel tarafından yürütülmesi gereken iş ve işlemlerinin “sağlık hizmetleri sınıfına dâhil” personele yaptırılmaması gerekmektedir...”

Mersin de il sağlık müdürlüğüne bağlı tüm sağlık birimlerinde ihtisası, alanı, eğitimi, kadrosu dışında geçici görevlendirme ile masa başında istihdam edilen EBE- HEMŞİRE gibi personeli kim nasıl izah edecek ve bunların yüzünden bu güne kadar oluşan kamu zararını kim karşılayacak?

Bu kadar yazılıp uyarılmasına ve gündeme getirilmesine rağmen, bu görevlendirmelerden sorumlu olan İDARECİLERDEN kimse hesap sormayacak mı?

MERSİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYUYOR MU?!


0Önceki Haber

0

ÖLDÜRÜLEN DOKTOR OLAYINDA ACI GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR..Sonraki Haber

ÖLDÜRÜLEN DOKTOR OLAYINDA ACI GERÇEKLER...

Başka haber bulunmuyor!