MERSİN’İN AKDENİZ BELEDİYESİ DE SAYIŞTAY’A TAKILDI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN’İN AKDENİZ BELEDİYESİ DE SAYIŞTAY’A TAKILDI
Mersin’in AKDENİZ Belediyesinin 2022 yılı Sayıştay raporu daha yeni belli oldu. Kasım/2023 sonunda belli olan ve Aralık ayı içinde ortaya çıkan denetim raporunda müfettişler çok şeyler tespit etti. Ancak idarenin kendilerine verdiği cevapları yeterli görüp, düzeltilsin, yapılsın, gereği, gibi temenni ve önerilerde bulunmakla yetindiler.

BELEDİYEDEKİ KADROLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Belediyede 689 memur kadrosunun 199 unun dolu olduğu, 35 sözleşmeli personel çalıştırdığı,  343 işçi kadrosu olduğu bunun 68’inin dolu olduğu, 3 geçici işçi çalıştırıldığı, 696 sayılı KHK ile de 734 personel çalıştırıldığı ortaya çıktı.

GİDERLER ARTTI GELİRLER DÜŞTÜ

Sayıştay Denetçileri raporlarında, “Belediyenin bütçe giderleri toplamı 2022 yılında 2021 yılına göre 193.206.963,22 TL (%87,91) artmıştır” diyerek, “Gider kalemleri incelendiğinde; 2022 yılında Sermaye Giderlerinde -1.395.322,03 TL’lik (%-5,06) ve Sermaye Transferlerinde -1.454.990,71 TL (%-54,30) azalış olmasına rağmen; Personel Giderlerinin 19.114.885,08 TL (%43,13), Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerinin 3.315.726,52 TL (%52,19), Faiz Giderleri 166.774,65 TL (%6,49), Cari Transferler 5.180.096,94 TL (%68,37) Mal alım ve Hizmet Alım giderlerinde 168.279.792,77 TL (%130,73) arttığı görülmekte” diye not düşmüşler. Denetçiler, “Bütçe yönetiminde dengenin sağlanması amacıyla tasarrufa gidilerek, sermaye giderleri ve sermaye transferlerinde azalışa gidilerek bütçe denkliği sağlanmaya çalışıldığını, Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın Belediyenin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2022 yılı Faaliyet Gideri 422.168.220,48 TL, Faaliyet Geliri 396.458.800,85 TL olup Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu ise 25.709.419,63 TL olarak gerçekleştiğini” ortaya çıkardılar.

BELEDİYENİN ÜÇ AYRI ŞİRKETE ORTAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

1-MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞ.

2-AKDENİZ BELEDİYESİ PERSONELA.Ş.

3-AKDENİZ İMAR İNŞAAT KÜLTÜR ORMAN ÜRÜNLERİ TARIM TURZ.A.Ş

Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar ile Muhasebe Kayıtlarının Uyumlu Olmadığı ortaya çıktı

Denetçiler, raporlarında “Kamu İdaresi adına tapu kayıtlarında yer aldığı halde muhasebe kayıtlarında yer almayan ve muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde tapu kayıtlarında yer almayan taşınmazların olduğu görülmüştür” notunu da düştüler. Denetçiler, “İdarenin muhasebe kayıtlarında olmayan taşınmazları kayıtlarına alması ve elden çıkarma gibi sebeplerle tapu kayıtlarında yer almayan taşınmazları muhasebe kayıtlarından çıkartarak tapu kayıtları ile muhasebe kayıtlarını uyumlu hale getirmesi gerekmektedir” uyarısını yaptılar.

Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklara Amortisman Ayrılmadığı ortaya çıktı

Denetçiler, “Kamu İdaresinin yılsonu bilançosunun incelenmesi sonucunda 29 Diğer Duran Varlıklar Hesap grubunun gerçeği yansıtmadığı görülmüştür” notunu düştüler.

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Amacı Dışında Kullanıldığı ortaya çıktı

Denetçiler, “258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında, yapımı süren maddi duran varlıklar dışında bazı mal alımları ile tanıtma ve tören giderlerinin muhasebeleştirildiği görülmüştür” notunu düşerek, “Yapılan incelemede, 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabında izlemesi gereken agrega alımları ile 630 Giderler Hesabında izlemesi gereken tanıtım, ve tören giderlerinin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir. Bu durum mali tablolarda bu hesabın 2.331.747,14 TL fazla, 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının 2.252.453,04 TL, 630 Giderler Hesabının 79.294,10 TL noksan görünmesine yol açmaktadır. 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının mevzuat hükümlerine göre kullanılması gerekmektedir” dediler.

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmadığı ortaya çıktı

Sayıştay Denetçileri, “Kamu İdaresinde çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı için karşılık ayrılmadığı 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının hiç kullanılmadığı ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında bulunan tutarın da gerçeği yansıtmadığı görülmüştür” notunu düşerek, “Yapılan incelemede, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı, 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının hiç kullanılmadığı ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında önceki dönemden gelen sadece 10.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir. Kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmaması bilançoda yer alan 372 ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplarına ait rakamların gerçek durumu yansıtmamasına sebep olduğundan her yıl hesaplamalar yapılarak gerekli karşılıkların ayrılması gerekmektedir” dediler.

Dernek ve Vakıflara usulsüz ve kanunsuz Taşınmaz Tahsis Edildiği ortaya çıktı

Denetçiler, “Kamu İdaresi mülkiyetindeki bazı taşınmazların çeşitli dernek ve vakıflara mevzuatlara aykırı biçimde tahsis edildiği görülmüştür” diyerek,

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin (d) bendinde; belediyenin belediye meclisinin kararı olmak şartı ile görev ve sorumluluk alanına giren konularda kendilerine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu idarelerine veya mahalli idarelere devredebileceği veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği hükmüne yer verilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Taşınmaz Tahsisi” başlıklı 47’nci maddesinde ise; kamu idarelerinin mevzuatlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devlete ait olan taşınmazları birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebileceği yer almaktadır. Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine göre belediyeler, kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, belediye meclis kararı ile en fazla yirmi beş yıllığına tahsis edebilecektir. Buna karşın, mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına veya meslek kuruluşlarına süresi her ne olursa olsun tahsis işlemi gerçekleştiremeyecektir. Söz konusu tüzel kişiliklere ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kiralama işlemi yapabilecektir”  mevzuat hükmünü hatırlatıp,  “Yapılan incelemede Kamu İdaresine ait 4 adet taşınmazın on, beş ve üç yıllık sürelerle çeşitli vakıf ve derneklere tahsis edildiği tespit edilmiştir. Kamu İdaresi mülkiyetindeki taşınmazların vakıf ve derneklere tahsis edilmesi mevzuata uygun olmadığından, bu tür tahsislerin yapılmaması gerekmektedir” notunu düşmüşler.

NELER NELER ÇIKTI, AMA NETİCESİ BAĞLAR GAZELİ

Denetçiler, yaptıkları denetimlerde, “Mevduat Faiz Gelirlerinden Kesilen Gelir Vergisi Stopajının Giderler Hesabına Kaydedilmediğini,  Proje Özel Hesabında Yer Alan Tutarların Yabancı Para Cinsinden Muhasebeleştirilmediğini, Alınan Depozito ve Teminatların Mevzuata Uygun Muhasebeleştirilmediğini, Büyükşehir Belediyesi Tarafından İdareye Aktarılması Gereken Müze Giriş Ücretlerine İlişkin Payın Takibinin Yapılmadığı,  Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmeyen İşyerlerinin Bulunduğunu” da ortaya çıkardılar.

Ayrıca, Yevmiye Sisteminde Geçmişe Yönelik Muhasebe Kaydı Yapılmdığını ortaya çıkaran Denetçiler, raporlarında, “Yapılan incelemede, İdarenin muhasebe kayıt sisteminin geçmişe yönelik işlem yapmaya izin verdiği ve yıl içerisinde farklı tarihlerde toplam 52 adet yevmiyede geçmişe yönelik muhasebe kaydının yapıldığı tespit edilmiştir” dediler.

Mevzuata ve yasalara aykırı olarak Taşınmazların Süresiz Tahsis Edildiği ortaya çıktı

Denetçiler  tarafından Yapılan incelemede, 5393 sayılı Kanun gereğince alınan Meclis Kararlarına istinaden 5 adet taşınmazın süresiz olarak tahsis edildiğini,  Taşınmaz tahsis işlemlerinde 5393 sayılı Kanun gereğince yirmi beş yılı aşan sürelerde tahsis işleminin yapılmaması gerektiği”nin altı çizildi.

Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Bazı Taşınmazların Cins Tashihlerin Yapılmadığı da ortaya çıktı.

Denetçilerin raporuna, “Kamu İdaresinin tapuda kayıtlı taşınmazlarından, tapu kaydı ile mevcut kullanım şekli farklılık gösteren taşınmazları olmasına rağmen cins tashih işlemlerinin yapılmadığı” da yansıdı.

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunan İşyerlerinin Bulunduğu ortaya çıktı.

Deanetçiler, “Kamu idaresi sınırları içerisinde yer alan bazı işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu ve buna bağlı olarak İdarenin gelir kaybına uğradığı görülmüştür” dediler.

Raporlarına, “Mersin Vergi Dairesi Başkanlığından alınan Akdeniz ilçe sınırları içerisinde aktif olan  iş yeri verilerinden yola çıkarak yapılan inceleme sonucunda, belediye sınırları içerisinde 24926 adet iş yerinin bulunduğu ancak bu iş yerlerinden 23682 adedine İdare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi gerektiği, kalan 1244 adedinin ise belediye dışındaki yetkili idareler tarafından ruhsatlandırılması gereken iş yerlerinden olduğu anlaşılmıştır. Ancak İdarenin 2022 yılı itibariyle 17389 adet iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verdiği tespit edilmiştir. Bu itibarla 6293 adet iş yerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet göstermesi, idarenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı harcı geliri kaybına uğramasına neden olmuştur. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin idare tarafından kayıt altına alınması gerekmektedir” notunu düştüler.

İhalelerde Mal Alım Sözleşmelerinde Sürelerin Farklı Belirlendiği ortaya çıktı

Denetçiler, “Kamu İdaresi tarafından imzalanan mal alım sözleşmelerinde, sözleşme süresi ile mal teslimi süresi arasında uyumsuzluk bulunduğu görülmüştür “ diyerek, “Kamu İdaresi tarafından imzalanan mal alım sözleşmeleri incelendiğinde; sözleşme süreleri ile mal teslim programı ve teslim tarihleri arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Mal alımı sözleşmelerinde; sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 100 takvim günü, malzemelerin teslim süresi ise sözleşme imzalandıktan sonra 20 gün olarak belirtilmiştir. İki süre arasındaki çelişki bulunması malın zamanında teslim edilememesi durumunda farklı yorumlamalara sebebiyet vereceğinden, risk barındırmaktadır. Örneğin bir malın teslim programına göre son tesliminin zamanında yapılamaması durumunda, ceza uygulamasının hangi tarihten itibaren yapılacağı tartışmalı hale gelecektir. Kamu İdaresinin imzaladığı sözleşmelerin farklı yorumlamalara sebep olmayacak açıklıkta düzenlenmesi gerekmektedir” uyarısını yaptı.

Yeterlik Koşullarını Sağlamayan İsteklilerin İhaleye Katıldığı ortaya çıktı

Denetçiler yaptıkları denetimde, “Kamu İdaresi tarafından yapılan hizmet alım ihalelerinde ihaleye katılmak için yeterlik koşullarını sağlamayan isteklilerin ihale dışı bırakılmadığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmediği görülmüştür” diyerek,  “Yapılan incelemede, hizmet alım ihalelerinde isteklilerden kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunanların ihale üzerinde bırakılarak sözleşme imzalandığı tespitini” yaptılar.

Sayıştay Denetçileri 46 sayfalık raporlarını ilgili makama sundular. Ancak tespit edilen bu hususlar ile ilgili idare hakkında yasal işlem yapılması için, her hangi bir adli idari işlem tesis etmediler.

BELEDİYE İLE İLGİLİ HABER SİTEMİZDE DAHA ÖNCE BU HUSUSLAR İLE İLGİLİ HABERLER ÇIKMIŞTI. İŞTE O HABERLERİN BAŞLIK VE LİNKLERİ…

AKDENİZ’İN KARADUVAR FESTİVALİ’DE AYNI FİRMALAR VE PAZARLIKLI ALIM

AKDENİZ’İN KARADUVAR FESTİVALİ’DE AYNI FİRMALAR VE PAZARLIKLI ALIM

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizin-karaduvar-festivalide-ayni-firmalar-ve-pazarlikli-alim-19585

AKDENİZ’DE İŞLER HALEN DARABA, NASİHATLER MARABA..

AKDENİZ’DE İŞLER HALEN DARABA, NASİHATLER MARABA..

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizde-isler-halen-daraba-nasihatler-maraba-19428

AKDENİZ’DEN HAYRETE DÜŞÜREN ESKİ PARA İLE 18 TRİLYONLIK TANITIM ALIMI

AKDENİZ’DEN HAYRETE DÜŞÜREN ESKİ PARA İLE 18 TRİLYONLIK TANITIM ALIMI

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizden-hayrete-dusuren-eski-para-ile-18-trilyonlik-tanitim-alimi-19417

TASARRUF KİMİN UMURUNDA.. AKDENİZİN 34,5 MİLYONLUK ARAÇ KİRALAMASI DA PAZARLIK ÇIKTI

TASARRUF KİMİN UMURUNDA.. AKDENİZİN 34,5 MİLYONLUK ARAÇ KİRALAMASI DA PAZARLIK ÇIKTI

https://www.haberanaliz.net/haber/tasarruf-kimin-umurunda-akdenizin-345-milyonluk-arac-kiralamasi-da-pazarlik-cikti-19387

AKDENİZİN 33 MİLYONLUK ARAÇ KİRALAMASI DA PAZARLIK ÇIKTI

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizin-33-milyonluk-arac-kiralamasi-da-pazarlik-cikti-19162

AKDENİZİN DENETİMİNDE İŞLER ORTAYA KARIŞIK ÇIKTI

AKDENİZİN DENETİMİNDE İŞLER ORTAYA KARIŞIK ÇIKTI

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizin-denetiminde-isler-ortaya-karisik-cikti-18641

MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİNDE YAPILAN BU İHALELER DİKKAT ÇEKTİ

MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİNDE YAPILAN BU İHALELER DİKKAT ÇEKTİ

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-akdeniz-belediyesinde-yapilan-bu-ihaleler-dikkat-cekti-18550

GENÇLİK MERKEZİNİ ÖĞRENCİ YURDU YAPMAK İÇİN 2 MİLYONLUK İHALE

GENÇLİK MERKEZİNİ ÖĞRENCİ YURDU YAPMAK İÇİN 2 MİLYONLUK İHALE

https://www.haberanaliz.net/haber/genclik-merkezini-ogrenci-yurdu-yapmak-icin-2-milyonluk-ihale-17167

AKDENİZ BELEDİYESİNDE “CESUR” BİR İŞ DAHA

AKDENİZ BELEDİYESİNDE “CESUR” BİR İŞ DAHA

https://www.haberanaliz.net/haber/akdeniz-belediyesinde-cesur-bir-is-daha-17166

AKDENİZ’İN ALİNGİRLİ ÇİLİNGİRLİ İŞLERİ

AKDENİZ’İN ALİNGİRLİ ÇİLİNGİRLİ İŞLERİ

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizin-alingirli-cilingirli-isleri-17112

AKDENİZ BELEDİYESİ’NİN ŞAŞIRTAN “BİT”İ...

AKDENİZ BELEDİYESİ’NİN ŞAŞIRTAN “BİT”İ...

https://www.haberanaliz.net/haber/akdeniz-belediyesinin-sasirtan-biti-16943

AKDENİZ BELEDİYESİ KENDİ KURDUĞU ŞİRKETE İŞ VERMİŞ

AKDENİZ BELEDİYESİ KENDİ KURDUĞU ŞİRKETE İŞ VERMİŞ

https://www.haberanaliz.net/haber/akdeniz-belediyesi-kendi-kurdugu-sirkete-is-vermis-16903

AKDENİZ'İN OKTAY'INA BİR İŞ DAHA

AKDENİZ'İN OKTAY'INA BİR İŞ DAHA

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizin-oktayina-bir-is-daha-16890

DANIŞTAY, SAYIŞTAY DERKEN, AKDENİZ’İN OKTAY’I DA OLDU

DANIŞTAY, SAYIŞTAY DERKEN, AKDENİZ’İN OKTAY’I DA OLDU

https://www.haberanaliz.net/haber/danistay-sayistay-derken-akdenizin-oktayi-da-oldu-16361

AKDENİZ BELEDİYESİNİN ASFALT YOL İŞİ DİKKAT ÇEKTİ. TOPLAMDA 16 MİLYON 54 BİN...

AKDENİZ BELEDİYESİNİN ASFALT YOL İŞİ DİKKAT ÇEKTİ. TOPLAMDA 16 MİLYON 54 BİN...

https://www.haberanaliz.net/haber/akdeniz-belediyesinin-asfalt-yol-isi-dikkat-cekti-toplamda-16-milyon-54-bin-16354

MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİNİN ÇÖP İŞLERİ AKTEPE’YE..

MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİNİN ÇÖP İŞLERİ AKTEPE’YE..

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-akdeniz-belediyesinin-cop-isleri-aktepeye-16341

AKDENİZ’İN MASAL GİBİ İHALELERİ

AKDENİZ’İN MASAL GİBİ İHALELERİ

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizin-masal-gibi-ihaleleri-16324

AKDENİZ’İN AKARYAKITI DA RAN-PET’TEN

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizin-akaryakiti-da-ran-petten-16316

AKDENİZİN SU GİBİ KANA KANA İÇİLEN İHALELERİ...

AKDENİZİN SU GİBİ KANA KANA İÇİLEN İHALELERİ...

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizin-su-gibi-kana-kana-icilen-ihaleleri-16278

AKDENİZ’İN MASRAFLARI AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

https://www.haberanaliz.net/haber/akdenizin-masraflari-akillara-durgunluk-verdi-16221

MAAŞALLAH AKDENİZDE PAZARLIKLI ALIM İŞLERİ HEP AYNI FİRMALARA

https://www.haberanaliz.net/haber/maasallah-akdenizde-pazarlikli-alim-isleri-hep-ayni-firmalara-15840

AKDENİZ BELEDİYESİNİN 2021 BALIK FESTİVALİNİN 1 MİLYON 2 YÜZ 76 BİN LİRAYA MAL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

https://www.haberanaliz.net/haber/akdeniz-belediyesinin-2021-balik-festivalinin-1-milyon-2-yuz-76-bin-liraya-mal-oldugu-ortaya-cikti-15753

Mersin Akdeniz Belediyesinin yaptığı ihalelerin sonuçları dudak uçuklattı

https://www.haberanaliz.net/haber/mersin-akdeniz-belediyesinin-yaptigi-ihalelerin-sonuclari-dudak-ucuklatti-15645

Akdeniz Belediyesi nin 2021 yılı Sayıştay denetimi haberimizin linki de aşağıda:

https://www.haberanaliz.net/haber/mersinin-akdeniz-belediyesinin-yaptigi-islerde-sayistaya-takildi-17546

ALLAH DEVLETE ve MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ.

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir.

Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com


Aydemir, Göktaş Babanın mezarını paylaştıÖnceki Haber

Aydemir, Göktaş Babanın mezarını paylaşt...

DOĞRUDAN TEMİNE DEVAM, KORUYUP KOLLAYANLARA SELAMSonraki Haber

DOĞRUDAN TEMİNE DEVAM, KORUYUP KOLLAYANL...

Başka haber bulunmuyor!