Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Ne Yaptınız? – 6 –

Ne Yaptınız? – 6 –

Konuyla ilgili olan bir önceki yazımın Linki aşağıda:

https://www.haberanaliz.net/makale/ne-yaptiniz-5-2045

Burada yazdıklarımı deniz kenarında kuma yazmıyorum. Alıp Götürmezler. Her şey devletin arşivlerine giriyor. Bu gün, görmezden gelebilirler ama birde bunun yarını var. Bu devlet 12 Eylül ihtilalının hesabını 40 sene sonra sordu. AKÇALI İŞLER BUNLAR!!! Öyle, arkamda şu var, bu var işi yemez. Gün gelir arkanda duracak kimseyi bulamaz olursun.

Bugünkü maddelere geliyorum:

“....... Tek Kaynak Yetki Belgesi

Madde 46- 30/06/2020 tarih ve 45510 numaralı Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin incelenmesi sonucu, Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22-b (Sözleşmesinde 22/d, Onay Belgesinde 22/a) fıkrası uyarınca yapılan “Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına Bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Kullanılan Ambulansların 2020 Yılı İçin 400.000 Puanlık Klima Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi” için Tek Kaynaktan Temin Edilen İhtiyaçlara İlişkin Standart Formunun düzenlendiği ancak formun düzenlenmesine esas yetki belgesinin (Ek:17/1-/2) “İhtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden temini” kapsamında olmadığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhale işlem dosyası” başlıklı 7’nci maddesinde “İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.” Hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İhtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden temini” başlıklı 22.3. fıkrasında ise “4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, ihale konusu mal veya hizmet, bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle ve münhasır hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal tedarikçisi veya hizmet sunucusu tarafından sağlanabiliyorsa, ilan yapılmaksızın anılan madde hükmüne göre doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması mümkün bulunmaktadır. Örneğin idarelerin diğer usullerle temini mümkün olmayan bilimsel yayın, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik kişiden eğitim v.b. mal veya hizmetler bu bent kapsamında temin edilebilecektir. İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendinin uygulamasında, (Tek Kaynaktan Temin Edilen İhtiyaçlara İlişkin Standart Formu-KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat araştırması yapacak, ihtiyaç konusu mal veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.” Düzenlemesi,

Bulunmaktadır.

Ödeme Emri Belgesi ekinde sunulan yetki belgesi, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal v.b. nedenlerle özel bir hakka sahip olduğuna ilişkin olarak düzenlenmemiştir. Muhasebe Birimince, söz konusu firmanın bu alanda tek yetkili olduğuna ilişkin belge temin edilmesi sağlanmalı, belgenin temin edilememesi durumunda söz konusu alım iptal edilerek 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirlenen ihale usullerinden biriyle alıma çıkılması gerektiği konusunda İl Sağlık Müdürlüğü uyarılmalıdır.

İşçi Maaşlarının Geç Ödenmesi Nedeniyle Cezai Şart

Madde 47- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2018/690364 İKN nolu “36 Aylık 8 Kısım Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesinin taahhüt dosyasının ve Ödeme Emri Belge ve eklerinin incelenmesi sonucunda, personel maaşlarının hakediş ödemesinin herhangi bir sebeple gecikmesi durumunda personel maaşlarının ayın 10. (Onuncu) gününe kadar ödenmediği, bu sebeple de uygulanması gereken cezai müeyyidenin uygulanmaması sonucu toplam 139.837,15.-TL cezanın yüklenici firmadan tahsil edilmediği (Ek:18/1-11) tespit edilmiştir.

36 Aylık 8 Kalem Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımına Ait Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1.

İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde her bir aykırılık durumunda gecikilen her takvim günü için aylık hakedişinin %0,1(bindebir)i oranında ceza uygulanacaktır.

a) Çalışan personelin, hizmet sunulan alanların, gıda madde ve malzemelerin, temizlik ve hijyen kurallarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, yapılacak her bir tespit için aylık hakedişinin %0,1(bindebir)i oranında ceza uygulanacaktır.

b) Sağlık tesisleri mutfak ve yemekhanelerinde yemek pişirilmesi ve dağıtılması sırasında, gıda maddelerinde kalite standartlarına uyulmadığının tutanakla tespiti veya günlük gelen malzemelerin servise sunulması, servise sunulan bu malzemelerin teknik şartnamedeki koşulları sağlamaması halinde, her bir durum için aylık hakediş bedelinin %0,1 (binde bir)i oranında ceza uygulanacak.

c) Yüklenici tarafından satın alınan mamul gıda maddelerinin veya pişirilen yemeklerin, gıda analizine gönderilmesi sonucu, Türk Gıda Kodeksine uygunsuzluğunun tespiti halinde, her bir durum için aylık hakediş bedelinin %0,1 (binde bir)i oranında ceza uygulanacaktır.

d) Yemek pişirilmesi ve dağıtılması sırasında teknik şartnamede belirtilen gramajlara uyulmadığının tespiti halinde aylık hakediş beledinin %0,1(bindebir)i oranında ceza uygulanacaktır.

e) Bu maddede ceza ön görülmeyen ancak, İdari ve teknik şartnamelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, her bir durumda gecikilen her takvim günü için aylık hakediş bedelinin %0,1(bindebir)i biri oranında ceza uygulanacaktır.

f) Yükleniciye hakediş ödemesine müteakip, Teknik şartnamede beliritlen personellerin maaşları 3 (üç) iş günü içerisinde hesaplarına yatırılacaktır. Hakediş ödemesinin herhangi bir sebeple gecikmesi durumunda personel maaşları ayın 10. (Onuncu) gününe kadar ödenecektir. İşçi ücretlerinin Yüklenici tarafından zamanında yatırılmadığının tespit edilmesi durumunda 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. Bu durumum tespiti halinde de gecikilen her takvim günü için aylık hakediş bedelinin %0,1(bindebir)i oranında ceza uygulanacaktır.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiç bir durumda, sözleşme bedelinin % 30 unu geçmeyecektir.

1) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

2) Sözleşme süresince ardı ardına veya aralıklı olarak toplam aykırılık sayısının 20 'ye ulaşması durumunda yukarıda öngörülen cezalar uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.” Düzenlemesi yapılmıştır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’inci maddesinde “Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için mevzuatla tespit edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

(Değişik fıkra: 25/10/2014-29156 R.G./1. md., Geçerlilik: 11/9/2014) Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini her ay resen kontrol etmekle ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle değerlendirmekle yükümlüdür.” Düzenlemesi bulunmaktadır.

Hakediş ödemesinin herhangi bir sebeple gecikmesi durumunda personel maaşlarının ayın 10. (Onuncu) gününe kadar ödenmemesi sonucu uygulanmayan cezai müeyyide nedeniyle toplam 139.837,15.-TL ceza yüklenici firmadan tahsil edilmelidir.

Bundan sonra kontrol teşkilatı görevlilerinin idari ve disiplin cezaları ile karşı karşıya kalmamaları için işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini kontrol etmeleri konusunda tüm Sağlık İşletme Birimleri yazılı olarak uyarılmalıdır.

İhale Konusunda Faaliyet Göstermeyen Şirket

Madde 49- Muhasebe Birimince ödemeleri yapılan ihale taahhüt dosyalarının incelenmesi sonucunda ;

a- Tarsus Devlet Hastanesince ihalesi yapılan 2019/699361 İKN nolu “Çamaşır Yıkama, Ütüleme Ve Paketleme Hizmet Alımı” ihalesine ait taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, yaklaşık maliyet hesabında (Ek:19/1) kullanılan firmalardan Beyazlar Sağlık Medikal Hizmet İnşaat Sanayi Tic.Ltd.Şti.’nin Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş ilanında (Ek:19/2-5) söz konusu şirketin çamaşır yıkama alanında faaliyet göstermediği,

b- Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce ihalesi yapılan 2018/557655 İKN nolu “SBYS ve GYS Hizmet Alımı” ihalesine ait taahhüt dosyasının incelenmesi sonucunda, yaklaşık maliyet hesaplamasında (Ek:20/1-2) kullanılan firmalardan Arin Sosyal Hizmetler Tem.Basın Yayın org.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş ilanında (Ek:20/3-4) söz konusu şirketin yazılım alanında faaliyet göstermediği, SFK Temizlik Hizmetleri Bilgisayar Turizm Yemekçilik Otomotiv Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ve BSD Bilgisayar San. Ve Tic. Ltd. Şti. ticaret ünvanlarından anlaşıldığı üzere faaliyet konusunun yazılım olmadığı,

tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 60’ıncı maddesinde yer alan düzenlemede, yaklaşık maliyetin tespit edilmesinde görev alan kamu görevlilerinin, diğer işlemlerde olduğu gibi, yaklaşık maliyetin tespit edilmesinde de titiz ve ayrıntılı çalışmaları gerektiği konusunda sorumlulukları belirlenmiştir. Yaklaşık maliyetin hatalı tespit edilmesi nedeniyle taraflardan birisinin (idare veya yüklenici) zarara uğraması halinde, zarara yol açan işlemi yapan görevliler hakkında idari soruşturma açılabilecek, cezai kovuşturma yapılabilecek ve ortaya çıkan zarar kendilerine tazmin ettirilebilecektir.

Yaklaşık maliyetin hatalı tespit edildiği ihalenin tamamlanmasından sonra tespit edilmesi halinde yüklenici firmanın yaklaşık maliyet ile ilgili herhangi bir bağlantısı olmadığından sorumlu tutulması mümkün olmamakla birlikte eğer kamu zararı oluşmuş ise söz konusu zararın ihale sürecinde görev alanlardan müteselsilen tahsili yoluna gidilmesi mümkündür.

İdari ve cezai yaptırımların öngörülmesinin yanı sıra idare bütçelerinin programlanması ve kullanımında, ihale ilan sürelerinin, ihaleye katılımda yeterlilik kurallarının, ihalenin yabancı isteklilerin katılımına açık olup olmadığının belirlenmesinde, ihaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesinde, ihale konusu işin ekonomik açıdan en avantajlı fiyatla temin edilmesinde, kısacası ihalenin sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılabilmesinde yaklaşık maliyetin doğru ve gerçekçi olarak belirlenmesinin büyük önemi bulunmaktadır. İhale komisyonlarının önemli görevlerinden birisi de, yaklaşık maliyetin doğru ve gerçekçi olarak belirlenip belirlenmediğini araştırmaları ve gerekirse yaklaşık maliyet güncellemesi yapmalarıdır.

Mevzuatımız amir hükümlerine göre yaklaşık maliyet hesabına esas herhangi 3 firmadan teklif alınması olmayıp gerçekten ihale konusu işle iştigal eden ve piyasa rayiçlerini yansıtan fiyat tekliflerinin alınmasıdır.

Türk Ceza Kanunun “Görevi kötüye kullanma” başlıklı 257’nci maddesinde “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Düzenlemesi mevcuttur.

Yaklaşık maliyetin, alanında faaliyet göstermeyen firmadan alınarak belirlenmesi ve bu nedenle ihale fiyatının yüksek sonuçlanmasına neden olunuyorsa Türk Ceza Kanunun 257’nci maddesinin uygulanma ihtimali doğmaktadır. Bu nedenle, ileride herhangi bir cezai ve disiplin hükümleri ile karşılaşılmaması açısından, Muhasebe Birimince tüm Sağlık İşletme Birimleri yazılı olarak uyarılması sağlanmalıdır. ...”   DEMİŞ....

Kim demiş?

Maliye Bakanlığı hesap uzmanı baş denetçi demiş.

Peki, ŞU ANA KADAR ne yapmışlar?

Kurum içi o yalan bu yalan FİLİ YUTTU BİR YILAN misali yazışmalar yapmışlar.

Oysa burada ciddi görev kusuru, ihmali var.

Neden sağlık bakanlığı başmüfettişleri çağrılıp da bu işe sebep olan ve sebebiyet verenler hakkında gereken yasal işlemler yapılmamış?

Devam edeceğiz...

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRESbatuhansezerhaberanaliz06@gmail.com