YENİŞEHİR’İN BİR GARİP İHALESİ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
YENİŞEHİR’İN BİR GARİP İHALESİ
Mersin’in merkez ilçelerinden olan CHP’li Yenişehir Belediyesi 2024/89980 ihale kayıt numarası ile "Tanıtım, Duyuru, Materyalleri Temin Hizmeti Alımı İşi" adı altında 26.02.2024 10:00 da ihaleye çıkar. SEÇİM AĞZI BU HARCAMAYI NEDEN YAPARLAR?

Tıpkı MHP’li Silifke Belediyesi gibi bunlarda sonucu açıklamazlar.

EKAP kayıtlarında 26.2.2024 günü ihaleye çıkan ve şu an haberi yaptığımız saatlerde “Teklif Değerlendirme Tamamlanmış” diye yazan ve sözleşmeyi kimle, kaç paraya yaptılar açıklanmayan ihale kuşku yarattı.

Bakın ihalenin bilgilerini an itibari ile gösteren ekran, aşağıda, dikkatli inceleyin.

İdari şartnamesi 29 A4 sayfasından ibaret.

İlk sayfasında:

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SUNULAN VE TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI  Tanıtım, Duyuru, Materyalleri Temin Hizmeti Alımı İşi

ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: YENİŞEHİR BELEDİYESİ Kültür İşleri Müdürlüğü

b) Adresi: Limonluk Mah. 13. Cd. No: 11, 33120 Yenişehir/Mersin - YENİŞEHİR / MERSİN

c) Telefon numarası: 3243273300

ç) Faks numarası: 3243276377

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Deniz Özen Kültür İşleri Müdürü

DER....

Teknik şartnamesi 4 sayfa. İşin ilginç olanı bakın neleri yaptırmak için ihaleye çıkmışlar? Teknik şartnamenin ilk 2 sayfası (Aşağıda)

İhale ilan metni (Aşağıda)

Ne diyor?

İşe başlama tarihi 15.03.2024, işin bitiş tarihi 01.09.2024

Diyor.

Yani aynı Silifke’deki iş gibi bu da başlamış. Ama sonucu açıklamıyorlar. İşi kim almış, kaç paraya alınmış, devlete maliyeti ne? Çaktırmıyorlar...  

EKAP kayıtlarında 26.2.2024 günü ihaleye çıkan ve şu an haberi yaptığımız saatlerde “Teklif Değerlendirme Tamamlanmış” diye yazan bu işin detayı da teknik şartnamede belli. İhaleden 20 Gün geçmiş, ayın 15 inde işe başlanmış, ama sonuç ekap’a konmuyor. Takipteyiz...

Bu arada, MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ ÖNCESİ BELEDİYELERİN İHALEYE ÇIKMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT NE DİYOR?

Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 26. maddesi;

“Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.”

Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 28. maddesi;

“… Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir. “

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62. maddesi;

 “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. (Ek ibare: 30/7/2003-4964/38 md.) Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

e) (Değişik: 20/11/2017-KHK-696/83 md. Aynen kabul: 1/2/2018-7079/78 md.)(1) 1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz.

  2) Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.

3) Kurum, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesi;

“Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.”

DEĞERLENDİRME

Yukarda yer verilen mevzuat çerçevesinde;

– Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez.

– Genel olarak yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Bilgi: Okuduğunuz bu yazı 17.03.2024 20:06 tarihinde Salim Demirel resmi sitesinde şu sayfadan alınmıştır: https://salimdemirel.com.tr/2018/11/09/mahalli-idareler-secimleri-oncesi-belediyelerin-ihaleye-cikmasi/ Tüm hakları salimdemirel.com.tr'ye aittir.

-Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması esastır.

-Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.

-Ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

– Belediyelerin  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapması mümkün değildir.

Ayrıca 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28. maddesinde yapılan değişiklikle hizmet ihalelerinin çok yıllı yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olmalıdır.

Söz konusu hizmetlerde işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde üç yıllık süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilecektir. Üst yönetici söz konusu onayda ihalenin neden daha kısa süreli yapılması gerektiğini açıkça ortaya koymalıdır.

Ayrıca Belediye Kanunun 67 nci maddesinde sayılan hizmetlerin süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale edilmesi mümkündür. Bu nedenle söz konusu hizmetlerin 3 (üç) yıldan daha fazla süreli ihale edilmesi de mümkündür.   Ancak bu süre mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmeyecektir. Ayrıca anılan maddede sayılan hizmetlerde gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelere girişilebilmesi için meclis kararı gereklidir." DEMEKTE....

Peki, seçim öncesi bu ihaleler neden, niçin, hangi gerekçe ile yapılıyor?

 

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir.

Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com


SİLİFKE’NİN YOGURDU AH SENİ KİMLER DOGURDU İHALESİÖnceki Haber

SİLİFKE’NİN YOGURDU AH SENİ KİMLER DOGUR...

GSB de Gazeteciye kötü kelam, doğrudan temine devamSonraki Haber

GSB de Gazeteciye kötü kelam, doğrudan t...

Başka haber bulunmuyor!